Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Положення про групи експертів МОЗ України»

21 Грудня 2018 2:50 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до Положення про групи експертів МОЗ України».

Проект наказу визначає статус, повноваження, основні завдання, функції та вимоги до груп експертів МОЗ України та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Основні завдання груп експертів — це підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації профільних напрямів, що потребує суттєвого навантаження і відповідної оплати.

Зауваження та пропозиції приймаються Медичним департаментом МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому (вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601) або електронному вигляді на адресу: o.dudin@ukr.net. Контактна особа: Гаврилюк Андрій Олександрович.

Проект
оприлюднений на сайті
МОЗ України 20.12.2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАКАЗ
Про внесення змін до Положення про групи експертів МОЗ України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації фахівцями профільних напрямів

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про групи експертів МОЗ України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2017 року № 302, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2017 року за № 488/30356, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ
про групи експертів МОЗ України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп експертів МОЗ України (далі — групи експертів МОЗ) та груп експертів МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — групи експертів структурних підрозділів ОДА).

2. Групи експертів МОЗ утворюються на засадах консультативно-дорадчого органу з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ України для формування та реалізації державної політики та стратегії у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з МОЗ України у розрізі галузей знань «Охорона здоров’я» за відповідними напрямами (профілем).

Групи експертів структурних підрозділів ОДА утворюються з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій на засадах консультативно-дорадчого органу для реалізації державної політики та стратегії у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у розрізі галузей знань «Охорона здоров’я» за відповідними напрямами.

3. Персональний склад членів груп експертів МОЗ (від двох до десяти осіб) затверджується наказом МОЗ України строком до шести місяців.

Персональний склад членів груп експертів структурних підрозділів ОДА затверджується наказами МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

До роботи груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА можуть залучатися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками (за згодою), а також іноземні фахівці з правом дорадчого голосу, які мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю, або особи з вищою освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я.

4. Діяльність груп експертів МОЗ координується Міністром охорони здоров’я та його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Групи експертів МОЗ з відповідних напрямів координують діяльність груп експертів структурних підрозділів ОДА.

Члени груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки на громадських засадах.

5. У своїй діяльності члени груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

6. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА та неможливості через це брати участь у роботі груп, вони зобов’язані письмово заявити про це посадовій особі, що затверджувала персональний склад членів відповідних груп експертів. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами чинного законодавства.

7. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо під час роботи групи експертів або після прийняття рішення групою експертів МОЗ та групою експертів структурних підрозділів ОДА, — таке рішення підлягає перегляду, а особа, що має конфлікт інтересів, відсторонюється до його врегулювання.

8. Членом групи експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА призначається фахівець з відповідного професійного спрямування, що має вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю, спеціалізацію та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років, кваліфікаційна категорія не нижче ніж перша та/або науковий ступінь не нижче кандидата наук, та особи з вищою освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, мають сертифікат спеціаліста за відповідною спеціальністю, зі стажем роботи з цієї спеціальності не менше 7 років. Бажаними є володіння однією з мов Європейського Союзу та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

До складу груп експертів з правом дорадчого голосу можуть включатися за згодою лікарі, міжнародні експерти відповідного профілю у разі наявності документів про освіту та кваліфікацію, виданих компетентними органами або уповноваженими організаціями Австралії, країн-членів Європейського Союзу, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії.

ІІ. Функції груп експертів

1. Групи експертів МОЗ:

1) беруть участь у:

 • підготовці пропозицій, проектів управлінських рішень для керівництва МОЗ України з питань, що відносяться до компетенції експертних груп МОЗ;
 • плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від профільних захворювань;
 • визначенні пріоритетних напрямів у сфері охорони здоров’я для формування запиту на проведення наукових досліджень;
 • підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;
 • забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартах, рекомендаціях у сфері охорони здоров’я;

2) надають:

 • методичну, консультативно-дорадчу допомогу групам експертів структурних підрозділів ОДА та закладам охорони здоров’я;
 • експертну оцінку і висновки (рецензії) з питань, що відносяться до компетенції експертних груп МОЗ, згідно з цим Положенням.

3) у своїй діяльності групи експертів МОЗ співпрацюють з робочими групами та комісіями МОЗ України.

2. Групи експертів структурних підрозділів ОДА:

1) беруть участь у:

 • підготовці пропозицій, проектів управлінських рішень для керівництва МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що відносяться до компетенції експертних груп структурних підрозділів;
 • плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від профільних захворювань;
 • підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;
 • забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартах, рекомендаціях у сфері охорони здоров’я;

2) надають:

 • методичну, консультативно-дорадчу допомогу закладам охорони здоров’я;
 • експертну оцінку і висновки (рецензії) з питань, що відносяться до компетенції експертних груп структурних підрозділів ОДА, згідно з цим Положенням;

3) у своїй діяльності групи експертів структурних підрозділів ОДА співпрацюють з робочими групами та комісіями МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, групами експертів МОЗ.

IIІ. Права та обов’язки членів груп експертів

1. Члени груп експертів МОЗ відповідно до своїх функцій мають право:

 • отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від структурних підрозділів МОЗ України, груп експертів структурних підрозділів ОДА, закладів та установ сфери охорони здоров’я України, закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я»;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів державних програм, заходів програмного характеру, наукових розробок в галузі діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів препаратів, медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру, що стосується сфери охорони здоров’я за відповідною спеціальністю;
 • надавати пропозиції (за дорученням МОЗ України) щодо призначення та звільнення членів груп експертів структурних підрозділів ОДА з відповідної спеціальності;
 • співпрацювати з медичними закладами вищої освіти та науково- дослідними установами МОЗ України та НАМН України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;
 • брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.

2. До обов’язків груп експертів МОЗ належить:

1) участь у:

 • плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від профільних захворювань;
 • розробці нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру, що стосується сфери охорони здоров’я за відповідною спеціальністю;
 • створенні та впровадженні галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • рецензуванні науково-дослідних робіт, що плануються до затвердження, і результатів їх виконання та впровадження;
 • підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;
 • роботі МОЗ України щодо планування та виконання державних програм та заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я;
 • формуванні пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень у профільній галузі з урахуванням актуальних потреб практичної медицини;
 • робочих групах та комісіях МОЗ України у разі необхідності;

2) координація роботи груп експертів з відповідної спеціальності структурних підрозділів ОДА;

3) надання пропозицій щодо покращення організації, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою з профільної спеціалізації та участь у роботі атестаційної комісії МОЗ України з атестації лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я;

4) надання Комісії МОЗ з питань направлення на лікування за кордон висновку про необхідність направлення громадянина України на лікування за кордон у встановлений законодавством строк;

5) надання за зверненням клініко-експертної комісії МОЗ України об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я та/або фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;

6) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ України.

3. Члени груп експертів структурних підрозділів ОДА відповідно до своїх функцій мають право:

 • отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, установ та закладів сфери охорони здоров’я, навчальних медичних закладів для виконання завдань;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів місцевих програм, заходів програмного характеру, наукових розробок в галузі діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів препаратів, медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру, що стосується сфери охорони здоров’я за відповідною спеціальністю;
 • співпрацювати з медичними закладами вищої освіти та науково- дослідними установами МОЗ України та НАМН України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;
 • брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.

4. До обов’язків груп експертів структурних підрозділів ОДА належать:

1) участь у:

 • підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;
 • роботі МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо планування та виконання державних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я, медичних заходів окремих державних та місцевих програм і комплексних заходів програмного характеру;

2) координація роботи з закладами та установами системи охорони здоров’я МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з відповідної спеціальності;

3) надання пропозицій щодо покращення організації, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, і молодших спеціалістів з медичною освітою з профільної спеціалізації та взяття участі у роботі атестаційних комісій з атестації лікарів, молодших спеціалістів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

4) надання за зверненням клініко-експертних комісій МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я та/або фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;

5) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті