Витяг із Резолюції 10-го Всеукраїнського з’їзду якості

08 Грудня 2017 5:11 Поділитися

26 травня 2017 року в Києві відбувся 10-й Всеукраїнський з’їзд якості під девізом «Якість як національна ідея України». Мета З’їзду — виробити загальнонаціональні підходи до забезпечення задоволення потреб громадян України та конкурентоспроможності і сталого розвитку економіки шляхом подальшого підвищення ділової досконалості українських підприємств (організацій, установ).

Ініціаторами та організаторами З’їзду виступили: Українська асоціація досконалості та якості (УАДЯ), Українська асоціація якості (УАЯ), Український союз промисловців і підприємців (УСПП) та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ). З’їзд підтримали: Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та Громадська рада при МЕРТ, Мінрегіону, Мінагрополітики, Мінприроди, МОН, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту, а також ряд державних служб, агентств, комітетів і інспекцій, місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, провідних всеукраїнських громадських організацій, зокрема об’єднань промисловців і підприємців. На ім’я учасників З’їзду надійшли вітання від Голови Верховної Ради України, Генерального директора Європейського фонду менеджменту якості (EFQM) тощо.

У роботі З’їзду взяли участь 267 представників центральних і місцевих органів виконавчої влади (ОВВ), всеукраїнських громадських об’єднань, підприємств, організацій і установ із переважної більшості регіонів України…

Всебічно обговоривши стан, проблеми та перспективи у сфері ділової досконалості організацій (підприємств, установ)

10-й Всеукраїнський з’їзд якості зазначає:

За період, що пройшов після 9-го З’їзду, в Україні реалізовано ряд заходів щодо поліпшення ситуації у сфері ділової досконалості організацій.

Проведено низку конференцій, семінарів і круглих столів з питань якості, досконалості і конкурентоспроможності (УАДЯ, УАЯ, УСПП, Антикризова рада громадських організацій, ТППУ, Громадська рада при МЕРТ тощо); у КНЕУ в межах магістерської програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» вперше в Україні введено дисципліну «Управління діловою досконалістю» (апробована на стаціонарному і заочному відділеннях, в аспірантурі); проведено 20-й Український національний конкурс якості та 11-й Міжнародний турнір з якості країн Центральної і Східної Європи (на засадах Моделі досконалості EFQM); організовано 4-у Всеукраїнську олімпіаду з менеджменту серед молоді; спільно з департаментом туризму і курортів МЕРТ розпочата розробка Національної системи досконалості і сталості в туризмі тощо.

Разом з тим ціла низка принципових положень Резолюції 9-го З’їзду залишилася поза увагою органів влади й громадськості.

Розвиток національного руху за якість і досконалість на засадах сучасного системного менеджменту так і не став пріоритетним напрямком соціально-економічного відродження України. В ОВВ і органах місцевого самоврядування не відновлено впровадження системи управління якістю за ДСТУ ІSО 9001 та не розпочато вдосконалення на засадах Моделі CAF (Загальна схема оцінювання, Common Assessment Framework). Не набула поширення розробка галузевих і регіональних програм удосконалення систем управління на засадах міжнародних і національних стандартів та сучасних концепцій досконалості з використанням кращої світової і вітчизняної практики. Не організовано перепідготовку викладачів з менеджменту.

Слід зазначити, що в Україні до цього часу продовжує панувати застаріла філософія дефіцитного ринку, яка заклала хронічне відставання вітчизняної економіки. Так, незважаючи, що в умовах насиченого ринку конкурентна боротьба переважно точиться понад норми стандартів, до цього часу вважається, що для забезпечення конкурентоспроможності достатньо відповідати стандартам і технічним регламентам. Базуючись на застарілій філософії, в країні продовжують стверджувати, що для забезпечення конкурентоспроможності організацій і економіки достатньо сконцентрувати увагу на продукції, в той час як на насиченому ринку цьому вже давно слугують системи управління (менеджменту). В Україні далеко не завжди адекватно розуміють, якими мають бути сучасні системи менеджменту організацій, і що потрібно робити для підвищення їх ефективності. Як наслідок, українські компанії не спроможні адекватно реагувати на ситуації та зміни цих ситуацій, які постійно виникають на глобальному насиченому ринку. Принциповим недоліком є й те, що в Україні практично не готують фахівців, які системно і комплексно розуміються на сучасному менеджменті та його впливі на конкурентоспроможність організацій. Таким чином, можна стверджувати, що владні структури та суспільство в цілому ще не приділяють належної уваги проблемам системного менеджменту та досконалості підприємств, організацій і установ, притаманних насиченому ринку. Поза увагою залишається й те, що у світі набирає обертів четверта промислова революція, в результаті якої конкурентна боротьба на світових ринках ще більше загостриться.

Однією з основних причин такого стану є відсторонення від розв’язання проблем якості, досконалості і сприяння у вдосконаленні бізнесу на засадах сучасних підходів і методів з боку МЕРТ, а органів виконавчої влади – з боку Нацдержслужби.

Керуючись настановами Президента України щодо перетворення держави на процвітаючу країну, зважаючи на прагнення України інтегруватися до ЄС, а також враховуючи світовий досвід і досвід, який накопичено в Україні щодо поліпшення якості продукції та підвищення організаційної досконалості підприємств і організацій,

10-й Всеукраїнський з’їзд якості вирішив:

Організаційна досконалість, конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і установ.

 1. З метою прискорення перетворення вітчизняних підприємств, організацій і установ на соціально спрямовані, забезпечення їх організаційної досконалості й конкурентоспроможності в умовах глобалізації, членства України в СОТ та прагнення інтеграції до ЄС, а також створення умов для суттєвого підвищення ефективності реформ, конкурентоспроможності та сталого розвитку економіки України в цілому, вважати за доцільне:
 • заслухати на засіданні Верховної Ради України питання щодо прискорення соціально-економічного відродження держави в умовах децентралізації шляхом формування руху за ділову досконалість на засадах моделей сталого розвитку і системного менеджменту з урахуванням світових тенденцій, зокрема 17 цілей сталого розвитку і 10 принципів соціальної відповідальності, схвалених ООН, та фундаментальних концепцій досконалості EFQM;
 • розробити та прийняти Концепцію державної політики у сфері ділової досконалості підприємств (організацій, установ). З цією метою спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, відповідального за розвиток підприємництва і економіки України, та всеукраїнської громадської організації, що представляє Україну в європейських об’єднаннях з питань досконалості, створити робочу групу, до якої залучити провідних учених і фахівців із ділової досконалості і менеджменту, а також керівників підприємств, які вже отримали визнання в Європі;
 • чинну Концепцію державної політики у сфері управління якістю продукції, процесів та послуг переробити на Концепцію державної політики у сфері якості продукції, процесів та послуг, з урахуванням систем стандартизації, технічного регулювання, ринкового нагляду, метрологічного забезпечення тощо;
 • визначити в масштабах країни завдання і функції у сфері ділової досконалості на засадах системного менеджменту із закріпленням:

а) методології стандартизації в галузі менеджменту – за НОС;

б) методології створення і вдосконалення систем менеджменту – за провідними науковими установами, ВНЗ, іншими організаціями, які спеціалізуються на розв’язанні проблем системного менеджменту або набули практичного досвіду щодо застосування сучасних систем менеджменту для забезпечення ділової досконалості організацій;

в) організації застосування цільових систем менеджменту на базі стандартів – за ОВВ, відповідальними за конкретні цілі (менеджмент якості – за МЕРТ, екологічний менеджмент – за Мінприроди, енергоменеджмент – за Міненерго тощо);

г) сприяння розвитку руху за ділову досконалість підприємств, організацій і установ на засадах системного менеджменту в масштабах країни – за МЕРТ (департаменти, відповідальні за розвиток підприємництва і економіки в цілому), а серед ОВВ та органів місцевого самоврядування – за Нацдержслужбою;

 • внести зміни до законів України про Кабінет Міністрів України, центральні і місцеві ОВВ та органи місцевого самоврядування щодо їх відповідальності за мотивацію, створення умов та сприяння громадськості, підприємствам, організаціям і установам у постійному удосконаленні з урахуванням кращої світової та вітчизняної практики;
 • передбачити під час реформування ОВВ та органів місцевого самоврядування вдосконалення їх на засадах сучасних підходів та кращої європейської й світової практики, зокрема із застосуванням Моделі CAF, як це практикується у країнах ЄС, та системи антикорупційного менеджменту за ISO 37001:2015;
 • організувати в масштабах країни дискусії та широку просвітницьку роботу (із залученням ЗМІ) з різних аспектів сталого розвитку суспільства з акцентом на його залежність від сталого споживання та ділової досконалості підприємств і організацій;
 • розробити та ввести в дію додаткові механізми державного заохочення підприємств (організацій) будь-яких форм власності та підпорядкування до вдосконалення на засадах стандартів з менеджменту, а також концепцій та моделей досконалості;
 • забезпечити широке інформування міжнародної спільноти про українські підприємства й організації, які досягли професійного визнання досконалості на загальнонаціональному та європейському рівнях;
 • розробити і запровадити в усіх галузях та на всіх рівнях економічної діяльності України, зокрема в регіонах, програми посилення соціальної спрямованості, поліпшення якості продукції (товарів, робіт, послуг) та вдосконалення систем менеджменту на засадах … стандартів та концепцій досконалості з використанням кращої … практики;
 • надати державну підтримку рухові, що засновано в країні на засадах Української хартії «За ділову досконалість і якість»;
 • підтримати Глобальний проект «Молодіжний творчий рух «Естафета якості», зокрема Міжнародну і Всеукраїнську олімпіаду з менеджменту для молоді, як такий, що сприяє залученню дітей та молоді до національного руху за досконалість і якість;
 • надати юридичну допомогу УАДЯ у подальшому опрацюванні проекту нормативно-правового акта «Про засади підтримки та розвитку руху за організаційну досконалість і якість в Україні» та ініціювати його внесення в установленому порядку до КМУ;
 • з метою мотивації та координації розвитку руху за ділову досконалість в країні утворити при Президентові України Національну раду з питань ділової досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку.
 1. Задля суттєвого підвищення кваліфікаційного рівня керівників і фахівців з питань сучасних методів та кращої практики забезпечення ділової досконалості й конкурентоспроможності вважати за доцільне:
 • забезпечити вдосконалення навчальних програм та поліпшення викладання у ВНЗ в частині ділової досконалості підприємств і організацій на засадах системного менеджменту, зокрема з використанням досвіду КНЕУ;
 • включити до спеціальності «Менеджмент» дисципліни щодо систем цільового управління, регламентованих … стандартами, а також щодо ділової досконалості на базі концепцій і моделей ідеальної організації (з урахуванням взаємозв’язків з конкурентоспроможністю, соціальною відповідальністю та сталим розвитком);
 • розробити та поетапно запровадити програми багаторівневого навчання й підвищення кваліфікації працівників усіх галузей економіки з питань менеджменту з суттєвим поглибленням знань щодо соціальної відповідальності і сталого розвитку, а також організаційної досконалості, зокрема на засадах менеджменту якості, екологічного менеджменту, менеджменту безпеки тощо;
 • організувати навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації) з питань ділової досконалості на засадах сучасного системного менеджменту для представників центральних і місцевих ОВВ та органів місцевого самоврядування;
 • опрацювати питання щодо розвитку та вдосконалення вітчизняної інфраструктури з підготовки та сертифікації фахівців з менеджменту із забезпеченням визнання сертифікатів на міжнародному рівні;
 • передбачити перепідготовку викладачів дисциплін з менеджменту за удосконаленими програмами з подальшою їх сертифікацією на міжнародному рівні.
 1. Для забезпечення доступності та підвищення ефективності ресурсів, необхідних для організаційної досконалості й конкурентоспроможності підприємств і організацій України, вважати за доцільне:
 • розробити і запровадити національну програму досліджень та створення науково-практичних рекомендацій з вдосконалення українських організацій на засадах сучасних європейських підходів та кращих практик, залучивши до її виконання УАДЯ, яка є національним партнером EFQM, наукові установи, заінтересовані суб’єкти господарювання;
 • продовжити формування та покращити координацію вітчизняної інфраструктури щодо надання професійної допомоги підприємствам, організаціям і установам у постійному вдосконаленні, залучивши до цього організації, що працюють у сфері якості й досконалості (дослідницькі, навчальні, консалтингові, сертифікаційні тощо) та накопичили позитивний досвід роботи у цій сфері;
 • створити національну систему вивчення, узагальнення та поширення кращої світової і вітчизняної практики вдосконалення компаній, а також досвіду у сфері ділової досконалості, накопиченого такими провідними міжнародними організаціями, як EOQ, EFQM, WAQ (Всесвітній альянс якості) та ін.;
 • активізувати діяльність щодо поширення та використання в країні досвіду кращих вітчизняних підприємств, які досягли високого рівня організаційної досконалості та отримали професійне європейське визнання, зокрема підприємств-членів Клубів лідерів якості України та країн Центральної і Східної Європи;
 • забезпечити державну підтримку засобів масової інформації, що спеціалізуються на висвітленні питань якості, менеджменту й організаційної досконалості.

Постійний секретаріат Всеукраїнського з’їзду якості

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті