Постанова КМУ від 13.01.2016 р. № 94

26 Жовтня 2016 2:58 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13.01.2016 р. № 94

Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13.01.2016 р. № 94

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, які призначені для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі — засоби вимірювальної техніки), коли вони надаються на ринку та/або вводяться в експлуатацію для виконання завдань, пов’язаних з вимірюваннями.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на засоби вимірювальної техніки, перелік яких наведено у додатку 1.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на засоби вимірювальної техніки, перелік яких наведено у додатку 1.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що є медичними виробами та/або медичними виробами для діагностики in vitro.аДодаток

3. Цей Технічний регламент містить більш детальні вимоги щодо стійкості засобів вимірювальної техніки до електромагнітних завад, ніж Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077. При цьому вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо засобів вимірювальної техніки також повинні бути виконані.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) введення в експлуатацію — використання засобу вимірювальної техніки за призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;

2) відкликання — будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення засобу вимірювальної техніки, який вже було надано споживачу (користувачу);

3) вузол — апаратний пристрій, згаданийяк такий в національних стандартах та технічних специфікаціях, для певних засобів вимірювальної техніки, щофункціонуєнезалежно іутворює засіб вимірювальної техніки разом з іншими вузлами, з якимивін сумісний, або із сумісним засобом вимірювальної техніки;

4) оцінка відповідності — процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються засобів вимірювальної техніки, були виконані;

5) технічні специфікації — документи (в тому числі міжнародні стандарти, нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології), що встановлюють технічні вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки.

5. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» і «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Застосовність до вузлів

6. У разі коли національні стандарти та технічні специфікації для певних засобів вимірювальної техніки встановлюють суттєві вимоги до вузлів, положення цього Технічного регламенту повинні застосовуватися з відповідними змінами до таких вузлів.

7. Вузли і засоби вимірювальної техніки можуть бути оцінені незалежно і окремо з метою встановлення відповідності.

Суттєві вимоги

8. Засоби вимірювальної техніки повинні відповідати суттєвим вимогам, установленим у додатку 2 та у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки.

Надання на ринку та/або введення в експлуатацію

9. Надання на ринку та/або введення в експлуатацію на території України будь-яких засобів вимірювальної техніки, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено з причин, які випливають з цього Технічного регламенту.

10. Засоби вимірювальної техніки можуть бути надані на ринку та/або введені в експлуатацію тільки у разі, коли вони відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

12. Засоби вимірювальної техніки повинні відповідати положенням, що регулюють їх введення в експлуатацію з урахуванням місцевих кліматичних умов. Для цього необхідно вибрати відповідні верхню і нижню межі температури з таблиці 1 додатка 2 і визначити умови вологості (з конденсацією або без конденсації), а також врахувати відкритість чи закритість передбачуваного місця використання.

12. Якщо для засобів вимірювальної техніки визначені різні класи точності:

1) у національних стандартах або технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки можуть бути зазначені класи точності, які слід використовувати для певної сфери застосування таких засобів;

2) в усіх інших випадках визначаються класи точності, які повинні використовуватися для певної сфери застосування засобів вимірювальної техніки в межах визначених класів точності, за умови, що використання всіх класів точності дозволяється на території України.

У випадках, зазначених у підпунктах 1 або 2 цього пункту, можуть бути використані засоби вимірювальної техніки більш високого класу точності, якщо власник робить такий вибір.

13. Показ та/або демонстрація засобів вимірювальної техніки, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок, показів чи демонстрації в інший спосіб є можливими за умови, якщо у видимому позначенні буде чітко зазначено, що такі засоби вимірювальної техніки не можуть бути надані на ринку та/або введені в експлуатацію до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту.

Обов’язки виробників

14. Виробники під час введення засобів вимірювальної техніки в обіг та/або експлуатацію гарантують, що вони були розроблені і виготовлені відповідно до суттєвих вимог, визначених у додатку 2, та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки.

15. Виробники складають технічну документацію, зазначену у пунктах 48—52 цього Технічного регламенту, та виконують відповідну процедуру оцінки відповідності, наведену в пункті 47 цього Технічного регламенту, або забезпечують її виконання.

16. Якщо відповідність засобів вимірювальної техніки вимогам цього Технічного регламенту, що до них застосовуються, було підтверджено встановленою процедурою оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність згідно з пунктами 53—56 цього Технічного регламенту і наносять знак відповідності та додаткове метрологічне маркування згідно з пунктами 57—70 цього Технічного регламенту.

17. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення засобів вимірювальної техніки в обіг.

18. Виробники забезпечують, щоб процедури, які застосовуються в місцях серійного виробництва засобів вимірювальної техніки, підтримувалися відповідно до цього Технічного регламенту. Зміни в конструкції засобів вимірювальної техніки або їх характеристик, а також зміни у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, шляхом посилання на які декларується відповідність таких засобів, повинні бути враховані.

19. З огляду на ризики, які створює засіб вимірювальної техніки, виробники проводять належні вибіркові випробування розміщених на ринку засобів вимірювальної техніки та у разі потреби розглядають скарги, ведуть реєстр скарг і засобів вимірювальної техніки, які не відповідають установленим вимогам, і відкликань засобів вимірювальної техніки, а також інформують розповсюджувачів про результати проведення будь-якого моніторингу.

20. Виробники забезпечують, щоб на засоби вимірювальної техніки, які вони ввели в обіг, було нанесено позначення типу, номер партії або серійний номер чи інший елемент, що дає змогу їх ідентифікувати, або ж, якщо розмір або характер засобів вимірювальної техніки не дає можливості нанесення таких даних, — надавати необхідну інформацію в супроводжувальній документації і на пакуванні, якщо таке є, відповідно до пункту 31 додатка 2.

21. Виробники зазначають на засобах вимірювальної техніки своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) і поштову адресу або, якщо це неможливо, — зазначають таку інформацію в супроводжувальній документації і на пакованні, якщо таке є, відповідно до пункту 31 додатка 2. Контактні дані повинні бути викладені відповідно до законодавств про мови.

22. Виробники забезпечують, щоб засоби вимірювальної техніки, які вони вводять в обіг, супроводжувалися копією декларації про відповідність, а також інструкціями та інформацією відповідно до пункту 32 додатка 2, які виконуються відповідно до законодавства про мови. Такі інструкції та інформація, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

23. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що засіб вимірювальної техніки, введений ними в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно (з урахуванням рівня невідповідності такого засобу) вжити коригувальних заходів, необхідних для його приведення у відповідність із встановленими вимогами, вилучення з обігу або відкликання. Якщо зазначений засіб вимірювальної техніки становить ризик, виробники повинні негайно поінформувати органи державного ринкового нагляду (далі — органи ринкового нагляду), надаючи детальні відомості, зокрема про невідповідність такого засобу вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

24. Виробники зобов’язані на обґрунтований запит органу ринкового нагляду надавати йому всю інформацію і документи у паперовій чи електронній формі, необхідні для доведення відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу виробники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які спрямовані на усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг засоби вимірювальної техніки.

Обов’язки уповноважених представників

25. Виробник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов’язки, встановлені у пункті 14 цього Технічного регламенту, і обов’язок складати технічну документацію, встановлений у пункті 15 цього Технічного регламенту, не повинні бути частиною одержаного уповноваженим представником доручення.

26. Уповноважений представник виконує завдання, визначені у дорученні, одержаному від виробника. На підставі доручення уповноважений представник повинен виконувати як мінімум такі дії:

1) зберігати декларацію про відповідність і технічну документацію для надання її на запити органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення засобів вимірювальної техніки в обіг;

2) на обґрунтований запит органу ринкового нагляду надавати йому всю інформацію і документацію, що необхідні для доведення відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам цього Технічного регламенту;

3) на вимогу органу ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять засоби вимірювальної техніки, на які поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов’язки імпортерів

27. Імпортери вводять в обіг лише ті засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

28. Перед введенням в обіг засобів вимірювальної техніки та/або введенням їх в експлуатацію імпортери пересвідчуються в тому, що відповідна процедура оцінки відповідності, встановлена у пункті 47 цього Технічного регламенту, була проведена виробником. Вони повинні також впевнитися в тому, що виробником складена технічна документація, на засоби вимірювальної техніки нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування та вони супроводжуються копією декларації про відповідність та іншими необхідними документами, а також у тому, що виробником виконані вимоги, встановлені у пунктах 20 і 21 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що засоби вимірювальної техніки не відповідають суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2, та вимогам, зазначеним у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, він не повинен вводити такі засоби вимірювальної техніки в обіг або в експлуатацію до приведення їх у відповідність з такими вимогами. Крім того, якщо засоби вимірювальної техніки становлять ризик, імпортер повинен повідомити про це виробнику і органам ринкового нагляду.

29. Імпортери зазначають на засобах вимірювальної техніки своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) і поштову адресу або ж, якщо це неможливо, зазначають таку інформацію на супровідному документі та пакованні, якщо таке є, відповідно до пункту 31 додатку 2. Контактні дані наводяться відповідно до законодавства про мови.

30. Імпортери забезпечують супроводження засобів вимірювальної техніки інструкціями та інформацією відповідно до пункту 32 додатка 2, складеними відповідно до законодавства про мови. Такі інструкції та інформація, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

31. Імпортери забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування засобів вимірювальної техніки, поки вони перебувають під їх відповідальністю, не ставили під загрозу їх відповідність суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2, та вимогам, зазначеним у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки.

32. З огляду на ризики, які створює засіб вимірювальної техніки, імпортери проводять належні вибіркові випробування розміщених на ринку засобів вимірювальної техніки та у разі потреби розглядають скарги, ведуть реєстр скарг і засобів вимірювальної техніки, які не відповідають установленим вимогам, і відкликань засобів вимірювальної техніки, а також інформують розповсюджувачів про результати будь-якого моніторингу.

33. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що засіб вимірювальної техніки, введений ними в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно (з урахуванням рівня невідповідності такого засобу) вжити коригувальних заходів, необхідних для його приведення у відповідність із встановленими вимогами, вилучення з обігу або відкликання. Якщо зазначений засіб вимірювальної техніки становить ризик, імпортери повинні негайно поінформувати органи ринкового нагляду, надаючи детальні відомості, зокрема про невідповідність такого засобу вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

34. Імпортери повинні протягом 10 років після введення засобів вимірювальної техніки в обіг зберігати копію декларації про відповідність для надання її на запити органів ринкового нагляду, а також гарантувати надання технічної документації таким органам за їх запитом.

35. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду імпортери повинні надавати йому всю інформацію і документацію (у паперовій чи електронній формі), необхідну для доведення відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу імпортери зобов’язані співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять засоби вимірювальної техніки, які вони ввели в обіг.

Обов’язки розповсюджувачів

36. Розповсюджувачі під час надання засобів вимірювальної техніки на ринку та/або введення їх в експлуатацію повинні діяти з належною увагою стосовно вимог цього Технічного регламенту.

37. Перед наданням засобів вимірювальної техніки на ринку та/або під час введення їх в експлуатацію розповсюджувачі перевіряють, що на такі засоби нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, що засоби вимірювальної техніки супроводжуються декларацією про відповідність та іншими необхідними документами, інструкціями та інформацією, визначеними у пункті 32 додатка 2, складеними відповідно до законодавства про мови, а також, що виробник і імпортер виконали вимоги, встановлені у пунктах 20, 21 і 29 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що засоби вимірювальної техніки не відповідають суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2, та вимогам, зазначеним у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, він не повинен надавати їх на ринку або вводити їх в експлуатацію до приведення таких засобів у відповідність з такими вимогами. Крім того, якщо засоби вимірювальної техніки становлять ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробнику або імпортеру, а також органам ринкового нагляду.

38. Розповсюджувачі забезпечують, щоб умови зберігання чи транспортування засобів вимірювальної техніки, поки вони перебувають під їх відповідальністю, не ставили під загрозу їх відповідність суттєвим вимогам, установленим у додатку 2, та вимогам, зазначеним у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки.

39. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що засіб вимірювальної техніки, введений ними в обіг або в експлуатацію, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно (з урахуванням рівня невідповідності такого засобу) вжити коригувальних заходів, необхідних для його приведення у відповідність із встановленими вимогами, вилучення з обігу або відкликання. Якщо зазначений засіб вимірювальної техніки становить ризик, розповсюджувачі повинні негайно поінформувати органи ринкового нагляду, надаючи детальні відомості, зокрема про невідповідність такого засобу вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

40. На обґрунтований запит органу ринкового нагляду розповсюджувачі повинні надавати йому всю інформацію і документацію (у паперовій чи електронній формі), необхідну для доведення відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу розповсюджувачі зобов’язані співпрацювати з ним стосовно будь-яких заходів для усунення ризиків, що становлять засоби вимірювальної техніки, які вони надали на ринку.

Випадки покладення обов’язків виробників на імпортерів і розповсюджувачів

41. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить засоби вимірювальної техніки в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введені в обіг засоби вимірювальної техніки у такий спосіб, що це може вплинути на їх відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником та повинен виконувати обов’язки виробника, встановлені у пунктах 14—24 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

42. Суб’єкти господарювання повинні надавати органам ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

1) будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм засоби вимірювальної техніки;

2) будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили засоби вимірювальної техніки.

Суб’єкти господарювання надають зазначену інформацію протягом 10 років після отримання та/або постачання засобів вимірювальної техніки.

Презумпція відповідності засобів вимірювальної техніки

43. Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам, наведеним у додатку 2 (далі — перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

44. Відповідність засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам, наведеним у додатку 2, може бути також забезпечена шляхом застосування технічних специфікацій, посилання на які (або на переліки частин яких) розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

45. Відповідність засобів вимірювальної техніки національним стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам, а також технічним специфікаціям, зазначеним у пункті 44 цього Технічного регламенту, або їх частинам надає презумпцію відповідності таких засобів суттєвим вимогам, викладеним у додатку 2.

46. Виробник може використовувати будь-яке технічне рішення, що відповідає суттєвим вимогам, встановленим у додатку 2.

Процедури оцінки відповідності

47. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам, що до них застосовуються, повинна проводитися за вибором виробника шляхом застосування однієї з процедур оцінки відповідності, наведених у додатку 1, відповідно до додатка 3.

Технічна документація

48. Технічна документація повинна відображати конструкцію, процес виробництва та функціонування засобів вимірювальної техніки і давати змогу проводити оцінку їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту, що до них застосовуються.

49. Технічна документація повинна бути достатньою мірою деталізованою для забезпечення додержання таких вимог:

1) визначення метрологічних характеристик;

2) відтворюваність метрологічних характеристик виготовлених засобів вимірювальної техніки за умови проведення належного регулювання з використанням призначених для цього засобів;

3) цілісність засобів вимірювальної техніки.

50. Технічна документація повинна наскільки це необхідно стосовно оцінки та ідентифікації типу та/або засобу вимірювальної техніки містити таку інформацію:

1) загальний опис засобу вимірювальної техніки;

2) ескізний проект і виробничі креслення, схеми розміщення компонентів, вузлів, електричні схеми тощо;

3) виробничі операції для забезпечення стабільного виготовлення засобів вимірювальної техніки;

4) у разі потреби описи електронних приладів з кресленнями, діаграмами, діаграмами передачі логічної та загальної інформації програмного забезпечення, що пояснюють їх характеристики і функціонування;

5) описи та пояснення, необхідні для розуміння інформації, викладеної у підпунктах 2—4 пункту 50 цього Технічного регламенту, у тому числі функціонування засобів вимірювальної техніки;

6) список національних стандартів з переліку національних стандартів або список технічних специфікацій, зазначених у пункті 44 цього Технічного регламенту, що застосовані повністю або частково;

7) описи технічних рішень, прийнятих з метою відповідності суттєвим вимогам, якщо національні стандарти з переліку національних стандартів або технічні специфікації, зазначені у пункті 44 цього Технічного регламенту, не були застосовані повністю чи частково;

8) результати конструкторських розрахунків, досліджень тощо;

9) у разі потреби результати відповідних випробувань для доведення того, що тип та/або засіб вимірювальної техніки відповідає вимогам цього Технічного регламенту у заявлених нормованих робочих умовах та за встановленого впливу навколишнього середовища;

10) сертифікати перевірки типу стосовно засобів вимірювальної техніки, які містять деталі, ідентичні тим, що наведені у проектній документації.

51. Виробник визначає місце нанесення пломб і маркувань засобів вимірювальної техніки.

52. Виробник повинен зазначити застереження щодо сумісності з інтерфейсами та вузлами (у разі потреби).

Декларація про відповідність

53. У декларації про відповідність зазначається про те, що виконання суттєвих вимог, визначених у додатку 2, та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, було доведено.

54. Декларація про відповідність повинна складатися згідно з примірною структурою, встановленою у додатку 4, та містити відомості, визначені відповідними модулями оцінки відповідності, встановленими у додатку 3, і постійно оновлюватися.

55. У разі коли на засоби вимірювальної техніки поширюється дія кількох технічних регламентів, що потребують складення декларації про відповідність, повинна складатися єдина декларація про відповідність стосовно усіх таких технічних регламентів. У такій декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Єдина декларація про відповідність може мати форму досьє, що складається з окремих декларацій про відповідність.

56. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність засобів вимірювальної техніки вимогам, встановленим у цьому Технічному регламенті.

Маркування відповідності

57. Відповідність засобів вимірювальної техніки цьому Технічному регламенту повинна засвідчуватися шляхом нанесення на них знака відповідності та додаткового метрологічного маркування, передбачених у пунктах 58—70 цього Технічного регламенту.

Загальні принципи маркування знаком відповідності та додаткового метрологічного маркування

58. Знак відповідності повинен наноситися лише виробником або його уповноваженим представником.

59. Виробник шляхом нанесення знака відповідності ним самим або його уповноваженим представником зазначає, що він бере на себе відповідальність за відповідність засобів вимірювальної техніки усім вимогам, які застосовуються до зазначених засобів та визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака відповідності.

60. Знак відповідності повинен бути єдиним маркуванням, що засвідчує відповідність засобів вимірювальної техніки вимогам, які застосовуються до зазначених засобів та визначені у відповідних технічних регламентах, якими передбачене нанесення знака відповідності.

61. Нанесення на засоби вимірювальної техніки інших маркувань, знаків або написів, які можуть вводити в оману третіх осіб щодо значення чи форми знака відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене на засоби вимірювальної техніки за умови, що це не вплине негативно на видимість, розбірливість та значення знака відповідності.

62. Додаткове метрологічне маркування повинно складатися із знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, форма та розміри якого наведені в додатку 5, і двох останніх цифр року його нанесення, оточених прямокутником. Висота прямокутника повинна дорівнювати висоті знака відповідності.

63. Під час нанесення додаткового метрологічного маркування необхідно дотримуватися загальних принципів, установлених у пунктах 58—61 цього Технічного регламенту.

Правила і умови нанесення знака відповідності та додаткового метрологічного маркування

64. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні бути помітними, розбірливими та не повинні стиратися, бути нанесені на засоби вимірювальної техніки або на табличку з технічними даними. У разі коли це є неможливим або невиправданим через характер засобів вимірювальної техніки, таке маркування повинно наноситися на супроводжувальну документацію та паковання, якщо таке є.

65. Якщо засіб вимірювальної техніки складається з набору пристроїв, що не є його вузлами, які функціонують разом, маркування знаком відповідності і додаткове метрологічне маркування повинно наноситися на основний блок засобу вимірювальної техніки.

66. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні наноситися перед введенням засобів вимірювальної техніки в обіг.

67. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування можуть наноситися під час виробництва, якщо це виправдано.

68. Додаткове метрологічне маркування повинно слідувати безпосередньо за знаком відповідності.

69. Знак відповідності і додаткове метрологічне маркування повинні супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу, якщо такий орган залучався на стадії виробничого контролю, як встановлено у додатку 3.

Ідентифікаційний номер призначеного органу повинен наноситися таким органом самостійно або відповідно до його інструкцій виробником чи його уповноваженим представником.

Ідентифікаційний номер залученого призначеного органу повинен бути незмивним або саморуйнуватися під час його видалення.

70. Знак відповідності, додаткове метрологічне маркування та ідентифікаційний номер призначеного органу можуть супроводжуватися будь-яким іншим символом, що свідчить про особливий ризик або спеціальне використання.

Призначення органів з оцінки відповідності

71. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

Вимоги до призначених органів

72. Для одержання призначення орган з оцінки відповідності повинен відповідати загальним вимогам до призначених органів, визначених законом, а також спеціальним вимогам, установленим у пунктах 73—80 цього Технічного регламенту.

73. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач (користувач).

Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб — підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, монтажі, використанні чи обслуговуванні засобів вимірювальної техніки, які він оцінює, може вважатися такою третьою стороною за умови доведення незалежності цього органу і відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

74. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування засобів вимірювальної техніки, які вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін. Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних засобів вимірювальної техніки, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких засобів в особистих цілях.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника і персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередньої участі у проектуванні, виготовленні чи збиранні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні засобів вимірювальної техніки, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Вони не повинні займатися будь-якою діяльністю, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

Однак зазначені вимоги не виключають можливості обміну технічною інформацією між виробником та призначеним органом в цілях оцінки відповідності.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, не впливала на конфіденційність інформації, об’єктивність і неупередженість діяльності з оцінки відповідності таких органів.

75. Органи з оцінки відповідності та їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності з необхідною добросовісністю та технічною компетентністю у визначеній галузі та бути вільними від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на їх судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, особливо з боку осіб або груп осіб, заінтересованих в результатах такої діяльності.

76. Орган з оцінки відповідності повинен бути спроможним до виконання завдань з оцінки відповідності, встановлених згідно з додатком 3 і стосовно яких він призначається чи був призначений, незалежно від того, чи такі завдання виконуються самим органом з оцінки відповідності або від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури з оцінки відповідності та кожної групи засобів вимірювальної техніки, щодо яких він призначається чи був призначений, повинен:

 • мати кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;
 • мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні політики та процедури, що дають змогу розрізняти діяльність з виконання завдань як призначеним органом та іншу діяльність;
 • застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням величини підприємства, що замовляє виконання робіт з оцінки відповідності, галузі, в якій таке підприємство діє, його структури, ступеня складності технології виробництва продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для виконання на належному рівні технічних та адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також мати доступ до всього іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

77. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

 • ґрунтовну технічну і професійну підготовку для провадження діяльності з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності був призначений;
 • достатній рівень знань про вимоги до проведення робіт з оцінки відповідності, а також відповідні повноваження;
 • відповідні знання і розуміння суттєвих вимог, визначених у додатку 2, та вимог, зазначених у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу;
 • навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

78. Повинна бути гарантована неупередженість органів з оцінки відповідності, їх керівників, заступників керівників та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та його персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

79. Персонал органу з оцінки відповідності повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з додатком 3, за винятком її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам або у випадках, передбачених у цьому Технічному регламенті та визначеними у ньому процедурами оцінки відповідності.

80. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у відповідній діяльності із стандартизації або забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначений орган повинен брати участь у відповідній діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів, утвореної (утворених) згідно з пунктами 98 і 99 цього Технічного регламенту, забезпечувати інформованість свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинен застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

81. У разі коли призначений орган залучає до виконання певних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або використовує ресурси дочірнього підприємства, він повинен пересвідчитися у відповідності зазначеного субпідрядника або дочірнього підприємства вимогам, визначеним у пунктах 72—80 (крім участі у діяльності секторальної чи міжсекторальної групи (груп) призначених органів) цього Технічного регламенту, і повідомити про це органу, що призначає.

82. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

83. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

84. Призначені органи повинні зберігати для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікацій залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконані ними згідно з додатком 3.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

85. Призначені органи проводять оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, визначеними у додатку 3.

86. Оцінка відповідності повинна проводитися у пропорційний спосіб без покладення зайвого навантаження на суб’єктів господарювання. Призначені органи повинні провадити свою діяльність з належним урахуванням величини підприємства, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій воно діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідних засобів вимірювальної техніки та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи повинні дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності засобів вимірювальної техніки цьому Технічному регламенту.

87. У разі коли призначений орган вважає, що виробником не були виконані суттєві вимоги, визначені у додатку 2, та вимоги, зазначені у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, призначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів та не видавати документ про відповідність.

88. У разі коли під час проведення моніторингу відповідності після видачі документа про відповідність призначений орган виявить, що засоби вимірювальної техніки вже не відповідають вимогам, призначений орган повинен вимагати від виробника вжиття відповідних коригувальних заходів і в разі потреби зупинити дію документів про відповідність або скасувати їх.

89. У разі коли коригувальних заходів не було вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу, зупинити дію документів про відповідність або скасувати їх.

Розгляд апеляцій на рішення призначених органів

90. Особа, яка надає засоби вимірювальної техніки для проведення оцінки відповідності, має право подати призначеному органу апеляцію з вимогою переглянути будь-яке рішення, прийняте цим органом стосовно зазначених засобів.

91. Призначений орган розглядає апеляцію згідно з положеннями національних стандартів, що стосуються розгляду апеляцій органами з оцінки відповідності.

92. У разі незгоди заявника з рішенням призначеного органу, прийнятим за результатами розгляду апеляції, це рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляції апеляційній комісії, утвореній Мінекономрозвитку.

93. Подання апеляції призначеному органу та апеляційній комісії не обмежує права заявника на звернення до суду. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

94. Витрати, пов’язані з поданням апеляції та проведенням повторної оцінки відповідності, здійснюються за рахунок заявника. У разі коли результати повторної оцінки відповідності відрізняються від результатів попередньої, зазначені витрати заявника відшкодовуються призначеним органом, який одержав недостовірні результати попередньої оцінки відповідності.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

95. Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про будь-які:

 • відмови у видачі, обмеження сфери, зупинення дії документів про відповідність або їх скасування;
 • обставини, що впливають на сферу та умови їх призначення;
 • запити щодо надання інформації про діяльність з оцінки відповідності, одержані ними від органів ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також повинні інформувати його про діяльність з оцінки відповідності, що провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, включаючи транскордонну та роботи за договорами субпідряду.

96. Призначені органи повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі ж самі засоби вимірювальної техніки, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит — також щодо позитивних результатів оцінки відповідності.

97. Інфрмація, зазначена у пунктах 95 і 96 цього Технічного регламенту, надається призначеними органами не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня прийняття ними відповідних рішень, виникнення обставин або одержання запитів.

Координація призначених органів

98. Координація та співпраця між органами з оцінки відповідності, призначеними згідно з цим Технічним регламентом, стосовно введення в обіг та правильної експлуатації засобів вимірювальної техніки здійснюється у формі секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів.

99. Призначені органи беруть участь у роботі секторальної або міжсекторальної групи чи груп призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд і контроль засобів вимірювальної техніки

100. Державний ринковий нагляд за відповідністю засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів та контроль таких засобів здійснюється відповідно до закону.

Формальна невідповідність

101. Заходи щодо усунення формальної невідповідності вживаються в разі, коли орган ринкового нагляду встановить:

1) що знак відповідності та/або додаткове метрологічне маркування нанесено з порушеннями вимог цього Технічного регламенту;

2) що знак відповідності та/або додаткове метрологічне маркування не нанесене;

3) що ідентифікаційний номер призначеного органу (якщо такий орган залучався на стадії здійснення виробничого контролю) нанесено з порушенням положень цього Технічного регламенту або не нанесений;

4) факт того, що декларацію про відповідність не було складено або декларація про відповідність не супроводжує засіб вимірювальної техніки;

5) що декларацію про відповідність складено з порушенням вимог цього Технічного регламенту;

6) відсутність доступу до технічної документації, неповний обсяг такої документації;

7) відсутність, неправдивість або неповноту інформації, зазначеної у пунктах 21 або 29 цього Технічного регламенту;

8) невиконання інших вимог, передбачених пунктами 14—24 або пунктами 27—35 цього Технічного регламенту.

 

Додаток 1

до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК

засобів вимірювальної техніки, призначених для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології, на які поширюється дія Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Група засобів вимірювальної техніки, призначених для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології Процедури оцінки відповідності*
1. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електромеханічних систем F1 або G
2. Автоматизовані системи контролю і обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо) для електронних систем або систем, що містять програмний продукт F1 або G
3. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів В+D або F1

4. Аналізатори медичного призначення:

біохімічні;

гематологічні;

електролітів та газу в крові;

імуноферментні;

флуоресцентні;

хемілюміносцентні електрохімічні

В+D, або B+F, або G
5. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки В+D, або B+F, або G
6. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод В+D, або B+F, або G
7. Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку В+D, або B+F, або G
8. Аудіометри чистого тону В+D, або B+F, або G
9. Блоки детектування іонізуючого випромінення В+D, або B+F, або G
10. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації В+D, або B+F, або G
11. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю F1 або G
12. Вимірювальні трансформатори струму та напруги В+D, або B+F, або G
13. Вимірювачі артеріального тиску B+D або B+F
14. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається B + D, або B + F
15. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3—4-розрядні) В+D, або B+F, або G
16. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок В+D або B+F, або F1, або G
17. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля В+D, або B+F, або G
18. Вимірювачі потужності та радіоперешкод В+D, або B+F, або G
19. Вимірювачі:електростатичних зарядів;імпедансу;опору кола заземлення;опору ізоляції;параметрів релейного захисту;повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі;струму витоку в електричній мережі В+D, або B+F, або F1, або G
20. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів B+D, або B+F або G

21. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні

21. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-, відеофіксації:

вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні;

вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні

В+D, або B+F, або G
22. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) B+D, або B+F або G
23. Віброметри В+D, або B+F, або G
24. Газоаналізатори (крім аналізаторів вихлопних газів), газосигналізатори B+D, або B+F або G
25. Генератори В+D, або B+F, або G
26. Гирі В+D, або B+F, або G
27. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення В+D, або B+F, або G
28. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання) B+D, або B+F або G
29. Датчики навантаження ваговимірювальні В+D, або B+F
30. Дефектоскопи В+D, або B+F, або G
31. Динамометри, силовимірювальні датчики В+D, або B+F
32. Дозатори медичні піпеткові та поршневі В+D, або B+F, або G
33. Еквіваленти мереж В+D, або B+F, або G
34. Електрокардіографи В+D, або B+F, або G
35. Енцефалографи В+D, або B+F, або G
36. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) B+D, або B+F або G
37. Кардіодефібрилятори В+D, або B+F, або G
38. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) B+D, або B+F або G
39. Кеги В+D або F1
40. Лічильники газоподібних хімічних речовин В+D, або B+F, або G
41. Лічильники активної (класи точності 0,5—2,0; 0,2S; 0,5S) та реактивної (класи точності 0,5—3,0) електроенергії В+D, або B+F, або G
42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів В+D, або B+F, або G
43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму B+D або B+F
44. Медичні термометри В+D або B+F
45. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) В+D, або B+F, або G
46. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності В+D, або B+F, або G
47. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) В+D або F1
48. Монітори пацієнта В+D, або B+F, або G
49. Нівеліри В+D, або B+F, або G
50. Осцилографи В+D, або B+F, або G
51. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів стисненим газом В+D, або B+F, або G
52. Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь В+D, або B+F, або G
53. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені В+D, або B+F, або G
54. Пульсоксиметри В+D, або B+F, або G
55. Пурки робочі В+D або B+F, або G
56. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози В+D, або B+F, або G
57. Реографи F1 або G
58. Рефрактометри, офтальмометри В+D, або B+F, або F1, або G
59. Рівнеміри В+D, або B+F, або G
60. Селективні вольтметри В+D, або B+F, або G
61. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації В+D, або B+F, або F1або G
62. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри “Сич” В+D, або B+F, або G
63. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення в спа- та косметичних салонах В+D, або B+F, або G
64. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні);скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) В+D, або B+F, або F1
65. Струмовимірювальні кліщі В+D, або B+F, або G
66. Тахеометри В+D, або B+F, або G
67. Тахографи В+D, або B+F, або F1
68. Теодоліти В+D, або B+F, або G
69. Термінали паркувальні В+D, або B+F, або G
70. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) В+D або B+F
71. Тесламетри В+D, або B+F, або G
72. Ультразвукові діагностичні прилади В+D, або B+F, або G
73. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації В+D, або B+F, або G
74. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони В+D, або B+F, або G
75. Хроматографи газові та рідинні В+D, або B+F, або G
76. Цистерни залізничні В+D, або B+F, або F1
77. Шумоміри В+D, або B+F, або G

__________

*Відповідно до додатка 3 Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Додаток 2

до Технічного регламенту

СУТТЄВІ ВИМОГИ

Загальна частина

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі — засіб вимірювальної техніки), повинен забезпечувати високий рівень метрологічної достовірності, щоб будь-яка сторона була впевнена в результаті вимірювань, він повинен бути сконструйований і виготовлений з високим рівнем якості в частині вимірювальної технології та захищеності вимірювань.

Суттєві вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки, наведено нижче. Вони можуть бути доповнені у разі потреби спеціальними вимогами з відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних засобів вимірювальної техніки, в яких більш докладно викладені деякі аспекти загальних вимог.

Прийняті для виконання вимог рішення повинні враховувати передбачене застосування засобів вимірювальної техніки і будь-яке передбачуване їх неправильне застосування.

Терміни, що вживаються в цих вимогах, мають таке значення:

 • вимірювана величина — конкретна величина, що є об’єктом вимірювання;
 • впливна величина — величина, яка не є вимірюваною величиною, але впливає на результат вимірювання;
 • нормовані робочі умови — значення вимірюваної величини і впливних величин, що утворюють нормальні робочі умови для засобів вимірювальної техніки;
 • перешкода — впливна величина, що має значення в межах, встановлених відповідними вимогами, але поза встановлених нормованих робочих умов для засобів вимірювальної техніки. Впливна величина є перешкодою, якщо для цієї впливної величини не встановлені нормовані робочі умови;
 • прямий продаж — торговельна операція, під час якої:

– результат вимірювання є основою для визначення суми оплати;

– принаймні одна із сторін, що бере участь в операції, пов’язаній з вимірюванням, є споживачем або будь-якою іншою стороною, що потребує такого ж рівня захисту;

– усі сторони, залучені до операції, фіксують результат вимірювання одночасно в одному і тому ж місці;

 • кліматичні умови — умови, за яких може експлуатуватися засіб вимірювальної техніки;
 • суб’єкт господарювання, що надає комунальні послуги, — такий суб’єкт господарювання, що розглядається як постачальник електроенергії, газу, тепла або води.

Допустимі похибки

2. За нормованих робочих умов і за відсутності перешкод похибка вимірювання не повинна перевищувати значення максимально допустимої похибки, яке встановлено спеціальними вимогами відповідних національних стандартів та технічних специфікацій для певних засобів вимірювальної техніки.

Якщо інше значення не встановлено у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, максимально допустима похибка виражається як двостороннє значення відхилення від істинного значення вимірюваної величини.

3. За нормованих робочих умов і за наявності перешкоди вимоги до експлуатаційних характеристик повинні бути такими, як встановлено вимогами відповідних національних стандартів та технічних специфікацій, що застосовуються для певних засобів вимірювальної техніки.

Якщо засіб вимірювальної техніки призначено для застосування в умовах постійного впливу електромагнітного поля, то допустиме значення експлуатаційних характеристик повинно бути в межах максимально допустимої похибки під час випробувань на вплив випромінюваного амплітудно-модульованого електромагнітного поля.

4. Виробник повинен визначити кліматичні, механічні та електромагнітні умови, для яких призначене застосування засобу вимірювальної техніки, джерело живлення та інші впливні величини, які впливають на його точність, з урахуванням вимог, передбачених у вимогах відповідних національних стандартів та технічних специфікацій, що застосовуються для певних засобів вимірювальної техніки.

Кліматичні умови навколишнього середовища

5. Виробник повинен визначити найбільшу та найменшу границі температури з будь-яких значень, наведених в таблиці 1, якщо інше не зазначено у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, і зазначити, чи призначений засіб вимірювальної техніки для роботи в умовах вологості з конденсацією або без неї, а також у відкритому чи закритому місці.

Таблиця 1

Температурна межа Границі температури
Найбільша границя 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C
Найменша границя 5 °C –10 °C –25 °C –40 °C

Зовнішні механічні умови

6. Зовнішні механічні умови класифікують за класами від М1 до М3 як описано нижче.

M1 До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, що застосовують в місцях, які піддаються вібрації і ударам низького рівня, наприклад, засоби вимірювальної техніки, змонтовані на легких опорних конструкціях, що піддаються впливу незначних вібрацій і ударів, переданих поривами вітру або поштовхами, пов’язаними з місцевими вибухами або забиванням паль, грюканням дверей тощо.
М2 До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях із значним або високим рівнем вібрації і ударів, наприклад, від механізмів і машин, що проходять поруч, або близько розташованих важких машин, транспортерних стрічок тощо.
М3 До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях, де рівень вібрації і ударів високий або дуже високий, наприклад, для засобів вимірювальної техніки, встановлених безпосередньо на машинах, транспортерних стрічках тощо.

7. Стосовно зовнішніх механічних умов враховують такі впливні величини:

вібрація;

механічний удар.

Зовнішні електромагнітні умови

8. Зовнішні електромагнітні умови класифікують за класами Е1, Е2 або Е3, як описано нижче, якщо вони не визначені іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки.

Е1 До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними перешкодам, що можуть виникати в житлових, торговельних будівлях та будівлях підприємств легкої промисловості.
Е2 До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які використовують в місцях з електромагнітними перешкодами, відповідними перешкодам, які можуть виникати в інших промислових будівлях.
Е3 До цього класу належать засоби вимірювальної техніки, які живляться від акумулятора автомобіля. Такі засоби повинні відповідати вимогам Е2 і таким додатковим вимогам:падіння напруги, викликане підключенням стартера-мотора двигуна внутрішнього згоряння;перехідні процеси через падіння навантаження у разі розрядження акумулятора, відключеного при працюючому двигуні.

9. Стосовно зовнішніх електромагнітних умов враховують такі впливні величини:

 • переривання напруги;
 • короткочасне падіння напруги;
 • перехідні процеси в силових та/або сигнальних колах;
 • електростатичні розряди;
 • радіочастотні електромагнітні поля;
 • наведені радіочастотні електромагнітні поля на силових лініях та/або сигнальних колах;
 • викиди напруги і струму в силових лініях та/або сигнальних колах.

Інші впливні величини

10. Іншими впливними величинами, які необхідно враховувати у разі потреби, є:

 • коливання напруги;
 • коливання частоти напруги живлення;
 • частотні електромагнітні поля джерела живлення;
 • будь-яка інша величина, яка може вплинути значною мірою на точність засобу вимірювальної техніки.

Основні правила для випробувань і визначення похибок

11. Суттєві вимоги, зазначені у пунктах 2 і 3 цього додатка, повинні бути перевірені для кожної відповідної впливної величини. Якщо не визначено іншим чином у відповідних національних стандартах та технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, то застосовуються зазначені суттєві вимоги за умови, що застосовується кожна впливна величина, і її вплив оцінюється окремо, а всі інші впливні величини підтримуються відносно незмінними на рівні їх номінальних значень.

Випробування повинні проводитися під час або після дії впливної величини, залежно від того, яка умова відповідає нормальному робочому стану засобу вимірювальної техніки у разі дії впливної величини.

Вологість навколишнього середовища

12. Відповідно до кліматичних робочих умов, для яких призначені засоби вимірювальної техніки, можуть бути проведені випробування на вплив вологого нагрівання (без конденсації) або вологого циклічного нагрівання (з конденсацією).

13. Випробування на вологе циклічне нагрівання проводяться, якщо конденсація є важливою або якщо проникнення пари буде прискорено за допомогою вентиляції. В умовах, де вологість без конденсації є визначальним фактором, вологе нагрівання є більш придатним.

Відтворюваність

14. Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини у разі зміни місця вимірювання або споживача (користувача), коли всі інші умови вимірювань залишаються незмінними, є відтворюваністю. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно з максимально допустимою похибкою.

Повторюваність

15. Ступінь близькості результатів послідовних вимірювань однієї і тієї ж вимірюваної величини, виконаних в одних і тих же умовах вимірювань, є повторюваністю. Розбіжність результатів вимірювань повинна бути незначною порівняно з максимально допустимою похибкою.

Поріг реагування і чутливість

16. Засоби вимірювальної техніки повинні бути досить чутливими і мати досить низький поріг реагування для виконання призначеного завдання вимірювання.

Довговічність

17. Конструкція засобів вимірювальної техніки повинна забезпечувати стабільність їх метрологічних характеристик протягом встановленого виробником періоду часу за умови, що вони правильно встановлені, обслуговуються і застосовуються згідно з інструкцією виробника та в умовах навколишнього середовища, для яких вони призначені.

Надійність

18. Конструкція засобів вимірювальної техніки повинна зменшувати, наскільки можливо, вплив перешкоди, що призводить до неточних результатів вимірювань, якщо наявність такої перешкоди не є очевидною.

Придатність

19. Засоби вимірювальної техніки не повинні мати характеристик, що сприяють їх застосуванню з метою обману, при цьому можливості ненавмисного неправильного застосування повинні бути мінімальними.

20. Для отримання правильних результатів засоби вимірювальної техніки повинні бути придатними для призначеного застосування з урахуванням реальних робочих умов і не повинні відповідати невиправданим вимогам споживача (користувача) для отримання правильного результату.

21. Похибки засобів вимірювальної техніки, результати вимірювання яких використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, коли значення витрат або струму перебувають за межами контрольованого діапазону вимірювання, не повинні надмірно відхилятися.

22. Якщо засоби вимірювальної техніки створено для вимірювання значень, постійних у часі, то вони повинні бути нечутливими до малих змін значення вимірюваної величини або повинні реагувати відповідним чином.

23. Конструкція засобів вимірювальної техніки повинна бути міцною, і матеріали, з яких їх виготовлено, повинні відповідати умовам, в яких засоби вимірювальної техніки, імовірно, застосовуватимуться.

24. Конструкція засобів вимірювальної техніки повинна сприяти здійсненню контролю за завданнями вимірювання після того, як їх введено в обіг або експлуатацію. У разі потреби для здійснення такого контролю частиною засобу вимірювальної техніки повинні бути спеціальне обладнання або програмний продукт. Процедури випробувань повинні бути описані в керівництві з експлуатації.

Якщо засоби вимірювальної техніки мають додаткове програмне забезпечення, яке підтримує і інші функції, крім вимірювальних, то програмне забезпечення, яке є в цьому разі критичним для метрологічних характеристик, повинно бути ідентифікованим і не повинно піддаватися неприпустимому впливу додаткового програмного забезпечення.

Захист від несанкціонованого втручання

25. Метрологічні характеристики засобу вимірювальної техніки не повинні піддаватися неприпустимим впливам приєднаного до нього іншого пристрою, будь-якої функції приєднаного пристрою або будь-якого дистанційного пристрою, який приєднаний до такого засобу.

26. Компонент засобу вимірювальної техніки, який впливає на метрологічні характеристики, повинен бути сконструйований з урахуванням вимог безпеки. Передбачені заходи безпеки повинні забезпечувати підтвердження про несанкціоноване втручання в роботу засобу вимірювальної техніки.

27. Програмне забезпечення, критичне для метрологічних характеристик, повинно бути ідентифіковане як таке і захищене.

Його ідентифікація повинна легко забезпечуватися засобами вимірювальної техніки.

Докази втручання повинні бути доступні протягом обґрунтованого періоду часу.

28. Дані вимірювань, програмне забезпечення, критичне для вимірювальних характеристик і важливих метрологічних характеристик, що зберігаються або передані, повинні бути належним чином захищені від випадкового або навмисного втручання.

29. Для засобів вимірювальної техніки, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги, показання загальної поставленої кількості продукції або показання, з яких може бути визначено загальну кількість поставленої продукції, повне або часткове посилання на які є основою для оплати, не повинні допускати переналаштування в період експлуатації.

Інформація, нанесена на засоби вимірювальної техніки або така, що його супроводжує

30. На засоби вимірювальної техніки повинні наноситися такі написи:

1) зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг);

2) відомості про їх характеристики точності.

А також у разі потреби:

3) дані про умови експлуатації;

4) границі вимірювань;

5) діапазон вимірювань;

6) ідентифікаційне маркування;

7) номер сертифіката перевірки типу;

8) інформація про відповідність (або невідповідність) додаткових пристроїв, що забезпечують метрологічні результати, положенням Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі — Технічний регламент).

31. Якщо засоби вимірювальної техніки занадто малі або дуже чутливі для того, щоб на них було нанесено відповідну інформацію, то ця інформація повинна наноситися на супроводжувальну документацію і на пакування, якщо таке є, що вимагається відповідно до положень Технічного регламенту.

32. Засоби вимірювальної техніки повинні супроводжуватися інформацією про їх роботу, якщо тільки простота поводження з ними не робить це зайвим. Відомості повинні бути легко зрозумілими і у разі потреби включати в себе:

1) нормовані робочі умови;

2) класи за механічними і електромагнітними умовами;

3) верхню і нижню межі температури із зазначенням того, чи можлива конденсація, чи ні, даними про те, відкрите чи закрите приміщення;

4) інструкції з монтажу, обслуговування, ремонту та допустимого регулювання;

5) інструкції щодо правильного застосування і всі спеціальні умови застосування;

6) умови сумісності з інтерфейсами, компонентами, вузлами або іншими засобами вимірювальної техніки.

33. Допускається ненадання окремого керівництва з експлуатації для групи однакових засобів вимірювальної техніки, що використовуються в одному і тому ж місці або для засобів вимірювальної техніки, результати вимірювання якими використовуються для проведення розрахунків за комунальні послуги.

34. Діапазон шкали вимірюваного значення, якщо це не обумовлено у відповідних національних стандартах або технічних специфікаціях для певних засобів вимірювальної техніки, повинен мати вигляд 1 x 10n; 2 x 10n або 5 x 10n, де n — будь-яке ціле число або нуль. Одиниця вимірювань або її позначення повинні наводитися поряд з числовим значенням.

35. Застосовувані одиниці вимірювань і їх позначення повинні відповідати законодавству.

36. Маркування та написи повинні бути зрозумілими, не стиратися, бути однозначними і такими, що не переносяться.

Показання

37. Результат вимірювань повинен бути виведений на показувальний пристрій або роздрукований.

38. Будь-які показання повинні бути зрозумілими і однозначними, супроводжуватися таким маркуванням і написами, які дають змогу інформувати споживача (користувача) про значення результату вимірювання. У нормальних умовах застосування зазначений результат повинен легко читатися. Додаткові показання можуть використовуватися за умови, що вони не можуть бути помилково прийняті за метрологічно контрольовані показання.

39. Під час використання паперової копії печатка або запис повинні бути чіткими і не стиратися.

40. Засоби вимірювальної техніки, призначені для прямих продажів, повинні бути сконструйовані таким чином, щоб результат вимірювань одночасно було надано обом сторонам, якщо засоби вимірювальної техніки правильно встановлено. За критичності для прямих продажів будь-який чек, що видається споживачеві (користувачеві) додатковим пристроєм, що не відповідає вимогам Технічного регламенту, що до нього застосовуються, повинен містити відповідну обмежувальну інформацію.

41. Засоби вимірювальної техніки, призначені для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, з дистанційною системою зчитування або без неї, повинен бути обладнаний метрологічно контрольованою системою індикації, доступною без спеціальних інструментів для споживача (користувача). Зчитувані з дисплея дані є результатом вимірювання, який є основою для встановлення оплати.

Подальша обробка даних з метою проведення торговельної операції

42. Засоби вимірювальної техніки, не призначені для застосування суб’єктом господарювання, що надає комунальні послуги, повинні реєструвати засобами тривалої дії результат вимірювань разом з інформацією, що дає змогу ідентифікувати конкретну торговельну операцію в разі, коли:

1) вимірювання не повторюється;

2) засоби вимірювальної техніки призначено для звичайного використання за відсутності однієї із сторін операції.

43. Крім того, надійний доказ результату вимірювань та інформація про ідентифікацію операції повинні бути доступними за запитом в момент завершення вимірювань.

Оцінка відповідності

44. Засоби вимірювальної техніки повинні бути сконструйовані таким чином, щоб давати змогу проводити оцінки їх відповідності вимогам Технічного регламенту.

Додаток 3

до Технічного регламенту

ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

Модуль В

(перевірка типу)

1. Перевірка типу — частина процедури оцінки відповідності, згідно з якою призначений орган досліджує технічний проект засобу вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі — засіб вимірювальної техніки), та перевіряє і підтверджує його відповідність вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі — Технічний регламент), які застосовуються до зазначеного засобу.

2. Перевірка типу може проводитися в одним із таких способів:

1) дослідження зразка, що представляє комплектні засоби вимірювальної техніки, заплановані для виробництва (виготовлений типовий зразок);

2) оцінка адекватності технічного проекту засобу вимірювальної техніки шляхом проведення експертизи технічної документації та підтвердних документів, визначених у пункті 3 цього додатка, із дослідженням зразків одного або кількох критичних компонентів зазначеного засобу, передбаченого до виробництва (поєднання виготовленого типового зразка та проекту типового зразка);

3) оцінка адекватності технічного проекту засобу вимірювальної техніки шляхом проведення експертизи технічної документації та підтвердних документів, визначених у пункті 3 цього додатка, без дослідження зразка (проект типового зразка).

Рішення про відповідний спосіб перевірки типу та необхідну кількість зразків приймається призначеним органом.

3. Виробник повинен подати заявку на перевірку типу до одного, обраного ним, призначеного органу, яка повинна містити:

1) найменування та адресу виробника, а також у разі подання заявки його уповноваженим представником — найменування та адресу такого представника;

2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в інший призначений орган;

3) технічну документацію згідно з описом, наведеним у пунктах 48—52 Технічного регламенту. Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність засобу вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту, що до нього застосовуються, та повинна включати адекватний аналіз і оцінку ризику (ризиків). У технічній документації повинні бути зазначені вимоги, які застосовуються та охоплюють, наскільки це стосується такої оцінки, проектування, виготовлення та функціонування засобу вимірювальної техніки.

До заявки у разі потреби повинні додаватися:

4) зразки засобів вимірювальної техніки, запланованих до виробництва. Призначений орган може у разі потреби вимагати додаткові зразки для виконання програми випробувань;

5) підтвердні документи для доведення адекватності рішення щодо технічного проекту. Такі підтвердні документи повинні зазначати всі використані документи, особливо якщо відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам, наведеним у додатку 2 Технічного регламенту (далі — перелік національних стандартів), не були застосовані повністю. Підтвердні документи повинні містити у разі потреби результати випробувань, проведених згідно з відповідними технічними специфікаціями відповідною лабораторією виробника або від його імені та під його відповідальність — іншою випробувальною лабораторією.

4. Призначений орган повинен:

1) стосовно засобу вимірювальної техніки — провести експертизу технічної документації та підтвердних документів для оцінки адекватності технічного проекту такого засобу;

2) стосовно зразків:

 • перевірити відповідність виготовленого зразка технічному проекту і визначити вузли, які були розроблені згідно з національними стандартами з переліку національних стандартів, та вузли, які були розроблені згідно з відповідними технічними специфікаціями;
 • провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки правильності застосування обраних виробником положень відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів;
 • провести відповідні дослідження та випробування або доручити їх проведення для перевірки того, що у разі незастосування положень відповідних національних стандартів з переліку національних стандартів прийняті виробником рішення про застосування відповідних технічних специфікацій відповідають суттєвим вимогам Технічного регламенту;
 • дійти згоди з виробником про місце проведення досліджень та випробувань;

3) стосовно інших частин засобу вимірювальної техніки — провести експертизу технічної документації і підтвердних документів з метою оцінки адекватності технічного проекту інших частин такого засобу.

5. Призначений орган повинен скласти звіт про результати проведення оцінки, в якому зазначено види робіт, що проведені відповідно до пункту 4 цього додатка, та їх результати. Призначений орган, виконуючи свої зобов’язання щодо органу, що призначає, може розкривати зміст такого звіту в повному обсязі або частково лише за згодою виробника.

6. У разі коли тип засобу вимірювальної техніки відповідає вимогам Технічного регламенту, призначений орган видає виробникові сертифікат перевірки типу засобів вимірювальної техніки (далі — сертифікат перевірки типу), який повинен містити найменування та адресу виробника, результати перевірки, умови (якщо такі є) його чинності та необхідні дані для ідентифікації затвердженого типу. До сертифіката перевірки типу можуть додаватися один або кілька додатків.

У сертифікаті перевірки типу та додатках до нього повинна міститися вся необхідна інформація, яка дає змогу оцінювати відповідність виготовлених засобів вимірювальної техніки затвердженому типу та здійснювати контроль в умовах їх експлуатації.

Зокрема, для забезпечення проведення оцінки відповідності виготовлених засобів вимірювальної техніки затвердженому типу щодо відтворюваності їх метрологічних характеристик за їх належного регулювання із застосуванням відповідних технічних засобів зміст сертифіката перевірки типу повинен включати:

 • метрологічні характеристики типу засобу вимірювальної техніки;
 • заходи, необхідні для забезпечення цілісності засобів вимірювальної техніки (пломби, ідентифікація програмного продукту тощо);
 • інформацію про інші елементи, необхідні для ідентифікації засобів вимірювальної техніки та візуальної перевірки їх відповідності типу;
 • у разі потреби будь-яку особливу інформацію, необхідну для перевірки характеристик виготовлених засобів вимірювальної техніки;
 • стосовно вузлів — усю необхідну інформацію для забезпечення сумісності з іншими вузлами або засобами вимірювальної техніки.

Сертифікат перевірки типу видається на строк, що становить 10 років від дати його видачі та може бути продовжений на кожні наступні 10 років.

У разі коли тип не відповідає вимогам Технічного регламенту, що застосовуються, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката перевірки типу та повідомляє про це заявнику з наданням детальних причин своєї відмови.

7. Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в сучасному стані розвитку техніки, які свідчать про те, що затверджений тип може вже не відповідати вимогам Технічного регламенту, що застосовуються, і визначати, чи існує необхідність у подальшому дослідженні таких змін. У такому разі призначений орган інформує виробника про своє рішення.

8. Виробник інформує призначений орган, який зберігає технічну документацію, стосовно сертифіката перевірки типу про всі зміни у затвердженому типі, які можуть вплинути на відповідність засобу вимірювальної техніки суттєвим вимогам Технічного регламенту або на умови дії зазначеного сертифіката. Такі зміни можуть потребувати додаткового затвердження у формі доповнення до оригіналу сертифіката перевірки типу.

9. Призначений орган інформує орган, що призначає, про видані або відкликані ним сертифікати перевірки типу та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надає йому список таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких такий призначений орган відмовив, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Орган, що призначає, органи державного ринкового нагляду (далі — орган ринкового нагляду) та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів перевірки типу та/або додатків до них. Орган, що призначає, та органи ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та результатів досліджень, проведених призначеним органом.

Призначений орган зобов’язаний зберігати копію сертифіката перевірки типу, копії його додатків і доповнень, а також технічну документацію, включаючи подану виробником документацію, до закінчення строку дії такого сертифіката.

10. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для надання на запити органів ринкового нагляду копії сертифіката перевірки типу, його додатків і доповнень разом з технічною документацією.

11. Уповноважений представник виробника може подати заявку згідно з пунктом 3 цього додатка і виконувати обов’язки, визначені у пунктах 8 і 10 цього додатка, за умови визначення таких обов’язків у дорученні, одержаному від виробника.

Модуль D

(відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу)

12. Відповідність типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу — частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов’язання, викладені у пунктах 13, 23 і 24 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що засоби вимірювальної техніки відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів вимірювальної техніки.

Виробництво

13. Виробник повинен застосовувати схвалену систему управління якістю для виробництва, контролю готової продукції та випробувань засобів вимірювальної техніки, яка визначена у пунктах 14—18 цього додатка, та підлягає нагляду згідно з пунктами 19—22 цього додатка.

Система управління якістю

14. Виробник подає обраному ним призначеному органові заявку на проведення оцінки його системи управління якістю стосовно відповідних засобів вимірювальної техніки, яка повинна містити:

1) найменування та адресу виробника, а у разі подання заявки його уповноваженим представником — найменування та адресу такого представника;

2) письмову заяву про те, що така сама заявка не подавалася в інший призначений орган;

3) необхідну інформацію для категорії засобів вимірювальної техніки, що розглядаються;

4) документацію стосовно системи управління якістю;

5) технічну документацію стосовно затвердженого типу і копію сертифіката перевірки типу.

15. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність засобу вимірювальної техніки типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів вимірювальної техніки.

Прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю повинні бути систематизовані та впорядковані у формі письмових документів, процедур та інструкцій. Документація щодо такої системи управління якістю повинна забезпечувати належне розуміння програм, планів та протоколів контролю якості.

Така документація повинна містити, зокрема, належний опис:

 • цілей у сфері якості і організаційної структури, обов’язки та повноваження керівництва стосовно якості продукції;
 • відповідних методів виробництва, системи управляння якістю та забезпечення якості, процесів та системних дій, які використовуватимуться;
 • досліджень та випробувань, які проводитимуться перед, під час і після виготовлення, а також частота, з якою вони проводитимуться;
 • таких протоколів (записів) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу;
 • засобів моніторингу для досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.

16. Призначений орган повинен оцінити систему управління якістю з метою визначення рівня її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 15 цього додатка.

Призначений орган повинен припускати відповідність таким вимогам стосовно елементів системи управління якістю, які відповідають технічним вимогам відповідного національного стандарту чи відповідної технічної специфікації.

Аудиторська група повинна мати досвід керування системами управління якістю, а щонайменше один з її фахівців — досвід оцінювання відповідних засобів вимірювальної техніки та технології їх виготовлення, а також знання вимог Технічного регламенту, що застосовуються. Аудит повинен, зокрема, включати відвідування підприємств виробника з метою проведення їх оцінки.

Аудиторська група розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 14 цього додатка, а також перевіряє здатність виробника визначати відповідні вимоги Технічного регламенту та проводити необхідні перевірки з метою забезпечення відповідності засобів вимірювальної техніки таким вимогам.

Призначений орган повинен повідомити виробнику про своє рішення. Повідомлення повинно містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.

17. Виробник повинен виконувати обов’язки, обумовлені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її, щоб вона лишалася адекватною і ефективною.

18. Виробник повинен інформувати призначений орган, який схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни у системі управління якістю.

Призначений орган повинен оцінити будь-які запропоновані зміни та прийняти рішення щодо відповідності зміненої системи управління якістю вимогам, зазначеним у пункті 15 цього додатка, або ж необхідності проведення переоцінки такої системи.

Призначений орган повинен повідомити виробнику своє рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки щодо перевірки та обґрунтоване рішення за результатами оцінки.

Нагляд призначеним органом

19. Метою здійснення нагляду є встановлення факту виконання виробником на належному рівні зобов’язань, передбачених схваленою системою управління якістю.

20. Виробник повинен для проведення оцінки надавати доступ призначеному органу до місць виробництва, здійснювати виробничий контроль, забезпечувати проведення випробувань та зберігання засобів вимірювальної техніки, а також подавати необхідну інформацію, зокрема:

1) документацію щодо системи управління якістю;

2) такі протоколи (записи) щодо якості, як звіти про інспектування, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо.

21. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити з метою пересвідчення у тому, що виробником застосовується та підтримується система управління якістю, а також надавати виробнику звіт про проведення такого аудиту.

22. Призначений орган також може здійснювати відвідування виробника без попередження, під час яких у разі потреби може провести випробування засобів вимірювальної техніки або доручити його проведення з метою перевірки правильності функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен надати виробникові звіт про відвідування, а у разі, коли були проведені випробування, — протокол випробування.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

23. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного у пункті 14 цього додатка, — його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, що відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються.

24. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки та зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання на запити органів ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона була складена.

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для відповідних органів виконавчої влади на їх запит.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним засобом вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. Водночас у разі, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, дозволяється копії декларації про відповідність поставляти з партією зазначених засобів.

25. Виробник повинен протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг зберігати для надання органам ринкового нагляду:

1) документацію, зазначену у пункті 14 цього додатка;

2) інформацію стосовно затверджених змін, зазначену у пункті 18 цього додатка;

3) рішення та звіти призначеного органу, зазначені у пунктах 18, 21 і 22цього додатка.

26. Призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або відкликані рішення щодо схвалення систем управління якістю та періодично або на запит подавати органові, що призначає, перелік рішень щодо відмови, зупинення дії рішень щодо схвалення систем управління якістю або їх обмежень в інший спосіб.

Уповноважений представник

27. Обов’язки виробника, визначені у пунктах 14, 18, 23, 24 і 25 цього додатка, можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника.

Модуль F

(відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки)

28. Відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки — частина процедури оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов’язання, викладені у пунктах 29, 33, 38 і 39 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що засоби вимірювальної техніки, які пройшли перевірку відповідно до положень пункту 30 цього додатка, відповідають типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів.

Виробництво

29. Виробник повинен вживати заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів.

Перевірка

30. Призначений орган, обраний виробником, проводить відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) для перевірки відповідності засобу вимірювальної техніки типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та відповідним вимогам Технічного регламенту.

Дослідження і випробування для перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам, що застосовуються, проводяться за вибором виробника або шляхом проведення досліджень і випробувань кожного засобу вимірювальної техніки, як зазначено у пунктах 31 і 32 цього додатка, або шляхом проведення досліджень та випробувань засобів вимірювальної техніки на основі статистичної перевірки відповідності, як зазначено у пунктах 33—37 цього додатка.

Перевірка відповідності шляхом дослідження та випробування кожного засобу вимірювальної техніки

31. Засоби вимірювальної техніки повинні бути індивідуально досліджені, а також піддані встановленим у відповідному (відповідних) національному (національних) стандарті (стандартах) з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів.

За відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення відповідних випробувань приймається відповідним призначеним органом.

32. Призначений орган видає сертифікат відповідності щодо проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожний перевірений засіб вимірювальної техніки або доручає його нанесення під свою відповідальність.

Виробник повинен зберігати сертифікат відповідності протягом 10 років після введення засобів вимірювальної техніки в обіг для подання його відповідним органам ринкового нагляду.

Статистична перевірка відповідності

33. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували однорідність кожної виробленої партії, та надавати свої засоби вимірювальної техніки для перевірки у формі однорідних партій.

34. Зразки засобів вимірювальної техніки відбираються випадковим чином з кожної партії згідно з вимогами пункту 35 цього додатка. Відібрані засоби вимірювальної техніки повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки типу, описаному у сертифікаті перевірки типу, та вимогам Технічного регламенту, що застосовуються, а також схвалення рішення щодо прийняття чи відхилення зазначеної партії засобів вимірювальної техніки. За відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення відповідних випробувань приймається відповідним призначеним органом.

35. Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках якості засобів вимірювальної техніки. Система відбору зразків повинна забезпечувати:

 • рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 відсотків, з показником невідповідності менш як 1 відсоток;
 • граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 відсотків, з показником невідповідності менш як 7 відсотків.

36. У разі прийняття партії усі засоби вимірювальної техніки такої партії вважаються такими, що пройшли перевірку, крім тих засобів вимірювальної техніки з вибірки, які не пройшли випробування.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності щодо проведених досліджень і випробувань та нанести свій ідентифікаційний номер на кожний засіб вимірювальної техніки, який пройшов перевірку, або доручити його нанесення під свою відповідальність.

Виробник повинен зберігати сертифікати відповідності протягом 10 років після введення засобів вимірювальної техніки в обіг для подання їх органам ринкового нагляду.

37. У разі коли партію не прийнято, призначений орган повинен вжити відповідних заходів для запобігання введенню такої партії в обіг. У разі частого повторювання неприйняття партій призначений орган може зупинити проведення статистичної перевірки відповідності та вжити належних заходів.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

38. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, передбачені Технічним регламентом, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного у пункті 30 цього додатка, — його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, що відповідає затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного у пункті 14 цього додатка, — його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, що відповідає типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і вимогам Технічного регламенту, що застосовуються.

39. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки та зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для подання на запити органів ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона була складена.

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для відповідних органів виконавчої влади на їх запит.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним засобом вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. Водночас у разі, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, дозволяється копію декларації про відповідність поставляти з партією зазначених засобів.

За згодою призначеного органу, зазначеного у пункті 30 цього додатка, та під його відповідальність виробник може також наносити на засіб вимірювальної техніки ідентифікаційний номер призначеного органу.

40. За згодою призначеного органу, зазначеного у пункті 30 цього додатка, та під його відповідальність виробник може наносити ідентифікаційний номер призначеного органу на засіб вимірювальної техніки під час виробничого процесу.

Уповноважений представник

41. Обов’язки виробника можуть бути виконані його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови, що вони зазначені в дорученні, одержаному від виробника. Уповноважений представник не може виконувати зобов’язання виробника, встановлені у пунктах 29 і 33 цього додатка.

Модуль F1

(відповідність за результатами перевірки засобу вимірювальної техніки)

42. Відповідність за результатами перевірки засобу вимірювальної техніки — процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов’язання, викладені у пунктах 43, 44, 48, 53 і 54 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідні засоби вимірювальної техніки, які пройшли перевірку згідно з пунктом 45 цього додатка, відповідають вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів.

Технічна документація

43. Виробник розробляє технічну документацію відповідно до пунктів 48—52 Технічного регламенту, яка повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризиків. Технічна документація повинна визначати вимоги, які застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та роботу засобу вимірювальної техніки тією мірою, в якій це необхідно для проведення оцінки.

Виробник повинен зберігати технічну документацію протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для подання її на запити органів ринкового нагляду.

Виробництво

44. Виробник повинен вживати заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовлених засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів.

Перевірка

45. Призначений орган, обраний виробником, проводить відповідні дослідження і випробування (або доручає їх проведення) з метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначених засобів.

Дослідження і випробування з метою перевірки відповідності засобу вимірювальної техніки вимогам, що застосовуються, проводяться за вибором виробника або шляхом проведення досліджень і випробувань кожного засобу вимірювальної техніки згідно з пунктами 46 і 47 цього додатка, або ж шляхом проведення досліджень та випробувань засобів вимірювальної техніки на основі статистичної перевірки відповідності згідно з пунктами 48—52 цього додатка.

Перевірка відповідності шляхом дослідження та випробування кожного засобу вимірювальної техніки

46. Засоби вимірювальної техніки повинні бути індивідуально досліджені та піддані встановленим у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробуванням та/або рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки засобів вимірювальної техніки вимогам, які застосовуються до зазначених засобів.

За відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.

47. Призначений орган видає сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожний перевірений засіб вимірювальної техніки або доручає його нанесення під свою відповідальність.

Виробник повинен зберігати зазначений сертифікат відповідності протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для подання його органам ринкового нагляду.

Статистична перевірка відповідності

48. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес забезпечував однорідність кожної виробленої партії та надавати свої засоби вимірювальної техніки для перевірки у формі однорідних партій.

49. Зразки засобів вимірювальної техніки відбираються випадковим чином з кожної партії згідно з вимогами пункту 51 цього додатка.

50. Усі відібрані засоби вимірювальної техніки повинні бути індивідуально дослідженіта піддані встановленим у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів випробуванням та/або ж рівнозначним випробуванням, установленим у відповідних технічних специфікаціях, з метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначених засобів, а також схвалення рішення щодо прийняття чи відхилення зазначеної партії засобів вимірювальної техніки. За відсутності національного стандарту або технічної специфікації рішення щодо проведення випробувань приймається відповідним призначеним органом.

51. Статистична перевірка відповідності повинна базуватися на характеристиках якості засобів вимірювальної техніки. Система відбору зразків повинна забезпечувати:

рівень якості, що відповідає імовірності приймання 95 відсотків, з показником невідповідності менш як 1 відсоток;

граничне значення якості, що відповідає імовірності приймання 5 відсотків, з показником невідповідності менш як 7 відсотків.

52. У разі прийняття партії усі засоби вимірювальної техніки такої партії вважаються такими, що пройшли перевірку, крім тих засобів вимірювальної техніки з вибірки, які не пройшли випробування.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності щодо проведених досліджень і випробувань та нанести свій ідентифікаційний номер на кожний засіб вимірювальної техніки, який пройшов перевірку, або доручити його нанесення під свою відповідальність.

Виробник повинен зберігати сертифікат відповідності протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для подання його органам ринкового нагляду.

У разі коли партію не прийнято, призначений орган повинен вжити відповідних заходів для запобігання введенню такої партії в обіг. У разі частого повторювання неприйняття партій призначений орган може зупинити проведення статистичної перевірки відповідності та вжити належних заходів.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

53. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в Технічному регламенті, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного у пункті 45 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначеного засобу.

54. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки і зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для подання її органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона була складена.

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для відповідних органів виконавчої влади на їх запит.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися з кожним засобом вимірювальної техніки, який вводиться в обіг. Водночас у разі, коли одному споживачу (користувачу) поставляється велика кількість засобів вимірювальної техніки, дозволяється копію декларації про відповідність поставляти з партією зазначених засобів.

За згодою призначеного органу, зазначеного у пункті 45 цього додатка, та під його відповідальність ідентифікаційний номер призначеного органу на засоби вимірювальної техніки може наноситися також виробником.

55. За згодою призначеного органу та під його відповідальність виробником може наноситися ідентифікаційний номер призначеного органу на засоби вимірювальної техніки під час виробничого процесу.

Уповноважений представник

56. Обов’язки виробника від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови визначення таких обов’язків в дорученні, одержаному від виробника. Уповноважений представник не може виконувати зобов’язання виробника, встановлені в абзаці першому пункту 43, пунктах 44 і 48 цього додатка.

МОДУЛЬ G

(відповідність за результатами перевірки кожного окремого засобу вимірювальної техніки)

57. Відповідність за результатами перевірки кожного окремого засобу вимірювальної техніки — процедура оцінки відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов’язання, викладені у пунктах 58, 59, 61 і 62 цього додатка, та гарантує і заявляє під свою виключну відповідальність, що відповідний засіб вимірювальної техніки, який пройшов перевірку відповідно до пункту 60 цього додатка, відповідає вимогам Технічного регламенту, які застосовуються до зазначеного засобу.

Технічна документація

58. Виробник розробляє технічну документацію згідно з пунктами 48—52 цього Технічного регламенту та забезпечує її доступність для призначеного органу, зазначеного у пункті 60 цього додатка. Технічна документація повинна давати змогу проводити оцінювання відповідності засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам та містити результати аналізу та оцінки ризиків, визначати вимоги, які застосовуються, і містити відомості про конструкцію, виробництво та роботу засобу вимірювальної техніки тією мірою, в якій це необхідно для проведення оцінки.

Виробник повинен зберігати технічну документацію протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання її на запити органам ринкового нагляду.

Виробництво

59. Виробник повинен вживати всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність виготовленого засобу вимірювальної техніки вимогами Технічного регламенту, що застосовуються до зазначеного засобу.

Перевірка

60. Призначений орган, обраний виробником, проводить дослідження і випробування, передбачені відповідними національними стандартами з переліку національних стандартів та/або іншими відповідними технічними специфікаціями (або доручає їх проведення), з метою перевірки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту, що застосовуються. За відсутності національного стандарту або технічної специфікації призначений орган приймає рішення щодо випробувань, які повинні бути проведені.

Призначений орган видає сертифікат відповідності стосовно проведених досліджень та випробувань і наносить свій ідентифікаційний номер на кожний перевірений засіб вимірювальної техніки або доручає його нанесення під свою відповідальність.

Виробник повинен зберігати сертифікат відповідності протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для надання його органам ринкового нагляду.

Маркування відповідності та декларація про відповідність

61. Виробник наносить знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, встановлені в Технічному регламенті, і під відповідальність призначеного органу, зазначеного у пункті 60 цього додатка, — його ідентифікаційний номер на кожний окремий засіб вимірювальної техніки, що відповідає вимогам Технічного регламенту, що застосовуються до зазначеного засобу.

62. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної модифікації засобу вимірювальної техніки та зберігає її протягом 10 років після введення засобу вимірювальної техніки в обіг для подання органам ринкового нагляду. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона була складена.

Копія декларації про відповідність повинна бути доступна для відповідних органів виконавчої влади на їх запит.

Копія декларації про відповідність повинна поставлятися із засобом вимірювальної техніки.

Уповноважений представник

63. Обов’язки виробника, визначені у пунктах 58, 61 і 62 цього додатка, від його імені і під його відповідальність можуть бути виконані його уповноваженим представником за умови зазначення таких обов’язків у дорученні, одержаному від виробника.

Загальні положення

64. Оцінка відповідності за модулями D, F, F1 або G може проводитися на підприємстві-виробнику або в будь-яких інших місцях, якщо транспортування до місця використання не вимагає розбирання засобу вимірювальної техніки, а також якщо введення в експлуатацію на місці використання не вимагає збирання засобу вимірювальної техніки або інших робіт з технічного монтажу, які ймовірно матимуть вплив на роботу засобу вимірювальної техніки, і якщо правильне функціонування засобу вимірювальної техніки залежить від умов його установлення або використання. В усіх інших випадках оцінка відповідності повинна проводитися в місці використання засобу вимірювальної техніки.

65. У разі коли робота засобу вимірювальної техніки залежить від умов його установлення або використання, процедури, зазначені у пункті 64 цього додатка, можуть проводитися у два етапи, при цьому другий етап включає усі перевірки та випробування, результати яких залежать від умов його установлення або використання, а перший етап — усі інші перевірки та випробування. Другий етап виконується на місці використання засобу вимірювальної техніки.

66. У разі прийняття виробником рішення щодо виконання у два етапи однієї з процедур, зазначених у пункті 64 цього додатка, та проведення обох таких етапів різними сторонами, засіб вимірювальної техніки, який пройшов перший етап процедури, повинен містити ідентифікаційний номер призначеного органу, залученого на такому етапі.

67. Сторона, яка провела перший етап процедури, видає для кожного засобу вимірювальної техніки сертифікат, в якому містяться дані, необхідні для ідентифікації засобу вимірювальної техніки, та зазначаються проведені дослідження та випробування.

Сторона, яка проводить другий етап процедури, повинна проводити ті дослідження та випробування, які ще не були проведені.

Виробник або його уповноважений представник повинні гарантувати надання за запитом сертифікатів відповідності, виданих призначеним органом.

68. Виробник, який обрав модуль D, на першому етапі може використовувати цю ж саму процедуру на другому етапі або прийняти рішення щодо використання на другому етапі модуля F або F1 відповідно.

Маркування знаком відповідності та додаткове метрологічне маркування повинно наноситися на засіб вимірювальної техніки після закінчення другого етапу разом з ідентифікаційним номером призначеного органу, що був залучений до другого етапу.

Додаток 4

до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № ________

1. Засіб вимірювальної техніки, який призначений для застосування у сфері законодавчо регульованої метрології (далі — засіб вимірювальної техніки)/модифікація засобу вимірювальної техніки (назва, тип, партія чи серійний номер) ___________________________________________________

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника

_______________________________________

3. Ця декларація видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об’єкт декларації (ідентифікація засобу вимірювальної техніки, яка дає змогу забезпечити його простежуваність, може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного засобу) ________________

5. Об’єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів

_______________________________________________________

6. Посилання на відповідні національні стандарти (їх частини), що були застосовані, або посилання на технічні специфікації (їх частини), стосовно яких декларується відповідність _____________________________________

7. Призначений орган __________________________________________

(найменування, ідентифікаційний номер)

провів _______________________________________________________

(опис завдань)

і видав сертифікат _____________________________________________

8. Додаткова інформація ________________________________________

Підписано від імені та за дорученням _____________________________

_____________________________________________________________
(місце та дата видання)

_______________________________                   ___________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)                   (підпис)

________

Примітка. Присвоєння виробником номера декларації про відповідність необов’язкове.

Додаток 5

до Технічного регламенту

ФОРМА ТА РОЗМІРИ

знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

Форма та розміри знака законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки діаметром 100 міліметрів повинні відповідати зазначеним на рисунку. Розміри знака наведено в міліметрах.

Наведені розміри є відносними. Фактичний діаметр кола, описаного навколо маркування, треба вибирати з ряду: 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 міліметрів.

Рисунок 2

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Владимир 09.11.2017 9:00
Можно ли ранее полученные Свидетельства о признании утверждения типа средства измерительной техники в Украине № UA-MI/3-935-2006 № UA-MI/3-936-2006 № UA-MI/3-937-2006 использовать для подтверждения требований нового Технического регламента (Постановление КМУ №94 от 13.01.2016)? Додаток 1, ПЕРЕЛІК 4. Аналізатори медичного призначення:біохімічні;гематологічні; ...

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті