Наказ МОЗ України від 22.02.2019 р. № 447

27 Березня 2019 2:06 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22.02.2019 р. № 447

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2019 р.

за № 299/33270

Про внесення змін до Положення про групи експертів МОЗ України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги населенню України, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації фахівцями профільних напрямів НАКАЗУЮ:

 1. Унести зміни до Положення про групи експертів МОЗ України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2017 року № 302, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2017 року за № 488/30356, виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Департаменту впровадження реформ (Гаврилюк А.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

21 березня 2017 року № 302

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 22 лютого 2019 року № 447)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2019 р.

за № 299/33270

ПОЛОЖЕННЯ

про групи експертів МОЗ України

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп експертів МОЗ (далі – групи експертів МОЗ) та груп експертів МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – групи експертів структурних підрозділів ОДА).
 2. Групи експертів МОЗ утворюються на засадах консультативно-дорадчого органу з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ, участі у формуванні стратегії у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з МОЗ у розрізі галузей знань «Охорона здоров’я» за відповідними (відповідним) напрямами (профілем).

Групи експертів структурних підрозділів ОДА утворюються з метою експертного супроводу завдань та функцій МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на засадах консультативно-дорадчого, реалізації стратегії у сфері охорони здоров’я, координації своєї роботи з МОЗ Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у розрізі галузей знань «Охорона здоров’я» за відповідними напрямами.

 1. Персональний склад членів груп експертів МОЗ (від двох до десяти осіб) затверджується наказом МОЗ. Склад груп експертів затверджується на строк виконання покладених завдань, але не більше ніж на шість місяців.

Персональний склад членів груп експертів структурних підрозділів ОДА затверджується наказами МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

До роботи груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА можуть залучатися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками (за згодою), фахівці з вищою медичною освітою, особи з вищою освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, а також іноземні фахівці, які мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю.

 1. Діяльність груп експертів МОЗ координується Міністром охорони здоров’я та його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Групи експертів МОЗ з відповідних напрямів координують діяльність груп експертів структурних підрозділів ОДА.

Члени груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА здійснюють визначені цим Положенням функції і обов’язки.

 1. У своїй діяльності члени груп експертів МОЗ та груп експертів структурних підрозділів ОДА керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.
 2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів груп експертів МОЗ і груп експертів структурних підрозділів ОДА та неможливості через це брати участь у роботі груп вони зобов’язані письмово повідомити про це відповідно Міністру охорони здоров’я та голову відповідної ОДА.
 3. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо під час роботи групи експертів або після надання висновку (рецензії) групою експертів МОЗ або групою експертів структурних підрозділів ОДА, такі висновки (рецензії) підлягають перегляду, а особа, що має конфлікт інтересів, виключається зі складу відповідних груп експертів.
 4. Членами груп експертів МОЗ та членами груп експертів структурних підрозділів ОДА призначаються фахівці з відповідного професійного спрямування, що мають вищу медичну освіту за відповідною спеціальністю, спеціалізацією та стаж роботи за основною спеціальністю не менше 7 років або науковий ступінь не нижче кандидата наук. Бажаними є володіння однією з мов Європейського Союзу та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

До складу груп експертів з правом дорадчого голосу можуть включатися за згодою лікарі, міжнародні експерти відповідного профілю за наявності документів про освіту та кваліфікацію, виданих компетентними органами або уповноваженими організаціями Австралії, країн – членів Європейського Союзу, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії.

ІІ. Функції груп експертів

 1. Групи експертів МОЗ:

1) беруть участь у:

 • підготовці пропозицій, управлінських рішень для МОЗ з питань, що належить до компетенції експертних груп МОЗ;
 • плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;
 • визначенні пріоритетних напрямів у сфері охорони здоров’я для формування запиту на проведення наукових досліджень;
 • підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;
 • забезпеченні обміну досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартах, рекомендаціях у сфері охорони здоров’я;

2) надають методичну, консультативно-дорадчу допомогу групам експертів структурних підрозділів ОДА та закладам охорони здоров’я;

3) надають висновки (рецензії) з питань, що належать до їх компетенції, згідно з цим Положенням, у тому числі висновки згідно з пунктом 6 Порядку направлення громадян України для лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1079, та відповідні висновки за зверненням клініко-експертної комісії МОЗ щодо об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я згідно із законодавством;

4) співпрацюють з робочими групами та комісіями МОЗ відповідно до законодавства.

 1. Групи експертів структурних підрозділів ОДА:

1) беруть участь у:

 • підготовці пропозицій, управлінських рішень для керівництва МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що належить до компетенції експертних груп структурних підрозділів;
 • плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;
 • підготовці аналітичних довідок та звітів за відповідними напрямами із щорічною доповіддю про їх стан;
 • забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартів, рекомендаціях у сфері охорони здоров’я;

2) надають методичну, консультативно-дорадчу допомогу закладам охорони здоров’я;

3) надають висновки (рецензії) з питань, що належать до компетенції експертних груп структурних підрозділів ОДА, згідно з цим Положенням;

4) співпрацюють з робочими групами та комісіями МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, групами експертів МОЗ відповідно до законодавства.

III. Права та обов’язки членів груп експертів

 1. Члени груп експертів МОЗ відповідно до своїх функцій мають право:
 • отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від структурних підрозділів МОЗ, груп експертів структурних підрозділів ОДА, закладів та установ сфери охорони здоров’я України, закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я»;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів державних програм, заходів програмного характеру, наукових розробок з питань діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів препаратів лікарських засобів, медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров’я за відповідною спеціальністю;
 • співпрацювати із закладами вищої освіти, охорони здоров’я, науково-дослідними установами МОЗ та НАМН України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;
 • брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.
 1. До обов’язків груп експертів МОЗ належить:

1) участь у:

 • плануванні конференцій, конгресів, симпозіумів, з’їздів, заходів з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від захворювань;
 • розробці проектів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров’я, за відповідною спеціальністю;
 • створенні та впровадженні галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • рецензуванні науково-дослідних робіт, що плануються до затвердження, і результатів їх виконання та впровадження;
 • підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;
 • роботі МОЗ щодо планування та виконання державних програм та заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я;
 • формуванні пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень у профільній галузі з урахуванням актуальних потреб практичної медицини;
 • робочих групах та комісіях МОЗ;

2) співпраця з групами експертів з відповідної спеціальності структурних підрозділів ОДА;

3) надання пропозицій щодо покращення організації, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою з профільної спеціалізації та участь у роботі атестаційної комісії МОЗ з атестації лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, згідно з законодавством;

5) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ.

 1. Члени груп експертів структурних підрозділів ОДА відповідно до своїх функцій мають право:
 • отримувати необхідну документацію та консультативну допомогу від МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, установ та закладів сфери охорони здоров’я, навчальних медичних закладів для виконання завдань;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів місцевих програм, заходів, наукових розробок з питань діагностики, профілактики, лікування захворювань, нових видів лікарських засобів, медичної техніки, обладнання, інструментів та медичних виробів, у тому числі проводити їх експертизу та оцінку;
 • надавати пропозиції та брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів та інших документів, що стосуються сфери охорони здоров’я, за відповідною спеціальністю;
 • співпрацювати із закладами вищої освіти, охорони здоров’я, науково-дослідними установами МОЗ та Національної академії наук України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;
 • брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.
 1. До обов’язків груп експертів структурних підрозділів ОДА належать:

1) участь у:

 • підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги;
 • роботі МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо планування та виконання державних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я, медичних заходів окремих державних та місцевих програм і комплексних заходів програмного характеру;

2) співпраця із закладами та установами системи охорони здоров’я МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

3) надання за зверненням клініко-експертних комісій МОЗ, МОЗ Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій об’єктивної та обґрунтованої оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я згідно із законодавством;

4) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги та експертних висновків на запити МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу з питань надання медичних послуг населенню Департаменту впровадження реформ А. Гаврилюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті