Наказ МОЗ України від 14.09.2017 р. № 1086

03 Січня 2018 4:51 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
ВІД 14.09.2017 Р. № 1086
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА 2017 РІК

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік, що додається.
  2. Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків (Мусіяка С.С.) невідкладно направити завірену копію Антикорупційної програми МОЗ України на 2017 рік до Національного агентства з питань запобігання корупції для затвердження.
  3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати до Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків інформацію про стан виконання ними заходів, передбачених Антикорупційною програмою МОЗ України на 2017 рік.
  4. Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків (Мусіяка С.С.) до 15.01.2018 подати на розгляд комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України узагальнену інформацію про результати виконання Антикорупційної програми МОЗ України на 2017 рік.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. МіністраУ. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 14.09.2017 р. № 1086

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НА 2017 РІК

1. Загальні положення

Антикорупційну програму Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма) прийнято на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015­2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, та наказу МОЗ від 01.08.2017 № 889 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік» з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в апараті Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України або Міністерство).

2. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Міністерство охорони здоров’я України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОЗ України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

МОЗ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, Президента України та іншими актами законодавства України.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності МОЗ України у 2017 році є:

– вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією в структурних підрозділах МОЗ України;

– проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно- правових актів, що розробляє МОЗ України;

– залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції, взаємодія МОЗ України з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають МОЗ України допомогу у запобіганні корупції;

– надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Міністерства;

– контроль за станом подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами МОЗ України;

– розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;

– забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті МОЗ України;

– забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

– виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в МОЗ України;

– проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

– здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Міністерства щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

– вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

– проведення серед працівників Міністерства роз’яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції.

Також, у 2017 році МОЗ України продовжить виконання Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-­2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, які на цей час залишаються невиконаними, а їх виконання є актуальним (додаток 1).

3. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МОЗ України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Згідно із наказом МОЗ України від 31.05.2017 № 591 «Про оцінку корупційних ризиків» у МОЗ України було розпочато оцінку корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище МОЗ України та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ України, 31.05.2017 вказаний наказ опубліковано на офіційному веб-сайті МОЗ України.

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Наказом МОЗ від 01.08.2017 № 889 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік» створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ України затверджено звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Міністерства, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб МОЗ України роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків проводитимуться такі заходи:

  • проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців МОЗ України;
  • проведення для працівників МОЗ України навчання щодо запобігання конфлікту інтересів;
  • проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України;
  • проведення постійної роз’яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів МОЗ України та для працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України.

Перелік запланованих навчальних заходів наведено у додатку 3.

Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та діяльності МОЗ України в цьому напрямі буде здійснюватися через офіційний веб-сайт Міністерства.

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми МОЗ України здійснює комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми шляхом розгляду узагальненої інформації про виконання заходів відповідальними особами, яка подається на розгляд комісії Сектором з оцінки та усунення корупційних ризиків на підставі звітів виконавців.

Керівники самостійних структурних підрозділів МОЗ України щомісяця, до 10 числа наступного за звітним місяця, надають Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків щоквартально, до 15 числа наступного за звітним місяця, інформує комісію про стан виконання Антикорупційної програми.

Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми вносяться Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків, іншими зацікавленими особами (структурними підрозділами МОЗ України) на розгляд комісії.

Антикорупційна програма МОЗ України переглядається в разі внесення змін до законодавства, виявлення нових корупційних ризиків, а також за результатами опрацювання обов’язкових для розгляду пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Міністр охорони здоров’я України за поданням комісії.

Завідувач Сектору оцінки та усунення корупційних ризиківС. Мусіяка

Додаток 2
до Антикорупційної програми МОЗ України на 2017 рік

ЗВІТ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Згідно із наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.05.2017 № 591 «Про оцінку корупційних ризиків» у МОЗ розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище МОЗ та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ, 31.05.2017 вказаний наказ опубліковано на офіційному веб-сайті МОЗ.

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Наказом МОЗ від 01.08.2017 № 889 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України на 2017 рік» створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі – комісія).

Для включення до складу комісії у встановлений строк було подано кандидатури:

Юрчишина Ярослава Романовича виконавчого директора Transparency International Україна;
Устінової Олександри Юріївни експерта Центру протидії корупції;
Бондаря олександра Володимировича консультанта ПРООН;
Преснякова Івана Євгенійовича менеджера проекту ПРООН «Прозорість та доброчесність публічного сектору»

Крім того, головою комісії визначено в.о. Міністра У. Супрун, секретарем – завідувача Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків МОЗ України С. Мусіяку, а до її складу включено представників самостійних структурних підрозділів МОЗ:

Всього до складу комісії увійшли 17 фахівців.

Також до роботи комісії залучалися інші працівники МОЗ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МОЗ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

В.о. завідувача Сектору оцінки та усунення корупційних ризиківО. Тучак

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті