Закон України від 7 червня 2012 р. № 4917-VI

19 Липня 2012 5:07 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 7 червня 2012 р. № 4917-VI

Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону

Верховна Рада України постановляє:

 I. Внести до Закону України «Про здійснення державних закупівель» такі зміни:

 1. У статті 1:

 1) частину першу доповнити пунктами 1-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 9, 19-1, 24-1, 26-2, 26-3, 31-1 такого змісту:

 «1-1) абонент – будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику або веб-порталі Уповноваженого органу»;

 «6-1) документація електронного реверсивного аукціону – електронні документи, що мають обов’язковий реквізит – електронний цифровий підпис та визначають вимоги замовника до предмета, договору, процедури та учасників закупівлі. Вимоги щодо складу та змісту документації електронного реверсивного аукціону встановлюються цим Законом;

 6-2) електронна заявка (далі – заявка) – електронний документ, що підтверджує згоду учасника закупівель укласти договір про закупівлю на визначених замовником умовах та містить документи і відомості, що підтверджують виконання вимог замовника під час проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

 6-3) електронна конкурентна заявка (далі – конкурентна заявка) – електронний документ, що містить інформацію про пропозицію учасника щодо ціни договору про закупівлю (лота), яка подається оператору електронного майданчика безпосередньо під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону;

 6-4) електронний майданчик – сайт у мережі Інтернет разом з сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та організаційних заходів, що використовуються оператором електронного майданчика для проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону»;

 «8-1) забезпечення заявки – кошти, що надаються на вимогу замовника учасником закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону в якості гарантії виконання ним зобов’язань щодо укладення договору за результатами процедури;

 9) закупівля в електронній формі – державна закупівля, під час проведення якої використовується електронний документообіг відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

 «19-1) оператор електронного майданчика – юридична особа як державної, так і інших форм власності, державна реєстрація якої проведена на території України у встановленому законодавством порядку, яка володіє електронним майданчиком, необхідними для його функціонування програмно-апаратними засобами, досвід та кваліфікація персоналу якої дозволяють забезпечити проведення електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону і яка включена до Реєстру операторів електронних майданчиків»;

 «24-1) претендент – абонент, що зареєструвався на електронному майданчику для участі в закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику»;

 «26-2) регламент електронного майданчика – правила, які регулюють порядок взаємодії між оператором електронного майданчика і його абонентами під час здійснення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону та відносини (включаючи права, обов’язки та відповідальність), що складаються між ними у процесі виконання дій на електронному майданчику;

 26-3) реєстр операторів електронних майданчиків – перелік, що містить сукупність відомостей про суб’єктів господарювання, які мають право здійснювати діяльність з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону»;

 «31-1) торговельна сесія – частина часу роботи електронного майданчика, протягом якого учасниками електронного реверсивного аукціону подаються конкурентні заявки»;

 пункти 20, 22 та 24 викласти в такій редакції:

 «20) переможець процедури закупівлі – учасник, пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів (конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого прийнято за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, або учасник процедури електронного реверсивного аукціону, який під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону запропонував найнижчу ціну договору (лота) та заявка якого визнана такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону»;

 «22) пов’язана особа – особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

 • юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика або контролюється таким учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика;
 • фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі, оператором електронного майданчика;
 • службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи;
 • члени сім’ї посадової (службової) особи замовника, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

 Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика.

 Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника процедури закупівлі, оператора електронного майданчика (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

 Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із пов’язаною особою і ведення з нею спільного господарства»;

 «24) предмет закупівлі – товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, на участь в якій учасниками подаються пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), або заявки (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупівлі має бути не менше двох пропозицій/заявок, крім випадків застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника»;

 пункт 29 після слів «державних закупівель» доповнити словами «та/або з приводу порушень законодавства оператором електронного майданчика»;

 пункти 33 та 35 викласти в такій редакції:

 «33) учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – будь-яка фізична або юридична особа, яка підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі шляхом подачі пропозиції конкурсних торгів або заявки на участь в електронному реверсивному аукціоні, або цінової пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника»;

 «35) частина предмета закупівлі (лот) – визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів або заявки, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Для проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій або заявок (конкурентних заявок), крім випадків застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника»;

 2) включити частину другу такого змісту:

 «2. Терміни «електронний документообіг», «електронний документ», «електронний цифровий підпис» вживаються у значеннях, визначених у законах України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг в Україні».

 2. Абзац перший частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

 «1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві – 300 тисяч гривень), а робіт – 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII-1 цього Закону».

 3. Абзац другий частини четвертої статті 7 доповнити словами «або розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу та на веб-сайті оператора електронного майданчика (у разі застосування процедури електронного реверсивного аукціону)».

 4. У статті 8:

 1) у частині першій:

 у пункті 19:

 абзац п’ятий доповнити словами «порядку включення (виключення) суб’єктів господарювання до/з реєстру операторів електронних майданчиків та порядку його ведення, регламенту електронного майданчика»;

 абзац дев’ятий доповнити словами «оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукціону»;

 абзац чотирнадцятий доповнити словами «рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю»;

 абзац шістнадцятий доповнити словами «повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону»;

 доповнити пунктом 27 такого змісту:

 «27) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів»;

 2) частину другу доповнити пунктом 6 такого змісту:

 «6) проводити планові та позапланові перевірки діяльності операторів електронних майданчиків, у разі виявлення порушень законодавства застосовувати фінансові та адміністративні санкції, передбачені цим Законом»;

 3) абзац п’ятий частини третьої доповнити словами «а в разі здійснення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону також оператору електронного майданчика».

 5. У статті 10:

 1) частину першу після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

 «Інформація про проведення процедури електронного реверсивного аукціону та його результати підлягає оприлюдненню відповідно до положень розділу VIII-1 цього Закону».

 У зв’язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

 2) частину третю після слів «Процедура закупівлі» доповнити словами «крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону».

 6. У статті 12:

 1) частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

 «електронний реверсивний аукціон»;

 2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

 «2. У випадках, передбачених розділом VIII-1 цього Закону, замовники не мають права при здійсненні закупівлі відступати від обов’язкового застосування процедури електронного реверсивного аукціону».

 У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

 7. Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:

 «1. Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється у письмовій формі, а в разі застосування закупівлі в електронній формі – у вигляді електронного документа.

 У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмовій, зміст такої інформації має бути ними письмово підтверджений, крім випадку застосування закупівлі в електронній формі.

 Інформація, що у визначених цим Законом випадках була подана у вигляді електронного документа, вважається оригіналом і має однакову юридичну силу з паперовою формою».

 8. У статті 18:

 1) абзац перший частини другої після слова «замовника» доповнити словами «або оператора електронного майданчика»;

 2) у частині четвертій:

 абзац перший доповнити реченням такого змісту: «Скарги, що стосуються порушень, допущених під час проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, можуть подаватися після визначення переможця процедури електронного реверсивного аукціону, але до моменту укладення договору про закупівлю в порядку, передбаченому статтею 39-10 цього Закону»;

 абзац п’ятнадцятий доповнити реченням такого змісту: «У разі прийняття рішення про призупинення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону орган оскарження повідомляє про це оператора електронного майданчика, на якому відбувається процедура»;

 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

 «Під час призупинення процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика зобов’язаний вжити заходів для автоматичного відхилення заявок за допомогою технічного обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для роботи електронного майданчика».

 У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий – тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим – сороковим.

 9. Частину другу статті 19 доповнити словами «крім випадків застосування процедури електронного реверсивного аукціону, результати якої оприлюднюються в порядку, визначеному розділом VIII-1 цього Закону».

 10. Абзац перший частини першої статті 25 доповнити реченням такого змісту: «Якщо це передбачено документацією конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів може подаватися у вигляді електронного документа відповідно до цього Закону та законодавства, що регулює питання електронного документообігу та електронного цифрового підпису».

 11. Частину другу статті 39 доповнити пунктом 9 такого змісту:

 «9) урахування вимог, визначених частиною чотирнадцятою статті 39-10».

 12. Доповнити розділом VIII-1 такого змісту:

«Розділ VIII-1

ПРОЦЕДУРА ЕЛЕКТРОННОГО РЕВЕРСИВНОГО АУКЦІОНУ

 Стаття 39-1. Загальні положення та умови застосування  процедури електронного реверсивного аукціону

 1. Процедура електронного реверсивного аукціону – процедура закупівлі у електронній формі, яка передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за методом зниження ціни договору (лота), проведення якої забезпечується оператором електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет у режимі «он-лайн», з використанням електронного цифрового підпису.

 2. Після опублікування замовником на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону претенденти, які зареєстровані на електронному майданчику, визначеному замовником в оголошенні про проведення закупівлі, ознайомилися з документацією електронного реверсивного аукціону та мають намір взяти участь у закупівлі, протягом встановленого строку надсилають оператору електронного майданчика заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону.

 У ході торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники електронного реверсивного аукціону подають оператору електронного майданчика конкурентні заявки, які містять пропозиції щодо ціни закупівлі. За результатами проведення процедури електронного реверсивного аукціону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який запропонував найнижчу ціну, або з іншим учасником відповідно до статті 39-10 цього Закону.

 3. Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає обов’язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти, щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві – 300 тисяч гривень), а робіт – 1 мільйон гривень.

 Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону відповідно до цієї частини, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим Законом.

 Стаття 39-2. Гарантії проведення процедури електронного  реверсивного аукціону

 1. Засоби телекомунікації, що використовуються під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону, мають бути загальнодоступними, не обмежувати участь осіб у процедурі електронного реверсивного аукціону та не обмежувати можливість замовників одержувати необхідні товари і послуги за найбільш низькими цінами.

 2. Під час проведення процедури електронного реверсивного аукціону процеси комунікації, обміну та збереження інформації повинні здійснюватися таким чином, щоб гарантувати:

 1) непорушність та конфіденційність відомостей про учасників та зміст їх заявок, крім відомостей, що згідно з цим Законом і прийнятими на його виконання нормативними актами підлягають оприлюдненню для проведення процедури електронного реверсивного аукціону;

 2) анонімність учасників закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону.

 3. Оператору електронного майданчика та пов’язаним з ним особам забороняється:

 1) одержувати винагороду від замовника та/або Уповноваженого органу за використання електронного майданчика для забезпечення проведення процедур електронних реверсивних аукціонів;

 2) одержувати винагороду від учасників за реєстрацію на електронному майданчику чи за одержання інформації про закупівлю, на одержання якої учасник має право відповідно до законодавства з питань державних закупівель;

 3) перешкоджати будь-яким особам реалізовувати свої права на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону;

 4) бути учасником закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону на майданчику, який належить цьому оператору.

 4. З учасників процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 З учасника, з яким укладено договір про закупівлю за результатами застосування процедури електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика отримує винагороду, що не може перевищувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 5. Оператор електронного майданчика зобов’язаний забезпечити його належне функціонування, зокрема безперебійність роботи під час проведення електронних реверсивних аукціонів, рівний доступ учасників до участі в ньому, а також виконання дій, передбачених статтею 39-10 цього Закону.

 Стаття 39-3. Електронний документообіг у процедурі  електронного реверсивного аукціону

 1. Уся інформація, документація та оголошення, пов’язані з проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів, направляються замовниками, претендентами, Уповноваженим органом, Державною казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, іншими органами державної влади, на які покладено здійснення функцій контролю у сфері державних закупівель, операторами електронних майданчиків у вигляді електронних документів.

 2. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в електронних документах, покладається на підприємства, установи, організації та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, від імені яких діє підписувач електронних документів – фізична особа чи представник.

 3. Під час реєстрації на електронному майданчику та/або веб-порталі Уповноваженого органу повноваження представників осіб, визначених у частині першій цієї статті, для засвідчення власним електронним цифровим підписом, повинні бути підтверджені у спосіб, встановлений регламентом електронного майданчика та з урахуванням вимог законодавства, що регулює питання застосування електронного цифрового підпису.

 4. Усі документи, відомості, інформація, пов’язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають зберіганню операторами електронних майданчиків відповідно до регламенту електронного майданчика та законодавства.

 5. У разі якщо положеннями цього розділу передбачено спрямування документів та відомостей одним абонентом іншому, такий документообіг здійснюється виключно через електронний майданчик.

 Стаття 39-4. Вимоги до електронних майданчиків та операторів  електронних майданчиків

 1. Для забезпечення можливості проведення процедур електронних реверсивних аукціонів Уповноважений орган проводить на конкурсній основі відбір електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків строком на три роки.

 Вимоги до електронних майданчиків, у тому числі умов їх функціонування, та операторів електронних майданчиків, виконання яких забезпечує можливість проведення процедур електронних реверсивних аукціонів відповідно до цього Закону, порядок підтвердження відповідності електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків цим вимогам, порядок конкурсного відбору, необхідна кількість електронних майданчиків (але не менше ніж три) встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу.

 2. Електронні майданчики та оператори електронних майданчиків, які на конкурсній основі отримали право здійснювати електронні реверсивні аукціони, передбачені цим Законом, вносяться Уповноваженим органом до реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків.

 Відомості про електронні майданчики та операторів електронних майданчиків, внесених до реєстру, розміщуються на веб-порталі Уповноваженого органу.

 Уповноважений орган повинен укласти з операторами електронних майданчиків договори про функціонування електронних майданчиків для здійснення діяльності з організації та проведення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону не пізніше 30 днів з дня внесення їх до реєстру електронних майданчиків.

 3. Виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється в разі:

 1) заяви оператора електронного майданчика;

 2) припинення юридичної особи – оператора електронного майданчика;

 3) застосування Уповноваженим органом відповідних санкцій, передбачених частиною четвертою статті 39-11 цього Закону.

 У разі якщо виключення операторів електронних майданчиків з реєстру операторів електронних майданчиків здійснюється за заявою оператора електронного майданчика, попередньо повинні бути завершені всі закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, розпочаті на цьому майданчику. Після отримання Уповноваженим органом такої заяви посилання на відповідний електронний майданчик у нових оголошеннях про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, що розміщуються замовниками на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, не дозволяється.

 Стаття 39-5. Реєстрація замовників, претендентів та інших суб’єктів закупівель за процедурою електронного  реверсивного аукціону

 1. Замовники, які потребують доступу до процедури електронного реверсивного аукціону, Державна казначейська служба України, Антимонопольний комітет України, інші органи державної влади, на які покладено здійснення функцій контролю у сфері державних закупівель, для забезпечення доступу до інформації про процедуру електронного реверсивного аукціону повинні зареєструватися на веб-порталі Уповноваженого органу. Реєстраційні дані надаються виключно у вигляді електронних документів. Порядок реєстрації та вимоги до обсягу реєстраційних даних розробляються та затверджуються Уповноваженим органом.

 2. Реєстраційні дані, надані відповідно до частини першої цієї статті, що необхідні оператору електронного майданчика для забезпечення доступу осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до виконання на електронному майданчику своїх функцій згідно з цим Законом, передаються йому Уповноваженим органом. Порядок та обсяг такої передачі визначаються Уповноваженим органом у регламенті електронного майданчика.

 3. Для забезпечення доступу осіб, які бажають брати участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, оператор електронного майданчика здійснює їх безоплатну реєстрацію на електронному майданчику.

 4. Для реєстрації на електронному майданчику особа, яка бажає взяти участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, повинна надати оператору електронного майданчика у вигляді електронних документів документи та відомості, вимоги до складу і змісту яких визначаються Уповноваженим органом в регламенті електронного майданчика.

 5. Документи та відомості, що надаються для реєстрації на веб-порталі Уповноваженого органу або на електронному майданчику, повинні бути чинними на день подання.

 6. Протягом строку, що не перевищує п’ять робочих днів із дня надходження документів, необхідних для реєстрації на електронному майданчику, оператор електронного майданчика зобов’язаний зареєструвати особу, яка надала документи, забезпечити відкриття такій особі рахунка для проведення операцій, пов’язаних з наданням забезпечення заявок за процедурою електронного реверсивного аукціону та виплатою винагороди оператору електронного майданчика, або відмовити такій особі в реєстрації з підстав, передбачених частиною шостою цієї статті, а також направити повідомлення про прийняте рішення особі, яка подала документи на реєстрацію.

 Особа, зареєстрована на електронному майданчику для участі в закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що проводяться на цьому електронному майданчику, автоматично одержує статус претендента. Претендент має право брати участь у всіх закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону, що відбуваються на цьому електронному майданчику, з урахуванням вимог частини десятої цієї статті.

 7. Оператор електронного майданчика зобов’язаний відмовити в реєстрації особі в разі ненадання або неповного надання реєстраційних даних, передбачених регламентом електронного майданчика, або в разі надання документів, що не відповідають вимогам, встановленим цим регламентом.

 8. При прийнятті оператором електронного майданчика рішення про відмову в реєстрації особи на електронному майданчику, передбаченого частиною сьомою цієї статті, повідомлення має містити посилання на підставу прийняття такого рішення, у тому числі посилання на відсутність документів і відомостей чи на документи і відомості, що не відповідають вимогам законодавства України. У разі усунення зазначених підстав особа має право повторно надати документи та відомості для реєстрації на електронному майданчику.

 9. Відмова від реєстрації осіб на електронному майданчику з інших підстав, крім передбачених частиною сьомою цієї статті, забороняється.

 10. Реєстрація осіб на електронному майданчику здійснюється строком на три роки з дня направлення оператором електронногомайданчика особі, що реєструється, електронного документа, що містить повідомлення про прийняте рішення про її реєстрацію на електронному майданчику. Претендент не має права подавати заявку на участь в закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону на цьому майданчику, якщо до закінчення строку його реєстрації залишилося менше ніж три місяці.

 За три місяці до закінчення строку реєстрації особи оператор електронного майданчика повинен направити такій особі відповідне повідомлення. Особа має право повторно пройти реєстрацію на новий строк відповідно до вимог цієї статті.

 11. У разі внесення змін до документів та відомостей, що надавалися абонентами під час реєстрації на електронному майданчику, їх заміни або припинення строку дії такі абоненти протягом двох робочих днів мають надати оператору електронного майданчика нові документи та відомості, повідомлення про припинення строку дії зазначених документів.

 12. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах і відомостях, що надаються для реєстрації на електронному майданчику відповідно до частини десятої цієї статті, за дії, вчинені на підставі таких документів і відомостей, за невчасне повідомлення оператора електронного майданчика про внесення змін до документів та відомостей, що надаються для реєстрації на електронному майданчику, а також за заміну або припинення дії зазначених документів, несуть особи, які надали такі документи та відомості.

 13. Протягом п’яти робочих днів з дня надходження передбачених частиною десятою та одинадцятою цієї статті документів та відомостей оператор електронного майданчика зобов’язаний забезпечити розміщення на електронному майданчику нових документів та відомостей або внесення змін до наданих для проведення реєстрації документів і відомостей з позначенням дати і часу надходження зазначених документів та відомостей. При цьому оператор електронного майданчика не перевіряє на достовірність інформацію, що міститься в нових документах та відомостях, а також внесені зміни до документів та відомостей на відповідність вимогам, встановленим законодавством.

 14. Порядок ведення реєстру абонентів операторами електронних майданчиків, а також особливості обміну інформацією, пов’язаною з проведенням процедур електронних реверсивних аукціонів, між особами, визначеними в частинах першій та третій статті 39-3 цього Закону, визначаються Уповноваженим органом в регламенті електронного майданчика.

 Стаття 39-6. Інформування про проведення процедури електронного реверсивного аукціону

 1. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документація електронного реверсивного аукціону розміщуються замовником на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури електронного реверсивного аукціону та документації електронного реверсивного аукціону вимогу щодо надання учасником забезпечення заявки.

 В оголошенні про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону обов’язково зазначаються:

 1) форма торгів (процедура електронного реверсивного аукціону);

 2) адреса електронного майданчика, вибраного для проведення аукціону, у мережі Інтернет;

 3) найменування, місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти замовника;

 4) найменування предмета закупівлі;

 5) кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг;

 6) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

 7) розмір забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

 8) день закінчення строку подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.

 В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена замовником.

 Документація електронного реверсивного аукціону повинна містити такі відомості:

 1) вимоги до змісту і складу заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону та інструкцію щодо її складення;

 2) розмір забезпечення заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

 3) день закінчення строку подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону;

 4) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 цього Закону, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;

 5) порядок формування ціни договору (лота) з урахуванням або без урахування витрат на перевезення, страхування, сплату митних зборів, податків та інших обов’язкових платежів;

 6) початкову (максимальну) ціну договору (лота); початкову (максимальну) ціну одиниці послуги та/або роботи, якщо замовник під час проведення закупівлі не може визначити необхідний об’єм послуг та/або робіт;

 7) інформацію про валюту, що використовується для формування ціни договору;

 8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені заявки учасників;

 9) розмір, вид, умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю;

 10) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт та послуг, що купуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі, у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільно зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення і термінологію, пов’язану з товарами, роботами та послугами, що купуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.

 Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити словосполучення “або еквівалент”. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;

 11) кількість товару та місце його поставки;

 12) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;

 13) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

 14) проект договору про закупівлю;

 15) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані заявки учасників, у разі визначення лота.

 Початкова (максимальна) ціна договору, що міститься в документації електронного реверсивного аукціону, не повинна перевищувати очікуваної вартості предмета закупівлі.

 Розмір забезпечення заявки не може перевищувати 1 відсотка початкової (максимальної) ціни договору в разі закупівлі робіт та 5 відсотків – у разі закупівлі товарів чи послуг за процедурою електронного реверсивного аукціону.

 2. Оголошення про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та документація електронного реверсивного аукціону повинні бути доступними для ознайомлення будь-якій особі на безоплатній основі протягом усієї процедури електронного реверсивного аукціону. Після завершення процедури електронного реверсивного аукціону документація електронного реверсивного аукціону та інформація про його результати повинні бути доступними для ознайомлення будь-якій особі на безоплатній основі на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох років з дня завершення процедури.

 3. Строк для подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону має становити не менш як 10 робочих днів, а в разі якщо початкова (максимальна) ціна договору (лота), визначена документацією електронного реверсивного аукціону, перевищує 20 мільйонів гривень, то не менш як 15 робочих днів з дня розміщення оголошення та документації електронного реверсивного аукціону на веб-порталі Уповноваженого органу.

 4. Повідомлення про внесення змін до документації електронного реверсивного аукціону відповідно до частини другої статті 39-7 розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу в день прийняття рішення про внесення таких змін.

 5. Повідомлення про продовження строку подання заявок відповідно до частини шостої статті 39-8 розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу в день прийняття рішення про продовження такого строку.

 6. Замовник зобов’язаний скасувати процедуру електронного реверсивного аукціону в разі:

 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі, щодо якої було розміщено оголошення;

 2) неможливості усунення наслідків, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель під час проведення закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону і унеможливлюють подальше проведення процедури;

 3) виявлення факту змови учасників, які подали заявки на участь у аукціоні;

 4) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

 5) якщо після закінчення строку подання заявок на участь у закупівлях за процедурою електронного реверсивного аукціону подана тільки одна заявка або не подано жодної заявки.

 Процедура електронного реверсивного аукціону підлягає також обов’язковому скасуванню, якщо оператора електронного майданчика виключено з реєстру операторів електронного майданчика з підстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 39-4 цього Закону.

 Повідомлення про скасування процедури електронного реверсивного аукціону із зазначенням причини скасування розміщується замовником на веб-порталі Уповноваженого органу в день прийняття рішення про таке скасування.

 У разі скасування процедури електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 блокування коштів на рахунках учасників, крім випадку, зазначеного в частині третій цієї статті, протягом робочого дня, наступного за днем розміщення замовником повідомлення про скасування процедури електронного реверсивного аукціону.

 Стаття 39-7. Надання запитів та роз’яснень щодо документації  електронного реверсивного аукціону та внесення  змін до неї

 1. Будь-який претендент має право не пізніш як за три робочі дні до закінчення строку подання заявок надіслати на адресу електронного майданчика, на якому планується проведення процедури електронного реверсивного аукціону, запит у формі електронного документа про надання роз’яснень щодо документації електронного реверсивного аукціону (загальне число запитів від одного претендента щодо однієї закупівлі не повинно перевищувати трьох). Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання запиту від претендента направляє замовнику електронний документ з копією запиту у формі, що виключає можливість ідентифікації претендента. Замовник протягом строку, що не повинен перевищувати двох робочих днів з часу отримання запиту від оператора електронного майданчика, зобов’язаний розмістити на веб-порталі Уповноваженого органу відповідне роз’яснення положень документації. Роз’яснення положень документації не повинно змінювати суть цих положень.

 2. Протягом строку, встановленого в оголошенні про проведення процедури закупівлі для подання заявок, замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації електронного реверсивного аукціону, продовживши строк подання заявок таким чином, щоб з дня внесення таких змін до дня закінчення строку подання заявок на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону залишилося не менш як п’ять робочих днів, а в разі якщо початкова (максимальна) ціна договору (лота), визначена документацією електронного реверсивного аукціону, перевищує 20 мільйонів гривень, то не менш як 10 робочих днів.

 3. Рішення замовника про внесення змін до документації електронного реверсивного аукціону оприлюднюється відповідно до статті 39-6 цього Закону.

 Стаття 39-8. Порядок подання заявок

 1. Для участі в закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону претендент, зареєстрований на електронному майданчику, на якому заплановано проведення процедури, надсилає заявку оператору цього електронного майданчика. На рахунку такого претендента, відкритому відповідно до частини шостої статті 39-5 цього Закону, повинно бути достатньо коштів, щодо яких не було раніше здійснено блокування коштів відповідно до частини третьої цієї статті, для забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником, відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, та виплати винагороди оператору електронного майданчика, розмір якої визначений відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону.

 В одній процедурі електронного реверсивного аукціону кожен учасник має право подати тільки одну заявку щодо кожного предмета аукціону (лота).

 Надання заявки означає згоду претендента на списання коштів з його рахунка, відкритого відповідно до частини шостої статті 39-5 цього Закону, у випадках, передбачених цим розділом.

 2. Заявка на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону повинна містити такі відомості:

 1) найменування, відомості про організаційно-правову форму, місцезнаходження, поштову адресу, адресу електронної пошти претендента;

 2) документи, що підтверджують виконання вимог, що містяться в документації електронного реверсивного аукціону, відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, до учасників;

 3) документи, що підтверджують відповідність товарів, робіт та послуг вимогам, встановленим законодавством України, якщо вимоги щодо надання таких документів містяться в документації електронного реверсивного аукціону;

 4) у разі якщо предметом закупівлі є постачання товару:

 а) згоду учасника закупівель замовлення на поставку товару в разі, якщо учасник закупівель пропонує для поставки товар, зазначення товарного знака якого міститься в документації електронного реверсивного аукціону, або зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується для постачання, і конкретні показники цього товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, якщо учасник закупівель пропонує для поставки товар, що є еквівалентним товару, зазначеному в документації електронного реверсивного аукціону, за умови, якщо посилання на товарний знак міститься в документації електронного реверсивного аукціону, а також вимоги про необхідність посилання на товарний знак у заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону;

 б) конкретні показники, що відповідають значенням, встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, і зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується до постачання, за умови відсутності в документації електронного реверсивного аукціону посилання на товарний знак;

 5) згоду учасника закупівель на виконання робіт, надання послуг на умовах, передбачених документацією електронного реверсивного аукціону, за умови, якщо предметом закупівлі є виконання робіт, надання послуг;

 6) у разі якщо предметом закупівлі є виконання робіт, надання послуг, для виконання та надання яких використовується товар:

 а) згоду, передбачену пунктом 5 цієї частини, яка в тому числі означає згоду на використання товару, зазначення товарного знака якого міститься в документації електронного реверсивного аукціону, або згоду, передбачену пунктом 5 цієї частини, зазначення товарного знака (його словесне позначення) товару, що пропонується для використання, і конкретні показники цього товару, що відповідають значенням еквівалентності, встановленим документацією електронного реверсивного аукціону, якщо учасник закупівель пропонує для використання товар, що є еквівалентним товару, зазначеному в документації електронного реверсивного аукціону, за умови, якщо посилання на товарний знак міститься в документації електронного реверсивного аукціону, а також вимоги про необхідність посилання на товарний знак у заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону.

 Заявка може містити ескіз, малюнок, креслення, фотографію, інше зображення товару, постачання якого є предметом закупівлі.

 3. Не пізніш як через одну годину з моменту отримання заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика повинен здійснити блокування коштів на рахунку претендента, який надіслав заявку, відкритому відповідно до частини шостої статті 39-5 цього Закону, у розмірі, що складається із розміру забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону, та розміру винагороди оператору електронного майданчика, розмір якої визначений відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону, присвоїти заявці порядковий номер та надіслати претенденту підтвердження надходження заявки із зазначенням дня, часу надходження заявки та її порядкового номера.

 Не пізніш як через одну годину з моменту отримання заявки на участь у закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика повертає її претенденту в разі:

 1) подання заявки з порушенням вимог частини першої статті 39-3 цього Закону;

 2) якщо на рахунку претендента недостатньо коштів для блокування відповідно до абзацу першого цієї частини;

 3) подання претендентом двох чи більше заявок на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону щодо одного і того самого лота за умови, якщо раніше надіслані заявки цим претендентом не відкликані. У такому разі цьому претенденту повертаються всі заявки на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону, надіслані щодо цього лота;

 4) отримання заявки після закінчення строку подання заявок;

 5) отримання заявки з порушенням вимог частини десятої статті 39-5 цього Закону.

 Одночасно з поверненням заявки оператор електронного майданчика надсилає претенденту повідомлення у формі електронного документа про підстави повернення заявки.

 Протягом одного робочого дня з дня повернення заявки претенденту оператор електронного майданчика припиняє здійснене під час отримання цієї заявки блокування коштів на рахунку претендента.

 У разі якщо заявка не повернена претенденту з підстав, викладених у цій частині, він автоматично набуває статусу учасника.

 4. Оператор електронного майданчика веде реєстр отриманих, повернених та відкликаних заявок та протягом робочого дня, наступного за днем, визначеним замовником як кінцевий строк подання заявок, оприлюднює на електронному майданчику та веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про кількість отриманих, повернених та відкликаних заявок.

 5. У разі якщо після внесення замовником змін до проекту договору про закупівлю, що міститься в документації електронного реверсивного аукціону, до закінчення строку подання заявок учасник не відкликав свою заявку, вважається, що такий учасник погоджується укласти договір про закупівлю на умовах, викладених у новій редакції проекту договору про закупівлю.

 6. У межах строку, встановленого в оголошенні про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону для подання заявок, замовник може прийняти рішення про продовження такого строку.

 Рішення про продовження строку подання заявок оприлюднюється відповідно до статті 39-6 цього Закону.

 7. Учасник у будь-який момент до закінчення строку подання заявок має право направити оператору електронного майданчика електронний документ з інформацією про внесення змін до заявки або про її відкликання без втрати забезпечення заявки. Такі зміни чи відкликання заявки враховуються оператором електронного майданчика у разі, якщо вони отримані до закінчення строку подання заявок.

 У разі отримання від учасника повідомлення про відкликання заявки до закінчення строку подання заявок оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня з дня отримання такого повідомлення повинен припинити здійснене під час отримання цієї заявки блокування коштів на рахунку претендента. Відповідний претендент автоматично втрачає статус учасника.

 Стаття 39-9. Торговельна сесія та результати електронного реверсивного аукціону

 1. Проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відбувається в робочий день, наступний за днем, визначеним замовником як кінцевий строк подання заявок. Точний час початку проведення аукціону встановлюється оператором електронного майданчика відповідно до регламенту електронного майданчика. В аукціоні беруть участь претенденти, які відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону набули статусу учасників.

 2. «Крок аукціону» становить від 0,5 до 3 відсотків початкової (максимальної) ціни договору або ціни окремого лота (у разі визначення лота).

 3. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники аукціону можуть подавати конкурентні заявки, які передбачають зниження поточної мінімальної ціни договору у межах «кроку аукціону». Перша конкурентна заявка, подана під час проведення аукціону, може дорівнювати початковій ціні договору чи початковій ціні окремого лота (у разі визначення лота) або може бути зменшена у межах “кроку аукціону”. Учасник аукціону під час проведення аукціону також може подавати конкурентну заявку незалежно від “кроку аукціону” за умови виконання вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті.

 4. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники аукціону подають конкурентні заявки з урахуванням таких вимог:

 1) ціна договору (лота), запропонована конкурентною заявкою, не може дорівнювати або бути більшою за ціну, запропоновану поданою раніше конкурентною заявкою того самого учасника, дорівнювати нулю або бути від’ємною;

 2) ціна договору (лота), запропонована конкурентною заявкою, не може бути меншою за поточну мінімальну ціну договору, знижену в межах “кроку аукціону”;

 3) учасник аукціону не може подавати конкурентну заявку, якщо поточна мінімальна ціна договору (лота) встановлена за конкурентною заявкою, поданою тим самим учасником.

 5. Від початку проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону до закінчення строку подання конкурентних заявок на електронний майданчик обов’язково мають бути вказані усі конкурентні заявки і час їх надходження, а також час, що залишився до закінчення строку подання конкурентних заявок, відповідно до частини шостої цієї статті.

 6. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону встановлюються строки для подання конкурентних заявок, що становлять 10 хвилин від початку проведення сесії до завершення строку подання конкурентних заявок, а також 10 хвилин після надходження останньої конкурентної заявки, за якою встановлено поточну мінімальну ціну договору на аукціоні. Час, що залишився до закінчення поточного строку подання конкурентних заявок, оновлюється автоматично за допомогою програмних і технічних засобів, що забезпечують проведення електронного реверсивного аукціону. Якщо протягом зазначеного строку жодної конкурентної заявки з більш низькою ціною договору не надійшло, торговельна сесія електронного реверсивного аукціону автоматично за допомогою програмних і технічних засобів, що забезпечують її проведення, завершується.

 7. Протягом 10 хвилин з моменту завершення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону відповідно до частини шостої цієї статті будь-який учасник аукціону, крім учасника, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мінімальна ціна договору (лота) на аукціоні, має право подати не більше однієї конкурентної заявки за ціною, не нижчою за поточну мінімальну ціну договору, незалежно від “кроку аукціону” з урахуванням умов, передбачених пунктами 1 та 3 частини четвертої цієї статті.

 8. Оператор електронного майданчика зобов’язаний забезпечувати під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону конфіденційність даних про учасників.

 9. Під час проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика зобов’язаний автоматично відхилити конкурентну заявку в момент її надходження, якщо вона не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею.

 10. Відхилення оператором електронного майданчика конкурентних заявок з інших підстав, ніж передбачені частиною дев’ятою цієї статті, забороняється.

 11. Якщо значення конкурентних заявок двох або більше учасників рівні, кращою визнається конкурентна заявка, що надійшла раніше.

 12. Не пізніше ніж через 30 хвилин після завершення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону оператор електронного майданчика складає та розміщує на електронному майданчику протокол про результати проведення електронного реверсивного аукціону, в якому зазначає адресу електронного майданчика, дату, час початку та закінчення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, початкову (максимальну) ціну договору (лота), перелік усіх мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота), поданих учасниками і впорядкованих за зростанням ціни з урахуванням правила, визначеного частиною одинадцятою цієї статті, із зазначенням порядкових номерів, присвоєних заявкам для участі в електронному реверсивному аукціоні, що подані учасниками, які надіслали відповідні конкурентні заявки, та часу надходження таких конкурентних заявок.

 13. Якщо протягом 10 хвилин від початку торговельної сесії електронного реверсивного аукціону учасники не подали жодної конкурентної заявки, що відповідає вимогам частини третьої цієї статті, аукціон вважається таким, що не відбувся. Протягом 30 хвилин після закінчення зазначеного часу оператор електронного майданчика складає протокол про визнання аукціону таким, що не відбувся, розміщує його на електронному майданчику та надсилає замовнику.

 14. Оператор електронного майданчика протягом одного робочого дня, наступного за днем розміщення протоколу з результатами аукціону на електронному майданчику, припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону блокування коштів на рахунку кожного учасника, який не подав жодної конкурентної заявки, та одночасно списує з такого рахунка кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону.

 15. Після закінчення процедури електронного реверсивного аукціону будь-який учасник має право надіслати оператору електронного майданчика електронний документ, який містить запит щодо відповідності проведеної процедури вимогам цього Закону та регламенту електронного майданчика. Оператор електронного майданчика протягом двох робочих днів з дня надходження такого запиту зобов’язаний надіслати учаснику електронний документ з текстом відповідного роз’яснення.

 Будь-який учасник може оскаржити проведення та результати електронного реверсивного аукціону у порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.

 16. Оператор електронного майданчика зобов’язаний забезпечити безперервність проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, надійність функціонування програмних і технічних засобів, що використовуються для проведення аукціону, рівний доступ учасників до участі в аукціоні, а також виконання дій, передбачених цією статтею, незалежно від часу закінчення торговельної сесії.

 Стаття 39-10. Укладення договору про закупівлю

 1. Протягом однієї години після розміщення на електронному майданчику протоколу про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, відповідно до частини дванадцятої статті 39-9 цього Закону, оператор електронного майданчика зобов’язаний надіслати замовнику зазначений протокол та заявку на участь в аукціоні, що подана учасником, за конкурентною заявкою якого встановлена остаточна мінімальна ціна договору (лота) на аукціоні, а також реєстраційні дані цього учасника, що були надані ним відповідно до вимог статті 39-5 цього Закону. У той самий строк оператор електронного майданчика зобов’язаний надіслати відповідне повідомлення такому учаснику.

 2. Після отримання заявки і реєстраційних даних, відповідно до частини першої, четвертої або тринадцятої цієї статті, комітет з конкурсних торгів має розглянути їх на відповідність умовам, викладеним в оголошенні про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону та в документації електронного реверсивного аукціону. Загальний строк розгляду повинен становити не більше п’яти робочих днів.

 У разі необхідності проведення перевірки достовірності даних, наданих учасником, замовник має право звернутися з відповідним запитом до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

 3. Заявка на участь в електронному реверсивному аукціоні визнається такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, у разі ненадання даних, визначених документацією електронного реверсивного аукціону, відсутності реєстраційних даних, визначених вимогами статті 39-5 цього Закону, їх невідповідності вимогам документації електронного реверсивного аукціону, а також у разі надання недостовірних даних про учасника. Визнання заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, з причин, не передбачених цією частиною, неприйнятне.

 4. Якщо за результатами розгляду, передбаченого частиною другою цієї статті, прийнято рішення про визнання заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, замовник надсилає оператору електронного майданчика відповідне повідомлення у вигляді електронного документа з обґрунтуванням такого рішення, із зазначенням положень документації електронного реверсивного аукціону, яким не відповідає заявка учасника, та положень заявки учасника, які не відповідають вимогам документації електронного реверсивного аукціону.

 Протягом одного робочого дня, наступного за днем отримання від замовника повідомлення щодо рішення про визнання заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, оператор електронного майданчика:

 надсилає повідомлення, отримане від замовника, учаснику, якому відмовлено в укладенні договору внаслідок визнання його заявки такою, що не відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону;

 припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-9 цього Закону блокування коштів на рахунку цього учасника та одночасно списує з цього рахунка кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону;

 у разі якщо в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота), наведених у протоколі про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, розміщеному на електронному майданчику відповідно до частини дванадцятої статті 39-9 цього Закону, залишилися пропозиції учасників, заявки яких ще не розглядалися відповідно до частини другої цієї статті, надсилає замовнику заявку на участь в електронному реверсивному аукціоні та реєстраційні дані учасника, пропозиція якого в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота) є наступною за пропозицією учасника, якому відмовлено в укладенні договору, та надсилає такому учаснику відповідне повідомлення.

 5. Якщо за результатами розгляду, передбаченого частиною другою цієї статті, прийнято рішення про визнання заявки такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, замовник у день прийняття такого рішення надсилає оператору електронного майданчика відповідне повідомлення.

 Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання рішення про визнання заявки такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, надсилає його учаснику, який подавав цю заявку.

 6. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання рішення про визнання заявки учасника такою, що відповідає вимогам документації електронного реверсивного аукціону, учасник зобов’язаний надіслати оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника, що складається шляхом додавання мінімальної ціни договору (лота), запропонованої цим учасником під час аукціону, та відомостей про товар (товарний знак та/або конкретні показники товару), що зазначені в заявці цього учасника, в проект договору, що міститься в документації електронного реверсивного аукціону. Разом з проектом договору учасник надсилає підписаний електронним цифровим підписом тієї самої особи документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

 Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання від учасника проекту договору та документа про забезпечення виконання договору повинен надіслати їх замовнику.

 7. Замовник протягом трьох робочих днів з дня отримання проекту договору, підписаного учасником, надсилає оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені замовника, або за наявності розбіжностей щодо отриманого проекту договору – виправлений проект договору без підпису особи, яка має право підпису договору від імені замовника, та протокол розбіжностей. Протокол має містити положення проекту договору, складеного учасником, що не відповідають, з точки зору замовника, оголошенню про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону, документації електронного реверсивного аукціону та/або заявці на участь у процедурі електронного реверсивного аукціону, поданої таким учасником.

 Оператор електронного майданчика у разі отримання виправленого проекту договору та протоколу розбіжностей протягом однієї години надсилає їх учаснику, з яким укладається договір.

 8. Протягом трьох робочих днів з дня отримання від оператора електронного майданчика виправленого проекту договору та протоколу розбіжностей, у випадку, передбаченому частиною сьомою цієї статті, учасник повинен надіслати оператору електронного майданчика цей проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника. Разом з проектом договору учасник надсилає підписаний електронним цифровим підписом тієї самої особи документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

 Оператор електронного майданчика протягом однієї години після отримання від учасника проекту договору та документа про забезпечення виконання договору повинен надіслати їх замовнику.

 9. Замовник протягом одного робочого дня з дня отримання проекту договору, відповідно до частини восьмої цієї статті, надсилає оператору електронного майданчика проект договору, підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені замовника.

 10. Протягом одного робочого дня з дня отримання від замовника підписаного договору відповідно до частини сьомої або дев’ятої цієї статті, але не раніше дня, наступного за днем закінчення строку оскарження, визначеного частиною четвертою статті 18 цього Закону, протоколу про результати електронного реверсивного аукціону або рішень комітету з конкурсних торгів щодо заявок учасників оператор електронного майданчика надсилає підписаний замовником договір учаснику, з яким укладено договір.

 11. Договір вважається укладеним з моменту його надіслання оператором електронного майданчика учаснику, з яким укладається договір, відповідно до частини десятої цієї статті. Протягом дня, наступного за днем укладення договору, оператор електронного майданчика:

 припиняє здійснене відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону блокування коштів на рахунках учасників, які залишалися заблокованими на момент укладення договору, та одночасно списує з цих рахунків кошти відповідно до частини четвертої статті 39-2 цього Закону;

 оприлюднює на електронному майданчику та веб-порталі Уповноваженого органу звіт про результати закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону.

 12. Учасник, з яким укладається договір, визнається таким, що ухилився від укладення договору, у разі, якщо такий учасник у строк та при дотриманні умов, визначених частинами шостою та восьмою цієї статті, не надіслав оператору електронного майданчика підписаний електронним цифровим підписом особи, яка має право підпису договору від імені цього учасника, проект договору та/або документ про забезпечення виконання договору, якщо замовником була встановлена вимога щодо забезпечення виконання договору.

 13. У разі якщо учасник, з яким укладається договір, відповідно до частини дванадцятої цієї статті визнаний таким, що ухилився від укладення договору, оператор протягом однієї доби після такого визнання списує з рахунка цього учасника кошти, щодо яких було здійснене блокування відповідно до частини третьої статті 39-8 цього Закону, та перераховує замовнику кошти в розмірі забезпечення заявки, якщо вимога щодо надання забезпечення заявки визначена замовником відповідно до частини першої статті 39-6 цього Закону.

 Оператор електронного майданчика протягом дня, наступного за днем визнання учасника таким, що ухилився від укладення договору, та у разі, якщо в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота), наведених у протоколі про результати проведення торговельної сесії електронного реверсивного аукціону, розміщеному на електронному майданчику відповідно до частини дванадцятої статті 39-9 цього Закону, залишилися пропозиції учасників, заявки яких ще не розглядалися відповідно до частини другої цієї статті, повинен надіслати замовнику заявку на участь в електронному реверсивному аукціоні та реєстраційні дані учасника, пропозиція якого в переліку мінімальних пропозицій щодо ціни договору (лота) є наступною за пропозицією учасника, якого визнано таким, що ухилився від укладення договору, а також надіслати такому учаснику відповідне повідомлення. Подальші дії такого учасника, замовника і оператора електронного майданчика визначаються частинами другою – тринадцятою цієї статті.

 14. У разі якщо електронний реверсивний аукціон визнаний таким, що не відбувся з підстави, визначеної частиною тринадцятою статті 39-9 цього Закону, або процедура електронного реверсивного аукціону відмінена замовником з підстави, визначеної пунктом 5 частини шостої статті 39-6 цього Закону, замовник має право повторно оголосити про проведення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону в порядку, визначеному частиною першою статті 39-6 цього Закону.

 Якщо випадок, визначений абзацом першим цієї частини, має місце повторно стосовно одного і того самого предмета закупівлі, замовник має право застосувати процедуру закупівлі в одного учасника. При цьому договір має бути укладений на умовах, визначених документацією електронного реверсивного аукціону, а ціна не може перевищувати початкову (максимальну) ціну договору, визначену документацією електронного реверсивного аукціону.

 Стаття 39-11. Державний нагляд (контроль) за діяльністю  операторів електронних майданчиків

 1. Діяльність операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів підлягає державному нагляду (контролю).

 2. Уповноважений орган здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері державних закупівель та забезпечення інтересів замовників і учасників закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону.

 Державний нагляд (контроль) здійснюється щодо:

 • додержання операторами електронних майданчиків вимог регламенту електронного майданчика;
 • дотримання операторами електронних майданчиків вимог, встановлених рішеннями Уповноваженого органу, з питань складання та подання обов’язкової звітності за результатами діяльності з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів.

 3. Для цілей цього Закону заходами державного нагляду (контролю) є перевірки, що проводяться за письмовим рішенням керівника Уповноваженого органу чи його заступника.

 Підготовка до перевірки, її проведення та оформлення результатів мають відповідати законодавству, що регулює питання здійснення державного нагляду (контролю).

 Підставами для здійснення Уповноваженим органом заходів державного нагляду (контролю) є:

 • звернення фізичних та юридичних осіб щодо необґрунтованої відмови операторів електронних майданчиків від організації та проведення електронного реверсивного аукціону;
 • виявлення та підтвердження недостовірності даних, наведених у документах обов’язкової звітності, поданих операторами електронних майданчиків;
 • неподання в установлений строк операторами електронних майданчиків обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
 • перевірка виконання операторами електронних майданчиків приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих Уповноваженим органом за результатами попередніх перевірок.

 4. Уповноважений орган за рішенням керівника або його заступника застосовує до операторів електронних майданчиків фінансові та адміністративні санкції, а саме:

 • у разі одноразової необґрунтованої відмови від проведення реєстрації осіб, які бажають стати замовниками або учасниками процедури електронного реверсивного аукціону, оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі порушення регламенту електронного майданчика оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція, передбачена в цьому пункті, застосовується окремо щодо кожного випадку порушення;
 • у разі одноразової необґрунтованої відмови від організації та проведення електронного реверсивного аукціону оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі повторної необґрунтованої відмови від організації та проведення електронного реверсивного аукціону оператори електронних майданчиків сплачують штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та підлягають виключенню з реєстру операторів електронних майданчиків.

5. Санкції, передбачені частиною четвертою цієї статті, застосовуються у безспірному порядку.

6. Рішення Уповноваженого органу щодо застосування санкцій, передбачених частиною четвертою цієї статті, може бути оскаржене до суду.

7. У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків він зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Уповноваженого органу повернути учасникам кошти, отримані як забезпечення заявки.

Проведення електронних аукціонів на електронному майданчику оператора, якого виключено з реєстру, результати яких на дату прийняття рішення Уповноваженого органу не встановлені, підлягають відміні замовниками.

У разі виключення оператора електронного майданчика з реєстру операторів електронних майданчиків усі документи, відомості, інформація, пов’язані з проведенням державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, підлягають передачі Уповноваженому органу в порядку, передбаченому регламентом електронного майданчика».

13. У статті 40:

1) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

 «1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі, а у разі здійснення закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону – у формі електронного документа, відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом”;

 2) доповнити частиною сьомою такого змісту:

 «7. Бюджетні зобов’язання, що випливають з договору про закупівлю, укладеного у формі електронного документа, підлягають реєстрації та обліку Державною казначейською службою України на загальних підставах.

 Для реєстрації таких договорів про закупівлю службові (посадові) особи Державної казначейської служби України використовують власний електронний цифровий підпис».

 14. У частині першій статті 42 слова «та абзацом першим частини третьої статті 39 цього Закону» замінити словами «абзацом першим частини третьої статті 39 та статтею 39-10 цього Закону».

 15. Статтю 43 доповнити частиною другою такого змісту:

 «2. За порушення законодавства про електронний документообіг та про електронний цифровий підпис, у разі застосування процедур закупівель, передбачених розділом VIII-1 цього Закону, особи, винні у такому порушенні, несуть відповідальність згідно із законом».

 II. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 3. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом:

 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 • підготувати пропозиції щодо внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення  щодо встановлення та посилення відповідальності посадових осіб, операторів електронних майданчиків та замовників;
 • підготувати пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо режиму оподаткування коштів, які надходять на рахунки операторів електронних майданчиків як забезпечення заявок на участь в електронному аукціоні.

 4. Абзац сьомий пункту 12 розділу I цього Закону щодо обов’язковості застосування процедури електронного реверсивного аукціону застосовується з 1 січня 2013 року, за винятком випадку, визначеного в пункті 5 цього розділу. При цьому замовник матиме право самостійно визначати необхідність застосування процедури електронного реверсивного аукціону.

 5. Встановити, що у разі прийняття окремого рішення Кабінету Міністрів України про впровадження пілотних проектів із застосування процедури електронного реверсивного аукціону у сфері державних закупівель положення щодо обов’язковості застосування процедури електронного реверсивного аукціону діятиме в межах, визначених таким рішенням.

 6. Встановити, що до 1 січня 2013 року оператором електронного майданчика може виступати одна юридична особа державної форми власності.

 7. Встановити, що до 1 квітня 2013 року у разі неготовності відповідного органу Державної казначейської служби України до реєстрації договорів про закупівлю з урахуванням вимоги абзацу другого частини шостої статті 40 цього Закону для реєстрації бюджетних зобов’язань, що випливають з договору про закупівлю, укладеного у формі електронного документа, замовник має надати такому органу Державної казначейської служби України паперову копію договору, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою замовника.

Президент України В. Янукович
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті