Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

26 Серпня 2020 12:11 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі — проєкт постанови).

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» розроблений на виконання вимог Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року, Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року та актів законодавства України, зокрема, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Проєкт постанови, зміни, що вносяться до постанови, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, порівняльна таблиця і Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту постанови надсилати до 25.09.2020 року до Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, 01601, вул. Грушевського 7, e-mail: Директорат фармацевтичного забезпечення e-mail: [email protected];

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Резюме

Міністерством охорони здоровʼя України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Згідно із законодавством України наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров’я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку. Одним із дієвих заходів контролю щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є встановлення міжнародного контролю за переміщенням контрольованих речовин та товарів (продукції), в яких містяться зазначені речовини, а також заборони обігу тих речовин, негативні наслідки від вживання не за медичним призначенням яких перевищують допустимі норми.

Відповідно до вимог Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року країна-учасни у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за підконтрольними речовинами шляхом включення до Переліку їх нових видів або виключення з Переліку речовин, стосовно яких не фіксуються зловживання або використання для виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин.

Проєктом постанови передбачено внесення змін та доповнень до Переліку, що дасть змогу правоохоронним органам на етапі досудового слідства приймати подальші процесуальні рішення.

Зміни та доповнення до Переліку розроблені за результатами проведеного моніторингу наркоситуації спільно з правоохоронними органами, науководослідними і експертними установами стосовно вилучень із незаконного обігу, проведених експертних досліджень та експертиз, та фактів отруєнь чи летальних випадків внаслідок вживання речовин не за медичним призначенням, а також, з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо встановлення заходів контролю на міжнародному рівні за обігом таких засобів і речовин, та рішень Комісії ООН з наркотичних засобів, за результатами 63-ої сесії, стосовно включення низки речовин, що мають психоактивну дію, до таблиць засобів і речовин, що знаходяться під міжнародним контролем, затверджених Єдиною Конвенцією про наркотичні засоби 1961 року, Конвенцією про психотропні речовини 1971 року та Конвенцією ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Приведення Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, у відповідність до міжнародних договорів України та посилення державного контролю за обігом засобів і речовин у зв’язку з їх особливою небезпечністю для життя і здоров’я людей.

Прийняття запропонованого проєкту постанови забезпечить виконання Україною міжнародних зобов’язань, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині забезпечення державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та дасть можливість правоохоронним органам забезпечувати протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Суть проєкту акта

Проєкт постанови розроблено з метою встановлення заходів контролю за розповсюдженням та недопущення незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що мають психоактивну дію, з урахуванням положень та вимог Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року та Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, якими передбачено, що країна-учасник у разі необхідності переглядає та приймає рішення стосовно доцільності посилення заходів контролю за психоактивними речовинами, що є предметом зловживань, шляхом запровадження заборон та обмежень щодо їх обігу на території держави.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не потребує фінансування з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. Прогноз впливу реалізації проєкту акту на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проєкт постанови потребує проведення процедури громадського обговорення шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

6. Прогноз впливу

Проєкт постанови матиме вплив на роботу правоохоронних органів та роботу судової системи.

Проєкт постанови матиме вплив на осіб, які притягуються до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на окремі регіони.

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природніх ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Державною митною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Проєкт постанови потребує здійснення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт постанови не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проєкт постанови не містить положень, які створюють підстави для дискримінації.

У проєкті постанови відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проєкт постанови не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт постанови не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт постанови не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативноправового акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним Законом не потребується.

9. Підстава розроблення проєкту наказу

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» розроблений на виконання вимог Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року, Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року та актів законодавства України, зокрема, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Проєкт

оприлюднено на сайті МОЗ України

25.08.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від ________2020 р. № ____
Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789; 2002 р., № 51, ст. 2316; 2009 р., № 94, ст. 3209; 2010 p., № 40, ст. 1318; 2011 p., № 1, ст. 39, № 57, ст. 2288; 2012 p., № 39, ст. 1467; 2013 р., № 4, ст.111; № 28, ст. 956; 2015 р., № 1, ст. 11; 2016 р., № 87, ст. 2831; 2018 р., № 44, ст. 1545), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ______2020 р. № ____

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. У таблиці I:

1) cписок № 1 доповнити такими позиціями:

«Crotonylfentanyl (2E)-N-феніл-N-[1-(2- фенілетил)піперидин-4-іл] бут-2- енамід
Valerylfentanyl (pentanoyl fentanyl) N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-N– фенілпентанамід
Cyclopropyl fentanyl (CycP-F) N-феніл-N-[1-(2-фенілетил) піперидин-4-іл] циклопропанкарбоксамід
4F-BF (4-FBF, p-FBF, 4-fluorobutylfentanyl;4- fluorobutylfentanyl; 4- fluorobutyrfentanyl;4-флуоробутірілфентаніл) N-(4-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл] бутанамід
2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентаніл) methoxyacetyl fentanyl (метоксиацетилфентаніл) N-(2-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]пропанамід 2-метокси-N-феніл-N-[1-(2 фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
cyclopentyl fentanyl (cyclopentanoyl fentanyl; Циклопентілфентаніл, циклопентаноілфентаніл) N-феніл-N-[1-(2- фенілетил)піперидин-4-іл]- циклопентанкарбоксамід».

2) список № 2 доповнити такими позиціями:

«N-benzyl-3,4-DMA (NSC 27115; N-бензил-3,4- диметоксиамфетамін) N-бензил-1-(3,4-диметоксифеніл)пропан-2-амін
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone; BK- Ethyl-K) 1-(2Н-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2- (етиламіно)пентан-1-он
MDPHP (3,4-MDPHP; 3,4-MD-α-PHP; 3,4-Methylenedioxy-α- Pyrrolidinohexano phenonе) 1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2- (пірролідін-1-іл)гексан-1-он
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) метил 3,3-диметил-2-{[(1-пент-4-ен- 1-іл)-1Н-індазол-3-карбоніл]аміно}бутаноат
-MAPDB (1-(2, 3-дигідробензофуран-5-іл)-N- метилпропан-2-амін)
6-Bromo-MDMA 1-(6-бром-2H-1,3-бензодіоксол-5- іл)-N-метилпропан-2-амін3
5-APB-NBOMe 1-(бензофуран-5-іл)-N-(2-метоксибензил) пропан-2-амін
4F-MDMB-BINACA метил2-{[1-(4-флуоро-бутил)-1H- індазол-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
CUMYL-PEGACLONE 5-пентил-2-(2-фенілпропан-2-іл)-2,5- дигідро-1Н-пірідо[4,3-b]індол-1-он
1B-LSD (6aR,9R)-4-бутаноіл-N,N-діетил-7- метил-4,6,6а,7,8,9- гексагідроіндоло[4,3-fg]хінолін-9-карбоксамід
ADB-BICA 1-бензіл-N-(1-бензіл-N-(1-карбамоіл-2,2-диметилпропан-1-іл)- 1Н-індол-3-карбоксамід
1Р-LSD (1-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід) N,N-діетил-7-метил-4-пропаноїл- 6,6α,8,9-тетрагідроіндоло[4,3- fg]хінолін-9-к арбоксамід
NNL-1 N-(1-карбамоілпропан-1-іл)-1-(5- флуоропентил)-1Н-пірроло[2,3- ƅ]пірідин-3-карбоксамід
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH) метил(4-флуорофеніл)(піперідин-2- іл)ацетат
4’N-5F-ADB Метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1Н- піролло[3,2-ƅ]пірідин-3-карбоніл]аміно}3,3- диметилбутаноат
EG-018 нафтален-1-іл(9-пентил-9Н- карбазол-3-іл)метанон4
MDMB-CHMCZCA метил2-[9-(циклогексилметил)-9Н- карбазол-3-карбоксамідо]-3,3- диметилбутаноат
3-FPM; PAL-593 2-(3-флуорофеніл)-3-метилморфолін
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYL- PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151) 5-(5-флуоропентил)-2-(2- фенілпропан-2-іл)-2,5-дигідро-1Н- пірідо[4,4-b]індол-1-он
APP-BINACA (APP-BUTINACA) N-(1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2- іл)-1-бутіл-1H-індазол-3-карбоксамід
5-PPDi (Indanyl-α-PBP; Indanyl-α- Pyrrolidinobutiophenone;) 1-(2,3-дигідро-1H-інден-5-іл)-2- (піролідин-1-іл)бутан-1-oн
25N-NBOMe (2С-N-NBOMe; 25N-NB2OMe; 2C- NNB2OMе) 2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N [(2-метоксифеніл)метил]етан-1-амін
α-PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7, α-pyrrolidinohexiophenone, α- pyrrolidinohexanophenone) 1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гексан-1- он».

2. Список № 2 таблиці ІІ доповнити такими позиціями:

«U-48800 trans-2-(2,4-дихлорфеніл)-N-(2- (диметиламіно) циклогексил)-N-метилацетамід5
4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL- CYBINACA; 4-CYANO CUMYL- BUTINACA; CUMYL-4CN- BINACA; SGT-78;) 1-(4-ціанобутіл)-N-(2-фенілпропан- 2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід
Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND) 1-(1,2-дифенілетил)піперидин».

3. Список № 1 таблиці IV доповнити такими позиціями:

«alpha-phenylacetoacetate (МАРА) метил-3-оксо-2-фенілбутаноат
TS-Methamphetamine (Methamphetamine para- toluenesulfonamide) N,4-диметил-N-(1-фенілпропан-2- іл)бензенсульфоамід»;
t-BOC-MDMA трет-бутил[1-(2H-1,3-бензодіоксол- 5-іл)пропан-2-іл]метилкарбамат
нітроетан (nitroethane) нітроетан».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті