Законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення)»

Подання
проекту Закону України 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про рекламу»

(щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення)»

Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України» вношу на розгляд проекти Законів України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення» та «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу».

Представлятиме законопроекти під час їх розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України перший заступник Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України А. Мухарський.

В. Ющенко

Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» розроблено Держкомтелерадіо у зв’язку з ратифікацією Європейської конвенції про транскордонне телебачення на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 року № 14116/6/1-05 та доопрацьовано на виконання доручення Секретаріату Президента України від 27.11.2006 р. №02-02/1681 та Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 р. №17973/172/1-06 до листа Держкомтелерадіо від 20.12.2006 р. №5656/8/7; від 20.06.2007 р. №17973/210/1-06 до листа МЗС від 07.06.2007 р. №72/13-612/1-1809 та відповідно до листа МЗС від 28.12.2007 р. №72/14-612/1-3950 до листа Секретаріату Президента України від 21.12.2007 р. №31-02/1687.

Розробка законопроекту передбачена також пунктом 72 Плану заходів щодо виконання у 2005 році Програми Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 року № 324; пунктом 166 Заходів щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна — ЄС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 року № 117-р; пункту 2 Внутрішнього заходу Цілі І.3.1 Цільового плану Україна-НАТО на 2005 рік, затвердженого розпорядженням Президента України від 21 квітня 2005 року № 990/2005-рп; пункту b Цілі I.3.2. Цільового плану Україна — НАТО на 2006 рік, затвердженого розпорядженням Президента України від 7 квітня 2006 року №295.

2. Цілі і завдання прийняття Закону

Головною метою і завданнями Закону приведення законодавства України у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення, що є вимогою статті 9 Закону України «Про міжнародні договори».

Законопроектом передбачено внести зміни до Закону України «Про рекламу» в частині доповнення понятійного апарату новим терміном «телепродаж»; удосконалення загальних вимог до реклами, реклами на радіо і телебаченні, реклами щодо дітей; встановлення заборони спонсорування теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють закони України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про авторські і суміжні права», «Про захист прав споживачів» та інші нормативно-правові акти.

Реалізація Закону не потребуватиме внесення змін до чинних та розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Держспоживстандартом, Міністерством закордонних справ; Міністерством економіки — (із зауваженнями, які враховані).

Законопроект опрацьовано Міністерством юстиції щодо відповідності проекту положенням джерел asquis communаutaire та надано пропозиції і зауваження, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Прогноз результатів

Прийняття Закону та його реалізація забезпечить приведення законодавства України у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення; що в свою чергу сприятиме створенню умов для поглиблення принципів вільного обміну інформацією та ідеями; інтеграції нашої держави до європейського телепростору; відкриття нових додаткових можливостей для активізації діяльності вітчизняних телевізійних організацій в міжнародному обміні програмами та їх спільному виробництві.

В.о. Голови Державного комітету телебачення
та радіомовлення
Володимир Горобцов

Проект

(підготовлено до другого читання)

від 12.12.2012 р. № 0940

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«телепродаж — трансльована на телебаченні безпосередня публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару».

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим — двадцять першим;

2) доповнити статтею 51 такого змісту:

«Стаття 51. Телепродаж

1. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, що пропонується.

2. Час мовлення та частка телепродажу протягом астрономічної доби та/або години з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею, включається та є складовою частиною загального часу мовлення та частки реклами і телепродажу, визначених цим Законом, у фактичному обсязі мовлення протягом астрономічної доби та/або години телерадіоорганізаціями будь-якої форми власності.

3. На телепродаж поширюються вимоги, визначені частинами третьою-п’ятою статті 13 цього Закону, щодо особливостей розміщення реклами на телебаченні.

4. Телепродаж не має спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів.

5. Обмеження щодо часу мовлення та частки телепродажу протягом астрономічної доби та/або години, визначені частинами першою та другою статті 13 цього Закону, не поширюються на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення, а так само трансляцію телепродажу у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення за умови дотримання вимог, передбачених частиною сьомою цієї статті.

6. Обмеження частки реклами протягом астрономічної години фактичного мовлення, визначені частиною другою статті 13 цього Закону, не поширюється на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення.

7. Трансляція телепродажу, що здійснюється не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення, у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) повинна мати безперервну мінімальну тривалість 15 хвилин. Максимальна кількість таких програм та/або передач (телемагазинів) протягом астрономічної доби на не спеціалізованих з телепродажу каналах мовлення не може перевищувати восьми, а загальна тривалість їх трансляції не повинна перевищувати трьох годин на добу»;

3) у статті 13:

а) частини першу та другу викласти в такій редакції:

«1. Час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу — 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

2. Частка реклами і телепродажу протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків, а впродовж виборчого процесу — 25 відсотків»;

б) у частині четвертій слова «програм, передач для дітей та програм, передач новин» виключити;

в) у частині п’ятій:

в абзаці першому цифри і слова «30 хвилин» замінити цифрами і словами «20 хвилин»;

абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Трансляція програм, передач для дітей за умови їх тривалості до 30 хвилин, не може перериватися рекламою.

Трансляція програм, передач для дітей (за умови їх тривалості понад 30 хвилин) та програм, передач новин може перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 30 хвилин».

У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;

абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:

«Трансляція кіно- і телефільмів може перериватися рекламою не частіше одного разу протягом кожних 30 хвилин мовлення.

Трансляція інших фільмів, у тому числі окремих серій, серіалів, документальних фільмів тощо, може перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 20 хвилин мовлення»;

4) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

«13. Особи, які здійснюють виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть виступати спонсорами теле-, радіопередач та програм шляхом наведення інформації рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, що вживаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, та медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.

14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки, застосування якої потребує спеціальних знань та підготовки».

У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати частиною п’ятнадцятою.

2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про рекламу»’ (до другого читання)

Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
0. Проект Проект
1. ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ
2. Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4. 1. Внести до Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст.181; 2004 р., № 8, ст. 62, № 16, ст. 238; 2005 р., № 52, ст. 566; 2006 р., № 5-6, ст. 75, № 31, ст. 268; 2007 р., № 34, ст. 445; 2008 р., № 18, ст. 197) такі зміни: 1. Внести до Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінами) такі зміни:
5. 1) статтю 1 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: -1- Н.д.Баграєв М.Г. (Реєстр.картка №274) Підпункти 1, 2, 4, 5 пункту 1 проекту вилучити. Відхилено 1) статтю 1 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
6. «телепродаж — окремий вид реклами, що транслюється по телебаченню та містить публічну пропозицію укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару». -2- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №355) Абзац другий підпункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«телепродаж — трансльована по телебаченню безпосередня публічна пропозиція укласти договір купівлі — продажу щодо визначеного товару».
Враховано частково «телепродаж — трансльована на телебаченні безпосередня публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару».
7. У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим — двадцять першим; У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим — двадцять першим;
8. 2) статтю 8 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту: -3- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №355) Підпункт 2 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«2) доповнити статтею 5-1 такого змісту: «Стаття 5-1. Телепродаж
1. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується.
Враховано 2) доповнити статтею 51 такого змісту:
«Стаття 51. Телепродаж
1. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, що пропонується.
2. Час мовлення та частка телепродажу протягом астрономічної доби та/або години, з урахуванням особливостей передбачених цією статтею, включається та є складовою частиною загального часу мовлення та частки реклами і телепродажу, визначеної цим Законом, у фактичному обсязі мовлення протягом астрономічної доби та/або години телерадіоорганізаціями будь-якої форми власності. 2. Час мовлення та частка телепродажу протягом астрономічної доби та/або години з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею, включається та є складовою частиною загального часу мовлення та частки реклами і телепродажу, визначених цим Законом, у фактичному обсязі мовлення протягом астрономічної доби та/або години телерадіоорганізаціями будь-якої форми власності.
3. На телепродаж поширюються вимоги, передбачені частинами 3 — 5 статті 13 цього Закону, які стосуються особливостей розміщення реклами на телебаченні. 3. На телепродаж поширюються вимоги, визначені частинами третьою-п’ятою статті 13 цього Закону, щодо особливостей розміщення реклами на телебаченні.
4. Телепродаж не повинен спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів. 4. Телепродаж не має спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів.
5. Обмеження щодо часу мовлення та частки телепродажу протягом астрономічної доби та/або години, передбачені частинами першою та другою статті 13 цього Закону, не поширюються на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення, а так само трансляцію телепродажу у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення за умови дотримання вимог, передбачених частиною сьомою цієї статті. 5. Обмеження щодо часу мовлення та частки телепродажу протягом астрономічної доби та/або години, визначені частинами першою та другою статті 13 цього Закону, не поширюються на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення, а так само трансляцію телепродажу у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення за умови дотримання вимог, передбачених частиною сьомою цієї статті.
6. Обмеження частки реклами протягом астрономічної години фактичного мовлення, передбачене частиною другою статті 13 цього Закону, не поширюється на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення. 6. Обмеження частки реклами протягом астрономічної години фактичного мовлення, визначені частиною другою статті 13 цього Закону, не поширюється на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення.
7. Трансляція телепродажу, яка здійснюється не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину), повинна мати безперервну мінімальну тривалість 15 хвилин. Максимальна кількість таких програм та/або передач (телемагазинів) протягом астрономічної доби на не спеціалізованих з телепродажу каналах мовлення не може перевищувати восьми, а загальна тривалість їх трансляції не повинна перевищувати трьох годин на добу». 7. Трансляція телепродажу, що здійснюється не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення, у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) повинна мати безперервну мінімальну тривалість 15 хвилин. Максимальна кількість таких програм та/або передач (телемагазинів) протягом астрономічної доби на не спеціалізованих з телепродажу каналах мовлення не може перевищувати восьми, а загальна тривалість їх трансляції не повинна перевищувати трьох годин на добу»;
9. «6. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується».
10. У зв’язку з цим частини шосту, сьому вважати відповідно частинами сьомою, восьмою;
11. 3) у статті 13: -4- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №355) Підпункт 3 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«3) у статті 13:
а) частини першу та другу викласти у такій редакції:
«1. Загальний час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
Враховано 3) у статті 13:
а) частини першу та другу викласти в такій редакції:
«1. Час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу — 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.
2. Загальна частка реклами і телепродажу протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків»;
б) у частині четвертій слова «програм, передач для дітей та програм, передач новин» вилучити;в) абзац перший частини п’ятої після слів «концертно-видовищних» доповнити словами «та розважальних», а слова «30 хвилин» замінити словами «20 хвилин»;
г) абзац третій частини п’ятої замінити новими абзацами такого змісту:«Трансляція програм, передач для дітей за умови їх тривалості до 30 хвилин, не може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом.Трансляція програм, передач для дітей (за умови їх тривалості понад 30 хвилин) та програм, передач новин може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом не частіше одного разу кожні 30 хвилин»;
д) абзаци четвертий та п’ятий частини п’ятої викласти у такій редакції:«Трансляція кіно- і телефільмів може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом не частіше одного разу кожні 30 хвилин.
Трансляція інших телевізійних програм, передач, у тому числі окремих серій, серіалів та документальних фільмів може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом за умови, що тривалість кожного переривання трансляції не буде перевищувати 4 хвилини».
2. Частка реклами і телепродажу протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків, а впродовж виборчого процесу — 25 відсотків»;
б) у частині четвертій слова «програм, передач для дітей та програм, передач новин» виключити;в) у частині п’ятій:в абзаці першому цифри і слова «30 хвилин» замінити цифрами і словами «20 хвилин»;
абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту:
«Трансляція програм, передач для дітей за умови їх тривалості до 30 хвилин, не може перериватися рекламою.
Трансляція програм, передач для дітей (за умови їх тривалості понад 30 хвилин) та програм, передач новин може перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 30 хвилин».
У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;
абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:
«Трансляція кіно- і телефільмів може перериватися рекламою не частіше одного разу протягом кожних 30 хвилин мовлення.
Трансляція інших фільмів, у тому числі окремих серій, серіалів, документальних фільмів тощо, може перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 20 хвилин мовлення»;
12. а) у частині другій слова та цифри «а впродовж виборчого процесу — 25 відсотків» виключити;
13. б) абзаци четвертий, п’ятий частини п’ятої замінити одним абзацом такого змісту:
14. «Трансляція кіно- і телефільмів за умови їх тривалості понад 45 хвилин може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) через кожні 45 хвилин»; -5- Н.д.Немілостівий В.О. (Реєстр.картка №357)
Підпункт б) пункту 3 розділу 1 після слів «через кожні 45 хвилин» доповнити словами «але не більше, ніж на 5 хвилин».
Відхилено
15. 4) статтю 20 доповнити частиною шостою такого змісту: -6- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №355) Підпункт 4 пункту 1 проекту вилучити
У зв’язку з цим підпункт 5 пункту 1 проекту вважати відповідно підпунктом 4.
Враховано
16. «6. Телепродаж не повинен спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів»;
17. 5) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити новими частинами такого змісту: -7- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №355) 5. Підпункт 5 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«5) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити новими частинами такого змісту:
«13. Особи, які здійснюють виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть виступати спонсорами теле- радіопередач та програм шляхом наведення інформації рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг, діяльність відповідного спонсора, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря та медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.
14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки застосування якої потребує спеціальних знань та підготовки.»
У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати відповідно частиною п’ятнадцятою».
Враховано частково 4) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«13. Особи, які здійснюють виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть виступати спонсорами теле-, радіопередач та програм шляхом наведення інформації рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, що вживаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, та медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.
14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки, застосування якої потребує спеціальних знань та підготовки».
У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати частиною п’ятнадцятою.
18. «13. Забороняється спонсорування теле- і радіопедач із використанням назв лікарських засобів та конкретних медичних послуг, які надаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря.
19. 14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичних послуг».
20. У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати відповідно частиною п’ятнадцятою.
21. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. -8- Н.д.Баграєв М.Г. (Реєстр.картка №274) Пункт 2 проекту викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування».
Враховано 2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*