Закон України від 10 квітня 2014 р. № 1200-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства»

Документ набув чинності 19 квітня 2014 р. у зв’язку з опублікуванням в «Голосі України» № 77

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 10 квітня 2014 р. № 1200-VІІ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 1:

пункт 1.3 після слів «соціальне страхування» доповнити словами  «зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій»;

доповнити пунктом 1.4 такого змісту:

«1.4. Встановлення і скасування зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння здійснюються відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

2. Розділ І доповнити статтею 391 такого змісту:

«Стаття 391. Особливості застосування валютних курсів
при нарахуванні митних платежів

391.1. Для цілей визначення податкових зобов’язань зі сплати митних платежів застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, а у разі, якщо митна декларація не подається, – дня визначення податкових зобов’язань».

3. Абзац другий пункту 190.1 статті 190 викласти в такій редакції:

«При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 391 цього Кодексу».

4. У статті 191:

у пункті 191.1:

підпункт 191.1.1 викласти в такій редакції:

«191.1.1. У разі ввезення на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі товарів  базою оподаткування є їх фактурна вартість, визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті»;

підпункт 191.1.3 викласти в такій редакції:

«191.1.3. При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 391 цього Кодексу»;

у пункті 191.2:

абзац перший підпункту 191.2.1 після слів «ввезення протягом однієї доби» доповнити словами «з урахуванням мита, що підлягає сплаті»;

підпункт 191.2.2 після слів та цифр «що перевищує еквівалент
1000 євро» доповнити словами «з урахуванням мита, що підлягає сплаті»;

підпункт 191.2.3 після слів та цифр «що перевищує еквівалент
500 євро» доповнити словами «з урахуванням мита, що підлягає сплаті»;

підпункт 191.2.4 після слів та цифр «що перевищує 50 кг» доповнити словами «з урахуванням мита, що підлягає сплаті».

5. Підпункт «в» пункту 193.1 статті 193 викласти у такій редакції:

«в) 7 відсотків по операціях з:

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

6. Пункт 197.22 статті 197 викласти у такій редакції:

«197.22. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00».

7. Пункт 200.18 статті 200 доповнити підпунктом 200.18.21 такого змісту:

«200.18.21. Повний перелік платників податку, які отримали бюджетне відшкодування, щомісячно публікується на сайті органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з обов’язковим зазначенням сум відшкодувань.

Інша податкова інформація, пов’язана з відшкодуванням податку на додану вартість, не є інформацією з обмеженим доступом та підлягає оприлюдненню в обсягах та порядку, установлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики».

8. Пункт 214.2 статті 214 викласти в такій редакції:

«214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 391 цього Кодексу».

9. Пункт 218.2 статті 218 викласти в такій редакції:

«218.2. Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 391 цього Кодексу».

10. У статті 346:

пункт 346.1 викласти у такій редакції:

«346.1. Працівники контролюючого органу підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

у пунктах 346.2, 346.3 та 346.4 слова «державного бюджету» замінити словами «Фонду соціального страхування від нещасних випадків»;

пункт 346.5 виключити;

у пункті 346.8 слова «виплатою одноразової допомоги та» виключити.

11. Статтю 347 виключити.

12. У розділі ХХ «Перехідні положення»:

підрозділ 1 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7. На період з 1 квітня до 1 липня 2014 року призупинити дію підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого – четвертого пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування процентів»;

у пункті 6 підрозділу 5 виключити слова і цифри:

«На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 «Сигарети без фільтра, цигарки», за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром») з 1 січня 2015 року застосовуються такі ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук

82,50

відсотків

12

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук

184,50

відсотків

12

 

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук

108,20

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук

  246,80».

ІІ. Внести до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» такі зміни:

у розділі І:

абзац шостий пункту 4  після слів «підлягають оподаткуванню чи» доповнити словом «не»;

у пункті 1 розділу IV «Прикінцеві положення»:

абзац другий доповнити словами «крім норм щодо оподаткування дивідендів, які набирають чинності з 1 січня 2015 року»;

в абзаці четвертому  цифру та слово «1 вересня» замінити цифрою та словом «1 липня»;

в абзаці п’ятому слова «на тютюнові вироби» замінити словами «на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну»;

в абзаці шостому слова та цифри «абзацу десятого пункту 36» замінити словами  та цифрами «абзацу сімнадцятого пункту 36».

ІІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 6  розділу І цього Закону (щодо змін до пункту 197.22 статті 197 Податкового кодексу України), який набирає чинності з 1 вересня 2014 року.

2. Встановити, що з 1 квітня 2014 року до 1 червня 2014 року
до платників податку на додану вартість, які застосовують ставку      7 відсотків до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, не застосовуються вимоги нормативно-правових актів щодо відображення у касовому чеку відомостей: про код ставки податку на додану вартість за одиницею товару; загальної суми податку на додану вартість за кожною позицією
(групою товарів); загальної суми коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

  • прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов’язки
Президента України,
Голова Верховної Ради України
О. Турчинов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті