Законопроект «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»

12 Листопада 2013 2:26 Поділитися

ПОДАННЯ

проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)».

Представляти проект Закону під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’яСпіріна І.Д.

Народні депутати України П.М. Симоненко
І.Д.Спіріна
П.С.Цибенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Після набрання чинності Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» застосовується практика укладання контрактів з  керівниками державних, комунальних закладів  охорони  здоров’я терміном на один рік.

Реформа системи охорони здоров’я передбачає, зокрема, збільшення самостійності закладів охорони здоров’я.

Успіх реформи вирішальною мірою залежить від професіоналізму і кваліфікації медичного персоналу, в першу чергу керівників закладів охорони здоров’я.

Для реалізації довгострокових програм компетентному керівнику потрібна певна свобода у виконанні своїх професійних обов’язків та час для досягнення результатів.

На підставі частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» керівники державних, комунальних закладів охорони  здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту.

Згідно із частиною 3 статті 21 КЗпП України контракт визначається, як особлива форма трудового договору.

В контракті, на відміну від звичайного трудового договору, дається не тільки характеристика всіх обов’язків працівника, а й визначається конкретний результат, якого треба досягнути (це може бути виконання певних робіт, досягнення конкретних показників тощо). Контракт завжди має строковий характер.

Термін дії контракту зумовлюється не характером обов’язків, а орієнтацією на заздалегідь визначені завдання, цілі, яких треба досягти у визначений час. Контрактна форма побудована на строковому характері трудових відносин і посилює залежність найманих працівників від роботодавців.

Тому вважаємо хибною практикою укладання однорічних контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я. Які завдання можна досягти за один рік, коли реформування галузі є довготривалим процесом?

Через обмеженість контракту таким малим строком керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я відчувають невпевненість у майбутньому, стають більш керованими, а тому стають більш залежними від зловживань вищого керівництва та зовнішнього тиску. Більше зусиль вони спрямовують на утримання посади, ніж на стратегічні завдання реформування галузі.

Таким чином, головні лікарі стають заручниками або політичної ситуації, або особистих взаємин зі своїми керівниками. Фахівець повинен працювати без огляду на те, що йому потрібно догодити начальнику. Критерій повинен бути тільки один – професіоналізм і відповідальність за доручену справу.

Цей законопроект розроблено з метою забезпечення гарантії трудової діяльності медичних працівників. Пропонується прийняти зміни до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», у якій чітко визначити  термін дії контракту  3 роки.

Запропоновані зміни не суперечать світовій практиці. Наприклад, в Російській Федерації головний лікар закладу охорони здоров’я може бути обраним по конкурсу, або призначений з наступним укладанням трудового договору (статті 18, 19 ТК РФ). А відповідно до статті 58 ТК РФ трудовий договір може бути як безстроковим, так і строковим, зі строком до 5 років. У більшості європейських країн керівники муніципальних медичних закладів працюють переважно за безстроковими трудовими договорами, а приватних – за контрактом.

Однорічні контракти укладаються тільки у випадках короткотермінових проектів, яких в медицині не існує.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Законопроект розроблено з метою захисту прав і інтересів медичних працівників. Прийняття цього Закону має на меті захист трудових прав керівників державних,  комунальних закладів  охорони  здоров’я.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується визначити укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я на трирічний термін.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Кодекс законів про працю України.

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Внесення змін до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» дозволить підвищити рівень надання медичних послуг громадянам, сприятливо позначиться на галузі охорони здоров’я, значно поліпшить трудові права керівників державних,  комунальних закладів  охорони  здоров’я.

Народні депутати України П.М. Симоненко
І.Д.Спіріна
П.С.Цибенко

Проект

реєстр. № 2188 від 05.02.2013 р.

Вноситься народними депутатами України

П.М.Симоненком

І.Д.Спіріною

П.С.Цибенком

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину дев’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я  (Відомості Верховної  Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту терміном на три роки.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим Законом та забезпечити розробку та прийняття нових нормативно-правових актів,  необхідність  яких  випливає з цього Закону;
  • забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття ними нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону.
Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»

Чинна редакція Запропонована редакція з урахуванням змін
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
Стаття 16. Заклади охорони здоров’я Стаття 16. Заклади охорони здоров’я
Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров’я  усіх  форм власності.
<…>
Керівники державних, комунальних закладів  охорони  здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту.
<…>
Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров’я  усіх  форм власності.
<…>
Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту терміном на три роки.
<…>
Народні депутати України П.М. Симоненко
І.Д.Спіріна
П.С.Цибенко

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

на проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»

У законопроекті пропонується встановити, що укладення контракту з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я здійснюється терміном на три роки (зміни до статті 16 Основ законодавства про охорону здоров‘я). Пропозиція обґрунтовується тим, що поширена  практика укладання однорічних контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я  негативно позначається на виконанні ними професійних завдань.

Головне науково-експертне управління погоджується з необхідністю перегляду законодавчого порядку укладення контрактів з огляду на наступні обставини.

Запровадження контрактної форми трудового договору було обумовлено необхідністю створення більш гнучких організаційних умов для ефективного здійснення соціально-економічних перетворень у державі в різних галузях господарської діяльності, для виявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички.  Для цього у контракті передбачалась можливість сторін визначати строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальну), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового (частина 3 статті 21 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Разом з тим, як зазначив Конституційний Суд України при розгляді справи про обмеження сфери застосування контракту (рішення Конституційного Суду України у справі про тлумачення терміну «законодавство»  від  9 липня 1998 року № 12-рп/98), «у контракті можуть передбачатися невигідні для працівника умови: зокрема, це, як правило, тимчасовий характер трудових відносин, підвищена відповідальність працівника, додаткові підстави розірвання договору тощо». Внаслідок таких умов працівник, що уклав контракт (строковий трудовий договір), підлягає звільненню по закінченні обумовленого цим договором строку, звільнення провадиться за наказом роботодавця без заяви працівника та без попереднього повідомлення працівника про майбутнє вивільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору, працівник, який уклав строковий трудовий договір, за загальним правилом не має права його розірвати з власної ініціативи, окрім як з поважних причин.

При цьому, як правило, не беруться до уваги встановлені трудовим законодавством гарантії. Зокрема, статтею 23 КЗпП встановлено, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами1. Умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними (стаття 9 Кодексу законів про працю України).  Крім того, Україна, ратифікувавши Конвенцію Міжнародної організації праці № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 року, зобов’язалась виконувати норму про заборону припиняти трудові відносини з працівниками, якщо тільки немає законних  підстав  для  такого  припинення,  пов’язаного  із здібностями  чи  поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби (стаття 4).

Виходячи з цих міркувань, Головне управління вважає, що було б доцільно загалом переглянути необхідність застосування контрактної форми трудового договору у прийнятому на сьогодні варіанті.

При розгляді безпосередньо порушеного у проекті питання звертаємо увагу на те, що «Положення  про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203, передбачає можливість укладення контракту на термін від 1 до 5 років (пункт 3). В обґрунтуванні законодавчої пропозиції, на нашу думку, не наведено достатніх аргументів щодо обмеження строку контракту саме трьома роками. Тому для забезпечення більшої стабільності трудових відносин керівників державних, комунальних закладів охорони здоров’я оптимальним вбачається застосовування у статті 16 Основ законодавства про охорону здоров‘я формулювання «терміном не менше трьох років».

Крім того, варто відмітити, що зміни пропонуються лише до однієї статті, зокрема, статті 16 Основ законодавства про охорону здоров‘я. Тому відповідно до вимог нормопроектувальної техніки у назві законопроекту необхідно зазначити, що зміни вносяться саме до статті 16, а не до всього тексту Основ законодавства про охорону здоров‘я.

Узагальнюючий висновок:за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням зауважень та пропозицій.

1Під терміном «характер наступної роботи» розуміють роботу, що за своїм характером не може виконуватися постійно, виходячи з об’єктивних обставин природного чи техногенного характеру (сезонні і тимчасові роботи).

Термін «умови виконання роботи» означає, що за своїм характером робота має постійний характер, однак у зв’язку з конкретними умовами її виконання трудові відносини з конкретним працівником не можуть бути визначені як безстрокові (вже прийнято за безстроковим трудовим договором іншого працівника). До цієї ж категорії належать і трудові договори, які укладаються з працівниками, що приймаються на посади, щодо яких законодавством чи статутами підприємств передбачено необхідність періодичного обрання чи переобрання.

Керівник Головного управління В. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на проект Закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я розглянув проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я), реєстр. № 2188, поданий народними депутатами України Симоненком П.М., Спіріною І.Д., Цибенком П.С.

У законопроекті пропонується частину дев’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я викласти у редакції, відповідно до якої керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я будуть призначатися на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на три роки.

Необхідність прийняття законопроекту у пояснювальній записці обґрунтовується тим, що після набрання чинності Законом України від 7 липня 2011 року № 3611-VI «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», яким статтю 16 зазначених Основ було викладено у новій редакції, застосовується практика укладання контрактів з керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я на один рік.

На думку авторів законодавчої ініціативи такий підхід є хибним, оскільки обмеженість контракту таким малим строком створює умови для посилення залежності керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я від інших посадових осіб, що беруть участь у їх призначенні на посаду, а також зумовлює спрямування зусиль новопризначених керівників закладів охорони здоров’я насамперед на утримання посади, а не на підвищення рівня якості та ефективності діяльності очолюваних ними закладів.

За результатами розгляду зазначеного законопроекту Комітет вважає за доцільне зазначити наступне.

Чинна редакція частини дев’ятої статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачає, що керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту. При цьому строк, на який такий контракт укладається, та порядок його укладання у цій статті Основ не визначено.

Крім того, проведений аналіз підзаконних актів, зокрема, наказів Міністерства охорони здоров’я України, виявив відсутність відповідного нормативно-правового врегулювання зазначених питань на цьому рівні. З огляду на те, що абсолютна більшість закладів охорони здоров’я перебуває у комунальній власності територіальних громад, питання про призначення керівників цих закладів вирішуються рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування. Приймаючи такі рішення, місцеві ради керуються, головним чином, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом законів про працю України та статтею 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Зазначене свідчить про відсутність єдиного підходу до визначення істотних умов контракту з керівником закладу охорони здоров’я як особливої форми трудового договору та порядку його укладання, що дійсно зумовлює потребу у врегулюванні зазначених питань на законодавчому рівні, у тому числі й шляхом підтримки вказаного законопроекту.

Водночас слід зауважити, що запропонований законопроект містить низку недоліків.

Зокрема, у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України до цього законопроекту зауважено, що Положенням про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203, передбачено можливість укладення контракту на термін від 1 до 5 років (пункт 3). З огляду на це, Головним науково-експертним управлінням для оптимального забезпечення більшої стабільності трудових відносин керівників державних, комунальних закладів охорони здоров’я запропоновано застосувати у статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я при визначенні строку, на який укладається контракт з керівником державного чи комунального закладу охорони здоров’я, формулювання «терміном не менше трьох років».

На думку Комітету, ця пропозиція загалом заслуговує на увагу, оскільки дозволяє місцевим органам влади самостійно обирати строк дії контракту з керівником відповідного закладу охорони здоров’я у кожному окремому випадку виходячи з конкретних обставин.

Водночас, вважаємо за необхідне зауважити, що зазначене вище Положення передбачає можливість укладення контракту на строк до 5 років. Крім того, варто зазначити, що відповідно до частини першої статті 39 Закону України «Про вищу освіту» керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації також призначається на посаду на умовах контракту строком до 5 років.

З огляду на наведене, а також враховуючи, що законопроект по своїй суті передбачає врегулювання питань призначення керівників не тільки комунальних, але і державних закладів охорони здоров’я, Комітет вважає, що у ньому слід передбачити можливість укладання контракту на строк до 5 років.

Враховуючи необхідність запровадження єдиного підходу до врегулювання цих питань, Комітет вважає, що вказаний законопроект має відображати положення, відповідно до яких Кабінет Міністрів України визначатиме порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та затверджуватиме типову форму такого контракту.

Важливим є також і питання щодо запропонованого у законопроекті порядку набрання чинності відповідним Законом, у разі його прийняття.

Так, авторами законодавчої ініціативи у Прикінцевих положеннях законопроекту пропонується набрання чинності Законом з дня, наступного за днем його опублікування. Разом з цим, Прикінцеві положення містять доручення Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити розробку та прийняття нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону, протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.

У зв’язку із цим, на думку Комітету, зазначені положення законопроекту слід доопрацювати, узгодивши їх зміст з особливостями його практичної реалізації (необхідність здійснення відповідних підготовчих дій стосовно забезпечення проведення призначень на посади керівників відповідних закладів охорони здоров’я на нових умовах, зокрема, стосовно строку тощо).

Комітет також вважає слушними зауваження Головного науково-експертного управління стосовно необхідності дотримання вимог нормопроектувальної техніки у частині щодо забезпечення відповідності назви законопроекту його змісту.

Водночас, вказані вище недоліки можуть бути усунені під час підготовки законопроекту до його розгляду у другому читанні.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій (висновок від 22.02.2013 р. № 16/3-213/2188, додається).

З огляду на викладене, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я рекомендує Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я), реєстр. № 2188, поданий народними депутатами України Симоненком П.М., Спіріною І.Д., Цибенком П.С., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, доручити Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я доопрацювати його з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народного депутата України Т.Д. Бахтеєву.

Голова Комітету Т.Д.Бахтеєва

Текст законопроекту до другого читання

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину дев’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2012 р., №14, ст. 86) викласти в такій редакції:

«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком від трьох до п’яти років. Якщо після закінчення строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до закону.Порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типова форма такого контракту затверджується Кабінетом Міністрів України».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Контракти з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я, що були укладені до дня набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку їх дії.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації;
  • забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров`я)

(друге читання)

Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
0. ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я
(щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)
-1- Н.д.Труханов Г.Л. (Реєстр.картка №136)
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»
Враховано Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я
щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я
  -2- Н.д.Шатворян В.Г. (Реєстр.картка №290)
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Проект Закону України «Про внесення змін до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я» (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»
Враховано
  -3- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91)
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Закон України «про внесення змін до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладення контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»
Враховано
  -4- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №239)
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Закон України «Про внесення змін до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я)»
Враховано
Верховна Рада України постановляє: Верховна Рада України постановляє:
I. Частину дев’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) викласти в такій редакції: I. Частину дев’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2012 р., №14, ст. 86) викласти в такій редакції:
«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту терміном на три роки.». -5- Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №42)
Частину другу розділу І викласти у такій редакції:
«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком від трьох до п’яти років. Якщо після закінчення строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до закону.Порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типова форма такого контракту затверджується Кабінетом Міністрів України».
Враховано «Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком від трьох до п’яти років. Якщо після закінчення строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до закону.Порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типова форма такого контракту затверджується Кабінетом Міністрів України».
-6- Н.д.Труханов Г.Л. (Реєстр.картка №136)
У частині дев’ятій статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я слова «на три роки» замінити словами «не менше трьох років»
Враховано
-7- Н.д.Шатворян В.Г. (Реєстр.картка №290)
Абзац другий Розділу І викласти у такій редакції»
«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту терміном не менше трьох років»
Враховано
-8- Н.д.Самойленко Ю.П. (Реєстр.картка №39)
У тексті пункту 1 слова «три роки» замінити на «п’ять років»
Враховано
-9- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91)
У розділі І слова «терміном на три роки» замінити словами «терміном не менше трьох років»
Враховано
-10- Н.д.Гелевей О.І. (Реєстр.картка №440)
Частину дев’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я викласти в такій редакції:
«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту терміном від трьох до п’яти років»
Враховано
-11- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №239)
Абзац другий розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту терміном не менше трьох років»
Враховано
-12- Н.д.Слюз Т.Я. (Реєстр.картка №348)
Частину дев’яту статті 16 Основ законодавства України доповнити новим реченням такого змісту:
«Якщо після завершення терміну контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення, дія контракту вважається продовженою»
Враховано
-13- Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)
В абзаці другому частини першої проекту Закону слова «на три роки» замінити словами «від трьох до п’яти років»
Враховано
-14- Н.д.Слюз Т.Я. (Реєстр.картка №348)
Статтю 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Порядок укладення зазначених контрактів затверджується Кабінетом Міністрів України»
Враховано
ІІ. Прикінцеві положення ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування. -15- Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №42)
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону».
Враховано 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
-16- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91)
У частині першій розділу ІІ слова «з дня наступного після дня його опублікування» замінити словами «з дня, наступного за днем його опублікування»
Враховано
частково
-17- Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)
Частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«2. Контракти з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я укладених до дня набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку їх дії»
Враховано 2. Контракти з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я, що були укладені до дня набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку їх дії.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: -18- Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №42)
Абзац перший пункту 2 Прикінцевих положень викласти у такій редакції: «3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:»
Враховано 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити розробку та прийняття нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону; -19- Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)
В абзаці другому частини другої слова «та забезпечити розробку та прийняття нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону» виключити
Враховано привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, та прийняття ними нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону. -20- Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №42)
Абзац третій пункту 2 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
«забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом»
Враховано забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
-21- Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)
Абзац третій частини другої викласти у такій редакції:
«забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом»
>
Враховано
-22- Н.д.Гелевей О.І. (Реєстр.картка №440)
Прикінцеві положення доповнити такими положеннями:
«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити розробку та прийняття єдиного визначення істотних умов контракту з керівником закладу охорони здоров’я, як особливої форми трудового договору, та порядок його укладання, а також нових нормативно-правових актів, необхідність яких випливає з цього Закону»
Враховано
частково
Голова Верховної Ради
України

Зауваження Головного юридичного управління

від 10.10.2013 р.

Завізований Головним юридичним управлінням без зауважень.

Законопроект може бути прийнятий у другому читанні та в цілому як Закон.

Висновок

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

від 09.10.2013 р.

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект закону у цілому як закон (протокол № 16)

Формалізований текст: Прийняти в другому читанні та в цілому

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті