Кокарбоксилаза-Форте: нова лікарська форма, нові можливості

Кокарбоксилаза — гідрохлорид дифосфорного ефіру тіаміну, тіаміндифосфат (ТДФ). Була виділена й ідентифікована як тіамінпірофосфат у 1937 р. Ломаном і Шустером. Як кофермент карбоксилази, протеїнового комплексу, до якого входять тіамінпірофосфат і магній, — ця сполука була визначена японськими авторами на чолі з Очоа у 1939 р. [1, 2, 3].

Тіаміндифосфат виконує функцію коферменту для цілого ряду ферментів, що каталізують реакції як неокиснювального, так і окиснювального декарбоксилювання α-кетокислот, наприклад пірувату. Декарбоксилювання пірувату здійснюється через ряд проміжних стадій, що проходять на поверхні молекул ферменту [3].

Важлива роль кокарбоксилази в обмінних процесах зумовлена участю в реакціях декарбоксилювання за рахунок включення її у вигляді простетичної групи до складу кількох важливих ферментних систем:

  • дегідрогенази піровиноградної кислоти, необхідної для утворення ацетату, який використовується в синтезі ацетил-КоА, стероїдних гормонів, ацетилхоліну і жирних кислот;
  • дегідрогенази α-кетоглутарової кислоти — ферменту циклу трикарбонових кислот, в якому продукується АТФ для біосинтетичних процесів, роботи іонних насосів і т.ін.;
  • транскетолази — ключового тіамінзалежного ферменту пентозофосфатного циклу, необхідного для утворення нікотинамідних нуклеотидів, жирних кислот, ацетилхоліну, нуклеїнових кислот, білка та ін. [2, 3, 7].

Тіамін у коферментній формі відіграє ключову роль у вуглеводному й енергетичному обміні, зокрема, у циклі Кребса [3, 4, 5]. Крім функцій кофактора у вуглеводному обміні, тіамін є модулятором нейром’язової передачі і може зв’язуватися з n-холінергічними рецепторами. Опосередковано бере участь у метаболізмі нейротрансміттерів — серотоніну і гамма-аміномасляної кислоти, задіяний також в обміні глутатіону, з чим пов’язана його антиоксидантна активність [6].

Тіамін (вітамін В1), введений в організм для участі у вищезгаданих біохімічних процесах, попередньо повинен фосфорилюватися і перетворитися у кокарбоксилазу. Остання, таким чином, є готовою формою коферменту, що утворюється з вітаміну в процесі його перетворення в організмі.

Цей процес відбувається головним чином у печінці, а також у нирках, скелетних м’язах, мозку, ядерних клітинах крові, слизовій оболонці тонкого кишечнику [7, 8, 9].

Виділений кофактор, який дістав назву кокарбоксилаза, зараз застосовується як лікарський препарат у медицині [1, 2].

Дефіцит тіаміндифосфату в організмі викликає підвищення рівня молочної і піровиноградної кислот у крові і тканинах, що призводить до розвит­ку ацидозу.

Через дефіцит коферменту уповільнюється перетворення вуглеводів у ліпіди, знижується синтез стероїдів й ацетилхоліну, порушується енергетичний обмін. Гальмування синтезу ліпідів створює дефіцит життєво необхідних простагландинів і лейкотрієнів. Затримка синтезу стероїдів може бути причиною розладів ендокринної системи. Порушення утворення ацетилхоліну може призвести до зниження потоку і блокади нервових імпульсів по нервових шляхах до органів і, як наслідок, до зниження секреції шлункового соку, сповільнення перистальтики кишечнику, аритмії серця, задишки та інших серйозних порушень [3, 4, 10].

Отже, фармакологічні ефекти фосфорильованих похідних тіаміну, зокрема, кокарбоксилази, мають полягати в першу чергу в регуляції вуглеводного обміну при його порушенні та усуненні метаболічного ацидозу.

Механізми дії тіаміну і його фосфорильованих похідних асоційовані з тіамінзалежними ферментами [10, 11, 12]. Можна навести великий перелік захворювань, при яких досліджували лікувальну ефективність тіаміндифосфату, але найбільш детально вивченими і проаналізованими слід вважати дві форми патології — цукровий діабет і серцево-судинні захворювання [2].

Аналіз даних літератури свідчить про те, що протягом десятиліть триває вивчення і практичне застосування тіаміну і його похідних, виявлено нові сторони їх механізму і фармакологічної дії, синтезовано і впроваджено нові лікарські форми вітаміну, які займають своє місце в клінічній практиці і користуються попитом на фармацевтичному ринку. До таких розробок належить створена ТОВ «АСТРАФАРМ» нова лікарська форма кокарбоксилази — Кокарбоксилаза-Форте, таблетки для сублінгвального застосування.

Відомо, що для медичного застосування кокарбоксилаза випускається у вигляді кокарбоксилази гідрохлориду (0,05 г/мл) для ін’єкцій [17], тому нова лікарська форма спрощує спосіб введення перпарату і, відповідно, більш доступна для пацієнта.

Кокарбоксилаза-Форте — тіамінпірофосфатхлоридаміноацетатомагнію (ІІ) калієвої солі тригідрат є оригінальною координаційною сполукою кокарбоксилази (тіамінпірофосфату гідрохлориду). Наявність у складі сполуки іонів магнію та амінокислоти гліцину забезпечує підвищення активності кокарбоксилази щодо ферментів вуглеводного обміну, для яких вона є коензимом.

В організмі кокарбоксилаза в комплексі з протеїном та іонами магнію є складовою ферменту карбоксилази, що каталізує карбоксилювання α-кетокислот.

Кокарбоксилаза-Форте активує основні ферменти вуглеводного обміну, що супроводжується посиленням утилізації глюкози тканинами. Посилення метаболізму глюкози призводить до активації тканинного дихання, підвищення продукції аденозинтрифосфату (АТФ) та зменшення накопичення молочної кислоти. Вказаний вплив супроводжується покращенням метаболічних процесів, особливо при цукровому діабеті. Кокарбоксилаза-Форте сприяє більш повній утилізації піровиноградної кислоти, що супроводжується покращенням функції нервових волокон при цукровому діабеті і зменшенням вираженості нейропатії.

Кокарбоксилаза-Форте сприяє нормалізації обміну клітин в умовах ішемії та гіпоксії. Застосування препарату при станах, пов’язаних з активацією вільнорадикальних реакцій, супроводжується покращенням антиоксидантного статусу [18].

Працівниками кафедри клінічної фармації з курсами фармакології й клінічної фармакології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на базі Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру виконано I фазу клінічного дослідження препарату Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 25 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ», мета якого — вивчення переносимості і попередня оцінка ефективності різних доз препарату Кокарбоксилаза-Форте у пацієнтів з нейроциркуляторною дистонією (НЦД).

У дослідження було включено 30 пацієнтів з НЦД. Усі хворі були розподілені на три групи по 10 осіб в кожній. Пацієнти 1-ї групи 3 рази на добу приймали по 1 таблетці препарату Кокарбоксилаза-Форте, 2-ї — по 2 таблетки, 3-ї — по 3 таблетки доліджуваного препарату відповідно. Курс лікування становив 20 днів.

Для оцінки ефективності досліджували вплив препарату на основні суб’єктивні й об’єктивні прояви НЦД та рівень пероксидази в плазмі крові.

Результати I фази клінічного дослідження дозволили зробити висновок, що препарат Кокарбоксилаза-Форте, таблетки виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ», добре переноситься хворими і не викликає серйозних побічних реакцій, не впливає на лабораторні показники. При цьому препарат Кокарбоксилаза-Форте є ефективним щодо підвищення якості життя пацієнтів з НЦД, а також щодо зниження рівня пероксидази в плазмі крові, що сприяє усуненню оксидативного стресу.

За результатами I фази дослідження встановлено, що оптимальним для застосування препарату Кокарбоксилаза-Форте є прийом 1 таблетки (50 мг) 3 рази на добу.

На клінічній базі науково-дослідного терапевтичного відділення Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності м. Дніпропетровськ проведене відкрите дослідження для оцінки ефективності і переносимості препарату Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ», який застосовували у комплексному лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом II типу (на фоні базисної терапії) порівняно з групою пацієнтів, що одержували тільки базисну терапію, II фаза. До випробування було залучено 110 пацієнтів. Методом простої рандомізації вони були розподілені на дві групи — основну і контрольну. Загальна переносимість лікування у пацієнтів основної і контрольної груп оцінювали так: «добра» — основ­на група 53 (96,4%), контрольна група — 54 (98,2%), «задовільна» — основ­на група — 2 (3,6%), контрольна група 1 (1,8%), «незадовільна» — 0 і 0 відповідно.

Результати проведених досліджень свідчать, що досліджуваний препарат Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ» на фоні цукровознижувальної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом II типу, позитивно впливав на перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантний захист (АОЗ), що проявилось у статистичному і клінічно значущому зниженні рівня малонового диальдегіду (МДА) і дієнових кон’югатів (ДК) при одночасному підвищенні рівня супероксиддисмутази і каталази порівняно з вихідними даними.

Доведена підвищена ефективність терапії із застосуванням препарату Кокарбоксилаза-Форте на фоні базисної терапії порівняно з групою пацієнтів, що одержували лише базисну терапію. Виявлені добра переносимість препарату, відсутність серйозних побічних реакцій, негативного впливу на лабораторні показники.

Результати II фази клінічних досліджень дозволили рекомендувати препарат Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ» для медичного застосування у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет II типу з метою покращення метаболічних процесів і зниження ризику розвитку серцево-судинної патології.

Працівниками кафедри клінічної фармації з курсами фармакології й клінічної фармакології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на базі Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру виконано II фазу клінічного дослідження препарату Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ».

Метою дослідження було вивчення ефективності й переносимості препарату Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ», який використовується у комплексному лікуванні хронічної ішемічної хвороби серця (на фоні базисної терапії) порівняно з групою пацієнтів, які отримували тільки базисну терапію.

У дослідження було включено 110 пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця. Усі хворі методом простої рандомізації були розподілені на 2 групи (основну та контрольну) по 55 осіб у кожній. Усім учасникам дослідження було призначено базову терапію відповідно до Рекомендацій Європейського товариства кардіологів з лікування стабільної стенокардії (2006) — антагоністи кальцію, блокатори β-андренорецепторів, інгібітори АПФ, антиагреганти, статини. Для усунення нападів стенокардії хворим призначали нітрогліцерин сублінгвально. Крім цього, пацієнтам основної групи призначили досліджувальний препарат Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ» — по 1 таблетці (50 мг) 3 рази на добу. Курс лікування становив 30 днів.

Для оцінки ефективності терапії досліджували вплив препарату на рівень МДА і ДК у плазмі крові, кількість епізодів ішемії та прийнятого нітрогліцерину на добу.

Переносимість препарату оцінювали на підставі даних суб’єктивних відчуттів пацієнтів та результатів клінічного і лабораторних методів дослідження.

Результати II фази клінічного дослідження дозволили зробити висновок, що препарат Кокарбоксилаза-Форте є ефективним засобом у комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця (на фоні базисної терапії). Препарат Кокарбоксилаза-Форте позитивно впливав на показники ПОЛ, що проявлялось зниженням МДА і ДК у сироватці крові. Застосування препарата Кокарбоксилаза-Форте в складі базисної терапії також суттєво зменшувало кількість ангінозних нападів та прийнятих таблеток нітрогліцерину порівняно з такими показниками у групі хворих, що отримували тільки базисну терапію.

Таким чином, результати II фази клінічного дослідження дозволяють рекомендувати препарат Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ» як ефективний і безпечний лікарський засіб у складі базисної терапії пацієнтів з ішемічною хворобою серця.

Відкрите дослідження ефективності і переносимості препарату Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ» проведене у комплексному лікуванні неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) (на фоні базисної терапії) у порівнянні з групою пацієнтів, що одержували тільки базисну терапію.

На основі проведеного дослідження і одержаних результатів зроблено висновок, що застосування препарату Кокарбоксилаза-Форте у складі комплексної терапії НАСГ виявив позитивний вплив на перебіг захворювання.

Встановлена позитивна динаміка основних клінічних синдромів у вигляді зниження частоти, тривалості й інтенсивності основних проявів астено-вегетативного та абдомінального больового синдромів.

У хворих з НАСГ застосування препарату сприяло за короткий термін зменшенню розмірів печінки, підтвердженому при ультразвуковому дослідженні. У динаміці комплекс­ної терапії із застосуванням препарату Кокарбоксилаза-Форте сонографічно відмічена тенденція до зменшення вираженості стеатозу печінки, без суттєвих змін з боку розмірів й потовщення стінки жовчного міхура й ехощільності підшлункової залози.

Препарат Кокарбоксилаза-Форте дозволяв знизити активність запального процесу в печінці, позитивно впливав на показники, що відображають функціональну активність печінки, яка підтверджена достовірним зниженням активності ферментів цитолітичного, холестатичного синдромів (нормалізація АлАТ, АсАТ, рівня лужної фосфатази, зниження рівня гамма-глутамілтранспептидази).

Препарат Кокарбоксилаза-Форте позитивно впливав на показники ПОЛ-АОЗ, що проявилось зниженням малонового диальдегіду у сироватці крові, підвищенням концентрації SH-груп, а також компенсацією дефіциту відновленого глутатіону, що забезпечує більш ефективну інактивацію утворюваних у клітинних біомембранах гідропероксидів ліпідів при НАСГ.

Препарат Кокарбоксилаза-Форте викликає метаболічні ефекти, що проявились у тенденції до зниження глікемії.

Препарат Кокарбоксилаза-Форте мав добру переносимість, не викликав серйозних побічних реакцій, не виявляв негативного впливу на лабораторні показники.

Тож лікарський засіб Кокарбоксилаза-Форте, таблетки по 50 мг, для сублінгвального застосування, виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ» є оригінальною координаційною сполукою кокарбоксилази, наявність у складі якої іонів магнію та амінокислоти гліцину забезпечує підвищення активності ферментів вуглеводного обміну, для яких вона є коензимом, регулює процеси обміну в організмі, зокрема окиснювальне декарбоксилювання кетокислот, активує піруватдегідрогеназу і ферменти пентозофосфатного циклу метаболізму глюкози. Покращує засвоєння глюкози при гіпоксичних станах й ацидозі.

Лікарський препарат Кокарбоксилаза-Форте виробництва ТОВ «АСТРАФАРМ» виявляє високу ефективність у комплексній терапії хворих на цукровий діабет II типу і може бути рекомендований для покращення метаболічних процесів і зниження ризику розвитку серцево-судинної патології.

Препарат Кокарбоксилаза-Форте є ефективним засобом у комплексному лікуванні хронічної ішемічної хвороби серця (на фоні базисної терапії), суттєво зменшуючи кількість нападів стенокардії, позитивно впливаючи на показники ПОЛ, що викликало зниження МДА і ДК у сироватці крові.

Кокарбоксилаза-Форте є ефективним препаратом, що відповідає сучасним вимогам до лікарських засобів з метаболічними ефектами і може бути рекомендований у складі комплексної терапії НАСГ.

Препарат Кокарбоксилаза-Форте має добру переносимість, не викликає серйозних побічних реакцій, не виявляє негативного впливу на лабораторні показники. Оптимальним для застосування препарату є прийом 1 таблетки (50 мг) 3 рази на добу.

За матеріалами,
наданими ТОВ «АСТРАФАРМ»
Список літератури знаходиться у редакції

КОКАРБОКСИЛАЗА-ФОРТЕ (COCARBOXYLASA-FORTE)

Назва і місцезнаходження виробника. ТОВ «АСТРАФАРМ».

Склад лікарського засобу: діюча речовина: тіамінпірофосфатхлоридаміноацетатомагнію (II) калієва сіль тригідрат; 1 таблетка містить у перерахунку на 100% речовину 25 мг або 50 мг тіамінпірофосфатхлоридаміноацетатомагнію (II) калієвої солі тригідрат, з вмістом тіамінпірофосфату гідрохлориду 19,2 мг або 38,4 мг. Фармакотерапевтична група. Кокарбоксилаза. Код АТС A11D A03. Показання до застосування. Застосування КОКАРБОКСИЛАЗИ-ФОРТЕ показане в комплексному лікуванні: атеросклерозу; цукрового діабету та його ускладнень; захворювань печінки незалежно від етіології, для підвищення активності гепатоцитів до різноманітних патологічних впливів (вірусних, запальних, інтоксикаційних); печінковій недостатності; ішемічної хвороби серця; переферичних невритів; запальних та токсичних уражень серцевого м’яза (міокардитів); міокардіопатій; синдрому хронічної втоми. Протипоказання. В окремих випадках доза препарату визначається лікарем індивідуально. Спосіб та дози препарату в період вагітності та годування груддю визначаються лікарем. При призначенні КОКАРБОКСИЛАЗИ-ФОРТЕ хворим на цукровий діабет слід контролювати рівень глюкози в крові. Побічні ефекти. Препарат добре переноситься, побічні ефекти розвиваються дуже рідко. В окремих випадках в осіб з підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату при його застосуванні можливий розвиток алергічних реакцій. У цьому випадку дозу препарату знижують або відміняють. Після відміни препарату всі побічні ефекти швидко зникають.

Категорія відпуску. Без рецепта.

UA /11886/01/02 від 20.12.2011 р. до 20.12.2016 р.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті