Законопроект Про внесення змін до Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» щодо перенесення терміну введення в дію

09 Листопада 2018 3:49 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини» щодо терміну введення в дію».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Колганова О.В.

Народні депутати України: О.В. Колганова
О.М. Кириченко
Т.Д. Бахтєєва
О.М. Біловол
А.Ф. Шипко
С.І. Березенко
Т.А. Донець
К.В. Яриніч
І.М. Шурма

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Про внесення змін до Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» щодо перенесення терміну введення в дію

  1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

В червні 2018 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», що вступає в силу з 1 січня 2019 року (далі – Закон).

Положення цього Закону, що в цілому відповідають законодавчим актам з питань трансплантації країн Європейського Союзу та регламентують питання трансплантації анатомічних матеріалів та діяльності, що пов’язана з трансплантацією, фактично створюють систему трансплантації в Україні.

Водночас, в прийнятому акті зазначена низка підзаконних актів, що регламентують діяльність пов’язану з трансплантацією та які затверджуються відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України або Міністерства охорони здоров’я у т.ч. такі як:

Положення про «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією»;

Професійні стандарти та кваліфікаційні характеристики трансплант-координаторів;

Положення про «Єдину державну інформаційну систему трансплантації, порядок та умови її функціонування»;

Порядок надання письмової згоди живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів та письмової відмови від раніше наданої такої згоди, а також їх зразок;

Умови вилучення анатомічних матеріалів у живого донора, а також перелік анатомічних матеріалів, дозволених до вилучення у живого донора (у тому числі анатомічних матеріалів, здатних до регенерації (самовідтворення);

Форма та зразок письмової заяви щодо згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди, письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника та порядок їх подання, порядок внесення відмітки про надання особою згоди або незгоди на посмертне донорство до посвідчення водія України на право керування транспортними засобами та про зміну цього волевиявлення.

Станом на початок листопада місяця цього року жодного перерахованого вище нормативно-правового акту немає навіть у проекті, що має бути оприлюднений на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення.

За короткий проміжок часу, що залишився до вступу в дію положень Закону, провести фахове громадське обговорення відповідних нормативно-правових актів неможливе, особливо враховуючи наявність багатьох етичних, логістичних, організаційних та медичних питань, які підлягають врегулюванню.

При цьому розроблені нормативні акти повинні бути узгоджені з відповідними центральними органами виконавчої влади та правоохоронними відомствами, що також потребує часу та відповідного реагування на зауваження та пропозиції, які будуть вноситись.

Окрім того ціла низка дій та організаційних процесів, які визначені Законом та мають за мету забезпечення проведення трансплантації від живого родинного та посмертного донорів, ґрунтується на посаді трансплант-координатора, при цьому не введено відповідну спеціальність до «Класифікатору професій України», система підготовки трансплант-координаторів потребує розробки та впровадження , а на підготовку достатньої кількості фахівців потрібен час.

Цей факт не може не викликати занепокоєння, особливо у розрізі питань, які стосуються органної трансплантації від живого родинного донора, які є основою органної трансплантації в Україні. Відсутність відповідних нормативних актів фактично унеможливлює виконання зазначеного вище виду органної трансплантації та відтерміновує на невизначений час проведення родинних трансплантацій, що вже заплановані.

Зрозумілим є те, що за короткий термін часу до вступу в дію Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», а саме до 1 січня 2019 року, МОЗ України не в змозі розробити, затвердити або передати на затвердження КМУ відповідні нормативні акти з питань трансплантації.

Вищезазначене викликає занепокоєння медичної спільноти, а саме Асоціації трансплантологів України, фахівців біоімплантологів та офтальмологів, тощо, які зверталися до депутатів Верховної Ради України та відповідних центральних органів виконавчої влади з пропозицією відтермінувати вступ в дію положень Закону на один рік з метою забезпечення формування нормативно-правової бази з питань трансплантації та діяльності, що з нею пов’язана.

Проектом змін до цього Закону пропонується внести до розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 28, ст. 232) зміни, які відтерміновують вступ в дію положень Закону на один рік до 1 січня 2020 року.

  1. Цілі та завдання проекту Закону

Законопроект розроблено з метою забезпечення формування нормативно-правової бази з питань трансплантації та діяльності, що з нею пов’язана, що відповідає вимогам світової практики та Директивам ЄС з питань трансплантації та донорства.

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», а саме до розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 28, ст. 232) зміни, які відтерміновують вступ в дію положень Закону на один рік, до 1 січня 2020 року.

  1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я та Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття потребує розробки та прийняття підзаконних нормативно-правових актів.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація проекту Закону після його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

  1. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не зачіпає взятого курсу на децентралізацію влади.

  1. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

  1. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону матиме наслідком удосконалення чинної нормативно-правової бази України в сфері трансплантації у відповідності з міжнародними стандартами та світовим досвідом.

Народні депутати України: О.В. Колганова
О.М. Кириченко
Т.Д. Бахтєєва
О.М. Біловол
А.Ф. Шипко
С.І. Березенко
Т.А. Донець
К.В. Яриніч
І.М. Шурма

Проект

зареєстровано в Парламенті

09.11.2018 р. за № 9284

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» щодо перенесення терміну введення в дію

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 28, ст. 232) такі зміни:

1) У пункті 1 слова і цифри «з 1 січня 2019 року» замінити словами і цифрами «з 1 січня 2020 року».

2) У пункті 2 слова і цифри «з 1 січня 2019 року» замінити словами і цифрами «з 1 січня 2020 року».

3) У частині 4 пункту 4 слова і цифри «до 1 жовтня 2018 року» замінити словами і цифрами «до 1 липня 2019 року».

ІІ. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України А.В. Парубій

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» щодо перенесення терміну введення в дію»

Зміст положення (норми)

чинного законодавства

Зміст відповідного положення

(норми) проекту акта

Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»

Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2019 року, крім пункту 4 розділу VII цього Закону, який вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. З 1 січня 2019 року визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 377; 2007 р., № 33, ст. 440; 2011 р., № 11, ст. 69; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 2-3, ст. 12).

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року, крім пункту 4 розділу VII цього Закону, який вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. З 1 січня 2020 року визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 377; 2007 р., № 33, ст. 440; 2011 р., № 11, ст. 69; 2014 р., № 2-3, ст. 41; 2015 р., № 2-3, ст. 12).

4. Кабінету Міністрів України до введення в дію цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, у тому числі переглянути ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики в частині встановлення вимог до ліцензіатів щодо обов’язкової наявності в закладах охорони здоров’я, в яких проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини для трансплантації, відповідної матеріально-технічної бази та обладнання для констатації смерті мозку людини, а також устаткування і транспортних засобів для перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону;

2) забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та забезпечити набрання такими актами чинності одночасно з введенням в дію цього Закону;

4) та до 1 жовтня 2018 року забезпечити утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, забезпечити її інформатизацію, адміністрування, програмне забезпечення та наповнення відповідною інформацією у порядку, визначеному цим Законом та іншими актами законодавства;

4. Кабінету Міністрів України до введення в дію цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, у тому числі переглянути ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики в частині встановлення вимог до ліцензіатів щодо обов’язкової наявності в закладах охорони здоров’я, в яких проводиться вилучення анатомічних матеріалів людини для трансплантації, відповідної матеріально-технічної бази та обладнання для констатації смерті мозку людини, а також устаткування і транспортних засобів для перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону;

2) забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та забезпечити набрання такими актами чинності одночасно з введенням в дію цього Закону;

4) та до 1 липня 2019 року забезпечити утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, забезпечити її інформатизацію, адміністрування, програмне забезпечення та наповнення відповідною інформацією у порядку, визначеному цим Законом та іншими актами законодавства;

Народні депутати України: О.В. Колганова
О.М. Кириченко
Т.Д. Бахтєєва
О.М. Біловол
А.Ф. Шипко
С.І. Березенко
Т.А. Донець
К.В. Яриніч
І.М. Шурма
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті