Указ Президента України від 30.03.2012 р. № 236/2012 «Питання реалізації державної політики з контролю за цінами»

03 Травня 2013 5:13 Поділитися

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 30.03.2012 р. № 236/2012

Питання реалізації державної політики з контролю за цінами

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої акти у відповідність із цим Указом.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольному комітету України, Державній інспекції України з контролю за цінами подати у двомісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо внесення до законодавчих актів змін у частині визначення механізму здійснення контролю та нагляду за дотриманням центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів).

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 березня 2012 року № 236/2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію України з контролю за цінами

1. Державна інспекція України з контролю за цінами (Держцінінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністр).

Держцінінспекція України входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику з контролю за цінами.

2. Держцінінспекція України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основними завданнями Держцінінспекції України є:

1) реалізація державної політики з контролю за цінами шляхом:

  • проведення постійного моніторингу, аналізу і дослідження динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку та оперативне забезпечення Кабінету Міністрів України, органів державної влади прогнозно-аналітичними матеріалами щодо очікуваних змін цінової ситуації в державі;
  • внесення Міністрові, центральним і місцевим органам виконавчої влади пропозицій щодо визначення методів впливу на економічні процеси та цінову ситуацію на споживчому ринку;
  • надання у випадках, передбачених законодавством, висновків щодо економічного обґрунтування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів);

2) внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики з контролю за цінами.

4. Держцінінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює цінові спостереження, проводить моніторинг цін (тарифів) на соціально значущі товари та послуги, забезпечує на постійній основі оперативною інформацією про результати моніторингу Міністра для подальшого інформування Кабінету Міністрів України, заінтересованих органів державної влади;

2) проводить моніторинг прийнятих центральними і місцевими органами виконавчої влади, уповноваженими вирішувати питання ціноутворення, рішень щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів);

3) вносить на розгляд Міністра прогнозно-аналітичні матеріали щодо розвитку цінової ситуації на споживчому ринку, пропозиції щодо запровадження або скасування державного регулювання цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, крім тих, ціни (тарифи) на які регулюються національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій;

4) подає органам Антимонопольного комітету України відомості, що можуть свідчити про порушення державної дисципліни цін та законодавства про захист економічної конкуренції;

5) вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, уповноваженим вирішувати питання ціноутворення, пропозиції щодо вдосконалення порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів), а також скасування в установленому порядку цін (тарифів), встановлених з порушенням вимог законодавства;

6) надає висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва соціально значущих продовольчих товарів, зміни цін на які підлягають декларуванню;

7) надає висновки щодо економічної обґрунтованості розрахунків оптово-відпускних цін на лікарські засоби або вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

8) надає суб’єктам господарювання висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування тарифів на окремі види житлово-комунальних послуг;

9) погоджує за поданням видавця (редакції) довідку про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання на відповідний рік;

10) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та подає їх Міністрові в установленому порядку;

11) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади з питань реалізації державної політики з контролю за цінами;

12) сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо контролю за дотриманням цін (тарифів);

13) виконує в межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

14) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з контролю за цінами;

15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

5. Держцінінспекція України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держцінінспекції України та її територіальних органах;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держцінінспекції України та на керівні посади в її територіальні органи, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держцінінспекції України та її територіальних органів;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держцінінспекції України та її територіальних органах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію ведення та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Держцінінспекції України та її територіальних органів;

5) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держцінінспекції України;

6) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці і контроль за її збереженням у Держцінінспекції України та її територіальних органах;

7) здійснює заходи щодо створення інформаційних систем і комп’ютеризації робіт в апараті Держцінінспекції України та її територіальних органах;

8) забезпечує міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції;

9) організовує інформаційну та видавничу діяльність з реалізації державної політики з контролю за цінами.

6. Держцінінспекція України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи з питань, що належать до її компетенції;

2) отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

7. Держцінінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

8. Держцінінспекція України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

9. Держцінінспекція України в межах повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також доручень Президента України та Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держцінінспекції України.

10. Держцінінспекцію України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держцінінспекції України:

1) очолює Держцінінспекцію України, здійснює керівництво її діяльністю;

2) організовує та контролює виконання в апараті Держцінінспекції України та її територіальних органах Конституції і законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань, що належать до компетенції Держцінінспекції України;

3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики з контролю за цінами, зокрема розроблені Держцінінспекцією України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також пропозиції щодо проектів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади;

4) подає на затвердження Міністра плани роботи Держцінінспекції України;

5) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату Держцінінспекції України;

6) забезпечує виконання Держцінінспекцією України наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та доручень Міністра з питань, що належать до компетенції Держцінінспекції України;

7) забезпечує взаємодію Держцінінспекції України з визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

8) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Держцінінспекцією України, вчасність її подання;

9) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Держцінінспекції України та покладених на неї завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держцінінспекції України та її територіальних органів, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держцінінспекції України;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держцінінспекції України;

13) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, інших державних службовців апарату Держцінінспекції України;

14) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держцінінспекції України;

15) утворює в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Держцінінспекції України та коштів, передбачених на її утримання, реорганізовує і ліквідує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держцінінспекції України як структурні підрозділи її апарату;

16) призначає на посади за погодженням з Міністром і головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад керівників територіальних органів Держцінінспекції України;

17) призначає на посади за погодженням з Міністром та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держцінінспекції України;

18) утворює, реорганізовує і ліквідує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку їх керівників, здійснює в межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держцінінспекції України;

19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держцінінспекції України;

20) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці і контроль за її збереженням в апараті Держцінінспекції України;

21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Держцінінспекції України, керівників територіальних органів Держцінінспекції України, присвоює ранги державних службовців;

22) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Держцінінспекції України та її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

23) представляє в установленому порядку Держцінінспекцію України у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

24) залучає державних службовців і працівників територіальних органів Держцінінспекції України, а також за погодженням з керівниками державних службовців і працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держцінінспекції України;

25) утворює комісії, робочі та експертні групи;

26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

27) здійснює інші повноваження відповідно до законів України.

11. Голова Держцінінспекції України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держцінінспекції України призначає на посади за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держцінінспекції України, погоджених з Міністром, та звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держцінінспекції України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держцінінспекції України утворюється колегія у складі Голови Держцінінспекції України (голова колегії), його першого заступника та заступника за посадою, визначених посадових осіб Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Держцінінспекції України, а також в установленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідних наказів Держцінінспекції України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держцінінспекції України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, а також положення про них затверджуються Головою Держцінінспекції України.

13. Гранична чисельність державних службовців і працівників Держцінінспекції України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держцінінспекції України затверджується Головою Держцінінспекції України за погодженням з Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держцінінспекції України затверджуються Головою Держцінінспекції України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Держцінінспекція України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С. Льовочкін

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті