Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)»

11 Квітня 2015 2:38 Поділитися

ПОДАННЯ

проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)»

Відповідно до статті 93 Конституції України, статей 11, 12 Закону України «Про статус народного депутата України» в порядку законодавчої ініціативи, вношу на розгляд Верховної Ради України Проект Закону України Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги).

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України С.В. Соболєв.

Додатки:

1) Проект Закону України – на 1 арк.

2) Порівняльна таблиця – на 3 арк.

3) Пояснювальна записка – на 2 арк.

4) Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5) Електронна копія зазначених матеріалів.

Народні депутати України С.В. Соболєв

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Як стало відомо протягом тривалого часу, медичні заклади окремих регіонів України недоплачують встановлений законом обсяг заробітної плати та надбавок водіям та молодшому медперсоналу карет швидкої медичної допомоги. Фактично, має місце нецільове використання передбачених на це бюджетних коштів.

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Водночас, у діючому законодавстві існує колізія, що дозволяє позбавляти немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги (молодших медичних сестер, водіїв) встановленої доплати у вигляді додаткової матеріальної допомоги у розмірі посадового окладу на оздоровлення, яка виплачується медичним працівникам напередодні відпустки.

Немедичні працівники бригад екстреної медичної допомоги працюють у таких самих складних умовах, що і медичні працівники, несуть співмірне з ними фізичне та психологічне навантаження, їх робота пов’язана із такими ж ризиками для здоров’я, в т. ч. від криміногенних факторів.

В зв’язку з викладеним, а також з огляду на відповідні клопотання галузевих професійних спілок необхідно забезпечити виплату додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення усім членам бригад екстреної медичної допомоги (і медичним, і немедичним працівникам).

2. Цілі та завдання прийняття акту

Метою прийняття проекту закону є забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону запропоновані зміни до статей 11, 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», якими перелік прав у сфері оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги, передбачений ч. 4 ст. 11 цього Закону, поширюється на всіх працівників системи екстреної медичної допомоги, а також фіксується порядок виплати надбавок за особливий характер праці, за особливі умови праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Передбачено, що зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діє Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про оплату праці», «Про екстрену медичну допомогу». Реалізація положень даного законопроекту змін до інших законодавчих актів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Наслідком прийняття цього законопроекту стане припинення протиправної та антисоціальної практики недоплати встановленого законом обсягу заробітної плати та надбавок водіям та молодшому медперсоналу бригад швидкої медичної допомоги.

Народний депутат України С.В. Соболєв

Проект (реєстр. № 1164 від 02.12.2014 р.)

вноситься народним депутатом України

Соболєвим С.В.

Закон України

Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

(щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)

Верховна Рада України постановляє:

1. У Законі України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340):

у частині четвертій статті 11 слова «Медичні працівники» замінити словом «Працівники»;

статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я – за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради

України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

(щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)

Закон України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340)
Чинна редакція Пропонована редакція
Стаття 11. Працівники системи екстреної медичної допомоги…4. Медичні працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на:підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України;

матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби, у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України;

обов’язкове страхування, яке забезпечується у порядку, визначеному законом;

безоплатне забезпечення робочим одягом єдиного зразка у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Стаття 11. Працівники системи екстреної медичної допомоги…4. Працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на:підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України;

матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби, у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України;

обов’язкове страхування, яке забезпечується у порядку, визначеному законом;

безоплатне забезпечення робочим одягом єдиного зразка у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

 

Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи екстреної медичної допомоги1. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.2. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела. 

Відсутня

Стаття 14. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи екстреної медичної допомоги1. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.2. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела.3. Працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я – за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом.
Народний депутат України С.В. Соболєв

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги)»

У законопроекті пропонується поширити розміри оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги на всіх працівників цієї системи. Крім цього, пропонується запровадити виплату надбавок за особливий характер праці, за особливі умови праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом.

Головне науково-експертне управління, розглянувши дану законодавчу ініціативу, вважає за необхідне зазначити про таке.

Згідно із статтею 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» медичні працівники системи екстреної медичної допомоги мають право на: підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України; матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При розгляді пропозиції щодо поширення вказаних гарантій на всіх працівників системи екстреної медичної допомоги необхідно взяти до уваги, що ця система складається із: центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги (стаття 5 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»). Відповідно до працівників системи екстреної медичної допомоги відносять: медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, які безпосередньо надають екстрену медичну допомогу та/або забезпечують її надання, та немедичних працівників, які здійснюють організаційно-технологічне забезпечення надання екстреної медичної допомоги. При цьому відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 7 грудня 2012 року № 1018 «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» до штату такого центру входять також інженер-електронік,  електромеханік, сторож (охоронець), секретар-друкарка, бухгалтер та інші працівники, які не пов’язані безпосередньо із наданням медичної допомоги населенню. З урахуванням зазначеного вбачається сумнівним встановлення однакових умов оплати праці для всіх працівників цієї системи незалежно від рівня складності роботи, відповідальності та професійного навантаження.

Запропоноване у проекті включення ідентичного положення Постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» до норм Закону «Про екстрену медичну допомогу» із поширенням його дії також і на водіїв бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (до статті 14) матиме наслідком викривлення логіки правового регулювання вказаних відносин та може зумовити порушення вже встановлених прав відповідної категорії працівників. Зокрема, у статті 14 Закону передбачається закріпити вимогу стосовно виплати працівникам системи екстреної медичної допомоги тільки матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Таким чином, виникне проблема із узгодженням цього положення із нормою статті 11 цього Закону, що передбачає право і на матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки поряд із матеріальною допомогою для вирішення соціально-побутових питань.

При цьому не береться до уваги, що виплата матеріальних допомог працівникам бюджетної сфери, що вже передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» і для медичних працівників, і водіїв[1], багато в чому ускладнюється встановленим механізмом їх нарахування. Адже можливість їх виплати безпосередньо залежить від рішень керівників бюджетних установ, закладів та організацій, оскільки їм «надане право… надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання» (пункт 4 постанови).

Запропоноване ж у проекті формулювання принципово не змінює конструкцію чинної норми згаданої постанови і також передбачає підставою для виплати матеріальної допомоги (а також окремих надбавок) рішення керівника закладу охорони здоров’я. З огляду на зазначене розв’язання поставленого у проекті завдання потребує перенесення об’єкту виплати (матеріальної допомоги, надбавок) із розряду права керівників на їх надання до категорії права працівників на їх отримання. Відповідні ж права працівників цієї сфери визначені у статті 11 цього Закону, статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Тому саме у цих статтях логічно було б визначити відповідний перелік виплат, на які мають право працівники.

Необхідно зазначити, що реалізація запропонованої суб’єктом законодавчої ініціативи пропозиції у запропонованому вигляді потребуватиме додаткових бюджетних витрат. Проте фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), яке має додаватися до законопроекту відповідно до вимог частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України, у супровідних матеріалах відсутнє. Крім того, відповідно до вимог частини 3 статті 27 Бюджетного кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. У зв’язку з цим запропонований термін набрання чинності законом «з дня його опублікування» потребує уточнення.

Крім цього, пропозиції проекту потребують техніко-юридичного доопрацювання. Зокрема, поданий законопроект має містити Iта II розділи. В I розділі слід викласти пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», а в розділі II, який повинен мати назву «Прикінцеві положення», у відповідних пунктах слід визначити порядок набуття чинності цього Закону та зобов’язання Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити проведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання.

[1] Цією постановою водіям автотранспортних засобів також встановлені надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
Керівник Головного управління В. Борденюк

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги).

Реєстр. № 1164 від 2 грудня 2014 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний депутат України Соболєв С. В.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань охорони здоров’я.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 4 лютого 2015 р., протокол № 13).

Разом з тим, варто зауважити, що запропоновані зміні до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» щодо визначення розміру надбавок та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі водного посадового окладу на рік дублюють положення частини 4 статті 11 Закону. Крім того, в статті 11 визначено, що їх розмір та порядок встановлення визначаються Кабінетом міністрів України.

Виплата матеріальної допомоги працівникам бюджетної сфери здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Проте, наприклад, водіям автотранспортних засобів надбавки встановлюються згідно з класом: водіям II класу – 10 відсотків, водіям I класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час. Законопроектом по суті встановлюється обмеження в 20%, що може зумовити порушення вже встановлених прав відповідної категорії працівників.

Щодо питання розширення суб’єктів системи екстреної медичної допомоги, які мають право на визначені законом надбавки та виплати, то необхідно врахувати, що крім водіїв бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до працівників системи екстреної медичної допомоги входять також інженер-електронік, електромеханік, сторож (охоронець), секретар-друкарка, бухгалтер та інші працівники, які не пов’язані безпосередньо із наданням медичної допомоги населенню. Тому встановлення однакових умов оплати праці для всіх працівників незалежно від рівня складності роботи, відповідальності та професійного навантаження є необґрунтованим.

Голова Комітету Є. Соболєв

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму засіданні 11 лютого 2015 року (протокол № 9) розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги (реєстр. №1164 від 02.12.2014 р.), поданий народним депутатом України Соболєвим С.В.

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги.

Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується, шляхом внесення змін до статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», низку умов з оплати праці, які нині стосуються лише медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, поширити й на немедичних працівників, які здійснюють організаційно-технологічне забезпечення надання екстреної медичної допомоги. Зокрема, на цих осіб пропонується поширити право на:

підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров‘я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України;

матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Крім цього, пропонується доповнити статтю 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» новими положеннями, що передбачають виплати надбавок за особливий характер праці, за особливі умови праці, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, працівникам, які працюють за сумісництвом.

Погоджуючись в цілому з необхідністю поліпшення соціального забезпечення працівників системи екстреної медичної допомоги, Комітет вважає за доцільне зауважити наступне.

1. Запропоновані доповнення до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» не відповідають положенням статті 11 зазначеного Закону, згідно якої розмір та порядок встановлення доплат і надбавок визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому свої повноваження у цій сфері Кабінет Міністрів України вже реалізував шляхом прийняття постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 27.03.2013 р. №199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги».

2. Статтею 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» визначено, що система екстреної медичної допомоги – це сукупність визначених цим Законом закладів охорони здоров’я та їх структурних одиниць, які забезпечують організацію та надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Відповідно до статті 5 зазначеного Закону система екстреної медичної допомоги складається з центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Згідно із статтею 11 зазначеного Закону працівниками системи екстреної медичної допомоги є медичні працівники системи екстреної медичної допомоги, які безпосередньо надають екстрену медичну допомогу та/або забезпечують її надання, та немедичні працівники, які здійснюють організаційно-технологічне забезпечення надання екстреної медичної допомоги.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров‘я України від 07.12.2012 р. № 1018 «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» до штату такого центру крім медичних працівників входять також сторож (охоронець), прибиральник території, працівники канцелярії, відділів кадрів, правового забезпечення, бухгалтерії, інженери та інші.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2015 р. № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» визначено, що до складу бригади екстреної медичної допомоги  входять лікар, фельдшер, медична сестра, водій.

Таким чином, на думку Комітету, встановлення однакових умов оплати праці для всіх працівників системи екстреної медичної допомоги без урахування рівня відповідальності і складності роботи є недоцільним. Виключенням можуть бути лише водії бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають на виклик разом з медичними працівниками і дійсно працюють у складних, а іноді і небезпечних умовах.

Водночас звертаємо увагу на те, що Умови оплати праці немедичних працівників, які здійснюють організаційно-технологічне забезпечення надання екстреної медичної допомоги медичними працівниками системи екстреної медичної допомоги, визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

3. Звертаємо увагу на те, що назва законопроекту не відповідає його змісту, оскільки в тексті проекту йде мова про підвищення матеріального забезпечення усіх немедичних працівників системи екстреної медичної допомоги, тоді як у назві зазначаються лише працівники бригад екстреної медичної допомоги.

4. У пояснювальній записці до проекту Закону автор зазначає, що реалізація законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Разом з тим, розширення кола осіб, на яких розповсюджуватимуться права на отримання відповідних доплат і надбавок, матиме наслідком збільшення бюджетних ресурсів на їх виплату.

В порушення вимог статті 91 Регламенту Верховної Ради України суб’єктом права законодавчої ініціативи не додані обов’язкові фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.

5. Запропоновані законопроектом строки набрання чинності проекту Закону (з дня, наступного за днем його опублікування) потребують узгодження з вимогами статті 27 Бюджетного кодексу України, де встановлено, що закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно направити на доопрацювання.

Враховуючи викладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховні Раді України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги» (реєстр. №1164), поданий народним депутатом України Соболєвим С.В., у першому читанні прийняти за основу та доручити Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я підготувати зазначений законопроект до другого читання з урахуванням зауважень та пропозицій суб‘єктів права законодавчої ініціативи.

Проект відповідної постанови Верховної Ради України додається.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити – Голову Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров‘я, народного депутата України Богомолець О.В.

Голова Комітету О.В. Богомолець

Проект

(редакція від 02.11.2015)

Закон України

Про внесення зміни до статі 11 Закону України « Про екстрену медичну допомогу» щодо забезпечення справедливої оплати праці бригад екстреної медичної допомоги

Верховна Рада України постановляє:

І. Частину четверту статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340) доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«Передбачені в цій частині права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, із дня набрання чинності цим Законом.

Голова Верховної Ради

Порівняльна таблиця до другого читання проекту Закону України Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
Проект     Проект
Закон України     Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги) -1- Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)Назву законопроекту викласти в такій редакції:

«Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»(щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги)».

Відхилено Про внесення зміни до статі 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»щодо забезпечення справедливої оплати праці бригад екстреної медичної допомоги
2 -2- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Назву законопроекту викласти в такій редакції:

«Про внесення зміни до статі 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»(щодо забезпечення справедливої оплати праці бригад екстреної медичної допомоги)».

Враховано
Верховна Рада України постановляє: Верховна Рада України постановляє:
1. У Законі України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340):у частині четвертій статті 11 слова «Медичні працівники» замінити словом «Працівники»; -3- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)Частину першу замінити на розділ І та відповідно у розділі І викласти пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» Враховано І. Частину четверту статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 30, ст. 340) доповнити абзацом сьомим такого змісту:«Передбачені в цій частині права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги».
5 -4- Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)У частині першій цифру «1» замінити на «І» Враховано
-5- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Пункт 1 законопроекту викласти у редакції:

«І. У частині четвертій статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340) після слів «медичної допомоги» доповнити словами «та водії бригад екстреної медичної допомоги» далі за текстом.»

Враховано по сутіАбзаци третій та четвертий пункту 1 виключені, оскільки розміри надбавок регулюються постановою Кабінету Міністрів України відповідно до Закону України «Про оплату праці», а запропоновані доповнення статті 14 не є предметом регулювання цієї статті     Закону України «Про екстрену медичну допомогу»
-6- Н.д.Веселова Н.В. (Реєстр.картка №361)Статтю 11 пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Медичні працівники системи екстреної медичної допомоги та працівники бригад екстреної медичної допомоги мають право на:

підвищені посадові оклади, надбавки за особливий характер праці, за особливі умови праці, доплати за науковий ступінь, за почесні звання, а також за вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, інші надбавки і доплати, премії і винагороди, розмір та порядок встановлення яких визначаються Кабінетом Міністрів України;

матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу, які встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

соціальні пільги та гарантії, передбачені законодавством про аварійно-рятувальні служби, у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України;

обов’язкове страхування, яке забезпечується у порядку, визначеному законом;

безоплатне забезпечення робочим одягом єдиного зразка у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я

 

Враховано по суті
-7- Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124)

Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)

Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393)

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)

Пункт 1 законопроекту викласти у редакції:

«І. Частину четверту статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2013р., №30, ст.340) доповнити новим абзацом такого змісту:

«Зазначені цією частиною права, крім права на доплату за науковий ступінь, поширюються також на водіїв бригад екстреної медичної допомоги.»

 

Враховано
статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:«Працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я – за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом». -8- Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)Абзац четвертий пункту 1 викласти в редакції:

«Працівникам системи екстреної медичної допомоги у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах, виплачуються надбавки:

за особливий характер праці – у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищенням) але не менше ніж 5 відсотків посадового окладу;

за особливі умови праці – у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями) але не менше ніж 5 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавок за особливий характер праці та за особливі умови праці працівникам системи екстреної медичної допомоги здійснюються щомісячно за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також за сумісництвом».

ВідхиленоПункт 1 викладено у новій редакції (поправка № 7), а запропоновані доповнення не є предметом регулювання статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

 

-9- Н.д.Шинькович А.В. (Реєстр.картка №189)Статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій, інженер-електронік, електромеханік, охоронець, секретар-друкарка, бухгалтер та інші працівники, які не пов‘язані безпосередньо із наданням медичної допомоги населенню) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я – за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом».

 

ВідхиленоПункт 1 викладено у новій редакції (поправка № 7), а запропоновані доповнення не є предметом регулювання статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

 

-10- Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)У частині першій після слів «20 відсотків посадового окладу (з підвищенням)» доповнити словами «матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу на рік». ВідхиленоПункт 1 викладено у новій редакції (поправка № 7), а запропоновані доповнення не є предметом регулювання статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

 

-11- Н.д.Веселова Н.В. (Реєстр.картка №361)Статтю 14 пункт 3 викласти в такій редакції:

«Працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (лікар, фельдшер, медична сестра, водій) виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік на підставі рішення керівника закладу охорони здоров’я, а керівникам закладів охорони здоров’я – за рішенням керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах. Зазначені надбавки виплачуються працівникам системи екстреної медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом»

 

ВідхиленоПункт 1 викладено у новій редакції (поправка № 7), а запропоновані доповнення не є предметом регулювання статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»
11 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. -12- Н.д.Шипко А.Ф. (Реєстр.картка №35)Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:

«II Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.»

 

Враховано частковоТермін набрання чинності з дня, наступного за днем його опублікування не може бути встановлений відповідно до ст.27 Бюджетного кодексу України ІІ. Прикінцеві положення1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, із дня набрання чинності цим Законом.

 

12   -13- Н.д.Ленський О.О. (Реєстр.картка №422)Частину другу замінити на розділ ІІ та викласти у такій редакції:

«ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо приведення свої нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також забезпечити проведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»

Враховано частковоТермін набрання чинності з дня, наступного за днем його опублікування не може бути встановлений відповідно до ст.27 Бюджетного кодексу України  
  -14- Н.д.Давиденко В.М. (Реєстр.картка №208)Частину другу викласти в такій редакції:

«ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»

 

Враховано редакційно  
  -15- Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)Частину другу викласти в такій редакції:

«ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, із дня набрання чинності цим Законом.»

 

 

Враховано частково  
  -16-Н.д.Богомолець О.В. (Реєстр.картка №292)Н.д.Сисоєнко І.В. (Реєстр.картка №377)

Н.д.Мусій О.С. (Реєстр.картка №124)

Н.д.Колганова О.В. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Кириченко О.М. (Реєстр.картка №427)

Н.д.Бахтеєва Т.Д. (Реєстр.картка №393)

Н.д.Шурма І.М. (Реєстр.картка №411)

Пункт перший частини другої викласти в такій редакції:

«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.»

 

Враховано  
Голова Верховної Ради України
     

Висновок комітету до другого читання

від 07.10.2015 р.

Скорочений текст: за результатми розгляду прийняти законопроект у другому читанні та в цілому

Формалізований текст: Прийняти в другому читанні та в цілому

Зауваження Головного юридичного управління

від 23.10.2015 р.

Завізований без зауважень. Законопроект може бути прийнятий у другому читанні та в цілому як Закон.

Коментарі

человек 15.12.2016 3:04
неужели что то умное придумали,теперь главное проголосовать,держу пальцы,депутаты,вам слово!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті