Наказ ДПА України від 01.12.2000 р. № 614

01 Січня 2013 2:39 Поділитися

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 01.12.2000 р. № 614

Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

 Відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), що додаються.

 2. Затвердити форму № ЗВР-1 «Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)» та Порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, що додаються.

 3. Управлінню організації оперативного контролю Головного управління податкового аудиту в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 4. Головному управлінню масово-роз’яснювальної роботи забезпечити публікацію наказу та затверджених цим наказом нормативних документів у газеті «Урядовий кур’єр» та в журналі «Вісник податкової служби України».

 5. Наказ набирає чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення і вводиться в дію з 1 липня 2001 року.

 6. З дня набрання чинності цим наказом уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 18.09.97 № 343 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.97 за № 594/2398, із змінами та доповненнями.

 7. З дня набрання чинності цим наказом усі реєстратори розрахункових операцій, що перебувають в експлуатації, повинні бути опломбовані згідно з порядком опломбування, затвердженим даним наказом, у двомісячний термін.

 8. Вимоги до форми і змісту фіскальних касових чеків не поширюються на розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, включеними до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп’ютерних систем до моменту набрання чинності даним наказом.

 9. Протягом трьох місяців з дня набрання чинності даним наказом суб’єкти підприємницької діяльності можуть використовувати товарні чеки та журнали використання електронного контрольно-касового апарата, визначені Положенням про порядок реєстрації та застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 18.09.97 № 343 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.97 за № 594/2398, із змінами та доповненнями, якщо зазначені вище товарні чеки були зареєстровані в органах державної податкової служби до моменту набрання чинності даним наказом.

 10. Автопідприємствам та підприємствам електротранспорту дозволяється використання в установленому порядку розрахункових документів у вигляді квитків усіх різновидностей, які є в запасі цих підприємств, не довше ніж протягом двох місяців з дня набрання чинності даним наказом.

 11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Кальніченка І.В.

В.о. Голови Ф.О. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

 01.12.2000 № 614

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 5 лютого 2001 р. за № 105/5296

ПОЛОЖЕННЯ

 про форму та зміст розрахункових документів

Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Положенням визначено форми і зміст розрахункових документів, які повинні видаватися при здійсненні розрахунків суб’єктами господарювання для підтвердження факту продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Положення не поширюється на розрахункові проїзні та перевізні документи на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті.

 1. Визначення термінів

 У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта господарювання – місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, що зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (далі – СГ).

Назва СГ – назва юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи, які зазначені у свідоцтві про державну реєстрацію СГ. Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті скорочення, наприклад, ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), МП (мале підприємство), ЗАТ (закрите акціонерне товариство).

Господарська одиниця – стаціонарний або пересувний об’єкт, у т.ч. транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Назва господарської одиниці – назва, яка зазначена в дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності або користування господарською одиницею).

Адреса господарської одиниці – адреса, яка зазначена в дозволі на розміщення господарської одиниці (договорі оренди, іншому документі на право власності чи користування господарською одиницею).

Агент – СГ, що одержав у встановленому законодавством порядку ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення державних лотерей.

Найменування товару (послуги) – слово, поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару (послуги) та однозначно ідентифікують товар чи послугу в документообігу СГ.

Літерне позначення ставки податку на додану вартість – літера, яка відповідає групі товарів (послуг), продаж яких оподатковується податком на додану вартість (далі – ПДВ) за однією і тією самою ставкою, або групі товарів (послуг), продаж яких не оподатковується ПДВ.

Фіскальний номер – сформований відповідно до встановлених правил унікальний номер реєстратора розрахункових операцій, книги обліку розрахункових операцій, який надається органом державної податкової служби при реєстрації відповідного засобу обліку розрахункових операцій.

Сума розрахунку – сума готівкових коштів, яка отримана від покупця за продані товари (послуги) або видана йому при поверненні товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках), або сума безготівкових коштів у разі застосування платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Розрахунковий документ, розрахункова операція, реєстратор розрахункових операцій, розрахункова книжка, книга обліку розрахункових операцій – згідно зі статтею 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Сфера призначення – умови проведення розрахункових операцій, які встановлені у даному Положенні для окремих форм розрахункових документів.

 Алкогольні напої, тютюнові вироби – згідно зі статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

 Авторизація, держатель платіжної картки, код авторизації, платіжна картка, платіжна система, платіжний термінал – згідно з Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 № 367 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за № 954/6145 (зі змінами та доповненнями).

 2. Загальні положення

 2.1. Установлені в даному Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів. У разі відсутності хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим.

 2.2. У наведених у додатках 1-8 до Положення формах розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі документа є рекомендованим. Розрахункові документи, визначені цим Положенням, крім тих, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, є варіантами розрахункових квитанцій, зазначених в абзаці шістнадцятому статті 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

 Написи на розрахункових документах, указані в додатках у кутових дужках (наприклад, «Назва СГ»), означають надруковані, проштамповані або записані в розрахунковому документі конкретизовані дані про СГ, товар, послугу і т.ін.

2.3. Розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

2.4. Якщо розрахункова операція проводиться не в національній валюті України, то в розрахунковому документі необхідно вказувати назву або загальноприйняте умовне позначення валюти. При проведенні розрахункової операції з використанням декількох валют усі вартісні реквізити в розрахункових документах повинні вказуватися за кожною валютою окремо.

2.5. Форма і зміст розрахункових документів (крім тих, які друкуються реєстраторами розрахункових операцій), що використовуються при наданні послуг пасажирським автомобільним транспортом, повинні відповідати Типовим формам квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 31.05.2000 № 278  «Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом та Тарифних зон перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23.06.2000 за № 368/4589 (далі – наказ Мінтрансу № 278), за винятком квитків на приміські автомаршрути (типи ПА-1, ПА-2), міські автомаршрути (типи МА-1, МА-2), багажних квитків на приміські автомаршрути (тип КБ-2), наведених у додатках 2, 3 та 6 до зазначеного вище наказу.

2.6. Бланки розрахункових документів, що використовуються суб’єктами господарювання при проведенні розрахункових операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій, повинні виготовлятися за затвердженими зразками, у випадках, визначених цим Положенням, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку» від 19.04.93 № 283  та Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.11.93 № 98, Служби безпеки України від 15.11.93 № 118 та Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 № 740 «Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку», зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за № 8/217.

3. Фіскальний касовий чек на товари (послуги)

 3.1. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі – касовий чек) – це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Форма № ФКЧ-1 касового чека наведена в додатку 1.

3.2. Касовий чек повинен містити такі обов’язкові реквізити:

 • назву господарської одиниці;
 • адресу господарської одиниці;
 • для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Законом України «Про податок на додану вартість»; перед номером друкуються великі літери «ПН»;
 • для СГ, що не є платниками ПДВ, – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери «ІД»;
 • якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, – то кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);
 • вартість одиниці виміру товару (послуги);
 • найменування товару (послуги);
 • літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги);
 • позначення форми оплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму коштів за даною формою оплати;
 • загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;
 • для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком – літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка – великі літери «ПДВ»;
 • порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
 • фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;
 • напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та логотип виробника.

 3.3. Рядки 5 і 6 (додаток 1) повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені заодним касовим чеком. Якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, то відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то в касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше – вартість без урахування ПДВ.

3.4. Рядок 7 (додаток 1) повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати рядок 7.

3.5. Рядок 9 (додаток 1) повторюється відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, де сума ПДВ дорівнює нулю.

3.6. У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

 • реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ПК»;
 • напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням платіжних карток без виконання процедур авторизації;
 • підпис касира та підпис держателя платіжної картки (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ПК».

4. Фіскальний касовий чек видачі коштів

 4.1. Фіскальний касовий чек видачі коштів (далі – видатковий чек) – це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках. Форма № ФКЧ-2 видаткового чека наведена в додатку 2.

4.2. Видатковий чек повинен містити обов’язкові реквізити:

 • назву господарської одиниці;
 • адресу господарської одиниці;
 • для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»; перед номером друкуються великі літери «ПН»;
 • для СГ, що не є платниками ПДВ, – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери «ІД»;
 • назву операції виплати;
 • суму коштів, яка видається за операцією виплати;
 • якщо операція виплати повторюється, – то кількість здійснених однотипних операцій виплати, суму коштів за цими операціями;
 • літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів, що видається;
 • позначення форми виплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та суму коштів за даною формою виплати;
 • загальну суму виданих коштів у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;
 • для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком – літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку операціями виплати, на початку рядка – великі літери «ПДВ»;
 • порядковий номер видаткового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
 • фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;
 • напис «ВИДАТКОВИЙ ЧЕК» та логотип виробника.

 4.3. Рядки 5 і 6 (додаток 2) повторюються відповідно до кількості типів операцій виплати, які проведені за одним видатковим чеком. Якщо однотипні операції виплати не повторюються, то відомості про операцію можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то у видатковому чеку друкується сума коштів за кожною операцією виплати з урахуванням ПДВ, інакше – сума коштів без урахування ПДВ.

4.4. Рядок 7 (додаток 2) повторюється відповідно до кількості різних форм виплати. У разі здійснення виплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати цей рядок.

4.5. Рядок 9 (додаток 2) повторюється відповідно до кількості податкових груп за ставками ПДВ. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, де сума ПДВ дорівнює нулю.

4.6. У видатковому чеку, надрукованому реєстратором розрахункових операцій, що забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам’яті додатних та від’ємних сум, перед сумою виданих коштів може друкуватися знак «-» (мінус).

4.7. У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, видатковий чек повинен додатково містити обов’язкові реквізити, визначені в пункті 3.6 розділу 3 цього Положення.

 5. Розрахункова квитанція

 5.1. Розрахункова квитанція – це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках. Форма № РК-1 розрахункової квитанції наведена в додатку 3. ( Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА № 279

 5.2. Розрахункова квитанція складається з двох частин – корінця та відривної частини.

5.3. Відривна частина розрахункової квитанції повинна містити обов’язкові реквізити:

 • напис «РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ», серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
 • назву СГ;
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи, перед яким написані 
 • (надруковані) великі літери «ІД»;
 • для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»; перед номером написані (надруковані) великі літери «ПН»; за наявності на розрахунковій квитанції податкового номера дозволяється не вказувати ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО);
 • назви окремих реквізитів, які стосуються даних про товар (послугу), а саме: написи «Найменування товару (послуги)», «Вартість о.в.» (вартість одиниці виміру), «ПДВ(%)», «Вартість»;
 • рядки для записування даних про товар (послугу) або про операцію виплати: найменування товару (послуги, назви операції виплати), вартості одиниці виміру товару (суми коштів по одній операції виплати), ставки ПДВ у відсотках, вартості товару (суми коштів по здійснених операціях виплати), а в разі продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів – найменування товару та його вартість;
 •  напис «Сума розрахунку (грн.,коп.)» та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів);
 • напис «Розрахунок провів», рядок для підпису особи, що здійснює розрахунки;
 • дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

5.4. Корінець розрахункової квитанції повинен містити обов’язкові реквізити:

 • серію та номер, які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються з серією та номером відривної частини;
 • напис «Сума розрахунку (грн.,коп.), усього» та загальну суму отриманих за товар або послугу (виданих покупцеві) коштів;
 • напис «у т.ч. за ставкою ПДВ 20 %», суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується ПДВ за ставкою 20%, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов’язання платника ПДВ;
 • рядки для записування даних про товари (послуги), а в разі продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів – найменування товару та його вартість;
 •  дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

5.5. При виготовленні бланка розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші обов’язкові реквізити.

 6. Квитки на приміські автомаршрути

 6.1. Квитки на приміські автомаршрути – це розрахункові документи, бланки яких виготовлені друкарським способом з урахуванням вимог, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади, та які видаються при реєстрації розрахункових операцій за послуги з перевезення пасажирів у приміському автотранспорті. Форми № КПА-1 квитка на приміський автобус та № КПА-2 квитка на приміське маршрутне таксі наведені в додатку 4.

 6.2. Квиток на приміський автомаршрут повинен містити обов’язкові реквізити, визначені формами типу ПА-1 (для приміських автобусів) або ПА-2 (для приміського маршрутного таксі), наведеними в додатку 2 до наказу Мінтрансу України № 278, а також серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

6.3. Усі реквізити квитків наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

 7. Квитки на міські автомаршрути

 7.1. Квитки на міські автомаршрути – це розрахункові документи, бланки яких виготовлені друкарським способом з урахуванням вимог, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади, та які видаються при реєстрації розрахункових операцій за разові послуги з перевезення пасажирів у міському автотранспорті. Форми № КМА-1 квитка на міський автобус та № КМА-2 квитка на міське маршрутне таксі наведені в додатку 5.

 7.2. Квиток на міський автобус повинен містити обов’язкові реквізити, визначені формою типу МА-1, що наведена в додатку 3 до наказу Міністерства транспорту України від 31.05.2000 № 278, а також серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

7.3. Квиток на міське маршрутне таксі повинен містити обов’язкові реквізити, визначені формою типу МА-2, що наведена в додатку 3 до наказу Мінтрансу № 278, а також серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

7.4. Усі реквізити квитків наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

 8. Багажний квиток на приміські автомаршрути

 8.1. Багажний квиток на приміські автомаршрути (далі – багажний квиток) – це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом з урахуванням вимог, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади, та який видається при реєстрації розрахункових операцій за послуги з перевезення багажу в приміському автотранспорті. Форма № КБП-1 багажного квитка наведена в додатку 6.

 8.2. Багажний квиток повинен містити обов’язкові реквізити, визначені формою типу КБ-2, що наведена в додатку 6 до наказу Мінтрансу № 278, а також серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

8.3. Усі реквізити квитків наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

 9. Квиток на міські маршрути електротранспорту

 9.1. Квиток на міські маршрути електротранспорту (далі – квиток на електротранспорт) – це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом з урахуванням вимог, установлених відповідними центральними органами виконавчої влади, та який видається при реєстрації розрахункових операцій за разові послуги підприємств з перевезення пасажирів у міському електротранспорті – тролейбусі та трамваї. Форма № КМЕ-1 квитка на електротранспорт наведена в додатку 7.

9.2. Квиток на електротранспорт повинен містити такі обов’язкові реквізити:

 • напис «Квиток на проїзд у міському тролейбусі, трамваї»;
 • вартість проїзду;
 • серію (чотири літери) та номер (шість цифр).

9.3. Усі реквізити квитків наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

 10. Білети державних лотерей

 10.1. Білети державних лотерей – це розрахункові документи, бланки яких є документами суворого обліку та виготовлені друкарським способом відповідно до п.2.6 Положення (або ввезені на підставі ліцензії на випуск та проведення державної лотереї) за затвердженими зразками, що додаються до відповідних Умов випуску та проведення лотереї (далі – Умови) згідно з Положенням про порядок реєстрації випуску та проведення державних грошових лотерей в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 574 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску та проведення державних грошових лотерей в Україні», та які видаються при реєстрації розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей.

10.2. Білет державної лотереї повинен містити обов’язкові реквізити:

 • назву агента;
 • назву лотереї, зазначену в Умовах;
 • вартість білета;
 • унікальний у межах окремої лотереї номер білета, порядок формування якого визначений відповідними Умовами.

10.3. Білет державної лотереї може складатися з декількох з’єднаних між собою частин, якщо це визначено відповідними Умовами. При цьому унікальний номер білета проставляється на кожній його частині.

10.4. Усі реквізити білетів державних лотерей наносяться друкарським способом при їх виготовленні.

 11. Квитанції на послуги підприємств поштового зв’язку

 11.1. Квитанції на послуги підприємств поштового зв’язку – це розрахункові документи, бланки яких повинні виготовлятися відповідно до вимог, що затверджені наказом Державного комітету зв’язку України від 07.12.98 № 167 «Про затвердження бланків квитанційних книжок форм № 1, № 5, № 47, № П-2, вимог щодо виготовлення та Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв’язку та їхніх структурних підрозділах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.99 за № 314/3607.

11.2. Форми бланків квитанційних книжок повинні відповідати формам № 1, № 5, № 47 та № П-2, затвердженим зазначеним вище наказом.

11.3. Квитанції на послуги підприємств поштового зв’язку повинні містити обов’язкові реквізити:

 • написи, позначення та інші елементи бланка квитанції, визначені затвердженими формами;
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ підприємства зв’язку;
 • номер квитанції;
 • загальну суму розрахунку;
 • відбиток календарного штемпеля місця приймання.

11.4. Обов’язковість інших реквізитів квитанцій встановлюється Державним комітетом зв’язку та інформатизації України.

 12. Спрощена розрахункова квитанція

 12.1. Спрощена розрахункова квитанція – це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій, якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без застосування реєстратора розрахункових операцій:

 • за товари або послуги (за винятком алкогольних напоїв та тютюнових виробів), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 10 гривень;
 •  при продажу квитків тривалого користування (на декаду і більш тривалий період) на проїзд у міському або приміському пасажирському транспорті, якщо такі квитки є документами суворого обліку;
 • при видачі коштів у разі приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту).
 • Форма № РК-2 спрощеної розрахункової квитанції наведена в додатку 8.

12.2. Спрощена розрахункова квитанція складається з двох частин – корінця та відривної частини.

12.3. Відривна частина спрощеної розрахункової квитанції повинна містити обов’язкові реквізити:

 • серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи, перед яким написані (надруковані) великі літери «ІД»;
 • напис «Всього» та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).

12.4. Корінець спрощеної розрахункової квитанції повинен містити обов’язкові реквізити:

 • серію (чотири літери) та номер (шість цифр), які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються із серією та номером відривної частини;
 • напис «Всього» та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).

12.5. При виготовленні бланка спрощеної розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші обов’язкові реквізити.

13. Розрахункові документи для залізничного транспорту

 13.1. Розрахункові документи для залізничного транспорту – це проїзні та перевізні документи, бланки яких виготовлені друкарським способом відповідно до п. 2.6 Положення, а окремі реквізити заповнюються з використанням автоматизованих систем керування або ручним способом при проведенні розрахункових операцій.

13.2. Форма і зміст проїзних та перевізних документів для залізничного транспорту встановлені Порядком оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженим наказом Міністерства транспорту України та Державної податкової адміністрації України від 24.10.2001 № 712/431  «Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті» та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 116/6404.

13.3. Квитки приміського сполучення за кодами 101 і 102, абонементні квитки пільговий та повний, квиток вихідного дня місячний, квитанції за кодами ЛУ-99, ГУ-57, ГУ-57а, МД4-3 та ЛУ-9 є формами розрахункових квитанцій для оформлення розрахунків за послуги з перевезення пасажирів, багажу та інші послуги у випадках, коли законом передбачено використання розрахункової книжки.

14.1. За поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для підприємств і організацій, що входять до сфери їх управління, Державною податковою адміністрацією України можуть бути встановлені інші форма та зміст розрахункових документів.

Начальник управління організації оперативного контролю С.М.Німченко

Додаток 1
                                            до Положення про форму
                                            та зміст розрахункових
                                            документів

            ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК НА ТОВАРИ (ПОСЛУГИ)

                                                    Форма № ФКЧ-1

Рядок  
1 «Назва господарської одиниці»
2 «Адреса господарської одиниці»
3 ПН «Індивідуальний податковий номер платника ПДВ»
4 ІД «Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)»
5 «Кількість товару (послуги)» «Знак множення» «Вартість одиниці виміру»
6 «Найменування товару (послуги)» «Вартість»
«Літерне позначення ставки ПДВ»
7 «Форма оплати»                       «Сума коштів»
8 СУМА «Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком»
9 ПДВ «Літерне позначення ставки ПДВ» «Ставка ПДВ у відсотках» «Сума ПДВ»
10 «Номер чека» «Поточна дата» «Час проведення розрахунку»
11 ФН «Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій»
12 ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК <Логотип виробника>

                                                 Додаток 2
                                            до Положення про форму
                                            та зміст розрахункових
                                            документів

ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК ВИДАЧІ КОШТІВ

                                                 Форма № ФКЧ-2

Рядок  
1 «Назва господарської одиниці»
2 «Адреса господарської одиниці»
3 ПН «Індивідуальний податковий номер платника ПДВ»
4 ІД «Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)»
5 «Кількість операцій виплати» «Знак множення»
«Сума за однією операцією виплати»
6 «Назва операції виплати» «Сума коштів»
«Літерне позначення ставки ПДВ»
7 «Форма виплати»  «Сума коштів»
8 СУМА «Загальна сума виданих коштів за чеком»
9 ПДВ «Літерне позначення ставки ПДВ»  «Ставка ПДВ у відсотках»
«Сума ПДВ»
10 «Номер чека» «Поточна дата»  «Час проведення розрахунку»
11 ФН «Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій»
12 ВИДАТКОВИЙ ЧЕК <Логотип виробника>

                                                 Додаток 3
                                            до Положення про форму
                                            та зміст розрахункових
                                            документів

РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ

                                                 Форма № РК-1

Серія АААА
№ 000000
  РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ Серія АААА № 000000
  Л «Назва СГ», ІД «ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)»
ПН «індивідуальний податковий номер платника ПДВ»
  І
  Н
  І
  Я
(дата) Сума розрахунку(грн.,коп.), усього: __«сума»__, у т.ч. за ставкою ПДВ 20 %:___«сума»___    
В Найменування товару(послуги) Вартість о.в. ПДВ(%) Вартість
І        
Д        
Р    
И Сума розрахунку (грн.,коп.) «сума»
В

 

У Розрахунок провів ______________ ________________
                     (підпис)         (дата)

Примітка. Порожні рядки в корінці розрахункової квитанції призначені для запису найменування і вартості товарів (послуг).

                                                 Додаток 4
                                            до Положення про форму
                                            та зміст розрахункових
                                            документів

КВИТКИ НА ПРИМІСЬКІ АВТОМАРШРУТИ

                                                Форма № КПА-1

«Написи відповідно до типу ПА-1, наведеного в додатку 2 до наказу Міністерства транспорту України від 31.05.2000 № 278» Серія АААА № 000000

                                                Форма № КПА-2

«Написи відповідно до типу ПА-2, наведеного в додатку 2 до наказу Міністерства транспорту України від 31.05.2000 № 278» Серія АААА № 000000

                                                 Додаток 5
                                            до Положення про форму
                                            та зміст розрахункових
                                            документів

КВИТКИ НА МІСЬКІ АВТОМАРШРУТИ

                                                Форма № КМА-1

«Написи відповідно до типу МА-1, наведеного в додатку 3 до наказу Міністерства транспорту України від 31.05.2000 № 278» Серія АААА № 000000

                                                 Форма № КМА-2

«Написи відповідно до типу МА-2, наведеного в додатку 3 до наказу Міністерства транспорту України від 31.05.2000 № 278» Серія АААА № 000000

                                                 Додаток 6
                                            до Положення про форму
                                            та зміст розрахункових
                                            документів

БАГАЖНИЙ КВИТОК НА ПРИМІСЬКІ АВТОМАРШРУТИ

                                               Форма № КБП-1

«Написи відповідно до типу КБ-2, наведеного в додатку 6 до наказу Міністерства транспорту України від 31.05.2000 № 278» Серія АААА № 000000

Додаток 7
                                            до Положення про форму
                                            та зміст розрахункових
                                            документів

КВИТОК НА МІСЬКІ МАРШРУТИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

                                               Форма № КМЕ-1

Квиток на проїзд у міському
ТРОЛЕЙБУС І ТРАМВАЇ
 
«Вартість проїзду»
 
Серія АААА № 000000

                                      Додаток 8 до Положення
                                      про форму та зміст
                                      розрахункових документів

СПРОЩЕНА РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ

Форма № РК-2

АААА № 000000
 
Всього _____<сума>_____
 
  АААА № 000000 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______

Примітка. На одній сторінці розрахункової книжки може розміщатися довільна кількість спрощених розрахункових квитанцій згідно з наведеною нижче схемою за умови забезпечення місця для записування суми розрахунку, а також чіткого позначення серій та номерів спрощених розрахункових квитанцій.

АААА № 000001
 
Всього _____<сума>_____
 
  АААА № 000001 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
АААА № 000002
 
Всього _____<сума>_____
  АААА № 000002 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
 
АААА № 000003
 
Всього _____<сума>_____
  АААА № 000003 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
 
АААА № 000004
 
Всього _____<сума>_____
  АААА № 000004 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
 
АААА № 000005
 
Всього _____<сума>_____
  АААА № 000005 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
 
АААА № 000006
 
Всього _____<сума>_____
  АААА № 000006 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
 
АААА № 000007
 
Всього _____<сума>_____
  АААА № 000007 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
 
АААА № 000008
 
Всього _____<сума>_____
  АААА № 000008 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
 
АААА № 000009
 
Всього _____<сума>_____
  АААА № 000009 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______
 
 
АААА № 000010
 
Всього _____<сума>_____
 
  АААА № 000010 ІД <код (номер)>
 
Всього _______<сума>_______

 ПОРЯДОК

Зареєстровано в Міністерстві
 юстиції України
 05.02.2001 р.
 за № 108/5299

 Затверджено
 Наказ Державної податкової
 адміністрації України
 01.12.2000 № 614

Порядок
 подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

 Цей Порядок розроблений на виконання Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», поширюється на звітність, пов’язану із застосуванням суб’єктами господарювання (далі – СГ) реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок при здійсненні розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

 Терміни, які вживаються в цьому Порядку, визначені в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положенні про форму та зміст розрахункових документів, Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

 1. Звітність, пов’язана із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) або використанням розрахункових книжок (далі – РК), подається СГ щодо всіх зареєстрованих РРО, незалежно від застосування чи незастосування їх у звітному місяці, та щодо всіх книг обліку розрахункових операцій, зареєстрованих на господарську одиницю (депо, кондуктора, об’єкт виїзної торгівлі), які ведуться разом із розрахунковими книжками у випадках, визначених законом (крім виходу РРО з ладу або відключення електроенергії).

2. Звітність, пов’язана із застосуванням РРО, подається у складі «Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» за формою № ЗВР-1 (далі – Звіт), а при поданні звіту за останній місяць календарного року – з поданням додатково періодичних звітів за минулий календарний рік, надрукованих на кожному РРО. Звітність, пов’язана з використанням РК, подається у складі Звіту та Довідки про використані розрахункові книжки (додаток 1). Якщо в СГ є зареєстровані РРО та книги обліку розрахункових операцій, зареєстровані на господарську одиницю (депо, кондуктора, об’єкт виїзної торгівлі), то дані про суми розрахунків за РРО та за книгами обліку розрахункових операцій можна відобразити в одному Звіті.

3. У разі використання РК на період виходу з ладу РРО або в разі тимчасового відключення електроенергії звітність подається у складі, передбаченому для РРО у попередньому пункті, з доданням Довідки про використані розрахункові книжки. При цьому суми розрахунків, здійснених з використанням РК та проведених через РРО, у Звіті не відображаються.

 4. Надруковані на РРО періодичні звіти повинні подаватися щодо тих РРО, які застосовувалися у відповідному періоді, та щодо тих, технічними характеристиками яких передбачено друкування періодичних звітів з нульовими сумами за період, коли РРО не використовувався. Дозволяється подавати періодичні звіти разом із Звітом за перший місяць поточного календарного року.

 5. Звітність подається до органу державної податкової служби (далі – орган ДПС) за місцем реєстрації РРО (РК) у терміни, визначені чинним законодавством. При поданні звітності подавати одночасно книги обліку розрахункових операцій чи РК не потрібно. Державні територіально-галузеві об’єднання (підприємства) залізничного транспорту та їх лінійні підрозділи подають звітність до органу ДПС за місцезнаходженням юридичної особи. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 248  від 28.04.2004 )

 6. Заповнення окремих граф Звіту виконується згідно з Інструкцією із заповнення «Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)» (додаток 2).

Начальник управління організації оперативного контролю С.М.Німченко

Затверджено

Наказ Державної податкової адміністрації України

від 01.12.2000 № 614

                                                     Форма № ЗВР-1

Місце для підклеювання періодичних звітів

До державної податкової інспекції _____________________

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

_______________________________________________ (реквізити суб’єкта господарювання) за __________________ місяць 20__ року

                                                      (грн., коп.)

№ з/п Модифікація РРО Фіскальний номер РРО (книги обліку розрахункових операцій) Сума розрахунків за звітний місяць Сума податку на додану вартість Сума, що видана при поверненні товару
загальна за ставкою ПДВ 20%
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 
 
Разом за всіма РРО(розрахунковими книжками):
 
 
 
 

Директор ________________________________________________________                        

(підпис, прізвище, ініціали)

 Головний бухгалтер ______________________________________________                       

(підпис, прізвище, ініціали)

 Звіт прийняв ____________________________________________________                        

(підпис, прізвище, ініціали)

 М.П.                          «__» ____________________ 20__ року

                                              Додаток 1

до Порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів

розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок

Довідка про використані розрахункові книжки

за ____________ місяць 20__ року

     Суб’єктом господарювання ___________________________________,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) ___________, повністю використано у звітному місяці розрахункові книжки у кількості _____ штук.

№ з/п Номер розрахункової книжки Період використання Кількість анульованих квитанцій № з/п Номер розрахункової книжки Період використання Кількість анульованих квитанцій
початок кінець
початок кінець

Директор ______________________________________                                 

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ___________________________                                      

(підпис, прізвище, ініціали)

«_____» _______________ 20__ року      М.П.

Примітка. Довідка повинна містити інформацію про розрахункові книжки, за якими дата кінця використання  припадає на звітний місяць. Суб’єкт господарювання – фізична особа засвідчує довідку особистим підписом.

Додаток 2 до Порядку
 подання звітності,  пов’язаної із застосуванням
 реєстраторів розрахункових  операцій або використанням розрахункових книжок

Інструкція 

 із заповнення «Звіту про використання
 реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку
 розрахункових операцій (розрахункових книжок)»
 за формою № ЗВР-1

1. Звіт за формою № ЗВР-1 складається в розрізі всіх реєстраторів розрахункових операцій, що зареєстровані СГ, та в розрізі книг обліку розрахункових операцій, зареєстрованих на господарську одиницю (депо, кондуктора, об’єкт виїзної торгівлі), які використовувались протягом звітного місяця.

2. У рядку «До державної податкової інспекції» слід зазначити назву району, міста, району в місті та міста (для міст з районним розподілом). У рядку «реквізити суб’єкта господарювання» наводяться назва СГ та його місцезнаходження (для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця та його місце проживання), що зазначені у свідоцтві про державну реєстрацію СГ, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ чи ідентифікаційний номер за ДРФО.

3. У графах 1-3 вказуються такі дані:

у графі 1 – порядковий номер запису у Звіті;

у графі 2 – модифікація РРО, а в рядках, де виконуються записи щодо книг обліку розрахункових операцій, – напис «книга обліку розрахункових операцій» або абревіатура «КОРО»;

у графі 3 – фіскальний номер РРО або книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на господарську одиницю (депо, кондуктора, об’єкт виїзної торгівлі).

4. У графах 4 – 6 записуються такі суми розрахунків за звітний місяць:

у графі 4 – загальна сума проведених за звітний місяць розрахункових операцій, тобто сума коштів, яку отримано від покупців за реалізовані товари (надані послуги);

у графі 5 – частина суми розрахунків, зазначеної в графі 4, що оподатковується податком на додану вартість (далі – ПДВ) за ставкою 20 відсотків;

у графі 6 – сума ПДВ, обчислена, виходячи із суми розрахунків, зазначеної в графі 5.

5. У графі 7 записується загальна сума коштів, виданих при поверненні товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках). Якщо протягом звітного місяця через РРО були зареєстровані помилково введені суми, то ці суми не включаються до граф 4 – 7. За бажанням СГ до Звіту можна додати пояснювальну записку щодо помилково введених сум.

6. У рядку «Разом зо всіма РРО (розрахунковими книжками)» у графах 4 – 7 записуються підсумки показників за відповідними графами.

7. Звіт підписують директор (керівник) та головний бухгалтер – для юридичних осіб, особисто громадянин-підприємець – для фізичних осіб. Факт прийняття Звіту органом ДПС засвідчується підписом уповноваженої посадової особи цього органу із зазначенням дати його подання.

8. Звіт скріплюється печаткою СГ, якщо наявність такої у СГ передбачена чинним законодавством. 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті