Сонм історичних алюзій, або Нариси громадської експертизи регуляторних новел з державного контролю якості ліків

29 Квітня 2016 10:48 Поділитися
Днями у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) України відбулося засідання комітету Громадської ради при МОЗ України з питань діяльності фармацевтичної галузі (далі — Комітет), де було розглянуто низку актуальних нормотворчих ініціатив. У ході місцями гострої, але конструктивної і, головне, належно аргументованої експертно-професійної дискусії, учасники засідання дійшли висновку, що деякі недавні нормотворчі ініціативи МОЗ України щодо державного контролю якості лікарських засобів (зокрема, з розширенням повноважень Державної служби України з лікарських засобів щодо проведення перевірок тощо) не просто суперечать чинному законодавству, а й порушують конституційні права як пересічних українських громадян, так і суб’єктів господарювання, не кажучи про негативні наслідки для ефективного функціонування фармацевтичного ринку, а отже — належного медикаментозного забезпечення населення країни.

Засідання комітету

Олена ПрудніковаВідкриваючи засідання, Олена Пруднікова, голова Комітету, представник ГО «Всеукраїнське об’єднання «Миколаївська фармацевтична асоціація «ФармРада», звернула увагу на наявність актуальних спільних питань та цілей з Комітетом з питань медичного самоврядування та запропонувала провести спільне засідання 2 комітетів Громадської ради, винісши на його порядок денний питання самоврядування у фармацевтичній галузі (шляхом голосування дану пропозицію було підтримано).

Тетяна КотлярЗа ініціативи Тетяни Котляр, представника асоціації «ФАРМУКРАЇНА», на засіданні було розглянуто питання щодо винесеного на громадське обговорення МОЗ України 05.04.2016 р. проекту Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який передбачає вивести з-під дії даного закону державний контроль якості лікарських засобів. З цього приводу відбулася жвава дискусія з розмаїтою аргументацією «за» і «проти».

Георгій ЛідвінськийГеоргій Лідвінський, представник «Асоціації індійських фармацевтичних виробників IPMA» і юрист за фахом, на прохання членів Комітету представив до уваги присутніх проект експертного висновку щодо відповідності законопроекту «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Конституції України та чинному законодавству загалом, який згодом був підтриманий учасниками засідання.

У вказаному висновку зазначається, що з пояснювальної записки до проекту закону випливає, що його основною метою є дотримання вимог ст. 3 та ч. 1 ст. 49 Конституції України, а також отримання об’єктивних результатів перевірок під час здійснення державного контро­лю якості лікарських засобів. Також, відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, його метою є посилення спроможності реагувати на випадки виявлення в обігу незареєстрованих, субстандартних, неякісних та фальсифікованих лікарських засобів.

Законопроект пропонує досягти зазначених цілей, насамперед, через позбавлення регуляторного органу необхідності узгоджувати свої дії з процедурами, які передбачені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». На виконання цього, згідно з положеннями проекту, діяльність державного органу з питань контролю якості лікарських засобів виводиться з-під дії вказаного Закону України. Фактично, пропонується спрощення умов реалізації регуляторної діяльності державного органу, який здійснює державне регулювання та контроль на фармацевтичному ринку — Державної служби України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба).

Норми чинного Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначають правові та організаційні засади, основні принципи й порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю). Тобто, зазначений закон не регулює власне правові відносини щодо проведення державного контро­лю якості лікарських засобів (удосконалення яких декларується розробниками законопроекту як мета), але визначає загальну процедуру проведення перевірок суб’єктів господарювання. Самі ж засади правових відносин щодо контролю якості ліків встановлюються Законом України «Про лікарські засоби», який має спеціальний предмет правового регулювання.

На переконання правника, аргументація розробників законопроекту щодо необхідності його прийняття задля забезпечення прав та свобод громадян у спеціальній сфері є невдалою, оскільки зміст та обсяг конституційних прав і свобод громадян України у частині забезпечення належного рівня їх захисту від шкідливого впливу факторів навколишнього середовища та безпеки спожитих лікарських засобів, а також умови дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо забезпечення якості препаратів визначаються спеціальними законами, у тому числі Законом України «Про лікарські засоби».

Слід урахувати, що функціонуванню Держлікслужби, яка діє відповідно до наданих повноважень, визначених законом, з метою виявлення та запобігання порушенням суб’єктами господарювання вимог законодавства, притаманні суттєві особливості, обумовлені характером правовідносин з суб’єктом права, який здійснює діяльність у межах провадження спеціального, ліцензованого виду діяльності. Здійснення перевірок спеціальним органом, у тому числі з питань якості лікарських засобів, визначені відповідно спеціальним законом про ліцензування та іншими нормативними документами.

Таким чином, розширюючи повноваження Держлікслужби, запропонована редакція проекту закону одночасно мала б передбачити внесення змін до низки законодавчих актів, що регулюють відносини у відповідних спеціальних сферах. А оскільки за цих умов прийняття проекту у запропонованому вигляді призведе до законодавчої невизначеності щодо того, яким чином має здійснюватися такий нагляд (контроль), це фактично унеможливить його (нагляду та контрою) проведення. Це, у свою чергу, негативно позначиться на рівні захисту конституційних прав громадян України, таких як основне право на підприємницьку діяльність, у тому числі права на не втручання державних органів у підприємницьку діяльність. Крім цього, згідно з вимогами ч. 3 ст. 22 Конституції України, під час прийняття нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян України. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи «зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». А у випадку ухвалення даного проекту в запропонованому вигляді та надання Держлікслужбі додаткових повноважень щодо здійснення перевірок, складеться ситуація, коли підстави їх проведення, а також межі та спосіб їх здійснення не визначаються в нормативних документах, що є неприпустимим.

Виходячи з цього, виключення зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносин щодо здійснення державного нагляду (контролю) під час проведення перевірок якості лікарських засобів має супроводжуватися одночасним внесенням змін до інших законів, якими слід визначити порядок здійснення такого нагляду (контролю). Слід врахувати, що згідно з ч. 8 ст. 90 Регламенту Верховної Ради України такі зміни мають формулюватися у розділі «Перехідні положення» законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому проекті. Проте норми коментованого законопроекту не містять таких, які б детально регулювали порядок проведення перевірок та інших заходів контролю якості лікарських засобів. Розробники також не вказують, яким має бути правове регулювання цього питання та/або яким воно є.

Сонм історичних алюзій, або Нариси громадської експертизи регуляторних новел з контролю якості лікарських засобів

На думку учасників засідання, спрощена подача та затвердження законопроекту в такому вигляді, — без вказівок щодо норм правового регулювання відносин щодо забезпечення якості лікарських засобів та порядку здійснення тематичних перевірок щодо якості, — не враховує правової позиції Конституційного Суду України, висловленої в його Рішеннях від 29 червня 2010 р. № 17-рп/2010 та від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 щодо дотримання конституційних принципів рівності і справедливості, з яких випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці. Так само, автори не врахували правову позицію Конституційного Суду України, проголошену в Рішенні від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001, оскільки законопроект не містить достатніх і завершених правових механізмів реалізації викладених у ньому положень, як того вимагає принцип правової держави.

Враховуючи результати дискусії та представлену правову аргументацію, Комітет переважною більшістю голосів виніс колегіальне громадське рішення не підтримувати дану нормотворчу ініціативу МОЗ України як таку, що не відповідає задекларованим в Конституції України та охоронюваним нею правам громадян та юридичних осіб, тобто суперечить нормам чинного законодавства. «За цих обставин просте виведення вказаних видів нагляду зі сфери регулювання Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» може призвести не до підвищення, а навпаки до зниження ефективності державного контролю якості лікарських засобів — з усіма відповідними негативними наслідками для пацієнтів та населення України загалом», — зазначається у схваленому Комітетом остаточному висновку.

Від себе додамо, що цілком співзвучно наведеним висновкам звучать міркування вітчизняних фармацевтичних виробників, зокрема представників «Асоціації виробників ліків України», висловлені ними ще декілька років тому під час проходження абсолютно аналогічної законодавчої ініціативи. Історія неминуче повторюється — та ще які красномовні па вона при цьому робить! Чинний на той час Президент України Віктор Янукович, розглянувши прийнятий Верховною Радою України 1 березня 2011 р. у першому читанні Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (законопроект за реєстраційним № 2779, автор — народний депутат України Юрій Гайдаєв), згідно з яким передбачалося виключити зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносини, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю, — запропонував його відхилити. Це рішення було аргументовано тим, що з прийняттям документа виникне законодавча прогалина в регулюванні зазначених питань і будуть передумови для нерегламентованого здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю органами державного нагляду (контролю) в названих сферах, оскільки Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і «Про лікарські засоби» не містять норм, які б визначали порядок, чітку й прозору процедуру здійснення перевірок та інших заходів державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю у відповідних сферах господарювання. Це призведе до порушення ст. 19 Конституції України, за якою органи державної влади, їх посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Крім цього, вищезазначене може негативно позначитися на веденні господарської діяльності у сферах, підконтрольних відповідним органам державного контролю, у тому числі й шляхом збільшення кількості корупційних правопорушень. Водночас практичне застосування положень Закону призведе до зниження ефективності державного контролю за належною якістю відповідних продукції, робіт та послуг, забезпеченням прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. Виходячи з наведеного, Гарант Конституції рекомендував утриматися від виключення зі сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносин, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю, а відповідний Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» запропонував відхилити. А Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України підтримало пропозицію Президента України щодо відхилення цього Закону, зазначивши також, що аналогічні за змістом зауваження були висловлені у висновку Головного управління № 16/3-1277/2779 від 01.10.2008 р. на відповідний проект. Як наслідок, Верховна Рада України, погодившись із пропозиціями і зауваженнями Президента України до Закону України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо не поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю (законопроект за реєстраційним № 2779), 17 травня 2012 р. і — відхилила закон. Як тут не згадати народну мудрість стосовно грабель…

Віктор ЧумакВіктор Чумак, представник Організації роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості, нагадав присутнім передісторію просування нової редакції Закону України «Про лікарські засоби». А саме: донедавна існувало 2 основні законопроекти — один був запропонований заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (далі — Парламентський Комітет), народним депутатом України Олегом Мусієм. Другий — членом Парламентського Комітету, народним депутатом України Андрієм Шипком. Різниця між ними — принципова й концептуальна. Адже перший охоплює всі ланки ланцюга життєвого циклу лікарського засобу — від розробки, випробувань та виробництва аж до застосування хворим (пацієнтоцентрична модель цілком відповідає сучасним, прогресивним світовим вимогам), натомість другий — зосереджений на системі так званої фармацевтичної якості, тобто закінчує своє охоплення на етапі потрапляння препарату до аптеки. «Остання концепція — суто наша, українська: вона багатьом подобається і до неї «підтягують» Директиву 2001/83/ЕС, — зазначає експерт. — Коли з’ясувалося, що існує 2 проекти — причому настільки розбіжні, — то на одному із засідань Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, на якому я мав честь також бути присутнім, голова Парламентського Комітету Ольга Богомолець озвучила «соломонове рішення» (точніше, «соломонову альтернативу»): якщо у думках щодо оновленого закону є розбіжності навіть серед членів Парламентського Комітету, то слід або відхилити обидва проекти (які у сесійній залі точно ніхто не підтримає), або — зробити єдиний проект. Згодом відбулося засідання погоджувальної комісії (заочно вийти на компроміс не виходило, оскільки процес «тонув» у масі пропозицій, здебільшого не принципового характеру), де було вирішено створити 2 проекти: один — узгоджений на базі 2 запропонованих народними депутатами О. Мусієм та А. Шипком, і другий (покликаний імплементувати в українське законодавство Директиву 2001/83/ЕС, але не прив’язуючи її до бізнесу, — оскільки імплементація у чистому вигляді Директиви, яка не узгоджується з українським законодавством, заведе бізнес у правовий вакуум), — за його підготовку взялася член Парламентського Комітету, народний депутат України Ірина Сисоєнко».

В. Чумак пояснив, чому він виступає за прийняття у першому читанні «комбінованого», — важко (оскільки первинні 2 проекти були концептуально різними), але все ж таки узгодженого між народними депутатами О. Мусієм та А. Шипком (який все ж погодився на «всеосяжну» концепцію О. Мусія, але за умови максимального використання відсилочних норм), — законопроекту. Суто процедурно, щойно закон приймається в першому читанні, фіксується його структура. А подальше шліфування закону якраз і може буде здійснено на базі згаданих відсилочних норм — так званих галузевих стандартів, які можна оперативно міняти без численних і тривалих погоджень з іншими Міністерствами та відомствами, які не мають відношення до фармації, але успішно блокують будь які реформи в охороні здоров’я, залишаючись у тіні (адже, виписавши норму в законі, легко зайти в глухий кут і створити загрозу необхідності змінювати закон безкінечно). Тобто, механізм відсилочних норм знімає небезпеку спотворення змісту закону в ході узгоджень з Міністерством економіки, Міністерством юстиції, Державною регуляторною службою тощо («Розтлумачать так, що ми не впізнаємо, — а вони самі і до того не знали»). Приклад відсилочної норми — наведене у ст. 14, п.1 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» поняття галузевого стандарту.

Після Засідання

Максим ІоновМаксим Іонов, голова Громадської ради при МОЗ України, поінформував, що лишень нещодавно — практично через рік з часу формування складу Громадської ради каденції поточного скликання, — МОЗ України нарешті офіційно призначило для участі в заходах Громадської ради уповноважену особу з питань взаємодії з громадськістю, якою було визначено начальника відділу забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України. Водночас спікер висловив певний жаль з приводу того, що навіть за часів колишніх Президента України В. Януковича та Міністра охорони здоров’я України Раїси Богатирьової увага до галузевої громадськості і вага останньої були відчутно більшими. Так, за минулої влади відповідальним куратором Громадської ради при МОЗ України призначався високопосадовець відомства в чині не нижче заступника міністра, — а, бувало, і першого заступника. Причому цей заступник міністра не лише був присутнім на засіданнях, але й курував інші заходи Громадської ради, брав участь у розробці та виконанні їх плану, здійснював комунікації з громадськістю (деякі найбільш прискіпливі активісти із зали подекуди навіть по-барськи запрошувалися до себе в кабінет «особисто розібратися з вашим питанням» тощо), ну і, звісно, вельми дисципліновано відвідували всі засідання відомчого консультативно-дорадчого органу.

Пилип Снєгірьов«…І навіть такі найгарячіші, — додає Пилип Снєгірьов, представник редакції «Щотижневика АПТЕКА», — як позачергове-передмайданівське засідання, скликане й проведене головою Громадської ради при МОЗ України минулих каденцій О. Мусієм у ще майже лагідних, приблизно затишних і оманливо млосних обіймах сутеніючого надвечір’я п’ятниці 29 листопада 2013 р., — саме у ті години, коли нашою редакцією верстався останній «дореволюційний» номер газети («Щотижневика АПТЕКА» № 47 (918) від 2 грудня 2013 р.), — саме у ті хвилини, коли ще не був опублікований (це станеться рівно за тиждень, у наступному номері нашого видання — «Щотижневик АПТЕКА», № 48 (919) від 9 грудня 2013 р.), але вже потайки (на кшталт «самвидаву») передавався з рук до рук у напівтемній конференц-залі МОЗ той поспіхом, за годину до початку засідання розмножений мною у кількості 100 екземплярчиків форматику А4 і поданий до президії безпосередньо в руки головуючому О. Мусію у непрозорій сіренькій папочці «Медичний довідник Майдану» професора О. Богомолець, — у ті самісінькі миті, коли трішечки нижче під уклін ще незаймано цілою бруківкою вулиці Грушевського, у підніжжя мамонтової стопи Печерського Пагорбу ще ледве чутно, але вже вперто, переконано, а невдовзі й переконливо розпалювала сама себе і потрошечку, але впевнено набирала обертів юна бластулка майбутнього мега-торнадо, вирував-виброжував тільки-но, ледве новонароджений євромайданчик, який вже тієї ж глупої ночі буде понівечено, щоб вже на буремний світанок, як на дибу, здійняти дибки всю країну, — ось воно закручується-запаморочується, не вщухає, це беззупинно-шалене наочно-оглядове колесо історії, — і навік вкарбовується у пам’ять, — і нічому, на жаль, не вчить. Тож як безпосередній спостерігач і «прямий співучасник» зазначених подій маю в інтересах історичної справедливості публічно засвідчити, що Громадська рада минулих каденцій не працювала в «ручному режимі» (а такі закиди лунають), — втім, якщо й так, саме в такому «ручному» — у сенсі «живому» (ніж, скажімо, «автоматичному») режимі найкраще спілкуватися з живими людьми, якими і є зібрання представників інститутів громадянського суспільства. А між свободою слова та свободою жесту завжди була, є і залишиться суттєва різниця», — зауважує медійник.

Нині, скаржиться М. Іонов, комунікація влади з громадськістю відбувається, м’яко кажучи, мляво. Хоча, і є ще важливі подвижки сьогодення в царині гласності, відкритості, можна навіть без перебільшення сказати — транспарентності. Зокрема, наприклад, голова Громадської ради дуже тішиться і пишається, що через багато місяців хронічної міжкабінетної тяганини (наче разом з геніальним Володимиром Семеновичем Висоцьким — «унижался, юлил, умолял»…) йому вдалося таки домогтися від відповідних служб МОЗ України дозволу опублікувати на сторінці Громадської ради офіційного міністерського сайту такі, мабуть, вельми крамольні речі, як офіційні правовстановчі документи діяльності Громадської ради при МОЗ України, а саме — Положення про неї та її Регламент. Характерно, що одним з останніх і чи не найвагоміших «козирів» для отримання цього дозволу йому прислужився той факт, що і Положення (яке, до речі, затверджувалося міністром протягом 4 міс. з дня прийняття), і Регламент були попередньо опубліковані в розділі нормативної інформації нашого сайту «АПТЕКА online». І це не дивно — ще б пак, адже спеціалізована медико-фармацевтична медіа-компанія «МОРІОН» як суб’єкт видавничої справи і видавець спеціалізованих засобів масової інформації, згідно з чинним законодавством, за соціальним статусом прирівнюється до інституту громадянського суспільства, — і саме в цьому статусі вже третю каденцію поспіль входить до складу Громадської ради при МОЗ України, маючи у ній свого офіційного представника. Відповідно, уже не першу п’ятирічку наше видання виконує функцію публічного висвітлення діяльності Громадської ради при МОЗ України у всіх її проявах, розрізах та контекстах.

Отже, громадськість нині у великій пошані, сумно підсумовує лікар М. Іонов, відбуваючи до Луганщини на ротацію у свій військово-медичний підрозділ АТО, наостанок поінформувавши членів Комітету щодо інформації МОЗ України стосовно консультацій з громадськістю, запланованих на травень 2016 р. (яку ми, з метою забезпечення зручності для свого читача, наводимо у вигляді зведеної інтерактивної таблиці).

Таблиця Інформація МОЗ України про консультації з громадськістю, заплановані на травень 2016 р.

з/п
Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення Назва заходу, який заплановано провести в рамках консультацій з громадськістю Дати (строк) проведення Категорії учасників Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактні дані відповідальної особи органу виконавчої влади
Громадські слухання
1 Правові аспекти обігу лікарських засобів Громадське обговорення 24 травня Представники МОЗ, інститутів громадянського суспільства, фахової медичної громадськості Громадська рада при МОЗ України (Михайло Калініченко, Олена Пруднікова); Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України (тел.: (044) 253-33-31, е-mail: [email protected]); Прес-служба (самостійний сектор) МОЗ України (тел.: (044) 253-02-25, 253-69-75, е-mail: [email protected])
2 Про проект Концепції розвитку громадського здоров’я в Україні Громадське обговорення 27 травня Представники МОЗ, інститутів громадянського суспільства, фахової медичної громадськості Громадська рада при МОЗ України (Михайло Калініченко, Олена Пруднікова); Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України (тел.: (044) 253-33-31, е-mail: [email protected]); Прес-служба (самостійний сектор) МОЗ України (тел.: (044) 253-02-25, 253-69-75, е-mail: [email protected])
Засідання за круглим столом
3 Проблеми незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин медичного призначення Проведення круглого столу 18 травня Представники МОЗ, інститутів громадянського суспільства, фахової медичної громадськості Громадська рада при МОЗ України (Михайло Калініченко, Олена Пруднікова); Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України (тел.: (044) 253-33-31, е-mail: [email protected]); Прес-служба (самостійний сектор) МОЗ України (тел.: (044) 253-02-25, 253-69-75, е-mail: [email protected])
Конференції, форуми
4 Актуальні питання охорони здоров’я Проведення наукових форумів відповідно до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 р. протягом місяця Представники фахової медичної громадськості, МОЗ, інститутів громадянського суспільства Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету) відповідно до зазначеного Реєстру
Виставкові заходи
5 Актуальні питання охорони здоров’я Проведення виставкових заходів відповідно до Реєстру медичних виставок, які проводитимуться в Україні у 2016 р. протягом місяця Представники фахової медичної громадськості, МОЗ, інститутів громадянського суспільства Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету) відповідно до зазначеного Реєстру
Зустрічі з громадськістю, збори
6 Тиждень безпеки дорожнього руху Відповідно до загального плану заходів з проведення Тижня безпеки дорожнього руху з 16 до
22 травня
Представники фахової медичної громадськості, МОЗ, інститутів громадянського суспільства Державне підприємство «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ України (http://www.umcbdr.com.ua, http://www.facebook.com/tbdrua, тел.: (044) 254-05-98); Прес-служба (самостійний сектор) МОЗ України (тел.: (044) 253-02-25, 253-69-75, е-mail: [email protected])
7 Проведення Всесвітнього дня мукополісахаридозу Зустрічі з громадськістю 17 травня Представники інститутів громадянського суспільства, фахової медичної громадськості, МОЗ Громадська рада при МОЗ України (Оксана Олександрова); Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України (тел.: (044) 253-33-31, е-mail: [email protected]); Прес-служба (самостійний сектор) МОЗ України (тел.: (044) 253-02-25, 253-69-75, е-mail: [email protected])
8. Проведення Всесвітнього дня легеневої гіпертензії Зустрічі з громадськістю 21 травня Представники інститутів громадянського суспільства, фахової медичної громадськості, МОЗ Громадська рада при МОЗ України (Оксана Олександрова); Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України (тел.: (044) 253-33-31, е-mail: [email protected]); Прес-служба (самостійний сектор) МОЗ України (тел.: (044) 253-02-25, 253-69-75, е-mail: [email protected])
Консультації в телефонному режимі
9 Актуальні питання охорони здоров’я Брифінг та участь представника МОЗ України в роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України 20 травня Представники МОЗ України Управління організаційного та документального забезпечення МОЗ України (тел.: (044) 200-07-87, е-mail: [email protected])
10 Актуальні питання охорони здоров’я Робота телефонних «гарячих ліній» МОЗ України(перелік телефонних «гарячих ліній» розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ) щоденно Представники МОЗ України
Громадяни
Структурні підрозділи МОЗ України; Управління організаційного та документального забезпечення МОЗ України (тел.: (044) 200-07-87, е-mail: [email protected])
Електронні консультації (обговорення на веб-сайті органу виконавчої влади)
11 Актуальні питання охорони здоров’я Проведення громадського обговорення проектів актів законодавства на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада», у тому числі відповідно до Плану розробки регуляторних актів постійно Представники інститутів громадянського суспільства, фахової медичної громадськості Структурні підрозділи МОЗ України;Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України (тел. (044) 253-33-31, е-mail: [email protected])
Засідання громадської ради при органі виконавчої влади, інших консультативно-дорадчих органів
12 Засідання громадської ради при МОЗ України Засідання громадської ради при МОЗ України попередньо 11 травня Члени Громадської ради Іонов Максим Миколайович — голова Громадської ради при МОЗ України
Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо)
13 Актуальні питання організації роботи апарату МОЗ України Апаратні наради при Міністрові охорони здоров’я України/голову Громадської ради при МОЗ України М. Іонова включено до списку постійних учасників апаратних нарад кожного понеділка Керівництво МОЗ України, керівники структурних підрозділів МОЗ України, інші постійні учасники Управління організаційного та документального забезпечення МОЗ України (тел.: (044) 200-07-87, е-mail: [email protected])
14 Питання етики і медіації в охороні здоров’я Семінар-тренінг 20 травня Представники інститутів громадянського суспільства, фахової медичної громадськості, МОЗ Громадська рада при МОЗ України (Світлана Чебакова, Ігор Кацитадзе, Сергій Убогов); Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України (тел.: (044) 253-33-31, е-mail: [email protected]); Прес-служба (самостійний сектор) МОЗ України (тел.: (044) 253-02-25, 253-69-75, е-mail: [email protected])
Соціологічні дослідження, спостереження, опитування
15 Чи потрібно відновити ліцензування господарської діяльності з взяття, переробки, зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів? Електронне соціологічне опитування на офіційному веб-сайті МОЗ протягом місяця Широкі верстви громадськості Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, громадського та соціального діалогу МОЗ України (тел.: (044) 253-33-31, е-mail: [email protected])

Наше видання продовжуватиме інформувати своїх шановних читачів як про роботу Комітету з питань діяльності фармацевтичної галузі Громадської ради при МОЗ України, так і щодо діяльності консультативно-дорадчого органу в цілому.

Пилип Снєгірьов,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*