Постанова КМУ від 23 січня 2015 р. № 11

Документ набув чинності 24.01.2015 р. у зв’язку з його офіційним опублікуванням

в газеті «Урядовий кур’єр» від 24.01.2015 р. № 13

Документ діє в редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 січня 2015 р. № 11
Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Затвердити Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що додаються.

2. Дозволити здійснювати протягом бюджетного періоду видатки на фінансування закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 103-4 Бюджетного кодексу України, одночасно з державного та місцевого бюджетів та/або одночасно з різних бюджетів.

3. Обласним, Київській міській та районним державним адміністраціям:

1) розробити і затвердити протягом одного місяця плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток обсягу видатків на бюджетну сферу, крім цільових видатків, видатків, запланованих на придбання медикаментів та виробів медичного призначення, харчування, та видатків, запланованих на виконання обласних програм за рахунок коштів медичної субвенції) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

2) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах для оплати праці працівників бюджетних установ згідно із встановленими законодавством умовами оплати праці та розміром мінімальної заробітної плати, а також для проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами сфери охорони здоров’я;

4) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами сфери охорони здоров’я, не допускаючи прострочення заборгованості з таких виплат;

5) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів;

6) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг конкретні заходи щодо погашення такої заборгованості, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

7) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;

8) здійснювати у разі потреби розподіл цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та цільових видатків на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, які передбачені в обласних бюджетах, між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2015 р. № 11

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі – субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 103-4 Бюджетного кодексу України.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров’я субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Казначейство перераховує субвенцію або проводить платежі на капітальні видатки за наявності підтвердження головою обласної держадміністрації (районної держадміністрації, міським головою, головою виконавчого комітету міста обласного значення, головою ради об’єднаної територіальної громади) інформації про задоволення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров’я обласного значення, району (міста), об’єднаної територіальної громади.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я.

4. У складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули, за якою визначається порядок розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

5. Додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Місцеві ради мають право передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

Ради об’єднаних територіальних громад передають кошти субвенції для здійснення видатків на вторинну медичну допомогу до бюджетів відповідних районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад в обсязі не менш як 60 відсотків обсягу субвенції, передбаченої для об’єднаних територіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі районів, і не менш як 70 відсотків обсягу субвенції, передбаченої для об’єднаних територіальних громад, які добровільно об’єдналися на базі міст обласного значення.

6. Субвенція перераховується в установленому порядку до обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

7. Не допускається спрямування субвенції на:

  • закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою видатків та заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;
  • здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

8. Використання субвенції здійснюється в обсязі, передбаченому у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

9. Відповідні місцеві ради, об’єднані територіальні громади мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 103-4 Бюджетного кодексу України, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства.

Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді для поточного утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та виконання програм у сфері охорони здоров’я з урахуванням цільового призначення субвенції.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

11. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджених Мінфіном.

13. Казначейство двічі на місяць:

перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету, але не пізніше 10 та 25 числа кожного місяця;

подає Мінфіну та МОЗ інформацію про перераховані суми коштів в розрізі обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст обласного значення) бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей і м. Києва.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 15 числа МОЗ звіт про використання субвенції для інформування щомісяця до 20 числа Мінфіну.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті