Проект наказу МОЗ України щодо внесення змін до порядку атестації провізорів та фармацевтів

Документ опубліковано на офіційному сайті МОЗ України від 26.11.2012 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ПРОЕКТУ НАКАЗУ МОЗ України
«Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 12 грудня 2006 року № 818»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення виноситься доопрацьований проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818», розроблений відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

Проект наказу МОЗ України приводить у відповідність до чинного законодавства назву територіальних органів — державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які проводять атестацію провізорів та фармацевтів в регіонах, посилання на нормативно-правовий акт, яким затверджено Положення про Державну службу України з лікарських засобів, та місце проведення атестації.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо проекту наказу надсилаються за адресами:

01021, Київ, вул. Грушевського, 7,

Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України, тел.: (044) 200-07-93,

e-mail : [email protected]

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

e-mail: [email protected]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 12 грудня 2006 року № 818»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818» (далі — проект наказу), яким пропонується внести зміни до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», розроблений Міністерством охорони здоров’я України відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту наказу є внесення змін до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818 (далі — наказ № 818) у зв’язку з посиланням на нормативно-правовий акт, який втратив чинність, утворенням на виконання Указу Президента України від 06.04.2011 № 370 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» Державної служби України з лікарських засобів та приведення наказу № 818 у відповідність до статті 12 Закону України «Про професійний розвиток працівників».

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Закони України «Основи законодавства про охорону здоров’я», «Про професійний розвиток працівників», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 13.04.2011 № 457, постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», наказ МОЗ України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818» не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державною службою України з лікарських засобів та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Прийняття акта дозволить усунути розбіжності наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818 з чинним законодавством. Прийняття акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України дозволить проводити атестацію провізорів та фармацевтів територіальними органами Державної служби України з лікарських засобів відповідно до чинного законодавства.

Заступник Міністра —
керівник апарату
Р.М. Богачев

ПРОЕКТ

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 12 грудня 2006 року № 818

З метою дотримання вимог абзацу четвертого пункту 2 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про професійний розвиток працівників»

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, такі зміни:

1.1 Преамбулу викласти у такій редакції:

«Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про професійний розвиток працівників» та Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 440, та з метою подальшого вдосконалення атестації фармацевтичних кадрів».

1.2. У тексті цього Наказу слова «державні інспекції з контролю якості лікарських засобів» у всіх відмінках замінити словами «державні служби з лікарських засобів» у відповідних відмінках.

2. Унести до Положення про порядок проведення атестації провізорів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, такі зміни:

2.1. У тексті Положення слова «державні інспекції з контролю якості лікарських засобів» та «Державна інспекція» у всіх відмінках замінити словами «державні служби з лікарських засобів» та «Державна служба» у відповідних відмінках.

2.2. У главі 3:

друге речення пункту 3.10 глави 3 викласти у такій редакції:

“Атестація провізора проводиться за основним місцем роботи.”.

у пункті 3.11 слова “, а також за іншими спеціальностями, якщо вони працюють за сумісництвом у аптечних закладах” виключити.

пункт 3.16 викласти у такій редакції:

“3.16. У разі незгоди провізора з результатом атестації він може оскаржити рішення атестаційної комісії у порядку, встановленому законодавством”.

2.3. У тексті додатків 1 та 4 до цього Положення слова «Державна інспекція» у всіх відмінках замінити словами «Державна служба» у відповідних відмінках.

3. Управлінню лікарських засобів та медичної продукції забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева.

5. Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр Р. Богатирьова

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 12 грудня 2006 року № 818»

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818» підготовлено відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, з метою дотримання вимог Закону України «Про професійний розвиток працівників» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я та Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 16.02.98 № 179, та з метою подальшого вдосконалення атестації фармацевтичних кадрів наказом МОЗ України від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» було затверджено Положення про порядок проведення атестації провізорів. У зв’язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від «Про затвердження Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я» від 16.02.98 № 179 та створенням Державної служби України з лікарських засобів, Положення про яку затверджене Указом Президента України від 08.04.2011 № 440 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів» на виконання вимог Закону України «Про професійний розвиток працівників», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», розроблений проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818».

2. Цілі і завдання прийняття пропонованого акта

Набуття чинності зазначеного наказу дозволить привести у відповідність до чинного законодавства назву територіальних органів  державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які проводять атестацію провізорів та фармацевтів у регіонах, посилання на нормативно-правовий акт, яким затверджено Положення про Державну службу України з лікарських засобів, та проведення атестації виключно за основним місцем роботи.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Перший альтернативний спосіб  залишити нормативну базу із зазначеного питання без змін. У такому випадку не буде приведено у відповідність до чинного законодавства назву територіальних органів  державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Другий спосіб — внесення змін до діючої нормативно-правової бази, що дозволить привести у відповідність до чинного законодавства назву територіальних органів  державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Єдиним способом досягнення поставлених цілей є внесення змін до діючої нормативно-правової бази, що і пропонується цим проектом.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом наказу передбачено внести зміни до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів»

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

5. Оцінка можливості впровадження і виконання вимог акта

З моменту впровадження в дію наказу виконання його вимог буде забезпечено як з боку держави  МОЗ України, так і з боку провізорів та фармацевтів, що атестуються.

Виконання вимог акта з боку МОЗ — на підставі Положення буде проводитись атестація провізорів та фармацевтів.

6. Очікувані результати

Прийняття наказу МОЗ дозволить привести у відповідність до чинного законодавства посилання в наказі від 12 грудня 2006 року № 818 на органи, що проводять атестацію провізорів та фармацевтів в регіонах, та нормативно-правовий акт, яким затверджено Положення про Державну службу України з лікарських засобів.

Сфери впливу Вигоди Витрати
Інтереси Держави дотримання вимог проекту наказу МОЗ «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 12 грудня 2006 року № 818» відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Проведення атестації провізорів та фармацевтів відповідно до чинного законодавства відсутні
Інтереси громадян Вдосконалення провізорів та фармацевтів. відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня опублікування. Строк дії регуляторного акта необмежений.

Зміни до цього акта вноситимуться у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Показники результативності акта

Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових фондів  реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.

Рівень поінформованості з нормами проекту наказу оцінюється як середній, що забезпечувалося його оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ України  www.moz.gov.ua.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження.

В.о. Міністра О.К. Толстанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Николай 04.12.2012 8:32
Атестаційні комісії в областях формуються з людей які не мають кваліфікаційних категорій, без відповідного досвіду, або взагалі не з спеціалістів. Держ.служба України з лік.засобів на це уваги не звертає і авторитет цих комісій = 0.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*