НФаУ отримав сертифікат ISO 9001:2008. Головне завдання університету — якість освіти

Сьогодні освітянська сфера України, яка активно інтегрується до європейського освітнього простору, вимагає уніфікації процесів забезпечення якості освіти. На ринку освітніх послуг підвищується конкуренція, зростають вимоги роботодавців до молодих фахівців. При цьому щорічно на 5–6% зменшується кількість абітурієнтів, частина з яких (15–20 тис. лише у минулому році) їде на навчання за кордон. Це спонукає вітчизняні навчальні заклади до пошуків нових форм та методів у системі підготовки якісного фахівця.

30 червня 2015 р. — визначний день в історії Національного фармацевтичного університету (НФаУ). На засіданні Вченої ради університету відбулося урочисте вручення сертифікату, який засвідчує, що НФаУ впровадив та використовує систему управління якістю, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Олександр Береговенко, керівник Органу сертифікації систем менеджменту ТОВ МЦЯ «ПРИРОСТ», який проводив аудит, у вітальному слові колективу НФаУ з нагоди отримання сертифікату зазначив: «Усі процеси університету орієнтовані на досягнення найвищої якості освітніх послуг та максимальне задоволення нормативних вимог і потреб замовників: студентів, їхніх батьків, роботодавців, державних органів та суспільства в цілому».

Ректор НФаУ, академік НАН України Валентин Черних наголосив на важливості внутрішнього контролю якості діяльності навчальних закладів: «Посилення конкуренції між вишами України на ринку освітніх послуг зумовлено тим, що в Україні у 2014 р. функціонувало 325 ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, крім того, у 2013–2014 навчальному році нараховувалося 1723,7 тис. студентів, що на 5,9% менше, ніж у 2012–2013 навчальному році. Зараз спостерігається обґрунтований перехід від процедур зовнішнього контролю якості діяльності закладів освіти (на базі національних систем атестації та акредитації) у бік постійної внутрішньої самооцінки й самовдосконалення вишу за допомогою систем управління якістю, побудованих згідно з вимогами стандарту ISO 9001. Система управління якістю — це дієвий механізм укріплення конкурентоздатності організації. Ми знаємо, що наші досягнення є вагомими, але на сьогодні важливо отримати міжнародну оцінку нашої діяльності. Інтеграція України до європейського освітнього простору вимагає уніфікації процесів забезпечення якості освіти. Підтвердженням якості підготовки фахівців на міжнародному рівні є отримання сертифікату відповідності вимогам ISO 9001».

Рейтинги — це оцінка діяльності ВНЗ з боку міністерств, роботодавців, незалежних експертів.
НФаУ посідає такі місця:
– рейтинг ТОП-200 (Міжнародна незалежна організація ЮНЕСКО) — 32-е місце серед 200 кращих ВНЗ України, 6-е місце серед харківських ВНЗ;
– рейтинг МОЗ України — 1-е місце серед медичних ВНЗ України;
– рейтинг «Компас» (оцінка роботодавців) — 9-е місце серед економічних спеціальностей

Генеральний директор «АРТ-Бізнес ЛТД», профільний експерт Володимир Пилипенко, характеризуючи роботу університету в галузі системи управління якістю, зауважив: «Основними цілями впровадження системи управління якістю в НФаУ є 2: по-перше, чітке структурування всіх процесів університету та їх детальна регламентація; запровадження дієвих процедур взаємозв’язку із замовниками (роботодавцями, студентами та іншими зацікавленими сторонами): уникнення дубляжу функцій, поліпшення документообігу, орієнтація на потреби ринку, підвищення якості освітніх послуг; по-друге, встановлення критеріїв результативності всіх процесів, систематичний моніторинг та вжиття коригувальних дій: посилення мотивації персоналу, прозорість зон відповідальності, зменшення кількості невідповідностей у роботі, підвищення продуктивності праці. Зазначене працюватиме на підвищення «коефіцієнту корисної дії».

Стандарт ISO 9001 — єдиний стандарт, внесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільш широко застосовуваний нормативний документ у світі. Системи управління якістю за моделлю цього стандарту впровадило понад 1,3 млн організацій у 187 країнах світу. В Україні сертифіковано близько 1300 організацій, з них приблизно 30 вишів

В. Пилипенко детально розповів членам Вченої ради НФаУ про значення стандарту ISO 9001: «Сертифікат, виданий незалежним органом, підтверджує виконання вимог ISO 9001 і спроможність організації систематично визначати і виконувати вимоги замовників та нормативні вимоги. Модель ISO 9001, за якою ми формуємо систему управління якістю, — унікальна, адже іншої альтернативи на сьогодні немає (ISO 9001 — єдиний міжнародний стандарт, на відповідність якому можна сертифікувати систему управління якістю будь-якої організації). Крім того, принципи і вимоги ISO 9001 загальновизнані у світі: якщо заявити про наявність сертифікату, нас зрозуміють у будь-якій країні світу».

Цілі НФаУ у сфері якості — це вимірні показники діяльності університету, які є основою для визначення цілей більш низького рівня, формулювання планів і завдань (від планів підрозділів — до планів конкретних виконавців, наприклад індивідуальних планів роботи викладачів).

Схема системи управління якістю у вигляді «карти процесів» відображає взаємозв’язок із замовниками освітніх послуг. Згідно з вимогами ISO 9001 для кожного процесу визначаються входи і виходи, за якими процеси зв’язуються між собою системою інформаційних потоків у вигляді відповідних документів. Процеси регламентуються Документованою процедурою, яка описує всі фази процесу за PDCA (Plan-Do-Check-Act — циклічна модель безперервного поліпшення процесів за алгоритмом «планування — дія — перевірка — коректування») — від планування до оцінки результативності і шляхів удосконалення. Документовані процедури мають єдину стандартну структуру.Вони розроблені за циклом PDCA і описують всі етапи процесу за ним — відповідно до сучасних уявлень про системи менеджменту. Процедури містять «вбудовані» показники результативності і методики їх визначення, а під час планування процесу їх керівники встановлюють вимірні критерії для систематичного оцінювання результативності кожного процесу.

Академік Валентин Черних підкреслив: «НФаУ постійно працює над удосконаленням процесів навчання, що підтверджується великою кількістю висококваліфікованих кадрів, адже 94% викладачів НФаУ — кандидати наук, доценти і доктори наук, професори. Система управління якістю передбачає постійний моніторинг результативності всіх процесів. Нормування діяльності науково-викладацького складу через індивідуальні плани, рейтингування викладачів та систематичне оцінювання результативності кожного процесу — взаємопов’язані процеси, які сприятимуть мотивації персоналу і підвищенню продуктивності діяльності університету. Сьогодні методика рейтингування проходить апробацію, після чого почне застосовуватися для рейтингової оцінки роботи всіх викладачів 1 раз на навчальний рік».

Представником керівництва з якості у НФаУ призначено першого проректора НФаУ Аллу Котвіцьку . Професор А. Котвіцька, знайомлячи присутніх із хронологією впровадження системи управління якістю, зазначила: «Формування системи управління якістю в нашому університеті фактично почалося ще у 2013 р. Тоді було розроблено детальний план впровадження системи, який почав реалізовуватися в листопаді 2014 р.».

Згідно із затвердженим планом заходів комісією з формування системи управління якістю було розроблено структуру процесів системи управління якістю; систему ідентифікації процесів та кодування внутрішньої документації; політику й цілі у сфері якості як основу стратегічного і оперативного планування; настанову з управління університетом та документовані описи процесів, що регламентують усі процеси системи управління якістю; проекти посадових інструкцій науково-педагогічного складу НФаУ з урахуванням вимог системи управління якістю; методику рейтингування викладачів; програму внутрішніх аудитів тощо.

Було переглянуто організаційну схему університету, до якої введено відділ управління якістю, змінено концепцію планування діяльності закладу. Політика НФаУ у сфері якості освітніх послуг слугує основою для визначення цілей з якості: для реалізації кожного положення Політики формулюються загальні Цілі, які далі перетворюються на цілі й завдання для кожного підрозділу й виконавця. Положення політики НФаУ опубліковано на сайті університету.

Після видання наказу ректора про впровадження системи управління якістю від 16 квітня розпочалося виконання робіт за тими процедурами, які регламентують кожен процес.

З 21 до 24 квітня проведено цикл внутрішніх аудитів, а 28 квітня відбувся ознайомчий візит аудиторів О. Береговенка та Віктора Волосковця, за результатами якого було складено звіт. Аудитори відзначили: «У ході аудиту було проаналізовано документовані процедури, що регламентують процеси системи, настанову з управління університетом та іншу документацію, наявність якої вимагає стандарт ISO 9001, та проведено зустрічі з ректором, першим проректором, проректором з наукової роботи, проректором з адміністративно-господарчої роботи, деканами, керівниками структурних підрозділів. У цілому стан впровадження системи управління якістю є задовільним». Аудитори дали деякі рекомендації щодо підготовки до ІІ етапу аудиту.

19–21 травня працювала група з 3 аудиторів на чолі з О. Береговенком. Вони провели ІІ фазу сертифікаційного аудиту, у ході якого було проаналізовано всю документацію системи управління якістю, діяльність адміністративних і допоміжних структурних підрозділів, а також кафедр НФаУ. Загалом піддано аудиту понад 30 процесів, які забезпечують функціонування системи управління якістю університету. Аудитори документально підтвердили відповідність діяльності НФаУ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, у тому числі здатність планувати свою діяльність відповідно до нормативних вимог і очікувань замовників, виконувати й контролювати управлінські, основні та забезпечувальні процеси за встановленими й регламентованими алгоритмами, застосовувати механізми постійного моніторингу і вдосконалення системи управління. Аудитори підкреслили виражену готовність і спроможність усього колективу університету докладати максимум зусиль для забезпечення високої якості освітніх послуг і постійного розвитку.

Олена Яковлєва,
фото надані НФаУ
ВІД РЕДАКЦІЇ

Шановні колеги! Щиро вітаємо вас із вагомим досягненням — визнанням НФаУ одним із тих закладів, для яких якість освіти є наріжним принципом діяльності. Бажаємо всьому колективу університету творчого натхнення та подальших професійних здобутків!

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті