Проект наказу «Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги»

24 Лютого 2018 5:40 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження порядку надання  первинної медичної допомоги»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект наказу  «Про затвердження порядку надання  первинної медичної допомоги» (далі – проект).

Проект розроблено відповідно до статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Проект оприлюднений  шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, E-mail: Управління координації центрів реформ (тел. (044) 254-06-52, e-mail: [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна  (044) 253-33-31

Проект

оприлюднено 28.02.2018 р.

на сайті МОЗ України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги

Відповідно до статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу тринадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок надання первинної медичної допомоги, що додається.
 2. Підпункти 1.1 та 1.2 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2011 № 646 «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2011 року за № 1414/20152 виключити. У зв’язку з цим підпункти 1.3 – 1.4 пункту 1 вважати відповідно підпунктами 1.1 -1.2.
 3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.09.2013 № 793 «Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею амбулаторій – підрозділів центрів первинної (медико-санітарної) допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1587/24119;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 № 728 «Про диспансеризацію населення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  29 грудня 2010 року за №1396/18691.

 1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
 2. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.
 4. Цей наказ набирає чинності з 1 липня 2018 року.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПОРЯДОК

надання первинної медичної допомоги

І. Загальні положення

 1. Порядок надання первинної медичної допомоги (далі – Порядок) визначає завдання, конкретизує зміст та встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання первинної медичної допомоги (далі – ПМД) в Україні.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: надавач ПМД – заклад охорони здоров’я будь-якої організаційно-

правової форми, в тому числі, але не виключно, комунальні некомерційні підприємства, або фізичні особи-підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її основі медичне обслуговування населення безпосередньо пов’язане з наданням ПМД;

лікар з надання ПМД – професіонал в галузі лікувальної справи (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт), який перебуває у трудових відносинах із надавачем ПМД або провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа- підприємець та особисто надає ПМД;

команда з надання ПМД – група медичних працівників, що функціонує в межах надавача ПМД та складається не менше ніж з одного лікаря з надання ПМД та одного фахівця (сестра медична загальної практики – сімейної медицини, акушерка, фельдшер тощо), який працює спільно з лікарем з надання ПМД або під його керівництвом;

практика ПМД – лікар з надання ПМД та особи, які здійснили своє право на вільний вибір лікаря, в установленому порядку обравши цього лікаря з надання ПМД (особи, що належать до цієї практики);

обсяг практики ПМД – кількість осіб, які здійснили своє право на вільний вибір лікаря, в установленому порядку обравши лікаря з надання ПМД, та належать до однієї й тієї ж практики ПМД;

оптимальний обсяг практики ПМД – кількість осіб, яким лікар з надання ПМД може забезпечити надання якісної ПМД;

групова практика ПМД – команда з надання ПМД, до складу якої входять два чи більше лікарів з надання ПМД, або сукупність двох чи більше практик ПМД в межах одного надавача ПМД, або кількох надавачів ПМД, які взаємодіють на підставі договору про спільну діяльність, укладеного між надавачами ПМД, іншого договору чи у інший спосіб, не заборонений законодавством.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно- правових актах у сфері охорони здоров’я.

 1. Дія цього Порядку поширюється на надавачів ПМД незалежно від форми власності та організаційно-правової форми діяльності.
 2. Головним завданням надавача ПМД є забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта ПМД, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя.
 3. Організація та надання послуг з ПМД базується на принципах: доступності, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання,

відсутність географічних, культурних та фінансових бар’єрів;

безпечності, який полягає у наданні послуг з ПМД у спосіб, що мінімізує ризики завдати шкоду пацієнтові, у тому числі ту, якій можна запобігти, а також зменшує можливість медичних помилок;

результативності, який проявляється у досягненні найкращих результатів через надання послуг з ПМД на основі наукових знань та принципів доказової медицини;

своєчасності, який вимагає зниження затримок у наданні послуг з ПМД;

економічної ефективності, яка досягається шляхом надання послуг з ПМД таким чином, щоб максимізувати використання ресурсів та уникнути неефективних витрат;

недискримінації, що полягає у наданні послуг з ПМД, якість якої не відрізняється залежно від статі, гендеру, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками;

орієнтованості на людину, що передбачає надання послуг з ПМД у спосіб, що враховує індивідуальні потреби осіб, яким ці послуги надаються.

ІІ. Перелік послуг з ПМД та організація їх надання

 1. Надавач ПМД здійснює медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД, відповідно до переліку медичних послуг, визначених у Додатку 1 до цього Порядку.
 2. У рамках здійснення медичного обслуговування населення, зазначеного у пункті 1 цього розділу, надавач ПМД організовує забезпечення пацієнтів лабораторними та інструментальними діагностичними дослідженнями відповідно до Додатка 3 до цього Порядку.
 3. Надавачі ПМД можуть утворювати групові практики ПМД для координації надання ПМД, забезпечення безперервності надання ПМД, раціонального та ефективного використання ресурсів на здійснення медичного обслуговування з надання ПМД.
 4. Оптимальний обсяг практики ПМД складає: одна тисяча вісімсот осіб на одного лікаря загальної практики – сімейного лікаря; дві тисячі осіб на одного лікаря-терапевта; дев’ятсот осіб на одного лікаря-педіатра.
 5. Обсяг практики може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території, в межах якої мешкають особи, що належать до відповідної практики.
 6. Лікар із надання ПМД має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, на підставах, визначених частиною третьою статті 34 Основ законодавства України про охорону здоров’я.
 7. ПМД надається під час особистого прийому пацієнта за місцем надання ПМД.

Лікар із надання ПМД може прийняти рішення про надання окремих послуг ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації відповідно до режиму роботи надавача ПМД.

Рішення про надання ПМД за місцем проживання (перебування) пацієнта не може прийматися лише на підставі віддаленості його місця проживання (перебування) від місця надання ПМД та (або) відсутності у пацієнта коштів на проїзд до місця надання ПМД.

 1. Надання ПМД може здійснюватися в окремій будівлі чи у приміщеннях, що належать надавачу ПМД на праві власності, праві оренди чи на інших підставах, не заборонених законодавством, відповідно до переліку місць провадження господарської діяльності, зазначених в отриманій надавачем ПМД ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
 2. У разі зміни адреси місця надання ПМД, надавач ПМД зобов’язаний завчасно повідомити про це осіб, що належать до відповідної практики ПМД, шляхом забезпечення:

розміщення відомостей про таку зміну в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці;

розміщення відомостей про таку зміну на веб-сайтах (веб-сторінках) відповідного надавача ПМД, практики ПМД, команди з надання ПМД, лікаря з надання ПМД (за наявності);

індивідуального повідомлення осіб, що належать до відповідної практики про таку зміну телефоном чи у інший спосіб, визначений такими особами (стосується лише пацієнтів, записаних на прийом до лікаря з надання ПМД на дати не пізніше двох тижнів від дати зміни адреси або розташування місця надання ПМД).

 1. Надання в межах ПМД медичної допомоги в разі виникнення невідкладного стану при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які у зв’язку з цим не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, здійснюється відповідно до режиму роботи надавача ПМД та годин прийому пацієнтів лікарем (командою) з надання ПМД.
 2. У разі виникнення невідкладного стану при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, внаслідок якого пацієнт потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД, лікар з надання ПМД повинен викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги та до її прибуття надати пацієнту відповідну медичну допомогу.
 3. Надавач ПМД забезпечує наявність переліку обладнання, устаткування та засобів, необхідних для забезпечення надання ПМД, визначеного відповідним табелем матеріально-технічного оснащення.

ІІІ. Правила надання ПМД

 1. ПМД надається пацієнтам відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, які є обов’язковими для усіх надавачів ПМД.
 2. ПМД надається безпосередньо лікарем з надання ПМД. Окремі послуги з надання ПМД можуть надаватися іншими медичними працівниками, що входять до складу команди з надання ПМД, самостійно, спільно або під керівництвом лікаря з надання ПМД відповідно до рівня кваліфікації таких медичних працівників.
 3. Надавач ПМД має право залучати на підставі трудового або цивільно-правового договору третіх осіб для забезпечення надання ПМД. Кількість третіх осіб, які залучаються, та вимоги щодо їх кваліфікації визначаються самостійно надавачем ПМД.
 4. Відомості про кожен випадок надання ПМД лікар або інший медичний працівник, що входить до команди з надання ПМД, відображає в медичній документації відповідно до Міжнародної класифікації первинної допомоги (ІСРС-2-Е), та за необхідності – за МКХ відповідного перегляду.
 5. У разі припинення діяльності надавача ПМД, надавач ПМД зобов’язаний завчасно повідомити про це осіб, які належать до відповідної практики ПМД, шляхом забезпечення:

розміщення відповідних відомостей в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці;

розміщення відповідних відомостей на веб-сайтах (веб-сторінках) відповідного надавача ПМД, практики ПМД, команди з надання ПМД, лікаря з надання ПМД (за наявності);

індивідуального повідомлення осіб, що належать до відповідної практики телефоном чи у інший спосіб, визначений такими особами.

 1. У разі припинення діяльності надавача ПМД, надавач ПМД зобов’язаний не пізніше ніж за два місяці повідомити про це лікарів (команди) з надання ПМД, які перебувають в трудових відносинах з таким надавачем ПМД.
 2. У разі припинення діяльності надавача ПМД, особи, які належать до відповідної практики ПМД, можуть залишитися в межах цієї ж практики за умови, що обраний ними лікар вступив у трудові відносини із іншим надавачем ПМД або отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики як фізична особа- підприємець.
 3. У разі припинення трудових відносин із лікарем з надання ПМД, надавач ПМД зобов’язаний завчасно повідомити про це осіб, які належать до відповідної практики ПМД, шляхом забезпечення:

розміщення відповідних відомостей в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці;

розміщення відповідних відомостей на веб-сайтах (веб-сторінках) відповідного надавача ПМД, практики ПМД, команди з надання ПМД, лікаря з надання ПМД (за наявності);

індивідуального повідомлення осіб, що належать до відповідної практики телефоном чи у інший спосіб, визначений такими особами.

 1. Надавачі ПМД, що надають послуги з ПМД за бюджетні кошти, зобов’язані не пізніше п’яти днів з часу припинення трудових відносин із лікарем з надання ПМД повідомляти про це відповідного головного розпорядника бюджетних коштів у встановлений ним спосіб.
 2. Режим роботи та графік надання ПМД
 3. ПМД надається пацієнтам відповідно до режиму роботи (години прийому пацієнтів лікарем з надання ПМД), який самостійно визначає надавач ПМД за погодженням із власником.
 4. Відомості про чинний режим роботи надавача ПМД мають бути розміщені:

в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці;

на фасаді будівлі, де знаходиться місце надання ПМД (за можливості);

на веб-сайтах (веб-сторінках) відповідного надавача ПМД, практики ПМД, команди з надання ПМД, лікаря з надання ПМД (за наявності).

 1. У разі зміни режиму роботи надавача ПМД, надавач ПМД зобов’язаний завчасно повідомити про це осіб, які належать до відповідної практики ПМД, шляхом забезпечення:

розміщення відомостей про таку зміну в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці, а також (за можливості) на фасаді будівлі, де знаходиться місце надання ПМД;

на веб-сайтах (веб-сторінках) відповідного надавача ПМД, практики ПМД, команди з надання ПМД, лікаря з надання ПМД (за наявності);

індивідуального повідомлення осіб, що належать до відповідної практики про таку зміну телефоном чи у інший спосіб, визначений такими особами (стосується лише пацієнтів, записаних на прийом до лікаря з надання ПМД у випадку, якщо такі зміни потребують перенесення дати прийому).

 1. В період тимчасової відсутності лікаря з надання ПМД у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем з надання ПМД, надавач ПМД зобов’язаний забезпечити безперервність надання послуг з ПМД шляхом залучення до надання послуг з ПМД іншого лікаря з надання ПМД на весь такий період за його згодою.
 2. Про тимчасову відсутність лікаря з надання ПМД та його заміну на іншого лікаря з надання ПМД надавач ПМД зобов’язаний повідомити осіб, які належать до відповідної практики ПМД, із зазначенням відомостей про лікаря з надання ПМД, якого буде залучено на заміну тимчасово відсутнього лікаря з надання ПМД, шляхом забезпечення:

розміщення відповідних відомостей в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці;

розміщення відповідних відомостей на веб-сайтах (веб-сторінках) відповідного надавача ПМД, практики ПМД, команди з надання ПМД, лікаря з надання ПМД (за наявності);

індивідуального повідомлення осіб, що належать до відповідної практики ПМД телефоном чи у інший спосіб, визначений такими особами (стосується лише пацієнтів, записаних на прийом до лікаря з надання ПМД, який був замінений на період тимчасової відсутності, якщо дата прийому припадає на такий період).

Термін такого повідомлення становить: не пізніше як за тиждень до першого дня тимчасової відсутності лікаря з надання ПМД, якщо така відсутність спричинена передбачуваними обставинами (відпустка, відрядження тощо); не пізніше першого дня тимчасової відсутності лікаря з надання ПМД, якщо така відсутність спричинена непередбачуваними обставинами (хвороба, нещасний випадок тощо).

 1. Надавач ПМД може самостійно або спільно з іншим (іншими) надавачами ПМД утворити черговий кабінет ПМД для обслуговування населення поза годинами прийому пацієнтів лікарями (командами) з надання ПМД, а також надання ПМД у вихідні, святкові та неробочі дні.
 2. Черговий кабінет ПМД є місцем провадження господарської діяльності закладу охорони здоров’я або фізичної особи-підприємця, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Черговий кабінет ПМД може створюватися, зокрема, на підставі договору про спільну діяльність, укладеного між надавачами ПМД, іншого договору чи у інший спосіб, не заборонений законодавством.
 3. Запис на прийом з метою отримання ПМД
 4. Надавач ПМД забезпечує можливість записатися на прийом до лікаря з надання ПМД особисто, по телефону, електронною поштою або іншими доступними засобами телекомунікації.
 5. Відомості про номер телефону, адресу електронної пошти та інші засоби телекомунікації, за допомогою яких можливо записатися на прийом до лікаря з надання ПМД, повинні бути розміщені в порядку, встановленому пунктом 2 розділу IV цього Порядку.
 6. У разі зміни номера телефону, адреси електронної пошти або інших засобів телекомунікації, за допомогою яких можливо записатися на прийом до лікаря з надання ПМД, надавач ПМД зобов’язаний завчасно повідомити про це осіб, які належать до відповідної практики ПМД, шляхом забезпечення:

розміщення відомостей про таку зміну в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці, а також (за можливості) на фасаді будівлі, де знаходиться місце надання ПМД;

на веб-сайтах (веб-сторінках) відповідного надавача ПМД, практики ПМД, команди з надання ПМД, лікаря з надання ПМД (за наявності).

В.о. директора Медичного департаменту А.О. Гаврилюк

Додаток 1

до Порядку надання первинної

медичної допомоги

Перелік медичних послуг з надання ПМД

 1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
 4. Надання медичної допомоги в разі виникнення невідкладного стану при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які у зв’язку з цим не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
 7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань відповідно до Додатка 2 до Порядку надання первинної медичної допомоги.
 8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.
 9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (вживання алкоголю, тютюну, інших психоактивних речовин, ризиковані статеві стосунки, нездорове харчування, недостатня фізична активність, тощо) та формування навичок здорового способу життя.
 10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та, у разі необхідності, направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
 11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам всіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеню болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха та ін.); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, соціальних, психологічних та духовних потреб пацієнта.
 13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.
 14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 15. Ведення первинної облікової документації, оформлення затверджених форм довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть (крім випадків обов’язкового проведення патологоанатомічного розтину відповідно до законодавства).
 16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я або здоров’я яких позначається на їхньому соціальному статусі.
 17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я, громадськими організаціями та іншими державними службами, діяльність яких може впливати на стан здоров’я населення.

Додаток 2

до Порядку надання первинної

медичної допомоги

Перелік медичних втручань у межах ПМД для груп пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань

Цей перелік медичних втручань не включає обстеження, які застосовуються для:

діагностики захворювань за наявності відповідних симптомів; моніторингу перебігу виявлених захворювань; контролю лікування захворювань.

За наявності симптомів захворювань, обсяг обстеження визначається галузевим стандартом в сфері охорони здоров’я.

Нозологія Групи пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку захворювань Методи Періодичність обстеження
Фактори ризику (ФР) Вікові групи виявлення
Гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання (ССЗ) Підвищення артеріального тиску; тютюнопаління; надлишкова маса тіла; цукровий діабет; обтяжений спадковий анамнез; зловживання алкоголем. Ч – 40 років і старші.

Ж – 50 років і старші.

Вимірювання артеріального тиску; оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;

вимірювання індексу маси тіла;

вимірювання окружності талії;

вимірювання загального холестерину.

Кожні 2 роки.

За наявності

ФР – щороку.

Цукровий діабет Надлишкова маса тіла; обтяжений спадковий анамнез;

гестаційний діабет;

зловживання алкоголем.

45 років і старші.

До 45 років якщо є ФР ССЗ.

Оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE; вимірювання індексу маси тіла;

вимірювання окружності талії; вимірювання цукру крові натще; вимірювання загального холестерину.

Щороку.
ВІЛ Незахищені статеві контакти з людьми, які живуть з ВІЛ або споживають ін’єкційні наркотики;

вживання ін’єкційних наркотиків;

гомосексуальні контакти; надання сексуальних послуг за плату або наркотики.

14 років та старше якщо є ФР. Швидкий тест на ВІЛ. Щороку.
Туберкульоз Контакти з хворими на активний туберкульоз;

наявність ВІЛ;

професійні контакти з діоксидом кремнію;

перебування у закладах пенітенціарної системи.

16 років та

старше якщо є ФР.

Опитування на наявність симптомів понад 3 тижні. Щороку.
Рак молочної залози Підтверджена мутація BRCA-1 або BRCA-2; обтяжений спадковий анамнез; пізнє перше дітонародження (30 років і старше); безпліддя; пізня менопауза (55 років і старше); тривала гормонозамісна терапія менопаузи; постменопаузальне ожиріння; уживання алкоголю; куріння. 50-69 років.

За наявності ФР – із 40 років.

Направлення на мамографію. Кожні 2 роки.
Колоректаль- ний рак (КРР) Обтяжений спадковий анамнез по КРР; сімейний аденоматозний поліпоз; спадковий неполіпозний КРР;

запальні захворювання кишківника;

аденоматозні поліпи.

50-75 років. Опитування; тест калу на приховану кров та/або направлення на вторинну ланку. Кожні 2 роки.

При наявності ФР – щороку.

Рак передміхурової залози (РПЗ) 50 років і старші з низьким ризиком.

45 років і старші з середнім ризиком – обтяжений спадковий анамнез (РПЗ у родича 1 ступеня спорідненості у віці до 65 років).

40 років і старші з високим ризиком – обтяжений спадковий анамнез (РПЗ у кількох родичів 1 ступеня спорідненості у віці до 65 років)

Інформування пацієнта; тест на ПСА та/або направлення на вторинну ланку. При ПСА < 2,5 кожні 2 роки.

При ПСА > 2,5 щороку.

Додаток 3

до Порядку надання первинної

медичної допомоги

Перелік лабораторних та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються у межах медичних послуг з надання ПМД

 1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 2. Загальний аналіз сечі
 3. Глюкоза крові
 4. Загальний холестерин
 5. Вимірювання артеріального тиску
 6. Електрокардіограма (ЕКГ) у стані спокою
 7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії
 8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті