Постанова КМУ від 05.02.2020 р. № 65

10 Лютого 2020 12:27 Поділитися

Втратив чинність

(Дію постанови припинено згідно п. 7  цієї постанови)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 05.02.2020 р. № 65

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року

Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року (далі — Порядок), що додається.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 4. Установити, що Порядок застосовується Національною службою здоров’я:

для первинної медичної допомоги — з дня набрання чинності цією постановою до 31 березня 2021 р.;31 грудня 2020 р.;

для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р.;31 грудня 2020 р.;

для реімбурсації лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу (крім інсулінів) — з дня набрання чинності цією постановою до 31 березня 2021 р..31 грудня 2020 року.

для стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, – з 1 квітня 2020 р. до 31 березня 2021 р.;

для екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, – з 1 квітня 2020 р. до 31 січняберезня 2021 р.;

для перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я – до 31 березня 2021 р.;

для стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, медичної допомоги, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, — з 1 квітня 2020 р. протягом періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 30 календарних днів після його відміни;

для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р., — з 1 до 30 квітня 2020 р. включно.

 1. Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я після опрацювання даних, поданих за формами звітності з питань охорони здоров’я за 2019 рік, забезпечити в установленому порядку в разі потреби внесення відповідних змін до тарифів та коригувальних коефіцієнтів, визначених у Порядку.
 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом трьох днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити надання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій Національній службі здоров’я, закладам охорони здоров’я та фізичним особам — підприємцям, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичні послуги, передбачені главами 2, 3, 20 і 21 розділу ІІ Порядку, відповідно інформації про:

визначений центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з яким Національна служба здоров’я укладає договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання екстреної медичної допомоги;

зміни у структурі мережі закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які відбулися в період з 1 січня 2019 р. до 1 лютого 2020 р., що призвели до зміни запланованої кількості та структури пролікованих випадків;

заплановану кількість осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію та перебуватимуть під медичним наглядом, та кількість дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями та перебуватимуть під медичним наглядом, за надавачами медичних послуг;

заплановану кількість осіб, які отримуватимуть замісну підтримувальну терапію, за надавачами медичних послуг.

 1. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 року 31 березня 2021 р. крім глави 29 Порядку, яка діє до 31 грудня 2020 року.

Прем’єр-міністр УкраїниО. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 лютого 2020 р. № 65

ПОРЯДОК
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року

І. Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі — програма медичних гарантій).
 2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із НСЗУ (далі — договір), а також на суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

базова ставка — середня вартість медичної послуги, що розрахована як співвідношення обсягу бюджетних коштів та прогнозної кількості медичних послуг за відповідним напрямом;

ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи — коригувальний коефіцієнт, що враховує характеристики складності пролікованих випадків та інтенсивність використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в рамках однієї діагностично-спорідненої групи відносно загальної середньої вартості профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації клінічного випадку в умовах стаціонару;

гранична сума оплати — максимальна сума, передбачена договором для оплати надання пакета медичних послуг, яку надавач медичних послуг може отримати за договором у відповідному періоді;

діагностично-споріднена група — група клінічних випадків, що характеризуються схожими (пов’язаними за діагнозами) клінічними станами та подібною інтенсивністю використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в умовах стаціонару;

індекс структури випадків — середньозважене значення всіх вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп за всіма пролікованими випадками за відповідний період;

капітаційна ставка — розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта незалежно від кількості фактичних звернень пацієнта за медичною допомогою протягом визначеного періоду;

ліміт — оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

пакет медичних послуг — перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, у межах певного виду медичної допомоги, до яких встановлюються єдині специфікації, умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором;

принцип екстериторіальності — надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від  зареєстрованого місця проживання або перебування;

принцип нейтральності бюджету — відповідність тарифів та запланованої кількості медичних послуг загальному обсягу бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій;

пролікований випадок — комплекс наданих медичних послуг пацієнту, у разі потреби цілодобового лікарського нагляду, за умови його госпіталізації до стаціонару на одну добу або на більший строк для профілактики та/або діагностики, та/або лікування, та/або медичної реабілітації, що завершується вибуттям пацієнта із стаціонару (у тому числі у разі смерті в стаціонарних умовах протягом 24 годин з моменту госпіталізації за умови документального підтвердження таких випадків).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 1. Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) паліативної медичної допомоги;

6) медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

 1. У межах програми медичних гарантій НСЗУ здійснює реімбурсацію лікарських засобів згідно з переліком станів та лікарських засобів (непатентованих назв), зазначених у розділі ІІІ цього Порядку, відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716).
 2. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, (крім випадку, визначеного пунктом 40 розділу I цього переліку) постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567), та медичних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок інших програм державного бюджету.
 3. НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59), відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які оплачено за рахунок коштів інших джерел, не передбачених договором. Інформація про надані медичні послуги, які оплачуються за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, вноситься надавачами до електронної системи охорони здоров’я.

До тарифу на медичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету.

8. Попередня оплата медичних послуг за договорами здійснюється в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

Попередня оплата за надання медичних послуг, передбачених у главах 27—30 цього Порядку, здійснюється насамперед для виконання керівниками закладів охорони здоров’я вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових окладів.

9. Визначення медичної послуги як такої, що належить до відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами або хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров’я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та/або національного класифікатора НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій», затверджених Мінекономіки.

У період з 1 квітня по 30 червня 2020 р. включно підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакетів медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, здійснюється НСЗУ на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682).;

Підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакета медичних послуг, зазначеного в главі 30 цього Порядку, здійснюється на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682).

10. Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, передбачених Національним переліком основних лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157), необхідних для надання таких послуг відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та специфікацій.

Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити за умови наявності технічних можливостей, які забезпечує НСЗУ, та за згодою пацієнта надання йому додаткових послуг (сервісів), пов’язаних з наданням медичних послуг та виписуванням електронного рецепта (надсилання повідомлень через засоби мобільного зв’язку, на адресу електронної пошти тощо).

11. НСЗУ укладає договори на підставі поданих заяв про укладення договорів (далі — заява), поданих разом з необхідними документами, та інформації, внесеної до системи, відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59).

У разі перевищення розрахункової загальної орієнтовної ціни договорів за кожним пакетом медичних послуг, розрахованої на підставі поданих заяв, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бюджетний рік:

для пакетів медичних послуг, зазначених у главах 3–7, 9–14 розділу ІІ цього Порядку, запланована кількість медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг зменшується пропорційно до  загальної запланованої НСЗУ кількості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг;

для пакетів медичних послуг, зазначених у главах 8, 15–26 29 розділу ІІ цього Порядку, базова ставка за медичні послуги, передбачена цим Порядком, зменшується пропорційно до суми бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг.

111. Якщо строк дії договору становить менше дев’яти місяців, за кожним пакетом медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації програми медичних гарантій, зазначеним у розділі ІІ цього Порядку, включеним до такого договору, до запланованої вартості медичних послуг застосовується коефіцієнт, який обчислюється за формулою N/9, де N — кількість місяців строку дії такого договору.

112. Якщо строк дії договору становить менше дев’яти місяців, за пакетами медичних послуг, визначених  у главах 2–26 розділу II 8, 15–26 розділу ІІ цього Порядку, до фактичної вартості таких медичних послуг за місяць застосовується коефіцієнт, який обчислюється за формулою 9/N, де N — кількість місяців строку дії договору.

12. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого включені одночасно пакети медичних послуг, зазначені в главах 3 або 8 і главах 4–7, або 9–14, або 16–19 розділу ІІ цього Порядку, то розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 4–7 або 9–14, або 16–19 розділу ІІ цього Порядку.

До договору не можуть бути включені одночасно пакети медичних послуг, передбачені главами 27 і 30 цього Порядку.

13. Під час укладення договору про внесення змін до договору, пов’язаних із зміною запланованої вартості медичних послуг та/або граничної суми оплати на наступні місяці, використовуються дані про надані медичні послуги, які містяться в електронній системі охорони здоров’я.

Укладення договору про внесення змін до договору, пов’язаних із зміною запланованої вартості медичних послуг та/або граничної суми оплати на наступні місяці, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 27—29 розділу ІІ цього Порядку, здійснюється у разі відсутності залишку коштів у межах запланованої вартості медичних послуг згідно з діючим договором, достатнього для здійснення повної оплати фактичної вартості медичних послуг за відповідний місяць.

14. У разі перевищення вартості наданих медичних послуг за місяць за всіма договорами під час надання медичних послуг, зазначених у главах 3–7 розділу ІІ цього Порядку, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний період за відповідним пакетом медичних послуг, несплачений залишок підлягає сплаті НСЗУ в наступних звітних періодах у межах загальної суми бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, у частині, пропорційній до суми таких залишків за всіма договорами. При цьому оплата несплаченого залишку здійснюється за тарифом із застосуванням коригувальних коефіцієнтів, що діяли у періоді, протягом якого відповідні медичні послуги надавалися.

15. Під час надання медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, з метою дотримання принципу нейтральності бюджету під час розрахунку вартості таких медичних послуг до базової ставки на пролікований випадок застосовується коефіцієнт збалансованості бюджету, який розраховується в порядку, наведеному в додатку 1 до цього Порядку.

16. У разі зміни кількості фактично наданих медичних послуг, зазначених у главах 4-7, 9-14 розділу II цього Порядку, у порівнянні з плановою відповідно до договору, що виявлено за результатами аналізу інформації про кількість фактично наданих медичних послуг за попередні три місяці дії договору, внесеної до електронної системи охорони здоров’я, НСЗУ має право ініціювати внесення змін до договору в порядку, передбаченому договором. Прогнозна кількість медичних послуг у наступному періоді визначається на рівні середньомісячної кількості фактично наданих послуг протягом попередніх трьох місяців з урахуванням динаміки кількості наданих послуг щомісяця. Перерахунок проводиться в межах бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бюджетний період. У разі перевищення суми перерахунку над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг, скоригована кількість медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг зменшується пропорційно до загальної запланованої НСЗУ кількості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

16. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, зазначених у главах 15–26 розділу ІІ цього Порядку, що виявлено за результатами аналізу інформації про обсяг фактично наданих медичних послуг за попередні шість місяців дії договору, внесеної до електронної системи охорони здоров’я, порівняно із запланованими у договорі обсягами медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення змін до договору в порядку, передбаченому договором. Обсяг скоригованої вартості медичних послуг визначається виходячи з розрахунку запланованої кількості послуг у наступному періоді на рівні середньомісячного обсягу фактично наданих послуг протягом зазначеного періоду.

16. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, зазначених у главах 15—20 та 22—26 розділу II цього Порядку, що виявлено за результатами аналізу інформації про обсяг фактично наданих медичних послуг за попередні шість місяців дії договору, внесеної до електронної системи охорони здоров’я, порівняно із запланованими у договорі обсягами медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення змін до договору в порядку, передбаченому договором. Обсяг скоригованої вартості медичних послуг визначається виходячи з розрахунку запланованої кількості послуг у наступному періоді на рівні максимального місячного обсягу фактично наданих послуг протягом зазначеного періоду. Перерахунок проводиться в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бюджетний період. У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг, обсяг скоригованої вартості медичних послуг визначається пропорційно до суми бюджетних асигнувань за таким пакетом медичних послуг.

17. У межах бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій, на початок бюджетного періоду формується резерв коштів в обсязі не більше одного відсотка обсягу бюджетних асигнувань, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої реалізується програма медичних гарантій.

Резерв коштів формується для оплати послуг, передбачених програмою медичних гарантій, та використовується НСЗУ за погодженням з МОЗ насамперед у разі потреби за напрямами, передбаченими у главах 1, 3–7, главах 1–7, 15–17, 23–26 розділу ІІ цього Порядку.

Резерв коштів може бути використаний НСЗУ понад тарифи та коригувальні коефіцієнти, визначені у розділі ІІ цього Порядку, за відповідними напрямами.

Резерв коштів не може бути використаний на момент підписання договорів з метою визначення запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за договорами.

171. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 27—30 цього Порядку, надавач зобов’язується неухильно дотримуватися вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема в частині встановлення передбачених законодавством доплат та надбавок до посадових окладів.

У разі отримання НСЗУ інформації щодо порушення надавачем зазначених вимог законодавства НСЗУ має право звернутися до уповноважених органів державної влади та передати таку інформацію для вжиття відповідних заходів реагування.

172. Відбір зразків та лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, або підозрою на неї під час самостійного звернення пацієнта до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, здійснюється незалежно від наявності у пацієнта поданої декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Надавачі медичних послуг, які надають первинну медичну допомогу, мають в обов’язковому порядку вести всі електронні записи щодо пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

173. Протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2021 р.:

запланована вартість медичних послуг відповідно до кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, розраховується як добуток граничної суми оплати за договором за грудень 2020 р. та кількості місяців строку дії договору у 2021 році;

запланована вартість медичних послуг відповідно до кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 3, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, розраховується як добуток граничної суми оплати за договором за грудень 2020 р. та кількості місяців строку дії договору у 2021 році;

запланована вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку, розраховується як добуток граничної суми оплати за договором з НСЗУ за грудень 2020 р. та кількості місяців, що входять до зазначеного періоду, яка дорівнює 3. Для надавачів медичних послуг, для яких під час розрахунку запланованої вартості медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку для пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», у грудні 2020 р. за відповідним договором не застосовувався коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово, що становить 1,3, протягом періоду з 1 по 31 березня 2021 р. застосовується зазначений коефіцієнт за умови відповідності надавача медичних послуг додатковим умовам закупівлі, визначеним в оголошенні НСЗУ про укладення договорів;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, запланована вартість медичних послуг розраховується відповідно до порядку, передбаченого для розрахунку договорів до 31 грудня 2020 р., пропорційно до строку дії договору у 2021 році;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 3, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за один місяць дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 р.;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за один місяць дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 р.;

фактична вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку, у період з 1 січня по 28 лютого 2021 р. за кожен місяць дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 р.;

фактична вартість медичних послуг, передбачених главою 3 розділу II цього Порядку, в березні 2021 р. дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 р., до якої застосовується коригувальний коефіцієнт на умовах, наведених в абзаці третьому цього пункту;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, фактична вартість медичних послуг розраховується як 1/n від запланованої вартості зазначених медичних послуг, розрахованої згідно з абзацом четвертимтретім цього пункту, заокруглена до другого знака після коми, де n – кількість місяців строку дії договору;

фактична вартість медичних послуг для кожного договору для послуг, передбачених главами 2, 3, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, за останній місяць строку дії договору за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця дії договору;

для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за договором з НСЗУ, порядок розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг, наведений в главах 2, 3, 8, 15-26 розділу II цього Порядку, не застосовується.

174. Протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2021 р.:

запланована вартість медичних послуг, зазначених у главах 4-7, 9-14 розділу II цього Порядку, відповідно до договору розраховується як добуток середньомісячної фактичної кількості наданих медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за період протягом квітня – грудня 2020 р., ставки на пролікований випадок та кількості місяців строку дії договору протягом I кварталу 2021 р.;

для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідних медичних послуг за договором з НСЗУ, запланована вартість медичних послуг розраховується відповідно до порядку, передбаченого для розрахунку договорів до 31 грудня 2020 р., пропорційно до строку дії договору у 2021 році;

порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг, наведений в главах 4-7, 9-14 розділу II цього Порядку, не застосовується.

ІІ. Пакети медичних послуг, що підлягають оплаті  в рамках реалізації програми медичних гарантій

Глава 1. Первинна медична допомога

 1. У межах програми медичних гарантій здійснюється оплата за надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги, передбачених Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

19. Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги встановлюється як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та становить:

600,48 гривні на рік — протягом періоду з 1 січня до 31 жовтня 2020 року;

651,6 гривні на рік — протягом періоду з 1 листопада 2020 р. до 31 березня 2021 року.1 листопада до 31 грудня 2020 року.

19. Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги встановлюється як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та становить 600,48 гривні на рік.

20. До тарифу на медичне обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

від 0 до 5 років — 2,465;

від 6 до 17 років — 1,356;

від 18 до 39 років — 0,616;

від 40 до 64 років — 0,739;

понад 65 років — 1,232.

 1. Якщо медичне обслуговування пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 3 глави 1 розділу II цього у пункті 20 Порядку, застосовується (шляхом множення) коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
 2. До тарифу на медичне обслуговування пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:
Рівень перевищення ліміту Коефіцієнт
Від 100 відсотків ліміту + одна декларація до 110 відсотків ліміту включно 0, 616
Від 110 відсотків ліміту + одна декларація до 120 відсотків ліміту включно 0, 493
Від 120 відсотків ліміту + одна декларація до 130 відсотків ліміту включно 0, 37
Від 130 відсотків ліміту + одна декларація до 140 відсотків ліміту включно 0, 246
Від 140 відсотків ліміту + одна декларація до 150 відсотків ліміту включно 0, 123
Від 150 відсотків ліміту + одна декларація та всі наступні 0

Розподіл пацієнтів, що подали  декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, понад ліміт за віковими групами, зазначеними в пункті 20 цього Порядку, здійснюється за фактичною структурою пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря. Особливості застосування коефіцієнтів, зазначених у цьому пункті, у тому числі до тарифів на медичне обслуговування пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох закладів охорони здоров’я, визначаються у договорі.

 1. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пункті 20 цього Порядку, не застосовуються до тарифу за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію на надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги понад ліміт.
 2. Тарифи, встановлені у пункті 19 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 2. Екстрена медична допомога

 1. НСЗУ укладає договори про надання екстреної медичної допомоги з одним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідає умовам закупівлі та визначений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.
 2. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом дев’яти місяців для 100 осіб, та становить 11 661,24 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки та населення, яке проживає на території Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі — відповідна адміністративно-територіальна одиниця)», а після слів і цифр «станом на 1 січня 2019 року» доповнити словами «(далі — населення)відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року розділеної на 100.

26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, для 100 осіб, та становить:

протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 року — 11 661,24 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 р. до 31 березня 2021 рокуз 1 липня до 31 грудня 2020 року — 16 393,7 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року, розділеної на 100.

26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється:

1) протягом періоду з 1 квітня 2020 р. до 31 січня 2021 р. — як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, для 100 осіб, та становить:

протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 р. — 11661,24 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 р. до 31 січня 2021 р. — 16393,7 гривні;

2) з 1 лютого до 31 березня 2021 р. — як глобальна ставка, що розраховується на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою одній особі, та становить 235 гривень на рік.

До тарифу на медичні послуги з 1 лютого 2021 р. застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, який становить:

1,08 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду у кількості менше 100 осіб на 100 000 населення;

1,16 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду у кількості від 100 до 200 осіб на 100 000 населення;

1,24 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду у кількості від 200 до 300 осіб на 100 000 населення;

1,32 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду у кількості більше 300 осіб на 100 000 населення.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, з 1 квітня по 31 грудня 2020 р. розраховується як добуток базової капітаційної ставки, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 р., розділеної на 100.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за січень 2021 р. встановлюється як гранична сума оплати за договором за грудень 2020 року.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, з 1 лютого 2020 р. по 31 березня 2021 р. розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, коригувального коефіцієнта за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 1,24, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2020 р. та кількості місяців, що залишилися до закінчення дії договору (з 1 лютого 2021 р.), із заокругленням до двох знаків після коми.

 1. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за один місяць за кожним договором з 1 квітня по 31 грудня 2020 р. розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, із заокругленням до другого знака після коми.розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за останній місяць року за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця поточного року.

Фактична вартість медичних послуг за січень 2021 р. дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 року.

Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за один місяць за кожним договором з 1 лютого по 31 березня 2021 р. розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнту за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня   2020 р., із заокругленням до двох знаків після коми.

Глава 3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

 1. НСЗУ укладає договори про хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій за двома пакетами медичних послуг:

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

 1. Тариф на медичні послуги, які включені до цих пакетів медичних послуг, передбачені специфікаціями, встановлюється як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, що розраховані на основі базової ставки на пролікований випадок, що становить 4 563,64 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.
 2. До базової ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти:

коефіцієнт збалансованості бюджету, що розраховується не рідше одного разу на квартал у порядку, наведеному в додатку 1 до цього Порядку;

коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово, що становить 1,3;

ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи, значення якого наведено в додатку 2 до цього Порядку.

Коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово застосовується тільки для пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» за умови відповідності надавача медичних послуг додатковим умовам закупівлі, визначеним в оголошенні НСЗУ про укладення договорів.

 1. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно з даними, що містяться в заяві, визначеними на підставі звіту юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб — підприємців, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 2018 рік, за формою звітності № 20, затвердженою МОЗ (далі — звіт), та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

У разі коли в період з 1 січня 2019 р. до 1 лютого 2020 р. відбулися зміни у структурі мережі, що призвели до зміни запланованої кількості та структури медичних послуг у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, кількість медичних послуг у заяві зазначається на підставі інформації Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

Запланована кількість медичних послуг за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» за кожною діагностично-спорідненою групою розраховується як заокруглення до цілого числа 3/4 зазначеної в заяві кількості пролікованих випадків за кожною групою, розрахованої відповідно до таблиці 3500 звіту (крім рядків 14.1—14.3), до якої застосовується коефіцієнт, який розраховується як співвідношення загальної кількості оперованих хворих, зазначеної  в таблиці 3501 звіту, до загальної кількості операцій, проведених у стаціонарних умовах, зазначеної в таблиці 3500 звіту.

Планова кількість медичних послуг за пакетом медичних послуг  «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» за кожною діагностично-спорідненою групою розраховується як заокруглення до цілого числа 3/4 зазначеної в заяві кількості пролікованих випадків за кожною групою, розрахованої відповідно до суми кількості послуг у графах 1, 3, 4, 7 таблиці 3220 звіту, крім:

 • рядка 2.2, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 19 розділу ІІ цього Порядку;
 • рядків 3.0, 3.1 і 3.2, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 16 або 17 розділу ІІ цього Порядку;
 • рядка 6.0, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 18 розділу ІІ цього Порядку;
 • рядка 10.6, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 5 розділу ІІ цього Порядку;
 • рядків 10.9―10.11, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 4 розділу ІІ цього Порядку;
 • рядка 16.0, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 6 розділу ІІ цього Порядку; кількості послуг, визначених у рядку 16.0, зменшених на кількість медичних послуг та підтверджених заявою за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 6 розділу II цього Порядку;
 • рядка 17.0, крім даних, поданих у заяві за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 7 розділу ІІ цього Порядку, кількості послуг, визначених у рядку 17.0, зменшених на кількість медичних послуг та підтверджених заявою за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 7 розділу II цього Порядку, до якої застосовується коефіцієнт, який розраховується за формулою:

де:

К — коригувальний коефіцієнт для розрахунку кількості пролікованих випадків у стаціонарних умовах;

S — загальна кількість оперованих хворих, зазначена  в таблиці 3501 звіту;

Т — загальна кількість пролікованих хворих у стаціонарних умовах, зазначена  в таблиці 3220 звіту.

32. Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) таким чином:

32.Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) у такому порядку:

32. Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) таким чином:

Місяць

Місяць

Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків

Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків

Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків

Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків

Квітень

Квітень

100

100

0

0

Травень

Травень

90 100

100

10 0

0

Червень

Червень

75  100

100

25 0

0

Липень

Липень

60 90

100

40 10

0

Серпень

Серпень

60 75

100

40 25

0

Вересень

Вересень

60

100

40

0

Жовтень

Жовтень

60

10090

40

010

Листопад

Листопад

60

10080

40

020

Грудень

Грудень

60

10070

40

030

Глобальна ставка за місяць розраховується за формулою:

де:

Σglob i — сума глобальної ставки у відповідному місяці;

Casesplan i — запланована кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR — базова ставка;

CMIplan i — запланований індекс структури випадків у відповідному місяці;

Rplan i — запланований коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

PPGplan i— запланована частка глобальної ставки у відповідному місяці.

Розрахунок запланованої суми оплати за проліковані випадки за місяць здійснюється за формулою:

де:

ΣDRGi — сума оплати за проліковані випадки у відповідному місяці;

Casesplan i — запланована кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR — базова ставка;

CMIplan i — запланований індекс структури випадків у відповідному місяці;

Rplan i — коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

PPDplan i — запланована частка ставки на пролікований випадок у відповідному місяці.

Запланований індекс структури випадків відповідного для надавача медичних послуг розраховується за формулою:

де:

CMIplan — запланований індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;

Casesplan i — запланована кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідною діагностично-спорідненою групою;

RWi — ваговий коефіцієнт за відповідною діагностично-спорідненою групою;

Casesplan — загальна запланована кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

 1. Фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць розраховується як сума розміру глобальної ставки на медичні послуги за місяць та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді.

Розрахунок фактичної суми оплати за проліковані випадки за місяць здійснюється за формулою:

де:

ΣDRGi — фактична сума оплати за проліковані випадки у відповідному місяці;

Casesfact i — фактична кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR — базова ставка;

CMIfact  — фактичний індекс структури випадків у відповідному місяці;

Rfact i — коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

PPDfact i — частка ставки на пролікований випадок у відповідному місяці.

Фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг розраховується за формулою:

де:

CMIfact — фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;

ΣCasesfact i — фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідною діагностично-спорідненою групою;

RW i — ваговий коефіцієнт за відповідною діагностично-спорідненою групою;

Casesplan Casesfact— загальна фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

 1. Тарифи, встановлені в пункті 29 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, та ставку на оплату медичної реабілітації в гострому періоді.

Глава 4. Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах

 1. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 19 332,31 гривні.  35. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 року — 19 332,31 гривні;протягом періоду з 1 липня 2020 р. до 31 березня 2021 рокуз 1 липня до 31 грудня 2020 року — 26 947 гривень.».
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.
 3. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 5. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

 1. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 16 001,43 гривні. 

  38. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:

  протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 року — 16 001,43 гривні;

  протягом періоду з 1 липня 2020 р. до 31 березня 2021 рокуз 1 липня до 31 грудня 2020 року — 30 108 гривень.

 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.
 3. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 6. Медична допомога при пологах

 1. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 8 136,03 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.
 3. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при пологах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 7. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

 1. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, що розраховується на основі базової ставки на пролікований випадок, яка становить 29 678,86 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.
 2. Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:

під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла до 1 500 грамів — 3,32;

під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла більше 1 500 грамів  1500 грамів і більше— 0,879.

 1. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.
 2. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках за місяць за кожним договором розраховується як добуток базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 8. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу

 1. Тариф на медичні послуги з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати 100 послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років, що розрахована на основі базової ставки на медичні послуги, яка становить 4 942 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.
 2. Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:

за хірургічні втручання, проведені амбулаторно, — 9,713;

за консультації, проведені амбулаторно, — 1;

за стоматологічну допомогу — 0,186.

 1. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток заокругленої до цілого числа 3/4 кількості медичних послуг, що містяться у заяві згідно з даними звіту, базової ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів.
 2. Фактична вартість медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за період до 1 числа останнього місяця.

 1. Тарифи, встановлені у пункті 48 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 9. Мамографія

 1. Тариф на медичні послуги з проведення мамографії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 204,12 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу.
 3. Фактична вартість медичних послуг з проведення мамографії в амбулаторних умовах на один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості фактично наданих послуг за один місяць фактично наданих послуг за відповідний місяць.

Глава 10. Гістероскопія

 1. Тариф на медичні послуги з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 1 965,6 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.
 3. Фактична вартість медичних послуг з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.
 4. Тарифи, встановлені у пункті 56 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 11. Езофагогастродуоденоскопія

 1. Тариф на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 749,52 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.
 3. Фактична вартість медичних послуг з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.
 4. Тарифи, встановлені у пункті 60 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 12. Колоноскопія

 1. Тариф на медичні послуги з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 943,92 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.
 3. Фактична вартість медичних послуг з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.
 4. Тарифи, встановлені у пункті 64 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 13. Цистоскопія

 1. Тариф на медичні послуги з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 802,44 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.
 3. Фактична вартість медичних послуг з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць фактично наданих послуг за відповідний місяць.
 4. Тарифи, встановлені у пункті 68 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 14. Бронхоскопія

 1. Тариф на медичні послуги з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 968,76 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.
 3. Фактична вартість медичних послуг з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.
 4. Тарифи, встановлені у пункті 72 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 15. Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах

 1. Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах, що розрахована на основі ставки на медичну послугу, яка становить 1 894,16 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу.
 3. Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

 1. Тарифи, встановлені у пункті 76 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 16. Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

 1. Тариф на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 17 843,96 гривні. До тарифу з 1 вересня 2020 р. застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей віком до 18 років, який становить 4,7.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за кожним договором за місяць розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

81. Запланована вартість медичних послуг за місяць відповідно до договору розраховується:

до 31 серпня 2020 р. — як 1/9 добутку запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки, заокруглена до другого знака після коми;

з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. — за формулою:

Chplan = ((Pchplan – Pch) × BRch + Pch × BRch × Kch) / Tch,

де Chplan — запланована вартість медичних послуг за місяць за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;

Pchplan — запланована кількість пролікованих осіб згідно із заявою;

Pch — кількість дітей віком до 18 років із онкологічними захворюваннями, які пройшли спеціальне хіміотерапевтичне (імуно-, гормотерапевтичне) лікування у надавача медичних послуг протягом
2019 року, за даними Національного канцер-реєстру України за 2019 рік;

BRch — капітаційна ставка за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;

Kch — коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей віком до 18 років, який становить 4,7;

Tch — строк дії договору в повних місяцях.

Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за весь період дії договору розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг за місяць всіх місяців протягом строку дії договору.

82. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за кожним договором за місяць розраховується:

до 31 серпня 2020 р. — як 1/9 добутку запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки, заокруглена до другого знака після коми;

з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. — за формулою:

Chfact = ((Pchplan – Pch) × BRch + Pch × BRch × Kch) / Tch,

де Chfact — фактична вартість медичних послуг за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за місяць;

Pchplan, Pch, BRch, Kch, Tch — визначено в пункті 81 цього Порядку.

 1. Тарифи, встановлені у пункті 80 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, включаючи непідтверджені випадки злоякісних новоутворень.

Глава 17. Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

 1. Тариф на медичні послуги з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 30 327,75 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

 1. Тарифи, встановлені у пункті 84 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, включаючи непідтверджені випадки злоякісних новоутворень.

Глава 18. Психіатрична допомога дорослим та дітям

 1. Тариф на медичні послуги з надання психіатричної допомоги дорослим та дітям, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з психіатричної допомоги, що розрахована на основі базової ставки на пролікований випадок, яка становить 7 406,4 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.
 2. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу надавати медичні послуги в умовах інтенсивної терапії становлять:

за готовність надавати послуги в умовах інтенсивної терапії відповідно до додаткових умов закупівлі — 1,102;

за готовність надавати послуги без інтенсивної терапії — 0,982.

 1. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток заокругленої до цілого числа 3/4 кількості пролікованих випадків згідно з інформацією, зазначеною у заяві, що розрахована за даними звіту, та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

Запланована кількість пролікованих випадків визначається відповідно до кількості послуг, зазначених у графах 1, 3, 4, 7 рядка 6.0 таблиці 3220 звіту, за винятком кількості пролікованих осіб, щодо яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

 1. Фактична вартість медичних послуг з надання психіатричної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з надання психіатричної допомоги  за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за періоди до 1 числа останнього місяця.

Глава 19. Лікування дорослих та дітей із туберкульозом

 1. Тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з лікування туберкульозу, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 20 663,68 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.
 2. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання становлять:

за готовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі — 1,056;

за готовність надавати послуги без хірургічних втручань — 0,956.

До тарифу з 1 вересня 2020 р. застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, який становить 1,4 та застосовується під час розрахунку запланованої вартості медичних послуг, які надаються одним надавачем медичних послуг на території Автономної Республіки Крим, кожної області, мм. Києва та Севастополя, за даними державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

 1. Запланована вартість зазначених медичних послуг за місяць відповідно до договору розраховується:

  до 31 серпня 2020 р. — як 1/9 добутку кількості осіб, хворих на туберкульоз, які пройшли лікування у 2019 році згідно з даними заяви, та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів, заокруглена до другого знака після коми;

  з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. — за формулою:

  TBplan = ((Ptbplan – Pmrtb) × BRtb + Pmrtb × BRtb × Kmrtb) × Ks / Ttb,

  де TBplan — запланована вартість медичних послуг за лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз;

  Ptbplan — кількість осіб, хворих на туберкульоз, які пройшли лікування у 2019 році, згідно з даними заяви;

  Pmrtb — кількість осіб, хворих на мультирезистентний туберкульоз, які отримали лікування туберкульозу в надавача медичних послуг протягом 2019 року, за даними державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

  BRtb — капітаційна ставка за лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз;

  Kmrtb — коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, який становить 1,4;

  Ks — коригувальний коефіцієнт з урахуванням спроможності закладу проводити хірургічні втручання;

  Ttb — строк дії договору в повних місяцях.

  Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за весь період дії договору розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг за місяць всіх місяців протягом строку дії договору.

  Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток кількості осіб, які пройшли лікування у 2019 році, осіб із туберкульозом згідно з даними заяви та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

 2. Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 загальної орієнтовної ціни договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

95. Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за місяць за кожним договором розраховується:

до 31 серпня 2020 р. — як 1/9 добутку кількості осіб, хворих на туберкульоз, які пройшли лікування у 2019 році згідно з даними заяви, та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів, заокруглена до другого знака після коми;

з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. — за формулою:

TBfact = ((Ptbplan – Pmrtb) × BRtb + Pmrtb × BRtb × Kmrtb) × Ks / Ttb,

де TBfact — фактична вартість медичних послуг за лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, за місяць;

Ptbplan, Pmrtb, BRtb, Kmrtb, Ks, Ttb — визначено у пункті 94 цього Порядку.

Глава 20. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ

 1. Тариф на медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги особам із ВІЛ, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 1 500,05 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток суми запланованої кількості осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію в надавача медичних послуг, та кількості дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями, які перебуватимуть під медичним наглядом у надавача медичних послуг, зазначених у заяві, на підставі інформації Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичних послуг з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 21. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

 1. Тариф на медичні послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 1 635,46 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості осіб, які отримуватимуть послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії у надавача медичних послуг, зазначених у заяві на підставі інформації Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичних послуг з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 22. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

 1. Тариф на медичні послуги, пов’язані з паліативною медичною допомогою дорослим та дітям у стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з паліативної медичної допомоги, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 7 865,64 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості паліативних хворих, які отримають паліативну допомогу у стаціонарних умовах, згідно із заявою та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 23. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям

 1. Тариф за надання медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з паліативної медичної допомоги, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 9 832,05 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості паліативних хворих, які отримають мобільну паліативну допомогу, згідно із заявою та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 24. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя

 1. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6 554,73 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дітей, які отримають послуги з медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичної послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, за один місяць за кожним договором розраховується як
  1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 25. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату

 1. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6 554,73 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, які отримають послуги медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 26. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи

 1. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6 554,73 гривні.
 2. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, які отримають послуги медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.
 3. Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

ІІІ. Реімбурсація

  1. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про реімбурсацію таких лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, включно з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми та ревматичних хвороб:
Міжнародна непатентована назва Форма випуску
Серцево-судинні захворювання Первинна, вторинна профілактика та лікування серцево-судинних захворювань
Аміодарон (Amiodarone) таблетки
Амлодипін (Amlodipine) —«—
Атенолол (Atenolol) —«—
Бісопролол (Bisoprolol) —«—
Верапаміл (Verapamil) —«—
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) —«—
Дигоксин (Digoxin) таблетки, розчин оральний
Еналаприл (Enalapril) таблетки
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) таблетки (сублінгвальні)
Карведилол (Carvedilol) таблетки
Клопідогрель (Clopidogrel) —«—
Лозартан (Losartan) —«—
Метопролол (Metoprolol) —«—
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки (сублінгвальні)
Симвастатин (Simvastatin) таблетки
Спіронолактон (Spironolactone) —«—
Фуросемід (Furosemide) —«—
Варфарин (Warfarin) таблетки
Ніфедипін (Nifedipine) —«—
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) —«—»
Цукровий діабет II типу
Глібенкламід (Glibenclamide) —«—
Гліклазид (Gliclazide) —«—
Метформін (Metformin) —«—
Бронхіальна астма
Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій
Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований, суспензія для розпилення
Сальбутамол (Salbutamol) аерозоль для інгаляцій, розчин для інгаляцій
Ревматичні хвороби
Хлорохін (Chloroquine) таблетки
Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) —«—

Глава 27. Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

1161. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — медичні послуги), з надавачами медичних послуг, які включені до переліку закладів охорони здоровʼя, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, поданого керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та відповідають умовам закупівлі.

1162. Тариф на медичні послуги із стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована як комбінація ставки на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами, яка становить 498 325,65 гривні, та ставки на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії, яка становить 171 167,83 гривні.

У разі, якщо протягом звітного періоду відбір зразків не здійснювався жодною мобільною бригадою закладу охорони здоров’я, фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, дорівнює нулю.

1163. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

Ср = (V × BRυ + T × BRt) × Mp,

де Ср— запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

V — кількість апаратів штучної вентиляції легень (далі — апарати вентиляції легень), що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у надавача медичних послуг згідно з його заявою на дату її подання;

BRυ — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Т — кількість команд, що включають лікарів-анестезіологів та/або лікарів-анестезіологів дитячих, лікарів-інфекціоністів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також середній, молодший медичний та інший персонал, який не залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій (далі — медичні команди) та залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на дату подання надавачем заяви. Після початку надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Якщо в закладі охорони здоров’я створено щонайменше чотири команди (анестезіологічні), до складу яких залучено лікаря-анестезіолога та/або лікаря-анестезіолога дитячого, допускається створення додаткових команд (неанестезіологічних), які формуються з трьох лікарів за спеціальностями «Внутрішні хвороби» та/або «Хірургія», та/або «Педіатрія», та/або лікарів-інтернів (під керівництвом лікаря відповідної команди, призначеного керівником такого лікаря-інтерна на базі стажування), а також дев’яти осіб середнього та молодшого медичного персоналу, але у кількості не більше ніж одна неанестезіологічна команда на одну анестезіологічну. Створення кожної нової неанестезіологічної команди допускається за умови, що навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 і більше пацієнтів;

Т – кількість команд, що включають лікарів-анестезіологів, лікарів-інфекціоністів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також середній, молодший медичний та інший персонал, який не залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій (далі — медичні команди) та залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на дату подання надавачем заяви. Після початку надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Якщо в закладі створено щонайменше чотири команди (анестезіологічні), до складу яких залучено лікаря-анестезіолога та/або лікаря-анестезіолога дитячого, допускається створення додаткових команд (неанестезіологічних), до складу яких замість лікаря-анестезіолога входитиме лікар-інфекціоніст або лікар-інфекціоніст дитячий, або лікар-терапевт, або лікар-педіатр, або лікар-пульмонолог, або лікар-пульмонолог дитячий, але у кількості не більше ніж одна неанестезіологічна команда на одну анестезіологічну. Створення кожної нової неанестезіологічної команди допускається за умови, що навантаження на кожну існуючу команду за попередній місяць становить 20 і більше пацієнтів;

T –  кількість команд, що включають лікарів-анестезіологів, лікарів-інфекціоністів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також середній, молодший медичний та інший персонал, який не залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій (далі — медичні команди) та залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на дату подання надавачем заяви. Після початку надання медичних послуг членом медичної команди пацієнту, якому встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий член медичної команди не може бути залучений до надання інших медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, у яких не встановлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Кількість медичних команд розраховується на основі кількості лікарів-анестезіологів;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Mp — кількість календарних місяців строку дії договору з урахуванням першого та останнього місяців.

1164. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за кожним договором розраховується за такою формулою:

1) за перший місяць дії договору:

Cf1 = (V × BRv + Pr × Kc × BRv × Kw × Ki + T × BRt × Kit × Kl) × Kf1,

Сf1 = (V × BRυ + Pr × Kc × BRυ × Kw × Ki + T ×BRt) × Kf1,

де Сf1 — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за перший місяць;

V — кількість апаратів вентиляції легень, що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у надавача медичних послуг згідно з його заявою на дату її подання;

Pr — кількість ових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc — коефіцієнт, що відображає частку пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які потребуватимуть інтенсивної терапії, та становить 0,05;

BRυ — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Kw — коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охорони здоров’я та становить 0,264;

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій за цим пакетом медичних послуг на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Kf1  — коефіцієнт тривалості дії договору у першому місяці, який становить 1 у разі, коли датою початку дії договору є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 у разі, коли датою початку дії договору є дата після 15 числа відповідного місяця;

Kit — коефіцієнт завантаженості команд, який становить:

0,78 — за надання медичної допомоги від 1 до 20 пацієнтам за місяць у розрахунку на одну команду;

1,26 — за надання медичної допомоги від 21 до 40 пацієнтам за місяць у розрахунку на одну команду;

1,74 — за надання медичної допомоги від 41 до 60 пацієнтам за місяць у розрахунку на одну команду;

2,16 — за надання медичної допомоги від 61 і більшій кількості пацієнтів за місяць у розрахунку на одну команду;

Kl — коефіцієнт за готовність проводити лабораторну діагностику підтвердження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 1 — якщо заклад не має в складі лабораторії, яка проводить тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та 1,038 — якщо заклад має у складі лабораторію, яка проводить тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

2) за останній місяць дії договору:

Cff = (T × BRt × Kit × Kl) × Kff,

Cff = (T × BRt) × Kff,

де Cff — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за останній місяць;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

BRt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Kff  — коефіцієнт тривалості дії договору в останньому місяці, який становить 1 у разі, коли датою закінчення дії договору є дата після 15 числа місяця, та 0,5 у разі, коли датою закінчення дії договору є дата до 15 числа відповідного місяця включно;

Kit, Kl — як визначено в підпункті 1 цього пункту;

3) за кожен місяць дії договору, крім першого та останнього місяців:

Cfn = Pr × Kc × BRv × Kw × Ki + Vn × BRv × Kfn + T × BRt × Kit × Kl,

Cfn = Pr × Kc × Brυ × Kw × Ki + Vn × BRυ × Kfn + T × Brt,

де Cf n — фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за місяць;

Pr — кількість нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc — коефіцієнт, що відображає частку осіб, які потребуватимуть інтенсивної терапії, та становить 0,05;

Brυ — ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах інтенсивної терапії;

Kw — коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охорони здоров’я та становить 0,264;

Ki — коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії такого надавача медичних послуг, за звітний період до загальної кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою медичних гарантій за цим пакетом медичних послуг на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, за звітний період. У разі відсутності пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг такий коефіцієнт становить 0;

Vn  — кількість апаратів вентиляції легень, що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що введені в експлуатацію у надавача медичних послуг за звітний період;

Kfn  — коефіцієнт тривалості функціонування апарата вентиляції легень в закладі охорони здоровʼя для надання медичної допомоги, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 1 у разі, коли датою введення в експлуатацію апарата вентиляції легень є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 у разі, коли датою введення в експлуатацію апарата вентиляції легень є дата після 15 числа місяця, згідно з інформацією, наданою керівником закладу охорони здоров’я;

T — кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, станом на останній день звітного періоду;

Brt — ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами,

Kit, Kl — як визначено в підпункті 1 цього пункту.

Глава 28. Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

1165. НСЗУ укладає договори про надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, визначеними відповідно до пункту 25 цього Порядку.

1166. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати екстрену медичну допомогу та становить 12 163,64 гривні.

1167. Запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, розраховується за такою формулою:

Cep = P × BRe × Mp,

де Cep— запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги;

P — кількість підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на дату подання заяви за даними МОЗ;

BRe – тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, повʼязаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

Mp — кількість календарних місяців строку дії договору з урахуванням першого та останнього місяців.

1168. Фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на місяць розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Якщо фактична кількість виявлених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, протягом відповідного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці становить більш як 327 осіб на 100 000 населення, фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, за цей період розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та кількості осіб, яка визначається як заокруглення до цілого числа 327 осіб на кожні 100 000 населення.

Глава 29. Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

1169. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги мобільними медичними бригадами закладів охорони здоров’я з відбору, зберігання та транспортування зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (далі — мобільні бригади), укомплектованими штатними медичними працівниками таких закладів, що визначені структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій та відповідають умовам закупівлі, в обсязі, що не перевищує 10 мобільних бригад на кожні 100 000 населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

11610. Тариф на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, визначається як глобальна ставка на місяць, що розраховується на основі ставки на медичну послугу та становить 50 942,05 гривні.

11611. Запланована вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоров’я згідно з інформацією, наданою Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, та кількості місяців строку дії договору з урахуванням першого та останнього місяців.

11612. Фактична вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, на місяць розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоров’я на дату подання звіту, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, і коефіцієнта навантаження мобільних бригад.

Коефіцієнт навантаження мобільних бригад для кожного закладу охорони здоров’я становить:

1 — у разі здійснення 150 і більше відборів зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (далі — відбір зразків) протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,75 — у разі здійснення від 100 до 150 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,5 — у разі здійснення від 50 до 100 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,25 — у разі здійснення менше 50 відборів зразків протягом відповідного звітного періоду у розрахунку на одну мобільну бригаду.

У разі отримання інформації щодо збільшення або зменшення кількості мобільних бригад від структурного підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної держадміністрації у встановленому порядку можуть укладатися нові договори щодо надання медичних послуг, передбачених цією главою, або вноситися відповідні зміни до договорів. Договори щодо збільшення кількості мобільних бригад (не більше ніж на одну одиницю) укладаються у разі, коли існуючі мобільні бригади в закладах охорони здоров’я, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснюють більше 150 відборів зразків протягом відповідного місяця у розрахунку на одну мобільну бригаду.

«Якщо кількість відібраних зразків у закладі за звітний період більше 0, але менше 1 із розрахунку на одну мобільну бригаду у відповідного надавача медичних послуг, то кількість бригад у закладі за звітний період прирівнюється до кількості відібраних зразків усіма мобільними бригадами закладу, а коефіцієнт навантаження мобільних бригад для такого закладу охорони здоров’я становить 0,25.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.

Глава 30. Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року

11613. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров’я, визначеними у додатку 3.

11614. Тариф на медичні послуги із стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 р., визначається як глобальна ставка за період з 1 по 30 квітня 2020 р. та становить 271 932,48 гривні. До тарифу застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від кількості пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яким надано медичні послуги надавачем медичних послуг у період з 1 квітня 2020 р. до дати набрання чинності нормативно-правовим актом, яким запроваджено такий пакет медичних послуг:

1,2 — від 1 до 10 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

1,7 — від 11 до 20 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

2,1 — від 21 до 30 пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2;

3,5 — 31 і більше пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яким надано медичну допомогу у конкретному закладі охорони здоров’я, визначається за даними, що містяться в заяві, визначеними на підставі даних державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», отриманих від МОЗ. У разі коли дані в заяві відрізняються від даних, отриманих від МОЗ, кількість пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, визначається відповідно до даних, отриманих від МОЗ.

Глава 31. Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я

11615. НСЗУ укладає договори про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я відповідно до укладених надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

11616. Тариф на перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я застосовується протягом періоду з 1 липня 2020 р. до 31 березня 2021 року.з 1 липня до 31 грудня 2020 року.

11617. Договори про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я укладаються із закладами, які уклали договір із НСЗУ про надання екстреної вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами з квітня 2020 року, (для закладів, визначених пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528) — з липня 2020 року) за винятком спеціалізованих стоматологічних закладів, центрів громадського здоров’я, санаторно-курортних закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги, лікарсько-фізкультурних диспансерів (центрів спортивної медицини).

11618. Протягом періоду з 1 січня по 31 березня 2021 р. запланована вартість на місяць перехідного фінансового забезпечення комплексного надання закладами охорони здоров’я медичних послуг, передбачених цією главою, розраховується як добуток глобальної ставки та кількості місяців строку дії договору.

Глобальна ставка розраховується за такою формулою:

∑glob = (Budprev – Budpmg2)/3 + ∑sal,

де Budprev – 90 відсотків касових видатків надавача медичних послуг за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з урахуванням касових видатків закладів охорони здоров’я, які реорганізовані у 2020 році та правонаступником яких він є згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за даними органів Казначейства (I квартал 2020 року). Для надавачів медичних послуг, фінансування яких здійснювалося в рамках пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в Полтавській області (I квартал 2020 р.), сума фінансування визначається на рівні 90 відсотків суми укладених договорів з НСЗУ;

Budpmg2 – запланована вартість медичних послуг за договором з НСЗУ за період з 1 січня по 31 березня 2021 р. за програмою медичних гарантій, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені у главах 2-26 розділу II цього Порядку;

∑sal – гранична сума оплати за грудень 2020 р. надавачу медичних послуг, включаючи надавачів медичних послуг, правонаступником яких є цей надавач, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за медичні послуги, які надавалися за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 31 розділу II цього Порядку, за договорами, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 року.

∑sal – гранична сума оплати за грудень 2020 р. надавачу медичних послуг за медичні послуги, які надаються за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 31 розділу II цього Порядку, за договорами, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 року.

Якщо значення «(Budprev – Budpmg2)/3» менше 0, воно набуває значення 0.

Для спеціалізованих стоматологічних закладів, центрів громадського здоров’я, санаторно-курортних закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги, лікарсько-фізкультурних диспансерів (центрів спортивної медицини) значення «(Budprev – Budpmg2)/3» становить 0.

Фактична вартість медичних послуг перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я для кожного договору за один місяць розраховується як 1/n від запланованої вартості зазначених медичних послуг, заокруглена до другого знака після коми, де n – кількість місяців строку дії договору.

Фактична вартість медичних послуг перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я за останній місяць строку дії договору за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця дії договору.

11618. Запланована вартість перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, передбачених цією главою, за місяць розраховується як комбінація глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій надавачем медичних послуг з урахуванням виконання закладом охорони здоров’я плану розвитку, який затверджено власником (органом управління) закладу охорони здоров’я або госпітальною радою відповідного госпітального округу (його складено на підставі типової форми плану розвитку закладу охорони здоров’я, що визначена МОЗ в установленому порядку) та є частиною договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, який подається закладами охорони здоров’я НСЗУ в місячний строк після укладення договору з НСЗУ відповідно до цієї глави, за такою формулою:

Σfinance = Σglob х (PPGplan + PPCplan х Kplan+Σsal,

де Σfinance — запланована вартість перехідного фінансового забезпечення;

Σglob — глобальна ставка на місяць;

PPGplan, PPCplan — відповідні заплановані частки глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору в частині виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я у відповідному місяці;

Kplan — коефіцієнт виконання закладом охорони здоров’я у відповідному місяці плану розвитку, який затверджено власником (органом управління) закладу охорони здоров’я або госпітальною радою відповідного госпітального округу та є частиною договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Під час розрахунку запланованого обсягу перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я Kplan становить 1.

Σsal — фактична кількість лікарів, які працюють у закладі охорони здоров’я станом на 1 вересня 2020 р. в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису згідно із заявою × (70 відсотків посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки + 22 відсотки нарахувань на заробітну плату) + фактична кількість фахівців, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, станом на 1 вересня 2020 р. в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису згідно із заявою × (50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої згідно із статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», + 22 відсотки нарахувань на заробітну плату) + фактична кількість молодших медичних сестер станом на 1 вересня 2020 р. в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису згідно із заявою × (25 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої згідно із статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», + 22 відсотки нарахувань на заробітну плату).

За показниками Σglob, PPGplan, PPCplan, Kplan розрахунки здійснюються для договорів про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, умови яких застосовуються з 1 липня 2020 року. За показником Σsal розрахунки здійснюються для договорів, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 року. Визначені доплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності встановлюються відповідно до переліку типів закладів охорони здоров’я та переліку посад медичних та інших працівників, затвердженого МОЗ.

Розміри часток глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору встановлюються таким чином:

Місяць Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків Частка ставки за результатами виконання договору (PPCplan), відсотків
Липень 100 0
Серпень 100 0
Вересень 100 0
Жовтень 90 10
Листопад 90  80  

90

10  20 

10

Грудень 90  70 

90

10   10 

10

Запланована глобальна ставка за місяць розраховується за такою формулою:

Σglob = (Budprev — Budpmg — Budsub)/9,

де Budprev — касові видатки надавача медичних послуг за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за даними Казначейства ( І квартал 2020 року помножено × на 3). Для надавачів медичних послуг, фінансування яких здійснювалося в рамках пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, сума фінансування визначається згідно з укладеними договорами із НСЗУ (І квартал 2020 року помножено × на 3 );

Budpmg — запланована вартість медичних послуг за договором із НСЗУ за програмою медичних гарантій, до якого включено пакети медичних послуг, зазначені в главах 3 2–26 цього Порядку (за 9 девять  місяців 2020 року);

Budsub — затверджені кошторисні призначення надавача медичних послуг за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на період з 1 квітня по 31 грудня 2020 року.

У разі коли заклад охорони здоров’я укладає договір, умови якого застосовуються з 1 вересня 2020 р., до такого договору не застосовуються вимоги щодо затвердження та виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я.

У разі коли Budprev менше за суму Budpmg і Budsub, то Σglob становить 0. до закладу охорони здоров’я не застосовуються вимоги щодо затвердження та виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я, а Kplan становить 1.

Під час здійснення виплати вартість перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я за місяць розраховується за такою формулою:

Σfinancefact = Σglobfact х (PPGplan + PPCplan х Kplan ывыв+ Σsal;

де Σfinancefact — фактична вартість перехідного фінансового забезпечення за звітний місяць;

Σglobfact — фактична глобальна ставка за звітний місяць.

За показниками Σglobfact, PPGplan, PPCplan, Kplan розрахунки здійснюються для договорів про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, умови яких застосовуються з 1 липня 2020 року. За показником Σsal розрахунки здійснюються для договорів, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 року.

Якщо значення “(Budprev – Budpmg – Budsub)/9” менше 0, то воно набуває значення 0.

Для спеціалізованих стоматологічних закладів, центрів громадського здоров’я, санаторно-курортних закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги, лікарсько-фізкультурних диспансерів (центрів спортивної медицини) значення “(Budprev — Budpmg — Budsub)/9” дорівнює 0.

Фактична глобальна ставка за місяць перераховується виходячи з фактичної вартості наданих медичних послуг надавачем цих послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за звітний місяць, до якого включено пакети медичних послуг, зазначені в главах 3 226 цього Порядку, за такою формулою:

Σglobfact = (Budprev — Budsub)/9) — Budpmgfact,

де Budpmgfactфактична вартість наданих медичних послуг за звітний період відповідно до глав 2 сума оплати за надані послуги, зазначені в главах 3–26 цього Порядку, за договорами із НСЗУ за звітний місяць.

Виплати на перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами  закладів охорони здоров’я здійснюються виключно в разі позитивного значення суми глобальної ставки за звітний місяць, розрахованої за формулою, зазначеною в цій  главі. главі 31 цього Порядку.

Виплата частки ставки за результатами виконання договору (PPCplan) здійснюється за результатами моніторингової оцінки виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я за місяць, а Kplan становить:

якщо показники плану розвитку за звітній місяць виконано — 1;

якщо показники плану розвитку за звітній місяць не виконано — 0.

У разі коли показники плану розвитку за звітний місяць не виконано, то моніторингова оцінка виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я повторно проводиться в наступному місяці.

Власник  (орган управління) закладу охорони здоров’я або госпітальна рада відповідного госпітального округу проводить моніторингову оцінку виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я та складає звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я. Затверджений власником (орган управління)  закладу охорони здоров’я або госпітальною радою відповідного госпітального округу звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я подається до НСЗУ для здійснення виплат за відповідний звітний період.

Кошти, отримані та не використані закладами охорони здоров’я до 31 грудня 2020 р. за договорами про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я в частині значення Σsal, умови яких застосовуються з 1 вересня 2020 р., підлягають обов’язковому поверненню до державного бюджету.

Глава 32. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

11619. НСЗУ укладає договори із надавачами медичних послуг, визначеними у переліку, затвердженому керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — керівник робіт), для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — вакцинація), яка здійснюється медичними командами з вакцинації, до складу яких входять співробітники надавача медичних послуг і які функціонують як мобільні команди або команди, що безпосередньо працюють в пунктах щеплень (далі — медичні команди з вакцинації), починаючи з місяця, в якому вакцина від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, буде офіційно зареєстрована в Україні.

11620. Тариф на медичні послуги з вакцинації встановлюється як комбінація глобальної ставки та ставки на медичну послугу.

Глобальна ставка сплачується за перший місяць надання медичних послуг, передбачених цією главою, згідно з договором і становить 8 247 гривень за кожну медичну команду з вакцинації.

Ставка на медичну послугу становить:

25 гривень ― за проведення першого щеплення одному пацієнту
(перший раунд вакцинації);

60 гривень ― за проведення другого щеплення одному пацієнту
(другий раунд вакцинації).

11621. Запланована вартість зазначених медичних послуг розраховується як добуток кількості медичних команд з вакцинації, утворених відповідно до наказу керівника робіт, ставки на медичну послугу (за два раунди вакцинації), кількості пацієнтів, яким одна медична команда з вакцинації готова провести вакцинацію протягом місяця відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж 1 320 пацієнтів, кількості місяців, протягом яких надаватимуться зазначені медичні послуги згідно з договором.

11622. Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором розраховується як:

сума глобальної ставки та добутку відповідної ставки на медичну послугу і кількості вакцинованих пацієнтів — для першого місяця надання зазначених медичних послуг;

добутку відповідної ставки на медичну послугу та кількості вакцинованих пацієнтів — для інших місяців надання зазначених медичних послуг.

Додаток 1 до Порядку

КОЕФІЦІЄНТ
збалансованості бюджету

Коефіцієнт збалансованості бюджету розраховується за такою формулою:

де BRCplan — коефіцієнт збалансованості бюджету для поточного та подальших звітних періодів;

Budtotal — обсяг бюджетних асигнувань, передбачений для оплати медичних послуг, включених до пакетів медичних послуг, визначених у главі 3 розділу ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі — Порядок);

Budact — сума добутків кількості фактично наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за кожним договором у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів, визначених у главі 3 розділу ІІ Порядку;

Budplan — загальний обсяг глобальних бюджетів, передбачених за всіма договорами за пакетами медичних послуг, визначеними у главі 3 розділу ІІ Порядку;

Casesplan i — запланована кількість медичних послуг за пакетами, визначеними у главі 3 розділу ІІ Порядку, у поточному та подальших звітних періодах за відповідним договором;

Coefplan i — заплановане середнє значення коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 32 Порядку, у поточному та подальших звітних періодах за відповідним договором;

BR — добуток базової ставки на пролікований випадок, визначеної у пункті 29 Порядку, та частки ставки на пролікований випадок у поточному звітному періоді, визначеної у пункті 32 Порядку.

У разі коли розрахований коефіцієнт збалансованості бюджету становить більше одиниці, його значення приймається за одиницю.

_____________________

Додаток 2 до Порядку

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
діагностично-споріднених груп

Для пакетів медичних послуг, передбачених у главі 3 розділу ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, застосовуються такі вагові коефіцієнти діагностично-споріднених груп:

Код Група Пакет послуг Ваговий коефіцієнт діагностично-споріднених груп
1. A01A Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дорослих від 18 років і старше стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,894
2. A01C Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дітей до 18 років —«— 0,777
3. A02 Діагностика туберкульозу легенів та позалегеневий туберкульоз органів дихання —«— 0,588
4. A03 Менінгококова інфекція та септицемії —«— 2,745
5. B01 Хронічний вірусний гепатит В і С —«— 1,373
6. B03 Інші вірусні гепатити —«— 1,429
7. C01A Діагностика злоякісних новоутворень у дорослих від 18 років і старше —«— 0,922
8. C01C Діагностика злоякісних новоутворень у дітей до 18 років —«— 1,122
9. C02A Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дорослих від 18 років і старше —«— 1,035
10. C02C Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дітей до 18 років стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,144
11. C03A Доброякісні новоутворення у дорослих від 18 років і старше —«— 0,73
12. C03C Доброякісні новоутворення у дітей до 18 років —«— 1,11
13. D01A Анемії у дорослих від 18 років і старше —«— 0,577
14. D01C Анемії у дітей до 18 років —«— 1,128
15. D02A Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дорослих від 18 років і старше —«— 0,933
16. D02C Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дітей до 18 років —«— 0,789
17. E01 Набутий гіпотиреоз та інші форми порушення ендокринних залоз —«— 0,605
18. E02A Цукровий діабет у дорослих від 18 років і старше —«— 0,65
19. E02C Цукровий діабет у дітей до 18 років —«— 0,901
20. E03A Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дорослих від 18 років і старше стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,592
21. E03C Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дітей до 18 років —«— 1,023
22. F01A Розлади психіки та поведінки —«— 0,986
23. G01A Запальні хвороби центральної нервової системи у дорослих від 18 років і старше —«— 0,757
24. G01C Запальні хвороби центральної нервової системи у дітей до 18 років —«— 1,197
25. G02A Інші хвороби нервової системи у дорослих від 18 років і старше —«— 0,705
26. G02C Інші хвороби нервової системи у дітей до 18 років —«— 0,904
27. H01A Хвороби ока та його придаткового апарату у дорослих від 18 років і старше —«— 0,655
28. H01C Хвороби ока та його придаткового апарату у дітей до 18 років —«— 0,64
29. H02A Гострий отит середнього вуха у дорослих від 18 років і старше —«— 0,748
30. H02C Гострий отит середнього вуха у дітей до 18 років —«— 0,825
31. H03A Інші хвороби вуха та соскового відростка у дорослих від 18 років і старше стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,745
32. H03C Інші хвороби вуха та соскового відростка у дітей до 18 років —«— 0,82
33. I01 Гостра ревматична гарячка —«— 0,659
34. I02 Хронічні ревматичні хвороби серця —«— 0,652
35. I03A Інші хвороби системи кровообігу у дорослих від 18 років і старше —«— 0,65
36. I03C Інші хвороби системи кровообігу у дітей до 18 років —«— 0,849
37. I04 Стенокардія та інші форми ішемічної хвороби серця —«— 0,644
38. I05 Гострий інфаркт міокарда —«— 1,315
39. I06 Гострий мозковий інсульт —«— 0,717
40. I07 Інші цереброваскулярні хвороби —«— 0,649
41. J01A Пневмонії у дорослих від 18 років і старше —«— 1,049
42. J01C Пневмонії у дітей до 18 років —«— 0,926
43. J02A Обструктивні хвороби легень у дорослих від 18 років і старше —«— 1,141
44. J02C Обструктивні хвороби легень у дітей до 18 років —«— 1,425
45. J04 Інші хвороби органів дихання стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,691
46. K01 Гастроезофагеальний рефлюкс, гастрит та дуоденіт, диспепсії, синдром подразненого кишечника —«— 0,524
47. K02 Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гострі гастрити, хвороби підшлункової залози та інші хвороби органів травлення —«— 0,679
48. K03 Проривна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, защемлена грижа (з непрохідністю, гангреною), гострий холецистит, жовчно-кам’яна хвороба, холецистит, холангіт —«— 0,299
49. K04 Гострий апендицит та грижа —«— 0,341
50. K05 Хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, цироз печінки, гострий панкреатит —«— 1,603
51. K06 Хвороби ротової порожнини, залоз та щелеп —«— 0,628
52. L01 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини —«— 0,54
53. M01A Запальні артропатії у дорослих від 18 років і старше —«— 0,626
54. M01C Запальні артропатії у дітей до 18 років стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,39
55. M02 Ревматоїдний артрит —«— 0,823
56. M03A Остеомієліт у дорослих від 18 років і старше —«— 1,554
57. M03C Остеомієліт у дітей до 18 років —«— 2,218
58. M04A Інші дорсопатії, спондилопатії у дорослих від 18 років і старше —«— 0,664
59. M04C Інші дорсопатії, спондилопатії у дітей до 18 років —«— 0,843
60. M05 Інші хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини —«— 0,762
61. N01 Гострий гломерулонефрит —«— 2,519
62. N02 Хронічний гломерулонефрит —«— 2,183
63. N03 Хвороби передміхурової залози —«— 0,761
64. N04C Інші інфекції нирок у дітей до 18 років —«— 0,816
65. N04A Інші інфекції нирок у дорослих від 18 років і старше —«— 1,066
66. N05 Камені нирок і сечоводу —«— 0,62
67. N06A Інші хвороби сечостатевої системи у дорослих від 18 років і старше —«— 0,913
68. N06C Інші хвороби сечостатевої системи у дітей до 18 років стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,724
69. O01 Вагітність та післяпологовий період —«— 1,136
70. P01 Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді —«— 1,093
71. Q01 Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення —«— 0,874
72. R01 Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках —«— 0,337
73. S01A Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дорослих від 18 років і старше —«— 0,941
74. S01C Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дітей до 18 років —«— 1,753
75. S02 Внутрішньочерепні травми —«— 0,911
76. S03 Травми інших внутрішніх органів, грудної, черевної порожнини і таза —«— 0,998
77. T01 Термічні та хімічні опіки —«— 2,791
78. T02 Отруєння ліками та біологічними речовинами стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,462
79. T03 Інші травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин —«— 0,647
80. 2.2.01 Операції на периферичній нервовій системі хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,638
81. 2.1.01 Операції на головному мозку —«— 3,077
82. 2.0.01 Інші операції на нервовій системі —«— 2,721
83. 3.0.01 Інші операції на ендокринній системі —«— 1,409
84. 4.0.07 Операції на органах зору —«— 0,651
85. 5.2.01A Операції на мигдаликах та аденоїдах у дорослих від 18 років і старше —«— 0,585
86. 5.2.01C Операції на мигдаликах та аденоїдах у дітей до 18 років —«— 0,725
87. 5.1.01 Операції на вусі —«— 1,239
88. 5.0.01 Інші операції на органах горла та носа —«— 1,064
89. 6.1.01 Пульмонектомія, резекція легені —«— 3,319
90. 6.0.04A Інші операції на органах дихання у дорослих від 18 років і старше —«— 2,145
91. 6.0.04C Інші операції на органах дихання у дітей до 18 років —«— 3,483
92. 7.7.06 Радіочастотна абляція та імплантація кардіостимулятора хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,48
93. 7.3.02 Операції з приводу уражень клапанів серця —«— 2,108
94. 7.2.01 Операції на серці з приводу вроджених вад серця дорослих та дітей старше 1 року —«— 3,841
95. 7.2.01C0 Операції на серці з приводу вроджених вад серця дітей до 1 року —«— 3,841
96. 7.0.08 Інші операції на серці —«— 3,351
97. 8.3.10 Операції на венах —«— 1,667
98. 8.2.09 Операції на брахіоцефальних судинах —«— 3,339
99. 8.1.09 Операції на артеріях —«— 3,927
100. 8.0.11 Інші операції на судинах —«— 1,241
101. 9.7.03 Операції з приводу незащемленої грижі —«— 1,33
102. 9.6.02 Операції на підшлунковій залозі —«— 2,707
103. 9.5.02 Операції на жовчних протоках —«— 2,208
104. 9.4.03 Холецистектомія при хронічних холециститах —«— 1,442
105. 9.3.03 Апендиктомія при апендициті —«— 1,320
106. 9.2.02 Операції на шлунку з приводу виразкової хвороби —«— 2,194
107. 9.10.03 Лапаротомії діагностичні —«— 1,535
108. 9.1.01 Операції на стравоході —«— 2,848
109. 9.0.03A Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дорослих від 18 років і старше хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,884
110. 9.0.03C Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дітей до 18 років —«— 2,383
111. 10.0.03 Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки —«— 1,584
112. 11.0.02A Інші операції на нирках і сечоводі у дорослих від 18 років і старше —«— 2,302
113. 11.0.02C Інші операції на нирках і сечоводі у дітей до 18 років —«— 1,716
114. 12.0.01 Операції на передміхуровій залозі —«— 1,925
115. 13.2.02 Інші операції на жіночих статевих органах —«— 1,08
116. 13.1.01 Вишкрібання матки (крім штучного переривання вагітності) —«— 0,527
117. 14.6.01 Інші вишкрібання матки, які пов’язані з вагітністю (крім штучного переривання вагітності) —«— 0,581
118. 14.5.01 Штучне переривання вагітності —«— 0,332
119. 14.0.01 Інші акушерські операції —«— 1,704
120. 15.5.04 Операції на кістково-м’язовій системі з приводу ендопротезування суглобів —«— 1,895
121. 15.4.01 Ампутації кінцівок при цукровому діабеті хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,907
122. 15.2.02 Інші ампутації кінцівок —«— 1,9
123. 15.0.05A Інші операції на кістково-м’язовій системі у дорослих від 18 років і старше —«— 1,895
124. 15.0.05C Інші операції на кістково-м’язовій системі у дітей до 18 років —«— 1,24
125. 16.1.01 Операції на молочній залозі при злоякісних пухлинах —«— 1,661
126. 16.0.01 Інші операції на молочній залозі —«— 1,054
127. 17.0.01 Операції на шкірі та підшкірній клітковині —«— 1,043
128. 18.1.01A Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дорослих від 18 років і старше —«— 1,297
129. 18.1.01C Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дітей до 18 років —«— 2,456
130. 18.0.01A Інші операції у дорослих від 18 років і старше —«— 1,503
131. 18.0.01C Інші операції у дітей до 18 років —«— 1,927

Додаток 3

до Порядку

ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров’я, які надають
медичні послугистаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, що визначені главою 30 Порядку

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування закладу охорони здоров’я
Вінницька область
05484126 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня № 1»
02011031 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова» Вінницької обласної ради
01982554 Комунальне підприємство «Калинівська центральна районна лікарня» Калинівської районної ради
01982560 Комунальне некомерційне підприємство «Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування»
01982502 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради
41758238 Комунальне підприємство «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради
34004453 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» Вінницької обласної ради
01982672 Комунальне некомерційне підприємство «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської районної ради
01982666 Комунальне некомерційне підприємство «Тростянецька центральна районна лікарня»
01982488 Комунальне некомерційне підприємство «Барська центральна районна лікарня» Барської районної ради
03082760 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня» Вінницької обласної ради
05484451 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 2»
01982531 Комунальне некомерційне підприємство «Іллінецька центральна районна лікарня» Іллінецької районної ради
01982614 Комунальне некомерційне підприємство «Немирівська центральна районна лікарня» Немирівської районної ради
01982591 Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради
01982695 Комунальне некомерційне підприємство «Хмільницька центральна районна лікарня» Хмільницької районної ради
35814729 Комунальне підприємство «Козятинська центральна районна лікарня» Козятинської районної ради
36205651 Комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня» Гайсинської районної ради
01982525 Комунальне некомерційне підприємство «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради
01982591 Комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради
01982726 Комунальне некомерційне підприємство «Ямпільська центральна районна лікарня» Ямпільської районної ради
01982494 Комунальне некомерційне підприємство «Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування»
01982749 Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»
Волинська область
03398983 Комунальне підприємство «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради
01983074 Комунальне підприємство «Заболоттівська районна лікарня» Заболоттівської селищної ради Ратнівського району Волинської області
01982991 Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської районної ради
01983068 Комунальне некомерційне підприємство «Старовижівська центральна районна лікарня» Старовижівської районної ради
01982885 Комунальне некомерційне підприємство «Берестечківська районна лікарня № 2»
01982985 Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна лікарня»
01983134 Комунальне підприємство «Луцька центральна районна лікарня» Луцької районної ради
03399089 Комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок»

21751226

42078561

Комунальне підприємство «Волинський обласний перинатальний центр»Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради
38856054 Комунальне підприємство «Ківерцівське районне територіальне медичне об’єднання Ківерцівської районної ради»
01983016 Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня»
01982940 Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області
37271416 Комунальне некомерційне підприємство «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради»
01983163 Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради
01982910 Комунальне некомерційне підприємство «Рожищенська центральна районна лікарня» Рожищенської районної ради
42631325 Комунальне підприємство «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»
01982896 Комунальне некомерційне підприємство «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради» Волинської області
01982933 Комунальне некомерційне підприємство «Локачинська Центральна районна лікарня» Локачинської районної ради
05384318 Комунальне підприємство «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» Волинської обласної ради
Дніпропетровська область
05411245 Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради «Міська лікарня № 7»
01986173 Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня № 3» Криворізької міської ради
01280527 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради
01984441 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради
01984624 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради
01985127 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради
01984624 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради
01985995 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня № 7» Криворізької міської ради
01986003 Комунальне підприємство «Криворізька міська клінічна лікарня № 8» Криворізької міської ради
01984174 Комунальне некомерційне підприємство «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської міської ради
26238302 Комунальне підприємство «Нікопольська міська лікарня № 1» Нікопольської міської ради»
01987273 Комунальне некомерційне підприємство «Новомосковська центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради
01989160 Комунальне некомерційне підприємство «Синельниківська центральна міська лікарня» Синельниківської міської ради
23644906 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Дніпровської міської ради
01984659 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 21 ім. Ппроф. Є.Г. Попкової» Дніпровської міської ради
01986115 Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька інфекційна лікарня № 1» Криворізької міської ради
01987416 Комунальне некомерційне підприємство «Першотравенська міська лікарня» Першотравенської міської ради
01985423 Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради
01983944 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 11» Дніпровської міської ради
01986339 Комунальне підприємство «Криворізька міська лікарня № 4» Криворізької міської ради
01984820 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 12» Дніпровської міської ради
Донецька область
01990660 Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
43522608 Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 9»
03096940 Комунальне некомерційне підприємство «Інфекційна лікарня м. Костянтинівка»
42170577 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ»
01989728 Комунальне некомерційне підприємство «Великоновосілківська центральна районна лікарня»
01989763 Комунальне некомерційне підприємство «Волноваська центральна районна лікарня»
01990217 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут»
01990418 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» м. Торецька
01990648 Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр м. Маріуполь»
01990654 Комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука»
01990756 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костянтинівської міської ради
01990810 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 3» Краматорської міської ради
31338129 Комунальне некомерційне підприємство «Інфекційна лікарня м. Мирноград»
03098229 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь»
01990462 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня» Дружківської міської ради
Житомирська область
42788614 Комунальне підприємство «Лікарня № 1» Житомирської міської ради
01992050 Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня» Коростенської міської ради
40475812 Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна районна лікарня» Коростенської районної ради
01991671 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня» Житомирської районної ради
01991754 Комунальне некомерційне підприємство «Любарська центральна районна лікарня» Любарської районної ради Житомирської області
01991955 Комунальне некомерційне підприємство «Черняхівське територіальне медичне об’єднання» Черняхівської районної ради Житомирської областіЧерняхівське територіальне медичне об’єднання
01992015 Комунальне некомерційне підприємство «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради
01991783 Комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради
42779217 Комунальне підприємство «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради
01991820 Комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання»
01991955 Черняхівське територіальне медичне об’єднання
02774119 Комунальне некомерційне підприємство «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради
42435766 Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради
01991607 Комунальне некомерційне підприємство «Хорошівська центральна районна лікарня» Хорошівської районної радиХорошівська центральна районна лікарня
01991872 Комунальне некомерційне підприємство «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради
01991903 Комунальне некомерційне підприємство «Радомишльська лікарня» Радомишльської міської ради
01991599 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Бердичівського району» Бердичівської районної радиЦентральна районна лікарня Бердичівського району
01991547 Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради
01991731 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна» Коростишівської районної ради
01991961 Комунальне некомерційне підприємство «Чуднівська центральна районна лікарня»Чуднівська центральна районна лікарня
01991613 Комунальне некомерційне підприємство «Романівська лікарня» Романівської районної ради
Закарпатська область
01992529 Комунальне некомерційне підприємство «Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради»
01992819 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської радиЦентральна міська клінічна лікарня
01992156 Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради
26464748 Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради
01992831 Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня»
26098930 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради
01992268 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради
38802040 Комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради
26464978 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради
01992268 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради
01992506 Комунальне некомерційне підприємство «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської районної ради Закарпатської області
01992587 Комунальне некомерційне підприємство «Іршавська районна лікарня» Іршавської районної ради Закарпатської області
01992430 Комунальне некомерційне підприємство «Берегівська центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера» Берегівської районної ради Закарпатської області
01992682 Комунальне некомерційне підприємство «Тячівська районна лікарня» Тячівської районної ради
33583287 Комунальне некомерційне підприємство «Великобичківська міська лікарня» Великобичківської селищної ради
01992624 Комунальне некомерційне підприємство «Рахівська районна лікарня» Рахівської районної ради
01992653 Комунальне некомерційне підприємство «Свалявська районна лікарня» Свалявської районної ради Закарпатської області
43218512 Комунальне некомерційне підприємство «Лікувально-профілактична установа Міжгірська районна лікарня Міжгірської районної ради Закарпатської області»
Запорізька область
05498648 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 2» Запорізької міської ради
05498789 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради
05498683 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради
05498694 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 9» Запорізької міської ради
35535544 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 7» Запорізької міської ради
05498849 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради
05498683 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради
01992972 Комунальне некомерційне підприємство «Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Пологівської районної ради Запорізької області
02006722 Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області
01992953 Комунальне некомерційне підприємство «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської районної ради Запорізької областіКомунальний заклад «Оріхівська центральна районна лікарня» Оріхівської районної ради
01992989 Комунальне підприємство «Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області
01993032 Комунальне некомерційне підприємство «Якимівська центральна районна лікарня» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
05395687 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок № 4» Запорізької міської ради
05498648 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 2» Запорізької міської ради
05498694 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 9» Запорізької міської ради
05498789 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради
35535544 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 7» Запорізької міської ради
41955911 Комунальне підприємство «Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Веселівської селищної ради
01992908 Комунальне некомерційне підприємство «Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Василівської районної ради Запорізької області
01992914 Комунальне некомерційне підприємство «Вільнянська районна багатопрофільна лікарня» Вільнянської районної ради
05498720 Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» Мелітопольської міської ради Запорізької області
02005131 Комунальне некомерційне підприємство «Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
39029713 Комунальне некомерційне підприємство Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання»
42594137 Комунальне некомерційне підприємство «Спеціалізована медико-санітарна частина» Енергодарської міської ради Запорізької області
41477873 Комунальне підприємство «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради
Івано-Франківська область
01993397 Комунальне некомерційне підприємство «Більшівцівська міська лікарня» Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького району Івано-Франківської області
25068128 Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
01993305 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня» Івано-Франківської міської ради

20551995

Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради»
01993351 Комунальне некомерційне підприємство «Богородчанська центральна районна лікарня» Богородчанської районної ради Івано-Франківської областіБогородчанська центральна районна лікарня
01993374 Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська районна лікарня Верховинської районної ради»
33271905 Комунальне некомерційне підприємствоКомунальний заклад «Районна лікарня» Калуської районної ради
01993405 Комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» Галицької районної ради Івано-Франківської області
01993612 Комунальне некомерційне підприємство «Рожнятівська центральна районна лікарня» Рожнятівської районної радиРожнятівська центральна районна лікарня
01993575 Комунальне некомерційне підприємство «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської районної ради
01993322 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 1» Івано-Франківської міської ради
01993279 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради»
01993291 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Івано-Франківської обласної ради
01993150 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна лікарня» Івано-Франківської обласної ради
24687786 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради»
01993546 Комунальне некомерційне підприємство «Косівська центральна районна лікарня» Косівської районної ради Івано-Франківської області
01993428 Комунальне некомерційне підприємство «Городенківська центральна районна лікарня» Городенківської районної ради
33578224 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня» Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області
01993457 Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано-Франківської області
02009637 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр» Івано-Франківської обласної ради
25596594 Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради
01993635 Комунальне некомерційне підприємство Снятинської районної ради «Снятинська центральна районна лікарня»
01993486 Комунальне некомерційне підприємство «Тисменицька міська лікарня» Тисменицької районної ради Івано-Франківської області
25790167 Комунальне некомерційне підприємство «Єзупільська міська лікарня» Тисменицької районної ради Івано-Франківської області
01993470 Комунальне некомерційне підприємство «Лисецька центральна районна лікарня» Тисменицької районної ради Івано-Франківської області
01993658 Комунальне некомерційне підприємство «Тлумацька центральна районна лікарня» Тлумацької районної ради Івано-Франківської області
01993552 Комунальне некомерційне підприємство «Яремчанська центральна міська лікарня» Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
01993210 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський обласний спеціалізований (спеціальний) кістково-туберкульозний санаторій «Смерічка» Івано-Франківської обласної ради
01993256 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня «Івано-Франківської обласної ради
01993629 Комунальне некомерційне підприємство Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної громади «Заболотівська районнна лікарня»
01993262 Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради»
Київська область
01994422 Комунальне некомерційне підприємство «Яготинська центральна районна лікарня» Яготинської районної ради
34019061 Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня № 2»
01994669 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»
01994385 Комунальне некомерційне підприємство Васильківської районної ради «Васильківська центральна районна лікарня»
01994416 Комунальне некомерційне підприємство Кагарлицької районної ради «Кагарлицька центральна районна лікарня»
01994161 Комунальне некомерційне підприємство «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської радиКомунальне некомерційне підприємство Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня»
24880520 Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 1»
01994592 Комунальне некомерційне підприємствоКомунальний заклад Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня № 3»
01994497 Комунальне некомерційне підприємство «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області
01993701 Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»
01994451 Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київська обласна дитяча лікарня»
01994409 Комунальне некомерційне підприємство Іванківської районної ради «Іванківська центральна районна лікарня»
01994617 Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок»
01994698 Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради
22201472 Комунальне некомерційне підприємство «Вишнівська міська лікарня» Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області
01994480 Комунальне некомерційне підприємство Бородянської районної ради «Бородянська центральна районна лікарня»
01994669 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»
26191575 Комунальне некомерційне підприємство «Ірпінська центральна міська лікарня» Ірпінської міської ради Київської області
01994155 Комунальне некомерційне підприємство Обухівської районної ради «Обухівська центральна районна лікарня»
01994149 Комунальне некомерційне підприємство Миронівської районної ради «Миронівська центральна районна лікарня»
01994221 Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Тетіївська центральна районна лікарня» Тетіївської районної ради

01994238

23889513

Комунальне некомерційне підприємство «Фастівської районної ради «Фастівська центральна районна лікарня»Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради
Кіровоградська область
05493846 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» мМіської ради міста Кропивницького»
01994942 Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна лікарня» Кіровоградської обласної ради
01994971 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради»
01995083 Комунальне некомерційне підприємство «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради
38817151 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня» Гайворонської районної ради
01995120 Комунальне некомерційне підприємство Кропивницької районної ради «Кропивницька центральна районна лікарня»
37324478 Комунальне некомерційне підприємство «Новомиргородська районна лікарня» Новомиргородської районної ради
01995255 Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської районної ради Кіровоградської області
01995226 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня» Новоархангельської районної ради
01995143 Комунальне некомерційне підприємство «Добровеличківська центральна районна лікарня» Добровеличківської районної ради Кіровоградської області
01995108 Комунальне некомерційне підприємство «Бобринецька центральна районна лікарня» Бобринецької районної ради
01995137 Комунальне некомерційне підприємство «Голованівська центральна районна лікарня» Голованівської районної ради
01995154 Комунальне некомерційне підприємство «Долинська центральна районна лікарня» Долинської районної ради
01111227 Комунальний заклад «Знам’янська міська лікарня імені А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради
01994921 Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна дитяча лікарня» Кіровоградської обласної ради
01995203 Комунальне некомерційне підприємство «Маловисківська центральна районна лікарня»
05493838 Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександріївської міської ради
03073502 Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча міська лікарня» міської ради міста Кропивницького»
Луганська область
05401658 Комунальне некомерційне підприємство Луганської області Лисичанської міської ради «Лисичанська багатопрофільна лікарня»
01983594 Комунальне некомерційне підприємство «Новопсковське територіальне медичне об’єднання Новопсковської районної ради»
37747995 Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради
01983602 Комунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання»
01983714 Комунальне некомерційне підприємство «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» Старобільської районної ради
01983683 Комунальне некомерційне підприємство «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області
37336064 Комунальне некомерційне підприємство «Біловодська багатопрофільна лікарня» Біловодської селищної ради
Львівська область
01998147 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»
01997645 Комунальне некомерційне підприємство «8-а міська клінічна лікарня м. Львова»
01998161 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи»
01996326 Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня»
01996958 Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська центральна міська лікарня»
01997248 Комунальне некомерційне підприємство Сокальської районної ради «Сокальська центральна районна лікарня»
13821460 Комунальне некомерційне підприємство «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міської ради
22398210 Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня»
41045137 Комунальне некомерційне підприємство «Рудківська лікарня» Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області
01984263 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»
01996622 Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева»
01996639 Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»
01996869 Комунальне підприємство «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»
01984292 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова»
01996728 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
Миколаївська область
01998288 Комунальне некомерційне підприємство «Новобузька центральна районна лікарня» Новобузької районної ради Миколаївської області
01998354 Комунальне некомерційне підприємство «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області
05483078 Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 1»Миколаївська міська лікарня № 1
43443474 Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» Миколаївської обласної ради
01998319 Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської районної ради Миколаївської областіПервомайська центральна районна лікарня
01998443 Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради
33850812 Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради
05483138 Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 1»
01998348 Комунальне некомерційне підприємство «Арбузинська центральна районна лікарня» Арбузинської районної ради
Одеська область
01999023 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради
02007650 Комунальне некомерційне підприємство «Старокозацька районна лікарня»
05446427 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок № 2» Одеської міської ради
01998803 Комунальне некомерційне підприємство «Подільська міська лікарня» Подільської міської ради
01998704 Комунальне некомерційне підприємство Біляївської районної ради «Біляївська центральна районна лікарня»
01998644 Комунальне підприємство «Балтська багатопрофільна лікарня» Балтської міської ради Одеської області
05446404 Комунальне некомерційне підприємство «Вилківська міська лікарня» Вилківської міської ради
02775123 Комунальне некомерційне підприємство «Іванівська центральна районна лікарня» Іванівської районної ради Одеської області
01998845 Комунальне некомерційне підприємство Овідіопольської районної ради «Овідіопольська центральна районна лікарня»
01998880 Комунальне підприємство «Саратська центральна районна лікарня Саратської районної ради Одеської області»
01111121 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради»
21008313 Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний клінічний медичний центр» Одеської обласної ради
01998526 Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної ради»
32190584 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня № 2» Одеської міської ради
02774438 Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча міська клінічна лікарня № 3» Одеської міської ради
01999052 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради
01998785 Комунальне підприємство «Кодимська центральна районна лікарня» Кодимської районної ради Одеської області
01998851 Комунальне некомерційне підприємство спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянська центральна районна лікарня»
42489785 Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльська міська центральна лікарня»
26418688 Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради «Центральна районна лікарня»
01982146 Комунальне некомерційне підприємство «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради
01982212 Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області
01998696 Комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської районної ради
02002859 Комунальне некомерційне підприємство «Валківська центральна районна лікарня»
01998762 Комунальне некомерційне підприємство «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради
01998905 Комунальне підприємство «Тарутинська центральна районна лікарня» Тарутинської районної ради Одеської області
01998934 Комунальне некомерційне підприємство «Ширяївська центральна районна лікарня» Ширяївської районної ради Одеської області
Полтавська область
41318879 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»
01999342 Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня»
01999626 Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
01999661 Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня» Полтавської обласної ради
01999388 Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради
01999613 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського»
01999276 Комунальне некомерційне підприємство «Зіньківська центральна районна лікарня» Зіньківської районної ради Полтавської області
01999402 Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської районної ради
01999460 Комунальне підприємство «Пирятинська центральна районна лікарня» Пирятинської районної ради
01999299 Комунальне некомерційне підприємство «Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В. Радевича»
01999307 Комунальне некомерційне підприємство «Кобеляцька центральна районна лікарня» Кобеляцької районної ради Полтавської області
01999514 Комунальне некомерційне підприємство «Хорольська центральна районна лікарня» Хорольської районної ради Полтавської області
01999336 Комунальне некомерційне підприємство «Котелевська центральна районна лікарня» Котелевської районної ради
01999218 Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради
01999359 Комунальне некомерційне підприємство «Лохвицька районна лікарня» Лохвицької районної ради
01999483 Комунальне некомерційне підприємство «Решетилівська центральна районна лікарня» Решетилівської районної ради Полтавської області
01999655 Комунальне підприємство «1-а міська клінічна лікарня» Полтавської міської ради
01204377 Комунальне підприємство «5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»
01999690 Комунальне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок Полтавської міської ради»
01204294 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»
05385571 Комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцька міська дитяча лікарня»
01999320 Комунальне некомерційне підприємство «Козельщинська центральна районна лікарня» Козельщинської районної ради Полтавської області
01111581 Комунальне підприємство «3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»
Рівненська область
02000010 Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради
36121268 Комунальне підприємство «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради
22563423 Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради
01111032 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 2» Рівненської міської радиМіська лікарня № 2 Рівненської міської ради
01999796 Комунальне некомерційне підприємство «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради
02000085 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради
01999796 Комунальне некомерційне підприємство «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради
37624798 Комунальне некомерційне підприємство «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради
02000105 Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна районна лікарня» Здолбунівської районної ради
01999810 Комунальний заклад охорони здоров’я «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради
01999788 Комунальне некомерційне підприємство «Дубровицька центральна районна лікарня» Дубровицької районної ради
01999907 Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська центральна районна лікарня» Костопільської районної ради
02000263 Комунальне некомерційне підприємство «Радивилівська районна лікарня» Радивилівської районної ради Рівненської області
01999842 Комунальне некомерційне підприємство «Рокитнівська центральна районна лікарня» Рокитнівської районної ради Рівненської області
01999939 Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня» Рівненської міської ради
03067009 Комунальне підприємство «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради
22579288 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок» Дубенської міської ради
Сумська область
02007549 Комунальне підприємство «Кролевецька центральна районна лікарня» Кролевецької районної ради
01110854 Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня»
02007532 Комунальне некомерційне підприємство Конотопської міської ради «Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова»
36897937 Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр»
02000334 Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради
02007489 Комунальне некомерційне підприємство Білопільської районної ради «Білопільська центральна районна лікарня»
01981477 Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради
01981508 Комунальне некомерційне підприємство «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської радиКомунальний заклад «Тростянецька центральна районна лікарня»
01981514 Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинська центральна районна лікарня» Шосткинської міської ради

05481004

0548100

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені З.Й. Красовицького»Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер»

02000300

Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради
Тернопільська область
02000866 Комунальне некомерційне підприємство «Почаївська районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області
43188153 Комунальне некомерційне підприємство «Кременецька районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області
02000872 Комунальне некомерційне підприємство «Почаївська обласна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради
02001280 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради
04528442 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»
02000903 Комунальне некомерційне підприємство «Лановецька центральна районна лікарня»
02000961 Комунальне некомерційне підприємство «Скалатська комунальна районна лікарня» Скалатської міської ради
02000984 Комунальне некомерційне підприємство «Підволочиська центральна районна лікарня» Підволочиської районної ради
02001185 Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради
02001311 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради
02001328 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради
14030985 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради
02001297 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
36338715 Комунальне некомерційне підприємство «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської районної ради
02001216 Комунальне некомерційне підприємство Шумської районної ради «Шумська центральна районна лікарня»
02000493 Комунальне некомерційне підприємство «Борщівська районна лікарня» Борщівської районної ради Тернопільської області
02000659 Комунальне некомерційне підприємство «Заліщицька центральна районна лікарня» Заліщицької районної ради
02000792 Комунальне некомерційне підприємство «Козівська центральна районна лікарня Козівської районної ради»
02000435 Комунальне некомерційне підприємство «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради
02000547 Комунальне некомерційне підприємство «Бучацька центральна районна лікарня» Бучацької районної ради
02000582 Комунальне некомерційне підприємство «Гусятинська комунальна районна лікарня» Гусятинської районної ради
35492401 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради
02001305 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради
02000702 Комунальне некомерційне підприємство «Збаразька центральна лікарня» Збаразької районної ради
38440115 Комунальне некомерційне підприємство «Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької районної ради
02001274 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради
Харківська область
02003770 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 13» Харківської міської ради
02002859 Комунальне некомерційне підприємство «Валківська центральна районна лікарня»
0200317802003787

 

Комунальне некомерційне підприємство «Зміївська центральна районна лікарня»« Зміївської районної ради Харківської областіКомунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради
42582687 Комунальне некомерційне підприємство «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради Харківської області
02003511 Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради
22689195 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради
0200366902003178 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня» № 30» Харківської міської радиКомунальне некомерційне підприємство «Зміївська центральна районна лікарня» Зміївської районної ради
42582687 Комунальне некомерційне підприємство «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради
02003304 Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері»
02001759 Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок № 2 імені М.Х. Гельферіха» Харківської міської ради
02002380 Комунальне некомерційне підприємство «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області
02002701 Комунальне некомерційне підприємство «Красноградська центральна районна лікарня»
02002730 Комунальне некомерційне підприємство Первомайська центральна районна лікарня
02002990 Комунальне некомерційне підприємство «Вовчанська центральна районна лікарня» Вовчанської районної ради Харківської області
02003534 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»
02003600 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня»
02003787 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17» Харківської міської ради
02003793 Комунальне некомерційне підприємство Балаклійської районної ради Харківської області «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня»
02003899 Комунальне некомерційне підприємство «Богодухівська центральна районна лікарня» Богодухівської районної ради
40199749 Комунальне некомерційне підприємство «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради Харківської області
02003570 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення»
02003652 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня»
02002339 Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна психіатрична лікарня № 1»
02002227 Комунальне некомерційне підприємство Харківської районної ради «Мереф’янська центральна районна лікарня»
02003729 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 27» Харківської міської ради
Херсонська область
02004083 Комунальне підприємство «Олешківська центральна районна лікарня» Олешківської районної ради
02004048 Комунальне некомерційне підприємство «Нововоронцовська центральна районна лікарня» Нововоронцовської районної ради
02003913 Комунальне некомерційне підприємство «Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради
02003971 Комунальне некомерційне підприємство «Генічеська центральна районна лікарня» Генічеської районної ради Херсонської області
02003988 Комунальне підприємство «Голопристанська центральна районна лікарня»
02004025 Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня» Каховської районної ради
02004060 Комунальне некомерційне підприємство «Скадовська центральна районна лікарня» Скадовської районної ради
02004120 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради
05396876 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» Херсонської міської ради
2608370435120441 Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради
02004108 Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради
02004002 Комунальне некомерційне підприємство «Іванівська центральна районна лікарня»
Хмельницька область
40365451 Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин»
02004812 Комунальне некомерційне підприємство «Шепетівська центральна районна лікарня» Шепетівської районної ради Хмельницької області
05481104 Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька центральна районна лікарня» Хмельницького району
02004522 Комунальне некомерційне підприємство «Чемеровецька центральна районна лікарня» Чемеровецької районної ради
02004255 Комунальне некомерційне підприємство Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районна лікарня»
02004410 Комунальне підприємство «Славутська центральна районна лікарня ім. Ф.М. Михайлова» Славутської районної Хмельницької області
02004752 Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради
02004226 Комунальне підприємство «Деражнянська центральна районна лікарня Хмельницької області»
Черкаська область
02004976 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська інфекційна лікарня»
02005036 Комунальне некомерційне підприємство «Уманська міська лікарня» Уманської міської ради
02005310 Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янська центральна районна лікарня» Кам’янської районної ради
055037050550370 Комунальне некомерційне підприємство «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»
02005026 Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради
05540652 Комунальне некомерційне підприємство «Уманська дитяча лікарня» Уманської міської радиУманська дитяча міська лікарня
02005585 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська обласна лікарня» Черкаської обласної ради
02005326 Комунальне некомерційне підприємство «Канівська центральна районна лікарня» Канівської районної ради
02005332 Комунальне некомерційне підприємство «Катеринопільська центральна районна лікарня»
02005467 Комунальне некомерційне підприємство «Уманська центральна районна лікарня» Уманської районної ради
02005303 Комунальне некомерційне підприємство «Золотоніська районна багатопрофільна лікарня» Золотоніської районної ради
02005484 Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська центральна районна лікарня» Черкаської районної ради
02005496 Комунальне некомерційне підприємство «Шполянська багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків» Шполянської районної ради
02005355 Комунальне некомерційне підприємство «Городищенське районне територіальне медичне об’єднання» Городищенської районної ради
Чернігівська область
02006171 Комунальне некомерційне підприємство «Бобровицька центральна районна лікарня» Бобровицької районної ради Чернігівської області
02006188 Комунальне некомерційне підприємство «Борзнянська центральна районна лікарня» Борзнянської районної Чернігівської області
02006194 Комунальне некомерційне підприємство «Варвинська центральна районна лікарня» Варвинської районної ради Чернігівської області
02006320 Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської районної ради Чернігівської області
02006343 Комунальне некомерційне підприємство «Менська центральна районна лікарня» Менської районної ради
02006403 Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського« Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської областіНовгород-Сіверська центральна районна лікарня імені І.В. Буяльського
02006426 Комунальне некомерційне підприємство «Носівська центральна районна лікарня імені Ф.Я. Примака» Носівської районної ради
02006538 Комунальне некомерційне підприємство «Талалаївська центральна районна лікарня» Талалаївської районної ради Чернігівської області
02006604 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна дитяча лікарня» Чернігівської обласної ради
02006610 Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради
34549336 Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька центральна міська лікарня»
02006277 Комунальне некомерційне підприємство Козелецької районної ради «Козелецька центральна районна лікарня»
02774125 Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області
14233274 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради
02006082 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний кардіологічний центр» Чернігівської обласної ради
Чернівецька область
43288621 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
02005705 Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня»
41025351 Комунальне некомерційне підприємство «Герцаївська районна лікарня» Герцаївської районної ради Чернівецької області
01110972 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 1» Чернівецької міської ради
02005869 Комунальне некомерційне підприємство «Сторожинецька центральна районна лікарня» Сторожинецької районної ради Чернівецької області
43291042 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»
02005680 Комунальне некомерційне підприємство «Кіцманська центральна районна лікарня» Кіцманської районної ради
02005832 Комунальне некомерційне підприємство «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради
0200584605481412 Комунальне некомерційне підприємство «Путильська центральна районна лікарня» Путильської районної ради Чернівецької областіКомунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний пологовий будинок № 1» Чернівецької міської ради
05481412 Комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький обласний перинатальний центр»
02005875 Комунальне некомерційне підприємство «Хотинська районна лікарня» Хотинської районної ради
02005674 Комунальне некомерційне підприємство «Кельменецька центральна районна лікарня» Кельменецької районної ради
02005697 Комунальне некомерційне підприємство «Вижницька районна лікарня» Вижницької районної ради
02005711 Комунальне некомерційне підприємство «Заставнівська центральна районна лікарня» Заставнівської районної ради
02005763 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 3» Чернівецької міської ради
02005778 Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 4» Чернівецької міської ради
02005852 Комунальне некомерційне підприємство «Сокирянська районна лікарня» Сокирянської районної ради
43288841 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»
43334908 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр»
43342788 Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги»
м. Київ
0541595801981738 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
30212155 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 4» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)міськдержадміністрації)
2568063901994095 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 12» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)

0018494500185028 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
2568035542751893 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський центр нефрології та діалізу» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
13697965 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський клінічний онкологічний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
0199409505497146 Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 8» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
0549714625680295 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 8» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 9» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
2568029504350694 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 9» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
0435069405415941 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
05496796 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок № 3» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
01993730 Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський пологовий будинок № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
25680355 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01993664 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськдержадміністрації)
00185028

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

26199074 Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)міськдержадміністрації)
01993842 Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)міськдержадміністрації)
03319759 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 17» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)міськдержадміністрації)
05415941 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
01994072 Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня «Психіатрія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)міськдержадміністрації)
01981738 Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 65

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 1. У Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716):

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

«2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які використовуються для лікування медичних станів (захворювань), визначених Кабінетом Міністрів України, і включені до:»;

2) пункт 3 виключити.

 1. Пункт 33 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59), доповнити реченням такого змісту: «Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в кожному році, затвердженим Кабінетом Міністрів України.».
 2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 «Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 242):

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«для первинної медичної допомоги із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, — з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;»;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«для відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, — з 1 жовтня до 31 грудня 2020 р.;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

3) абзац шостий викласти в такій редакції:

«для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, — з 1 квітня до 31 грудня 2020 року.».

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 лютого 2020 р. № 65

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 «Деякі питання реалізації програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 305).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 26 «Про внесення змін до пункту 10 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 324).
 3. Пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283 і від 18 грудня 2018 р. № 1117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 30, ст. 1072).
 4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 «Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 242).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1124 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 244).

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

GREG007 13.04.2020 1:19
Хаос в головах приводит к ХАОСУ В ДЕРЖАВЕ. За все это время уже можно было определиться с опорными областями. Провести экономическое исследование и определиться с путем проведения реформы, а не менять Законы ВР, Постановления КМУ, приказы МОЗ. Отсутствие управленческой культуры понимание процессов ПОХОРОНЯТ НЕ ТОЛЬКО РЕФОРМУ, НО И ОЧЕНЬ МНОГИХ ПАЦИЕНТОВ И ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ!!!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті