Постанова КМУ щодо внесення змін до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Документ набув чинності 16.11.2012 р.  після  опублікування в  «Офіційному віснику України», № 85

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2012 р. № 1029

Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 93, ст. 3412; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 7 листопада 2012 р. № 1029

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Пункт 2 після слів «(далі – суб’єкт господарювання)» доповнити словами «та фізичних осіб – підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики (далі – фізична особа – підприємець)».

2. В абзаці другому пункту 3 слова «ДСКН разом з Держкомпідприємництвом» замінити словами «органом ліцензування за погодженням з Держпідприємництвом».

3. Пункт 4 після слів «суб’єкту господарювання» доповнити словами «чи фізичній особі – підприємцю».

4. Пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець, які мають намір провадити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подають особисто або через уповноважений орган чи особу органові ліцензування заяву, в якій зазначаються повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта – для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу державної податкової служби і має відмітку в паспорті) – для фізичних осіб – підприємців; вид діяльності згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (повністю або частково), на провадження якого суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець мають намір одержати ліцензію. У разі наявності у суб’єкта господарювання філій чи інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Філії чи інші відокремлені підрозділи суб’єкта господарювання провадять діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі засвідченої органом ліцензування копії виданої ліцензії.».

5. У пункті 7:

друге речення абзацу першого після слів «суб’єкту господарювання» доповнити словами «чи фізичній особі – підприємцю або уповноваженому органу чи особі»;

абзац другий після слів «суб’єктом господарювання» доповнити словами «чи фізичною особою – підприємцем».

6. У пункті 8:

у першому реченні абзацу першого цифри і слово «10 днів» замінити цифрами і словами «10 робочих днів»;

в абзаці другому слова «у десятиденний строк суб’єкту господарювання про виявлені недоліки» замінити словами «у строк, передбачений для видачі ліцензії, суб’єкту господарювання чи фізичній особі – підприємцю про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення зазначеної заяви без розгляду»;

абзац третій викласти у такій редакції:

«Після усунення причин, у зв’язку з якими прийнято рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець можуть повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.».

7. У пункті 9:

у підпункті 1 слова «суб’єктом господарювання» виключити;

підпункт 2 викласти у такій редакції:

«невідповідність суб’єкта господарювання чи фізичної особи – підприємця ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;»;

підпункт 3 після слів «суб’єкта господарювання» доповнити словами «чи фізичної особи – підприємця»;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) наявність у керівництві чи серед працівників суб’єкта господарювання осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі – підприємцю;»;

доповнити пункт підпунктами 5 і 6 такого змісту:

«5) наявність у керівництві чи серед працівників суб’єкта господарювання, чи серед працівників, які працюють за трудовим договором у фізичної особи – підприємця, осіб, визнаних в установленому порядку непридатними до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або визнання у тому самому порядку непридатною до провадження окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи – підприємця;

6) наявність у керівництві чи серед працівників суб’єкта господарювання, чи серед працівників, які працюють за трудовим договором у фізичної особи – підприємця, осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не знято чи не погашено в установленому порядку судимість за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи – підприємця.».

8. Перше речення пункту 10 після слів «суб’єкта господарювання» доповнити словами «чи фізичну особу – підприємця».

9. У пункті 11 слова «суб’єкту господарювання або його уповноваженому представнику» замінити словами «суб’єкту господарювання чи фізичній особі – підприємцю або їх уповноваженим представникам».

10. Абзац другий пункту 12 виключити.

11. Перше речення пункту 14 після слів «такої діяльності» доповнити словами «його філіями чи іншими відокремленими підрозділами».

12. Пункт 16 викласти у такій редакції:

«16. У разі коли суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець протягом 30 календарних днів з дати надіслання їм повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії не подали документа, що підтверджує внесення плати за її видачу, або не звернулися для отримання ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або визнати таку ліцензію недійсною.».

13. Пункт 17 після слів «суб’єкт господарювання» та «суб’єктом господарювання» доповнити відповідно словами «чи фізична особа – підприємець» та «чи фізичною особою – підприємцем».

14. У пункті 18 слова «Суб’єкт господарювання, який має» замінити словами «Суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець, які мають».

15. Пункт 19 викласти у такій редакції:

«19. Підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування суб’єкта господарювання (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;

зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи – підприємця;

зміна виду діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.».

16. У пункті 20:

в абзаці першому слова «Суб’єкт господарювання для переоформлення ліцензії зобов’язаний» замінити словами «Суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець для переоформлення ліцензії зобов’язані»;

абзац другий після слів «суб’єкту господарювання» і «суб’єкт господарювання» доповнити відповідно словами «чи фізичній особі – підприємцю» і «чи фізична особа – підприємець»;

абзац третій після слів «що додаються до неї,» доповнити словами «а також документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії,»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

«Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру на безоплатній основі видає суб’єкту господарювання чи фізичній особі – підприємцю засвідчені ним копії такої ліцензії.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

17. У пункті 22 слова «Суб’єкт господарювання зобов’язаний» замінити словами «Суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець зобов’язані».

18. Пункт 23 виключити.

19. У пункті 24:

в абзаці другому слова «суб’єкт господарювання зобов’язаний» замінити словами «суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець зобов’язані»;

абзац третій після слів «суб’єктом господарювання» доповнити словами «чи фізичною особою – підприємцем».

20. В абзаці другому пункту 25 слова «Суб’єкт господарювання, який подав заяву та документи, необхідні для видачі дубліката ліцензії, може» замінити словами «Суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець, які подали заяву та документи, необхідні для видачі дубліката ліцензії, можуть».

21. У пункті 26 слова «Суб’єкт господарювання для видачі дубліката ліцензії подає» замінити словами «Суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець для видачі дубліката ліцензії подають».

22. Пункт 28 викласти у такій редакції:

«28. Підставами для анулювання ліцензії є:

1) заява суб’єкта господарювання чи фізичної особи – підприємця про анулювання ліцензії;

2) акт про повторне порушення суб’єктом господарювання чи фізичною особою – підприємцем ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про перебування суб’єкта господарювання у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи – підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця);

4) засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця;

5) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання чи фізичною особою – підприємцем для одержання ліцензії;

6) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншому суб’єкту господарювання чи іншій фізичній особі – підприємцю для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

7) акт про невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

8) акт про неможливість суб’єкта господарювання чи фізичної особи – підприємця забезпечити виконання ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

9) акт про відмову суб’єкта господарювання чи фізичної особи – підприємця в проведенні перевірки органом ліцензування.».

23. Пункти 29 і 30 викласти у такій редакції:

«29. Питання про анулювання ліцензії розглядається органом ліцензування із обов’язковим запрошенням суб’єкта господарювання чи фізичної особи – підприємця або їх уповноважених представників на підставі актів, зазначених у підпунктах 5 – 7 пункту 28 цього Порядку.

30. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення суб’єктом господарювання чи фізичною особою – підприємцем ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, акта про виявлення недостовірних відомостей у поданих суб’єктом господарювання чи фізичною особою – підприємцем документах, акта про встановлення факту передачі ліцензії або виданої органом ліцензування копії ліцензії іншому суб’єкту господарювання чи фізичній особі – підприємцю для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, акта про невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушення ліцензійних умов провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, нова ліцензія на право провадження того самого виду діяльності видається суб’єкту господарювання чи фізичній особі – підприємцю не раніше, ніж через рік починаючи з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.».

24. Пункт 31 після слів «суб’єкту господарювання» доповнити словами «чи фізичній особі – підприємцю».

25. Пункт 32 викласти у такій редакції:

«32. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 днів з дня його прийняття, крім рішення про анулювання ліцензії, прийнятого згідно із заявою суб’єкта господарювання чи фізичної особи – підприємця про анулювання ліцензії та в разі смерті фізичної особи – підприємця, які набирають чинності з дня їх прийняття.

Якщо суб’єкт господарювання чи фізична особа – підприємець протягом зазначеного строку подали скаргу до експертно-апеляційної ради, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття Держпідприємництвом відповідного рішення.».

26. Пункт 34 виключити.

27. Пункт 36 викласти у такій редакції:

«36. Розмір та порядок справляння плати за видачу ліцензії визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093).

За переоформлення, видачу копії чи дубліката ліцензії справляється плата в розмірах, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», яка зараховується до державного бюджету.».

28. У пункті 38 слова «суб’єкта господарювання ліцензійну справу, в якій зберігаються документи, що подаються таким суб’єктом» замінити словами «суб’єкта господарювання чи фізичної особи – підприємця ліцензійну справу, в якій зберігаються документи, що подаються ними».

29. Пункт 40 після слів «суб’єкта господарювання» доповнити словами «та фізичну особу – підприємця».

30. У пункті 41 слова «ліцензійного реєстру та Єдиного ліцензійного реєстру, який формує Держкомпідприємництво» замінити словами «Єдиного ліцензійного реєстру».

 

 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*