Проект «Про внесення змін до Законів України “Про Антимонопольний комітет України” та “Про захист економічної конкуренції”

Проект Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції» та пояснювальна записка до нього розміщені на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ) — www.amc.gov.ua.

Проектом пропонується уточнити, органи АМКУ якого рівня мають право надавати кваліфікаційні висновки і з яких саме питань; збільшення розміру штрафів (у 4?рази), що можуть накладати територіальні відділення АМКУ. Проектом розширюється перелік підстав для закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання, а також закріплюється можливість внесення плати не лише в національній валюті, а й у євро чи доларах США.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції» розроблено за власною ініціативою з метою удосконалення нормативної бази у сфері захисту економічної конкуренції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розроблено з метою удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції.

Законом України від 18?грудня 2008?р. №?689-VI Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7?червня 1996?р. доповнений ст. 151 «Поширення інформації, що вводить в оману». У зв’язку з цим, з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування, виникла практична необхідність у наданні органам Антимонопольного комітету України повноважень надавати, на звернення суб’єктів господарювання, висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій таких суб’єктів господарювання положенням ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Крім того, уточнюється, органи комітету якого рівня мають право надавати зазначені висновки.

Відповідно до статей 10?і 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11?січня 2001?р. №?2210-ІІІ (надалі — Закон) окремі випадки узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання потребують попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

У випадках, коли під час розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію, з’ясовується, що відповідна концентрація, узгоджені дії вже здійснені без отримання попереднього дозволу органів комітету, що підтверджується відповідним рішенням органів комітету, є підстави для припинення (закриття) провадження у такій справі про узгоджені дії, концентрацію. Цей випадок не передбачений чинною редакцією ст. 32?Закону як підстава для закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання.

Закон передбачає можливість внесення плати лише в національ­ній валюті, тобто в гривні. Втім, заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію можуть подаватися суб’єктами господарювання, що знаходяться за межами території України. З метою створення сприятливих умов для зазначених суб’єктів передбачається можливість внесення відповідної плати у євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати.

У випадках вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації, узгоджених дій без дозволу органів Антимонопольного комітету України, що призвело до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції, виникає необхідність усунення зазначених наслідків порушення. Запропоновані зміни спрямовані на узгодження відповідних положень ст. 48 «Рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» із частиною другою ст. 31 «Рішення у справах про узгоджені дії, концентрацію» Закону.

Відповідно до п. 17 ст. 50 Закону надання рекомендацій, зокрема суб’єктами господарювання, об’єднаннями, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідальність за вчинення вказаного порушення не передбачена чинною редакцією ст. 52?Закону. Законопроект спрямований на врегулювання зазначеної прогалини.

Граничний розмір штрафу за вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, що може накладатися за рішеннями територіальних відділень Комітету, визначався на початку 2000?р. (рік внесення проекту Закону України «Про захист економічної конкуренції» на розгляд Верховної Ради України). Оскільки величина нормативно закріпленого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з 2000?р. і дотепер не змінювалася, протягом майже 10 років зазначений розмір становить 17 000?грн. (1000?н.м.д.г.).

У більшості випадків розмір штрафу, що може бути накладений на суб’єктів господарювання за окреме порушення, з урахуванням наслідків порушення, розміру незаконно одержаного прибутку, тривалості вчинення порушення тощо, суттєво перевищує 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що зумовлює необхідність передачі матеріалів справи, розпочатої територіальним відділенням, до Комітету для прийняття рішення про накладення штрафу.

Це призводить до неефективного використання обмежених людських та фінансових ресурсів системи органів комітету.

Середній розміру штрафу, що накладався на суб’єктів господарювання за рішеннями тимчасових адміністративних колегій комітету протягом 2009 — І кв. 2010?р. становить понад 42 000?грн.; переважна кількість штрафів не перевищувала 50 000?грн.

Отже, з урахуванням загальної тенденції до збільшення розмірів штрафів, що накладаються органами комітету, пропонується обмежити максимальний розмір штрафу, що може накладатись адміністративними колегіями територіальних відділень комітету, величиною 4000?неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 000?грн.).

Необхідність закріплення обов’язку доказування факту здачі запитуваних документів на пошту зумовлена існуванням спорів стосовно належного виконання обов’язку з надання інформації, витребуваної уповноваженою особою комітету.

3. Правові аспекти

Відповідні суспільні відносини регулюються Законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Проект акта передбачає внесення змін до статей 14, 32, 34, 48, 52 і 62?Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Реалізація акта не потребує внесення змін до інших законів України чи актів Кабінету Міністрів України.

Акт не стосується прав і обов’язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових матеріальних і фінансових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта надісланий на погодження до заінтересованих органів.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту має забезпечити ефективність застосування законодавства про захист економічної конкуренції, що в свою чергу сприятиме підвищенню рівня реалізації конкурентної політики.

Голова Комітету О. Костусєв

Проект

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ?ЗАКОН УКРАЇНИ?ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ
«ПРО АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ» ТА «ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Законів України «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції» такі зміни:

1. В п. 2?частини п’ятої ст. 14?та п. 2?частини першої ст. 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» («Відомості Верховної Ради України», 1993?р., №?50, с. 472; 2000?р., №?41, с. 343; 2003?р., №?30, с. 247; 2004?р., №?13, с. 181; 2007?р., №?9, с. 67) слова «висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції,» виключити.

2. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» («Відомості Верховної Ради України», 2001?р., №?12, с. 64; 2003?р., №?30, с. 247; 2005?р., №?26, с. 348):

1) у ст. 14:

а) слова «органи Антимонопольного комітету України» замінити словами «Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України»;

б) доповнити словами та цифрами «та статті 151?Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;

2) статтю 32?викласти у такій редакції:

«Стаття 32. Підстави закриття розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання

1. Розгляд справи про узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо:

  • від заявника надійшло клопотання про відкликання заяви або про закриття розгляду справи;
  • заявник не подав інформацію у визначений органами Антимонопольного комітету України, головою його територіальних відділень строк, якщо відсутність такої інформації перешкоджає розгляду справи;
  • є рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання заявлених узгоджених дій, концентрації такими, що здійснені з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
  • заявника — юридичну особу ліквідовано.

2. Закриття розгляду справи з підстав, передбачених абзацами другим або третім частини першої цієї статті, не позбавляє заявника права звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення з новою заявою про надання згоди на узгоджені дії, концентрацію»;

3) статтю 34 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Плата вноситься у гривнях. Суб’єкти господарювання з місце­знаходженням за межами України можуть вносити плату у євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати».

У зв’язку з цим частини третю–п’яту вважати відповідно частинами четвертою–шостою;

4) абзац дев’ятий частини першої ст. 48 викласти у такій редакції:

«усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема усунення чи пом’якшення негативного впливу узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання на конкуренцію»;

5) у ст. 52:

а) в абзаці четвертому частини другої слова та цифри «13–16?та 18» замінити цифрами «13–18»;

б) у частині шостій слова «одну тисячу» замінити словами «чотири тисячі»;

6) доповнити частину третю ст. 62 реченням такого змісту:

«Неотримання документів Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням потребує подання відповідною особою належних доказів на підтвердження здавання таких документів на пошту».

ІІ. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті