Моніторинг цін на лікарські засоби, що закуповуються за державними цільовими програмами

На сьогодні в переважній більшості країн світу вартість фармацевтичної допомоги хворим на соціально небезпечні та тяжкі хвороби підлягає реімбурсації за окремими державними програмами. Для оптимізації витрат бюджетів та підвищення рівня доступності лікарських засобів, що включені до цих програм, країни застосовують більш жорсткі методи державного регулювання ціноутворення на вказані ліки, ніж в амбулаторному секторі системи фармацевтичного забезпечення населення.

З огляду на вищевикладене, авторами було розроблено методику з проведення моніторингу системи цін на лікарські засоби, що закуповуються за рахунок державного та місцевих бюджетів для державних цільових програм у сфері охорони здоров’я. Впровадження цієї методики сприятиме утворенню прозорої, реалістичної та гласної системи цін на ліки в Україні, дозволить оптимізувати витрати бюджету на закупівлю препаратів та поліпшити контроль щодо їх цільового призначення. Алгоритм та зміст етапів моніторингу цін на ліки для державних програм показано на схемі.

Першим етапом моніторингу є обґрунтування вибірки лікарських засобів для аналізу. Фармацевтичне забезпечення за державними програмами здійснюється за відповідними переліками препаратів для окремих нозологій. При цьому в Україні застосовують вільні та державні регульовані ціни на лікарські засоби. Державне регулювання цін поширюється на найменування ліків, що входять до Національного переліку (постанова КМУ від 25.03 2009 р. № 333) та «Бюджетного переліку» (постанова КМУ від 05.09.1996 р. № 1071 зі змінами та доповненнями), а також відповідно до постанови КМУ від 24.09.2012 р. № 880 з 01.01.2013 р. на Обов’язковий мінімальний асортимент (соціально орієнтованих) лікарських засобів вітчизняного виробництва і виробів медичного призначення для аптечних установ, затверджений наказом МОЗ України від 29.12.2011 р. № 1000.

У сучасних кризових умовах є необхідність у виборі асортименту для проведення моніторингу системи цін на лікарські засоби за всіма переліками. Крім того, доцільно включити до цього асортименту Рекомендований перелік основних препаратів ВООЗ, оскільки саме для цих ліків визначаються довідкові (індикативні) ціни, що дозволить проводити аналіз відповідності ціни на препарати для державних цільових програм (ДЦП) світовим цінам на вказані ліки.

Для аналізу переліків доцільно використовувати метод зведених таблиць Microsoft Excel 2007. Усі переліки, крім переліків препаратів для державних програм та обов’язкового мінімального асортименту, складені на основі АТХ-класифікації. Використання цієї класифікації передбачає вказівку INN — міжнародних непатентованих назв. Це полегшує обмін інформацією та зіставлення чинних переліків між собою, але вимагає додаткової роботи з визначення відповідності торговельних назв препаратів і кодів АТХ. Вивчення та порівняння зазначених переліків дозволить зробити відбір АТХ-кодів лікарських засобів, а також торговельних назв, які є загальними для всіх переліків України з урахуванням основних препаратів, які рекомендовано ВООЗ.

З метою всебічного вивчення ціноутворення на основні лікарські засоби, а саме виявлення варіації цін, зазначені INN доцільно представляти препаратами-аналогами вітчизняного й зарубіжного виробництва, а також однойменними препаратами різних виробників. Відбір асортименту препаратів за таким принципом дозволить одночасно визначати рівень їх доступності, а також відповідність бюджетних асигнувань, спрямованих на закупівлю ліків за державними цільовими програмами, темпам зростання цін на них.

Моніторинг оптово-відпускних цін виробників ліків та митної вартості імпортерів доцільно здійснювати на базі Державного реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби. Характер зміни цін (динаміку) доцільно визначати за допомогою індивідуального індексу цін (Ip). Груповий індекс оптово-відпускних цін — Ig — визначається як середньоарифметичний показник індивідуальних індексів цін препаратів, які увійшли до вибірки.

Варіювання цін (оптово-відпускних цін виробників на однойменні препарати); варіювання зі світовими довідковими (індикативними) цінами запропоновано визначати за допомогою кое­фіцієнта відповідності внутрішнім цінам (Кv) та коефіцієнта відповідності зовнішнім цінам (Кw), які розраховують за формулами 1.1 — 1.2:

(1.1),

де Pa — ціна на препарат для ДЦП; Pmin — мінімальна ціна на даний препарат на внутрішньому ринку країни.

(1.2),

де Pw — довідкова (індикативна) ціна на препарат.

Визначення показників доступності доцільно проводити залежно від джерела фінансування фармацевтичної допомоги населенню. Такий диференційований підхід дозволить обґрунтовано підійти до забезпечення ліками найбільш вразливих верств населення у суспільстві. Це дозволить раціонально здійснювати відбір препаратів для ДЦП та впроваджувати заходи, спрямовані на забезпечення конституційних гарантій громадянам країни.

Наступним етапом дослідження стало опрацювання запропонованої методики моніторингу цін на лікарські засоби для ДЦП.

Для цього було проаналізовано склад регуляторних соціально-економічних переліків препаратів, що закуповуються за державними програмами «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року», «Дитяча онкологія на 2006–2010 роки» та за розділом «Онкогематологія».

За результатами аналізу встановлено, що 21 препарат — це лише чверть від загальної кількості лікарських засобів, що закуповують за ДЦП, входить до Національного переліку основних лікарських засобів та Рекомендованого переліку ВООЗ (таблиця).

Таблиця Порівняльний аналіз регуляторних соціально-економічних переліків лікарських засобів за державними програмами
Анато-мічна група Назва анатомічної групи
(найменування препарату)
Кількість позицій
Перелік ВООЗ Національний перелік Бюджетний перелік Перелік для відповідної ДЦП
А Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм 3 3
Н Препарати гормонів для системного застосування (окрім статевих гормонів) 1 1
J Протимікробні засоби для системного застосування 5 4 20 20
L Антинеопластичні та імуномодулюючі засоби 16 17 56 56
M Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат 2 2
V Різні засоби 1 1

Так, з 6 анатомічних груп, що представлені в переліках препаратів для ДЦП, до основних належать лише препарати двох груп. Це протимікробні засоби для системного застосування (J), антинеопластичні та імуномодулюючі засоби (L). Загальна кількість препаратів вказаних груп майже в 3 рази (на 261%) перевищує відповідні показники в Національному та Рекомендованому переліках. Разом з тим усі лікарські засоби для державних програм є в наявності в Бюджетному переліку. З огляду на значний дефіцит бюджетних ресурсів доцільним є удосконалення регуляторних переліків відповідно до Концепції основних ліків.

На наступному етапі дослідження для оцінки варіабельності цін на ліки для ДЦП за закупівельними цінами на внутрішньому ринку було розраховано коефіцієнти відповідності внутрішнім цінам.

До вибірки включено 43 лікарські засоби віт­чизняного та зарубіжного виробництва. Відповідно до розрахованих значень вказаного коефіцієнта встановлено, що питома вага препаратів, ціни для ДЦП яких перевищують закупівельні ціни на внут­рішньому ринку, становила в середньому 16,7%.

Зокрема, ціни на ліки, що закуповуються за Державною програмою «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року», у середньому на 0,7% перевищують закупівельні ціни на внутрішньому ринку, але за окремими найменуваннями це перевищення становило від 34 до 122%.

За програмою «Дитяча онкологія на 2006–2010 роки» та за розділом «Онкогематологія» ціни на препарати для ДЦП у середньому нижчі за відповідні на внутрішньому ринку на 5–10%, що є позитивною тенденцією, але вони перевищують закупівельні ціни на препарати окремих зарубіжних та вітчизняних виробників на внутрішньому ринку майже на 30,7%.

Наступним етапом дослідження було визначення варіабельності цін акцепту на препарати для ДЦП зі світовими (індикативними) цінами. У якості джерела інформації про світові ціни було використано видання ВООЗ: MSN. International Drug Price Indicator Guide. Washington D.C.: Management Sciences for Health (Міжнародний довідник цін на готові основні лікарські засоби. Щорічна публікація). Видання містить інформацію про ціни на генерики на міжнародному ринку, зібрану за даними останніх каталогів, тендерів, прайс-листів неприбуткових організацій — постачальників ліків та агентств з їх закупівлі.

Далі було розраховано коефіцієнт відповідності зовнішнім цінам. За результатами аналізу встановлено, що питома вага найменувань лікарських засобів, ціни на які для ДЦП перевищують світові індикативні, становила у середньому 23%. Це перевищення виявлено за всіма державними програмами, що аналізувалися.

Зокрема, ціни на препарати, що закуповуються за Державною програмою «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року», у середньому на 83,3% перевищують світові індикативні ціни. За окремими найменуваннями препаратів перевищення сягало 200–400%.

Ціни на ліки, що закуповуються за державною програмою «Дитяча онкологія на 2006–2010 роки», були в середньому на 44,5% вищими за індикативні. Загалом вибірка містила 18 препаратів.

Для аналізу цін на препарати для ДЦП за розділом «Онкогематологія» було відібрано 11 лікарських засобів. Ціни на них перевищили світові індикативні майже на 140%. За окремими позиціями перевищення становило 3–9 разів.

Cлід зазначити, що питома вага препаратів, ціни на які для ДЦП перевищують закупівельні ціни на внутрішньому ринку, становила в середньому 16,7%; питома вага найменувань препаратів, ціни на які для ДЦП перевищують світові індикативні ціни, становила в середньому 23% загальної кількості лікарських засобів, що аналізувалися.

Таким чином, з урахуванням вкрай обмежених ресурсів у вітчизняній системі охорони здоров’я, впровадження внутрішнього та зовнішнього моніторингу цін на препарати для ДЦП значно підвищить ефективність державного регулювання та контролю за цінами у сфері державних закупівель.

Алла Немченко, професор
Костянтин Косяченко, доцент
Національний фармацевтичний університет
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті