Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

17 Червня 2020 12:11 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

1. Резюме

Проєкт акта розроблений з метою забезпечення фінансової спроможності закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності в рамках реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

На сьогодні існує необхідність кризової підтримки закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, і внаслідок укладання договорів з НСЗУ отримали фінансування, яке є меншим за медичну субвенцію 2019 року.

Запровадження можливості такої кризової підтримки дає можливість закладам охорони здоров’я державної і комунальної форми власності протягом півроку здійснити адаптацію своєї роботи з метою отримання в наступному році достатнього фінансування.

Зокрема, з цією метою було зменшено обсяг фінансування програми медичних гарантій на 906 млн грн та передано їх у якості медичної субвенції для підтримки закладів охорони здоров’я, які мають недостатнє фінансування.

На жаль, враховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — коронавірусна хвороба), обласні державні адміністрації вимушені були використати ці кошти здебільшого на боротьбу з коронавірусною хворобою.

Враховуючи наведене, виникла необхідність в перегляді положень Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року №65 (далі — Порядок).

3. Суть проєкту акта

Проєктом акта пропонується:

передбачити новий тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, лікування інсульту та інфаркту;

доповнення Порядку, відповідно до якої передбачається додаткове фінансування для закладів охорони здоров’я, які за договорами з НСЗУ отримають фінансування менше у порівнянні з 2019 роком.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта потребує додаткових витрат з Державного бюджету, а саме — фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта матиме позитивний вплив на інтереси місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проєкт акта не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт акта буде розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ для проведення консультацій з громадськістю.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

6. Прогноз впливу

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

Реалізація проєкту акта матиме позитивний вплив на усі регіони України.

Реалізація проєкту акта не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення; екологію та навколишнє природнє середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національною службою здоров’я України, Міністерством цифрової трансформації України.

Проєкт акта потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Проєкт акта не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету, передбачене зазначеним Законом, не потребується.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Бюджетного кодексу України.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов

Додаток до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту: проєкт акта розроблений з метою забезпечення фінансової спроможності закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності.

2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Заклади охорони здоров’я Спроможність отримувати належне фінансування + + Проєктом акта пропонується збільшити тарифи на окремі послуги, а також передбачити можливість додаткового фінансування закладів, які отримали фінансування менше у порівнянні з медичною субвенцією 2019 року
Територіальні громади Розвиток закладів охорони здоров’я + + Внаслідок додаткового фінансування закладів, які отримали фінансування менше у порівнянні з медичною субвенцією 2019 року органи місцевого самоврядування матимуть змогу спрямовувати додаткові кошти на розвиток закладів та забезпечення їх новим обладнанням
Громадяни Можливість отримувати медичні послуги належної якості + + Збільшення тарифів на окремі послуги, а також можливість додаткового фінансування закладів, які отримали фінансування менше у порівнянні з медичною субвенцією 2019 року, дасть змогу підтримати заклади охорони здоров’я та зосередити їх увагу на підвищенні якості послуг, що надаються ними

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

16.06.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2020 р. № ___
Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 32, ст. 1096, № 38, ст. 1242), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від___2020 р. №____

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

1. Пункт 6 після слів «крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567)» доповнити словами «(крім випадку, визначеного пунктом 40 розділу I цього переліку)».

2. Пункт 26 викласти в такій редакції:

«26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, для 100 осіб, та становить:

протягом періоду з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року — 11661,24 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року — 16393,70 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року, розділеної на 100.».

3. Пункт 35 викласти в такій редакції:

«35. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:

протягом періоду з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року — 19332,31 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року — 26947,00 гривні.».

4. Пункт 38 викласти в такій редакції:

«38. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:

протягом періоду з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року — 16001,43 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року — 30108,00 гривні.».

5. У пункті 1161 слова «(далі — медичні послуги)» виключити.

6. Абзац дев’ятий підпункту 1 та абзац восьмий підпункту 3 пункту 1164 після слів «які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій» доповнити словами «за цим пакетом медичних послуг».

7. Доповнити главою 31 такого змісту:

«Глава 31. Перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг

11615. НСЗУ укладає договори про перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг відповідно до укладених надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

11616. Тариф на перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг застосовується протягом періоду з 1 липня 2020 р. до 31 грудня 2020 р.

11617. Договори на перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я укладаються із закладами, які уклали договір з НСЗУ на надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, за виключенням спеціалізованих стоматологічних закладів.

11618. Запланована вартість перехідного фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць розраховується як комбінація глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг у частині виконання здійснення умов плану трансформації закладом охорони здоров’я, затверджених МОЗ в установленому порядку, за формулою:

Σfinance = Σglob * (PPGplan + PPCplan* Kplan), Σglob — глобальна ставка;

PPGplan, PPCplan — відповідні заплановані частка глобальної ставки та ставки за виконання договору з НСЗУ у відповідному місяці;

Kplan — коефіцієнт виконання умов плана трансформації закладом охорони здоров’я у відповідному місяці, затверджених МОЗ в установленому порядку. При розрахунку планових сум встановлюється рівним 1, при здійсненні виплат використовується фактичний коефіцієнт, за результатами моніторингової оцінки.

Розміри часток глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору встановлються наступним чином:

Місяць Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків Частка ставки за результатами виконання договору (PPCplan), відсотків
Липень 100 0
Серпень 100 0
Вересень 100 0
Жовтень 90 0
Листопад 90 10
Грудень 90 10

Глобальна ставка за місяць розраховується за формулою:

Σglob = ((Budprev — Budpmg))/9, де:

Budprev — сума фінансування надавача медичних послуг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (I квартал 2020 року помножено на 3);

Budpmg — сума фінансування надавача медичних послуг відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 3–26 цього Порядку (за 9 місяців 2020 року).

Виплати на перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я здійснюються виключно у випадках позитивного значення суми глобальної ставки, розрахованої за формулою, зазначеній в цій главі.

При здійсненні виплати, глобальна ставка перераховується виходячи з фактично отриманих надавачем послуг сум фінансування за договорами медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 3–26 цього Порядку (за 9 місяців 2020 року).».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін
Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65
6. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567), та медичних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок інших програм державного бюджету. 6. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567) (крім випадку, визначеного пунктом 40 Розділу I цього переліку), та медичних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок інших програм державного бюджету. З метою узгодження між собою положень постанови Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 р. № 1138 (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 27.05.2020 № 474) та пункту 6 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році
26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом дев’яти місяців для 100 осіб, та становить 11661,24 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки та чисельності населення, яке проживає на території Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі — відповідна адміністративно-територіальна одиниця) згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі — відповідна адміністративно-територіальна одиниця) станом на 1 січня 2019 року (далі — населення), розділеної на 100.

26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, для 100 осіб, та становить:

протягом періоду з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року — 11661,24 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року — 16393,70 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року, розділеної на 100

Підвищення тарифу на надання послуг з екстреної медичної допомоги
35. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 19332,31 гривні. 35. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:

протягом періоду з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року — 19332,31 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року — 26947,00 гривні.

Підвищення тарифу на надання послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах
38. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 16001,43 гривні. 38. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:

протягом періоду з 1 квітня 2020 року до 30 червня 2020 року — 16001,43 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 року до 31 грудня 2020 року — 30108,00 гривень.

Підвищення тарифу на надання послуг з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах
1161. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — медичні послуги), з надавачами медичних послуг, які включені до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, поданого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідають умовам закупівлі. 1161. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з надавачами медичних послуг, які включені до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, поданого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідають умовам закупівлі. Усунення неузгодженостей у застосуванні термінології щодо медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
1164. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

1) за перший місяць дії договору:

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичнихпослуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

3) за кожен місяць дії договору, крім першого та останнього місяців:

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

1164. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

1) за перший місяць дії договору:

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій за цим пакетом медичних послуг на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

3) за кожен місяць дії договору, крім першого та останнього місяців:

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій за цим пакетом медичних послуг на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

Забезпечення розрахунку фактичної вартості медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, передбачених пакетом послуг
Глава відсутня Глава 31. Перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг

11615. НСЗУ укладає договори про перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг відповідно до укладених надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

11616. Тариф на перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг застосовується протягом періоду з 1 липня 2020 р. до 31 грудня 2020 р.

11617. Договори на перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я укладаються із закладами, які уклали договір з НСЗУ на надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, за виключенням спеціалізованих стоматологічних закладів.

11618. Запланована вартість перехідного фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я для надання медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць розраховується як комбінація глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг у частині виконання здійснення умов плану трансформації закладом охорони здоров’я, затверджених МОЗ в установленому порядку, за формулою:

Σfinance = Σglob * (PPGplan + PPCplan* Kplan),

Σglob — глобальна ставка;

PPGplan, PPCplan — відповідні заплановані частка глобальної ставки та ставки за виконання договору у відповідному місяці;

Kplan — коефіцієнт виконання умов плану трансформації закладом охорони здоров’я у відповідному місяці, затверджених МОЗ в установленому порядку. При розрахунку планових сум встановлюється рівним 1, при здійсненні виплат використовується фактичний коефіцієнт, за результатами моніторингової оцінки.

Забезпечення кризової підтримки закладам охорони здоров’я державної і комунальної форми власності протягом півроку та для подальшого здійснення адаптації своєї роботи задля отримання в наступному році достатнього фінансування.
Розміри часток глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору встановлються наступним чином:

Місяць

Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків

Частка ставки за результатами виконання договору (PPCplan), відсотків

Липень 100 0

Серпень 100 0

Вересень 100 0

Жовтень 100 0

Листопад 90 10

Грудень 90 10

Глобальна ставка за місяць розраховується за формулою:

Σglob = ((Budprev — Budpmg))/9, де:

Budprev — сума фінансування надавача медичних послуг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (I квартал 2020 року помножено на 3);

Budpmg — сума фінансування надавача медичних послуг відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 3–26 цього Порядку (за 9 місяців 2020 року).

Виплати на перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я здійснюються виключно у випадках позитивного значення суми глобальної ставки, розрахованої за формулою, зазначеній в главі 31 цього Порядку.

При здійсненні виплати, глобальна ставка перераховується виходячи з фактично отриманих надавачем послуг сум фінансування за договорами медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 3–26 цього Порядку (за 9 місяців 2020 року).

 

В.о. Генерального директора Директорату медичних послугАсан Чарухов

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Олександр 17.06.2020 1:05
Я так зрозумів, що ще на пів-року подовжується перехідний період, щоб деякі нерадиві керівники медичних закладів, які чи не встигли, чи прогавили, чи були лінивими, нерозторопними, непрофесійними і не змогли підготувати матеріально-технічну базу своїх закладів, своєчасно не забезпечили заклади відповідними фахівцями, не проконтролювали їх професійну підготовку (курси, атестація) і щоб вони за пів-року все це виправили. А ті керівники і їх заклади, які і за цей час не справляться, та не заключать договори з НСЗУ будуть ліквідовані? А звідки гроші візьмете - з первинної ланки?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*