Законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)»

23 Грудня 2014 4:22 Поділитися

ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТ ДО ДРУГОГО ЧИТАННЯ ЗАЗНАЧЕНО НИЖЧЕ

ПОДАННЯ

проекту закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)»

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)».

Проект Закону пропонується розглянути у першочерговому порядку.

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр фінансів Яресько Наталія.

Додаток: 1. Текст законопроекту на 2 арк.

2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.

3. Пояснювальна записка на 2 арк.

4. Порівняльна таблиця на 5 арк.

5. Текст проекту Закону в електронній формі.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до положень статті XII ГАТТ-1994 і Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, з метою підтримання свого зовнішнього фінансового стану та рівноваги платіжного балансу Україна має право тимчасово запровадити додатковий імпортний збір на імпортні товари.

Разом з тим, в Україні відсутній визначений законодавством механізм встановлення та адміністрування цього збору.

З метою визначення законодавчих підстав для адміністрування органами доходів і зборів додаткового імпортного збору необхідно внести зміни до Митного кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є визначення законодавчих підстав для адміністрування органами доходів і зборів додаткового імпортного збору. Для цього пропонується внести такі зміни до Митного кодексу України:

– включити додатковий імпортний збір до особливих видів мита;

– визначити, що додатковий імпортний збір встановлюється окремим законом і справлятиметься незалежно від інших видів мита на умовах, визначених цим законом;

звільнити від оподаткування особливими видами мита товари гуманітарної, мiжнародної технічної допомоги, товари, що ввозяться Глобальним фондом для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi.

3. Правові аспекти

Нормативно-правову базу у цій сфері державного регулювання становлять:

Митний кодекс України;

Закон України «Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону схвалений Кабінетом Міністрів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону відповідає таким принципам державної регуляторної політики – передбачуваність, прозорість, збалансованість.

11. Прогноз результатів

Реалізація норм проекту Закону визначить механізм адміністрування органами доходів і зборів додаткового імпортного збору.

Міністр фінансів України Н. Яресько

ПРОЕКТ

реєстр. № 1563 від 22.12.2014 р.

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

Закон України

Про внесення змін до Митного кодексу України
(щодо стабілізації платіжного балансу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., № 44—48, ст. 552) такі зміни:

1) у частині третій статті 48 слова «або спеціальне» замінити словами «, спеціальне або додатковий імпортний збір»;

2) частину першу статті 270 після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» доповнити словами «, окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору»;

3) пункт 4 частини другої статті 271 після слова «компенсаційне» доповнити словами «, додатковий імпортний збір»;

4) у статті 275:

доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:

«4) додатковий імпортний збір.»;

частину другу виключити;

абзац перший частини третьої після слова «встановлюється» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»;

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

«6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.»;

5) у статті 282:

в абзаці другому пункту 19 частини першої слово «ввізне» виключити;

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

«2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.».

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;

6) пункти 1 і 2 частини першої статті 283 після слів «ввізним митом» доповнити словами «, додатковим імпортним збором»;

7) у частині першій статті 288 слова «Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито» замінити словами «Особливі види мита».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) проекту акта
Митний кодекс України
Стаття 48. Підстави для відмови у випуску товару3. У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовуються особливі види мита (антидемпінгове, компенсаційне або спеціальне), такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати особливих видів мита. Стаття 48. Підстави для відмови у випуску товару3. У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовуються особливі види мита (антидемпінгове, компенсаційне, спеціальне або додатковий імпортний збір), такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати особливих видів мита.
Стаття 270. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України

1. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюються цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».

Стаття 270. Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України

1. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих видів мита, встановлюються цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Правила оподаткування особливими видами мита встановлюються законами України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору.

Стаття 271. Мито та його види…2. В Україні застосовуються такі види мита:1) ввізне мито;2) вивізне мито;3) сезонне мито;4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне. Стаття 271. Мито та його види…2. В Україні застосовуються такі види мита:1) ввізне мито;2) вивізне мито;3) сезонне мито;4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, додатковий імпортний збір.
Стаття 275. Особливі види мита

1. У випадках, передбачених законами України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України), з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників у разі ввезення товарів на митну територію України, незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися особливі види мита:

1) спеціальне мито;

2) антидемпінгове мито;

3) компенсаційне мито.

 

Стаття 275. Особливі види мита

1. У випадках, передбачених законами України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України), з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників у разі ввезення товарів на митну територію України, незалежно від інших видів мита, можуть застосовуватися особливі види мита:

1) спеціальне мито;

2) антидемпінгове мито;

3) компенсаційне мито;

4) додатковий імпортний збір.

2. Особливі види мита встановлюються на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну». Виключено 
3. Спеціальне мито встановлюється:  3. Спеціальне мито встановлюється відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»:
1) як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.4. Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику.5. Компенсаційне мито встановлюється відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди  національному товаровиробнику. 1) як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.4. Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди національному товаровиробнику.5. Компенсаційне мито встановлюється відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди  національному товаровиробнику.
6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.
Стаття 282. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги)1. У випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування, при ввезенні на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування митом звільняються:…19) з 1 січня 2013 року товари та/або предмети, оплачені за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону.У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів та/або предметів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених цим Кодексом;… Стаття 282. Звільнення від оподаткування митом (податкові пільги)1. У випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування, при ввезенні на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування митом звільняються:…19) з 1 січня 2013 року товари та/або предмети, оплачені за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону.У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів та/або предметів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених цим Кодексом;…
  2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.
2. У разі порушення підприємствами порядку цільового використання товарів, звільнених від оподаткування, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом, до цих підприємств, незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статті 30 та статті 123 Податкового кодексу України. 3. У разі порушення підприємствами порядку цільового використання товарів, звільнених від оподаткування, або умов, за яких надається умовне повне або часткове звільнення від оподаткування митом, до цих підприємств, незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статті 30 та статті 123 Податкового кодексу України.
3. Забороняється звільняти окремих юридичних та фізичних осіб від сплати мита і переносити для них строки його сплати. 4. Забороняється звільняти окремих юридичних та фізичних осіб від сплати мита і переносити для них строки його сплати.
Стаття 283. Звільнення від оподаткування митом залежно від обраного митного режиму1. За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених розділом V цього Кодексу, звільняються від оподаткування:1) ввізним митом – товари, поміщені у митні режими реімпорту та відмови на користь держави; Стаття 283. Звільнення від оподаткування митом залежно від обраного митного режиму1. За умови дотримання вимог та обмежень, встановлених розділом V цього Кодексу, звільняються від оподаткування:1) ввізним митом, додатковим імпортним збором – товари, поміщені у митні режими реімпорту та відмови на користь держави;
Стаття 288. Особливості оподаткування особливими видами мита1. Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито застосовуються незалежно від інших видів мита на умовах, визначених законом. Стаття 288. Особливості оподаткування особливими видами мита1. Особливі види мита застосовуються незалежно від інших видів мита на умовах, визначених законом.
Директор департаменту
податкової, митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління

на проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)»

від 24.12.2014 р.

У законопроекті шляхом внесення відповідних змін до Митного кодексу України пропонується врегулювати порядок застосування Україною додаткового імпортного збору.

Головне управління з приводу внесеного законопроекту вважає за доцільне висловити такі зауваження.

1. Некоректною виглядає пропозиція викласти частину 3 ст. 275 Митного кодексу України в наступній редакції: «спеціальне мито встановлюється відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»: 1) як засіб захисту національного товаровиробника, у разі якщо товари ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику; 2) як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України. У цьому плані звертаємо увагу на те, що питання заходів України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань регламентує стаття 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», за якою, зокрема, такими заходами, серед інших, є запровадження спеціального мита.

Відповідно ж до преамбули Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» цим Законом з метою запровадження механізмів захисту інтересів національного товаровиробника регулюються засади і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну незалежно від країни походження та експорту товару, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи.

2. Згідно з новою частиною 2 ст. 282 Митного кодексу України положень звільняються від оподаткування особливими видами мита товари, зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу. У цьому плані звертаємо увагу на відсутність у Пояснювальній записці до проекту чітких обґрунтувань доцільності звільнення відповідних товарів всіма особливими видами мита (спеціальним митом, антидемпінговим митом, компенсаційним митом), а не лише додатковим імпортним збором.

Узагальнюючий висновок:за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

від 24.12.2014 р.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики на своєму засіданні 24.12.2014 року(протокол засідання № 6) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)» (реєстр. № 1563), поданий Кабінетом Міністрів України.

Необхідність прийняття цього проекту закону виникла у зв’язку з гармонізацією норм Митного кодексу України та норм розробленого Кабінетом Міністрів України законопроекту «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року» (реєстр. № 1562), положеннями якого запроваджується додатковий імпортний збір.

Враховуючи, що проект закону «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року» (реєстр. № 1562) відхилений Комітетом, доцільність прийняття законопроекту «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)» (реєстр. № 1563) відсутня.

Головне науково-експертне управління рекомендує за результатами розгляду у першому читання законопроект прийняти за основу з урахування висловлених зауважень і пропозицій (лист від 24.12.2014 р. № 16/3-1141/1563).

За наслідками розгляду вказаного законопроекту Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)» (реєстр. № 1563) від 22.12.2014), поданий Кабінетом Міністрів України. Проект відповідної постанови додається.

Співдоповідачем на засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата України Насірова Р.М.

Голова Комітету Р.М. Насіров

ЗАУВАЖЕННЯ

Головного юридичного управліннядо проекту Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу

(реєстраційний № 1563)

від 27.12.2014

У Головному юридичному управлінні проаналізовано проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу (реєстр. № 1563), підготовлений Комітетом з питань податкової та митної політики для розгляду в другому читанні, за результатами опрацювання якого слід зазначити таке.

Аналіз положень цього законопроекту свідчить про наявність аналогічних концептуальних зауважень, текст яких викладено до проекту Закону України про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року (реєстр. №1562).

Крім того, положення цього законопроекту щодо звільнення до 1 січня 2018 року від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України товарів, які у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки ввозяться на митну територію України резидентами – суб’єктами космічної діяльності, не належать до предмету регулювання поданого законопроекту.

Заступник керівника Головного управління В. Мілованов

Проект

(Тираж 27.12.2014)

Закон України

Про внесення змін до Митного кодексу України

(щодо стабілізації платіжного балансу)

Верховна Рада України постановляє:

I.Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., № 44-48, ст. 552) такі зміни:

1) у частині третій статті 48 слова «або спеціальне» замінити словами», спеціальне або додатковий імпортний збір»;

2) частину першу статті 270 після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» доповнити словами «, окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору»;

3) пункт 4 частини другої статті 271 після слова «компенсаційне» доповнити словами «, додатковий імпортний збір»;

4) у статті 275:

доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:

«4) додатковий імпортний збір.»;

частину другу виключити;

абзац перший частини третьої після слова «встановлюється» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»;

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

«6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.»;

5) у статті 282:

в абзаці другому пункту 19 частини першої слово «ввізне» виключити;

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

«2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.».

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;

6) пункти 1 і 2 частини першої статті 283 після слів «ввізним митом» доповнити словами «, додатковим імпортним збором»;

7) у частині першій статті 288 слова «Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито» замінити словами «Особливі види мита».

8) у підпункті 4 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцевих та перехідних положень» дату «до 1 січня 2015 року» замінити на дату «до 1 січня 2018 року».

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)»

(Друге читання)

Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
0. Закон України     Закон України
1. Про внесення змін до Митного кодексу України(щодо стабілізації платіжного балансу)     Про внесення змін до Митного кодексу України(щодо стабілізації платіжного балансу)
2. Верховна Рада України постановляє: Верховна Рада України постановляє:
3. I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., № 44-48, ст. 552) такі зміни: I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
4. 1) у частині третій статті 48 слова «або спеціальне» замінити словами «, спеціальне або додатковий імпортний збір»; 1) у частині третій статті 48 слова «або спеціальне» замінити словами «, спеціальне або додатковий імпортний збір»;
5. 2) частину першу статті 270 після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» доповнити словами «, окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору»; 2) частину першу статті 270 після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» доповнити словами «, окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору»;
6. 3) пункт 4 частини другої статті 271 після слова «компенсаційне» доповнити словами «, додатковий імпортний збір»; 3) пункт 4 частини другої статті 271 після слова «компенсаційне» доповнити словами «, додатковий імпортний збір»;
7. 4) у статті 275: 4) у статті 275:
8. доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту: доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:
9. «4) додатковий імпортний збір.»; «4) додатковий імпортний збір.»;
10. частину другу виключити; частину другу виключити;
11. абзац перший частини третьої після слова «встановлюється» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»; -1- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)У розділі першому частині 4) в абзаці 5 слова «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» замінити на «відповідно до статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Не враховано абзац перший частини третьої після слова «встановлюється» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»;
12. доповнити статтю частиною шостою такого змісту: доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
13. «6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.»; -2- Н.д.Головко М.Й. (Реєстр.картка №164)В частині шостій статті 275 законопроекту внести такі зміни:

Після слів «або досягнення ними мінімального розміру» додати слова «або суттєвого зниження життєвого рівня населення»

Не враховано «6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.»;
14. 5) у статті 282: 5) у статті 282:
15. в абзаці другому пункту 19 частини першої слово «ввізне» виключити; в абзаці другому пункту 19 частини першої слово «ввізне» виключити;
16. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту: доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
17. «2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.». «2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.».
18. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою; У зв’язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;
19. 6) пункти 1 і 2 частини першої статті 283 після слів «ввізним митом» доповнити словами «, додатковим імпортним збором»; 6) пункти 1 і 2 частини першої статті 283 після слів «ввізним митом» доповнити словами «, додатковим імпортним збором»;
20. 7) у частині першій статті 288 слова «Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито» замінити словами «Особливі види мита». 7) у частині першій статті 288 слова «Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито» замінити словами «Особливі види мита».
-3- Н.д.Курячий М.П. (Реєстр.картка №25)у пункті 4 підпункт 4 розділу ХХІ “Прикінцевих та перехідних положень” дату «до 1 січня 2015 року» замінити на дату «до 1 січня 2018 року». Враховано 8) у підпункті 4 пункту 4 розділу ХХІ “Прикінцевих та перехідних положень” дату «до 1 січня 2015 року» замінити на дату «до 1 січня 2018 року».
21. II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті