Проект Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів

10 Жовтня 2018 5:10 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

проекту Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів.

Проект наказу розроблено на виконання пункту 5 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334, з метою визначення основних засад розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», умов та строків його проведення, а також критеріїв оцінювання результатів.

Прийняття наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я, унормувати окремі питання проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді за адресами:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7

e-mail: [email protected]

Контактні особи:

Кучерук Ірина Леонідівна

тел. (044) 253 45 69

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення

МОЗ України 10.10.2018 р.

ПОРЯДОК, УМОВИ ТА СТРОКИ РОЗРОБЛЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Цей Порядок визначає основні засади розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», умови та строки його проведення, а також критерії оцінювання результатів.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (далі – кваліфікаційний іспит), складається з тестових компонентів та об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі  – практичний (клінічний) іспит)*.

Тестові компоненти кваліфікаційного іспиту включають:

– інтегрований тестовий іспит «КРОК» (далі – іспит «КРОК»);

– іспит з англійської мови професійного спрямування**;

– міжнародний іспит з основ медицини.

І. Тестові компоненти.

1. Загальні положення.

1.1. Основні організаційно-технологічні заходи щодо підготовки та проведення тестових компонентів кваліфікаційного іспиту здійснюються:

 • для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування);
 • для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту.

1.2. Зміст іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування має відповідати стандарту вищої освіти.

Зміст міжнародного іспиту з основ медицини має відповідати затвердженим міжнародним стандартам, що визнані в Україні.

Тестові компоненти кваліфікаційного іспиту здійснюються на основі технологій стандартизованого тестування. Вони проводяться у письмовій (бланковій) тестовій або комп’ютерній формах.

Кількість тестових завдань екзаменаційного тесту кожного тестового компоненту не має перевищувати 200 тестових завдань.

Всі тестові компоненти кваліфікаційного іспиту поводяться Центром тестування за єдиними закритими тестами та за єдиною методикою.

1.3. Перевірка результатів тестових компонентів кваліфікаційного іспиту проводиться:

 • для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – централізовано у Центрі тестування;
 • для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту.

Методика проведення тестових компонентів кваліфікаційного іспиту визначається:

 • для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – централізовано у Центрі тестування;
 • для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту.

1.4. Іспит з англійської мови професійного спрямування проводиться в один етап одночасно з проведенням іспиту  “КРОК”.

Тривалість складання іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування для студентів громадян України визначається з розрахунку 1 хвилина на 1 тестове завдання, для студентів громадян іноземних держав – 1,2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання іспиту з англійської мови професійного спрямування для студентів громадян України визначається з розрахунку 2 хвилини на 1 тестове завдання, для студентів громадян іноземних держав – 2,2 хвилини на 1 тестове завдання.

Тривалість складання міжнародного іспиту з основ медицини становить 4 години.

1.5. Величини критерію «склав» для кожного тестового компоненту кваліфікаційного іспиту затверджуються МОЗ України.

Успішним складанням кваліфікаційного іспиту вважається успішне складання кожного компоненту кваліфікаційного іспиту.

У разі успішного складання кожного тестового компонента кваліфікаційного іспиту студенту видається сертифікат, форма якого встановлюється:

 • для іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – Центром тестування;
 • для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту.

Інформація про сертифікати для іспитів «Крок» та іспиту з англійської мови вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань «22 Охорона здоров’я».

2. Строки проведення.

Тестові компоненти кваліфікаційного іспиту проводяться відповідно Графіку, затвердженого МОЗ України. Графік затверджується щорічно на календарний рік.

У Графіку вказуються дати проведення кожного тестового компоненту кваліфікаційного іспиту для кожної спеціальності галузі знань «22 Охорона здоров’я» та термін (місяць) проведення повторних складань тестових компонентів кваліфікаційного іспиту з урахування, що повторні складання мають відбутися до початку нового навчального року або наступного навчального семестру. Дати повторного складання тестових компонентів кваліфікаційного іспиту визначаються Центром тестування та оприлюднюються на його офіційному сайті.

Для студентів, які були відсутні на складанні будь-якого тестового компоненту кваліфікаційного іспиту з поважної (документально підтвердженої) причини проводиться один раз додаткове складання. Дата проведення додаткового складання визначається Центром тестування.

3. Реєстрація студентів.

У тестових компонентах кваліфікаційного іспиту беруть участь студенти, які зареєстровані на їх складання.

Реєстрація студентів здійснюється на підставі подання від закладу вищої освіти (далі – ЗВО) замовлення на реєстрацію студентів.

Реєстрацію студентів здійснює:

 • для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування – Центр тестування;
 • для міжнародного іспиту з основ медицини – розробник такого іспиту.

Передача та обробка реєстраційних даних студентів, які є персональними даними, за кордон до іноземної агенції, яка є розробником міжнародного іспиту з основ медицини, здійснюється з дотриманням чинного законодавства України з питань захисту персональних даних та на підставі надання студентом відповідної згоди на обробку персональних даних.

Реєстрація студентів починається не раніше ніж за 3 (три) місяці і закінчується не пізніше ніж за 2 (два) місяці до встановленої дати проведення тестового компоненту кваліфікаційного іспиту.

Порядок реєстрації студентів та форми подання реєстраційних документів визначаються організацією (агенцією), що здійснює реєстрацію студентів.

Центр тестування може відмовити ЗВО у реєстрації студента на іспити «КРОК» та іспит з англійської мови професійного спрямування. Підставою для прийняття такого рішення є:

 • неналежне оформлення комплекту реєстраційних документів;
 • подання замовлення пізніше встановленого строку;
 • порушення вимог діючої нормативно-правової бази.

4. Умови проведення тестових компонентів кваліфікаційного іспиту.

4.1. Тестові компоненти кваліфікаційного іспиту проводяться в аудиторіях ЗВО.

Кожна аудиторія, у якій проводяться тестові компоненти кваліфікаційного іспиту у письмовій (бланковій) формі, має відповідати наступним характеристикам:

 • відсутність перегородок для повного спостереженням за процесом проведення тестування і безперешкодного доступу до всіх студентів, які складають тест;
 • належне освітлення;
 • наявність столів (парт, стільців зі столиком);
 • оснащена годинником, дошкою або іншою поверхнею, на якій можна писати для позначення часу початку та закінчення тесту;
 • обладнана відеокамерами або системами відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування, при цьому отримане зображення має покривати не менше 95% аудиторії;
 • достатньо місця, щоб усі студенти, які складають тест, сиділи дивлячись в одному напрямку, та між ними була відстань у два посадкових місця (приблизно 1,2 м) для гарантії того, що вони не спілкуватимуться один з одним та не підглядатимуть у відповіді інших студентів, які складають тест.

4.2. Зроблені відеозаписи передаються до Центру тестування, де проводиться їх аналіз.

Під час тестування в аудиторії мають бути постійно присутні представник (представники) Центру тестування, представник ЗВО та працівник поліції охорони Національної поліції України.

Представник ЗВО визначається наказом ректора (директора) ЗВО. Під час тестування відповідальний представник ЗВО не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі студентами.

Працівник поліції охорони Національної поліції України під час тестування забезпечує порядок та громадську безпеку, а також здійснює за допомогою металодетектора чи іншого пристрою контроль за наявністю технічних засобів у студентів. Контроль здійснюється при вході студентів до аудиторії, після повернення студента до аудиторії (зокрема, після відвідання вбиральні), при наявності у представника Центру тестування підозри щодо використання студентом під час тестування мобільних телефонів чи інших технічних пристроїв зчитування/копіювання/передачі інформації.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться тестування забороняється.

4.3. Кожний тестовий компонент кваліфікаційного іспиту складається студентом індивідуально після проходження ним процедури ідентифікації на підставі діючого паспорту. Процедура ідентифікації для іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування визначається Центром тестування, для міжнародного іспиту з основ медицини – розробником такого іспиту.

Студенти, які не пройшли процедуру ідентифікації до іспиту не допускаються, що фіксується у відповідному Акті. Копія такого Акту надсилається до ЗВО для вжиття відповідних заходів згідно з нормативно-правовою базою з питань академічної доброчесності.

4.4. Протягом часу, відведеного для складання тестового компоненту кваліфікаційного іспиту, студенту забороняється:

заважати іншим студентам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення тестового компоненту кваліфікаційного іспиту, виконувати покладені на них обов’язки;

 • порушувати дисципліну;
 • спілкуватися з іншими студентами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні;
 • розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань;
 • мати при собі засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

У разі порушення вимог, перерахованих вище, студент позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у відповідному Акті. Такий студент отримує результат «0».

4.5. Власні речі студентів залишаються у спеціально відведеному місці, за зберігання яких несе відповідальність ЗВО.

Студенти входять до аудиторії у присутності представника Центру тестування, ЗВО та працівника поліції охорони Національної поліції України, відповідно до списку представника Центру тестування.

Працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює контроль за наявністю недозволених під час тестування мобільних телефонів чи інших технічних пристроїв зчитування/копіювання/передачі інформації за допомогою металодетектора або іншого технічного пристрою.

Розсадка студентів здійснюється представником Центру тестування.

Перед початком тестування представник Центру тестування проводить інструктаж про регламент проведення тестування. Після інструктажу кожний студент отримує екзаменаційний збірник тестових завдань.

Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час тестування екзаменаційні збірники тестових завдань та бланки відповідей студентів.

Студент самовільно (без дозволу представника Центру тестування) не може виходити з аудиторії під час проведення тестування. Якщо студенту необхідно вийти із аудиторії для годування немовля, до вбиральні, з медичних показань (при наявному підтвердженні та попереднього письмового інформування закладом вищої освіти Центру тестування) тощо, він має повідомити про це представника Центру тестування та отримати дозвіл.

Вихід студента та його тривалість фіксується у відповідному Акті.

Представник Центру тестування має забрати екзаменаційний збірник тестових матеріалів та бланк відповідей у будь-якого студента, який тимчасово залишає аудиторію, та повернути їх студенту, коли він повернувся і готовий продовжити.

Додатковий час на тестування для компенсації часу, проведеного студентом поза аудиторією, не надається.

Після повернення студента до аудиторії працівник поліції охорони Національної поліції України здійснює повторний контроль за наявністю недозволених під час тестування мобільних телефонів чи інших технічних пристроїв зчитування/копіювання/передачі інформації.

Для студентів, яким було дозволено вийти із аудиторії під час іспиту мають бути передбачені додаткові місця у аудиторії.

4.6. Після закінчення роботи над екзаменаційним збірником тестових завдань, студент має вкласти персональний бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представнику Центру тестування та вийти із аудиторії.

Представник Центру тестування перевіряє комплектність екзаменаційного збірника тестових завдань та персонального бланку відповідей кожного студента та їх відповідність один одному у присутності представника ЗВО.

Студенти, які закінчили відповідати на тестові завдання до призначеного часу завершення тестування, мають право покинути аудиторію по одній до останніх десяти хвилин закінчення тестування. Для того, щоб не заважати студентам, які ще працюють над тестом, та переконатися в безпеці матеріалів для тестування, жоден студент не має виходити з приміщення після оголошення попередження про те, що до кінця іспиту лишилось десять хвилин.

Після проведення тестування по кожній аудиторії ЗВО складається відповідний Акт, що підписується представниками Центру тестування та ЗВО. Форма такого Акту визначається Центром тестування.

З метою забезпечення прозорості проведення та оцінювання результатів тестування може застосовуватися процедура оформлення у ЗВО копій бланків відповідей студентів. Процедура оформлення копій бланків відповідей студентів, їх зберігання та відкриття визначається Центром тестування.

4.7. У випадку погіршення стану здоров’я під час тестування студент має поінформувати про це представника Центру тестування та ЗВО. При неспроможності продовжувати тестування представник Центру тестування має припинити тестування для цього студента і зафіксувати цей факт у відповідному Акті.

Студенти, які були відсутні під час складання будь-якого тестового компоненту кваліфікаційного іспиту мають надати до Центру тестування впродовж 3 (трьох) днів з дати проведення тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

Документом для студентів, що підтверджує поважну причину, є оформлена належним чином довідка зі студентської поліклініки (чи завірена студентською поліклінікою) щодо тимчасової непрацездатності.

Студенти, які не надали довідку або надали її після триденного терміну вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компоненту кваліфікаційного іспиту без поважної причини. Такі студенти отримують результат «0».

ІІ. Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит

1. Загальні положення.

Практичний (клінічний) іспит проводиться в один етап екзаменаційною комісією, яка утворюється у закладі вищої освіти. Порядок утворення екзаменаційної комісії затверджується МОЗ. Під час утворення екзаменаційної комісії обов’язковим є врахування відсутності конфлікту інтересів у членів комісії. Заклад вищої освіти подає Центру тестування при МОЗ інформацію про складення здобувачами практичного (клінічного) іспиту та отримання сертифікатів у десятиденний строк з дня проведення іспиту.

Практичний (клінічний) іспит є одним із способів проведення контролю набуття випускником клінічної компетентності. Підхід до оцінки клінічної компетентності побудований на комплексній оцінці з використанням кінцевих станцій, на яких моделюються різноманітні види клінічної компетентності. При цьому всі учасники проходять одинакові випробування, з послідовним переходом від станції до станції у відповідності до розробленого графіку. Результати виконання завдань на кожній станції оцінюються чек-листом. Для проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту використовують різноманітні тренажери і симулятори, стандартизованих або реальних пацієнтів. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок студентів.

2. Місце проведення.

При плануванні практичного (клінічного) іспиту, місце проведення іспиту має бути зображено схематично. На схемі повинні бути відзначені всі станції і вказані напрями переходу студентів від станції до станції. Важливо щоб станції були розташовані недалеко одна від одної, а період переходу студентів між станціями займав мінімум часу. Розташування екзаменаційних кімнат повинно бути таким, щоб дзвінок, який вказуватиме час переходу на наступну станцію, повинен бути однаково гучно чутним на всіх станціях.

Екзаменаційні станції під час проведення практичного (клінічного) іспиту можуть бути наступних типів:

 • клінічні станції (Clinical station) – включають взаємодію студентів з реальним або стандартизованим пацієнтом;
 • практичні станції (Practic station) – включають виконання технічних процедур (ін’єкції, запис ЕКГ і т.д.) – на таких станціях можуть залучатися вузькі фахівці (наприклад, реаніматологи).

Екзаменаційні кімнати та місця виконання практичних навичок студентів повинні бути обладнані камерами відеоспостереження з записом, що забезпечить об’єктивність прийняття рішення екзаменаційною комісією у випадку апеляцій студентів.

3. Вимоги до стандартизованих пацієнтів

Стандартизований пацієнт повинен бути попередньо підготовлений. У якості стандартизованого пацієнта можна підготувати лікаря-інтерна, клінічного ординатора, практичного лікаря, колишнього викладача, актора, волонтера тощо.

Стандартизований пацієнт повинен представляти не історію хвороби, а показувати прояви захворювання, передавати емоційні і особисті характеристики симульованого пацієнта. Стандартизований пацієнт може брати участь в практичному (клінічному) іспиті тільки після відповідної підготовки і навчання. Реальні пацієнти з гострими захворюваннями не підходять для такого іспиту, однак, пацієнти з хронічними захворюваннями в стадії ремісії зі стабільними фізичними змінами (зоб, легеневі звуки, серцеві шуми, зміни шкіри, деформації) можуть використовуватися дуже ефективно. Стандартизовані пацієнти мають кілька відмінних переваг перед реальними пацієнтами: їх можна контролювати, їх історія хвороби більш показова, а симуляція проявів захворювання може бути стандартизована. Використовуючи стандартизованих пацієнтів, можна контролювати рівень складності екзаменаційної станції, а їх використання протягом наступних іспитів може дозволити точно порівнювати результати виконання завдань різних студентів.

4. Організація проведення

4.1. У практичному (клінічному) іспиті входять базові клінічні дисципліни: внутрішня медицина, хірургія та дитяча хірургія, акушерство і гінекологія, педіатрія з дитячими інфекціями.

4.2. Іспит студенти складають в Міжкафедральному навчально-тренінговому (симуляційному) центрі.

Кількість станцій для іспиту – 12. Кожна станція складається в окремій кімнаті; номер і назва станції вказані при вході. Якщо навичка не передбачає спілкування, то в одній кімнаті можна розмістити кілька станцій.

На іспит студент приходить у медичному одязі та перевзутті. Заходячи на іспит, студенти здають мобільні телефони та інші ґаджети, які повертають їм після складання.

4.3. Перед іспитом кожного студента реєструють у списку із зазначенням екзаменаційної групи. Студент отримує порядковий номер, за яким його реєструють в чек-листі кожної станції. Також студент отримує пам’ятку (маршрутний лист) та отримує інструктаж про порядок проходження станцій.

Відповідно, одночасно екзамен може складати 12 студентів, які на кожній окремій станції виконують одне і те ж завдання.

Студенти рухаються за порядковим номером, таким чином не пересікаються і, відповідно, не спілкуються. Початок і кінець виконання станції озвучується сигналом дзвінка. Тривалість виконання кожної станції однакова і складає від 5 до 10 хв. Якщо за цей час студент не впорався із завданням, він перериває роботу і переходить на наступну станцію. Між станціями є перерва 1 хв., під час якої студенти переходять з однієї кімнати в іншу (від однієї стації до іншої).

Завдання, які студент може виконувати під час ОСКІ залежать від типу станції, і можуть бути або клінічними або практичними.

Викладач не втручається у процес виконання завдання, не спілкується зі студентом, а лише спостерігає за правильністю виконання його роботи та виставляє у чек-листі оцінку за виконання кожного етапу завдання.

4.4. Для підтвердження об’єктивності оцінювання студентів під час ОСКІ на кожній станції повинна проводитися відеофіксація алгоритму виконання студентом клінічного чи практичного завдання. У випадку незгоди студента з результатами оцінювання екзаменатором у чек-листі виконання завдання екзаменаційна комісія у присутності студента може переглянути відеозапис та прийняти кінцеве рішення.

ІІІ. Критерії оцінювання результатів.

1. Критерії оцінювання тестових компонентів кваліфікаційного іспиту.

Результат іспитів «КРОК», іспиту з англійської мови професійного спрямування та міжнародного іспиту з основ медицини представляється у якісній та кількісній формах.

1.1. Критерії оцінювання іспитів «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування.

Якісна форма результату представляється як «склав» / «не склав» та базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до стандартів вищої освіти.

Кількісна форма первинного результату розраховується як відсоток правильних відповідей, який конвертується у багатобальну нормовану шкалу іспиту з середнім балом 200 та стандартним відхиленням 20, тобто змінюються в інтервалі від 140 до 260 балів.

1.2. Критерії оцінювання міжнародного іспиту з основ медицини.

Якісна форма результату представляється як «склав» / «не склав».

Кількісна форма результату міжнародного іспиту з основ медицини представляється у багатобальній нормованій шкалі іспиту з середнім балом 500 та стандартним відхиленням 100, тобто змінюються в інтервалі від 200 до 800 балів.

2. Критерії оцінювання практичного (клінічного) іспиту.

Оцінка роботи студента на станції проводиться за чек-листом, складеним на основі алгоритму виконання практичної навички. Максимальна оцінка за виконання завдання на 1 станції становить 1 (один) бал. Кожному пункту алгоритму залежно від вагомості присвоюють певну частину балу. Вага кожного пункту може бути різною залежно від їх кількості, значимості, складності виконання. Після проходження всіх станцій підбивається підсумок балів. Максимально студент може набрати 12 балів. ОСКІ вважається складеним, якщо студент після проходження всіх станцій набрав не менше 60 відсотків від максимальної кількості балів.

_______________

* Об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит проводиться з 1 січня 2019 року.
**До 1 вересня 2019 р. оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.

Заступник Міністра

О. Лінчевський

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті