Наказ МОЗ України від 01.10.2020 р. № 2223

05 Жовтня 2020 11:07 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 01.10.2020 р. № 2223
Про утворення робочої групи з питань удосконалення надання первинної медичної допомоги

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я Украї­ни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою удосконалення надання первинної медичної допомоги шляхом напрацювання проєктів змін до чинних нормативно-правових актів

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з питань удосконалення надання первинної медичної допомоги та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань удосконалення надання первинної медичної допомоги, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 червня 2018 року № 1176 «Про утворення консультативно-дорадчої групи з питань удосконалення законодавства у сфері надання первинної медичної допомоги»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2018 року № 475 «Про утворення робочої групи з питань погодження проєктів планів спроможних мереж надання первинної медичної допомоги»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 2 травня 2018 року № 825 «Про утворення постійно діючої робочої групи з питань забезпечення казначейського обслуговування договорів, що укладаються між Національною службою здоров’я та надавачами медичних послуг»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 1 вересня 2015 року № 558 «Про утворення робочої групи з питань удосконалення системи надання первинної медичної допомоги в Україні»;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27 листопада 2015 року № 800 «Про утворення робочої групи з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України»;

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Садов’як І.Д.

Міністр Максим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

01.10.2020 № 2223

СКЛАД
робочої групи з питань з питань удосконалення надання первинної медичної допомоги

САДОВ’ЯК Ірина Дмитрівна Перший заступник Міністра охорони здоров’я України, голова робочої групи;
МЕЛЬНИЧУК Володимир Богданович генеральний директор Директорату медичного забезпечення, заступник голови робочої групи;
ЯРЕМЕНКО Андрій Сергійович державний експерт експертної групи з питань організації надання первинної медичної допомоги Директорату медичного забезпечення, секретар робочої групи;
НЕВЕЧЕРЯ Лариса Олександрівна заступник начальника управління — начальник відділу роботи з договорами щодо надання первинної медичної допомоги управління договірної роботи Департаменту договірної роботи Національної служби здоров’я України (за згодою)
БАЛТЯН Тетяна Олександрівна заступник начальника відділу роботи з договорами щодо надання первинної медичної допомоги управління договірної роботи Департаменту договірної роботи Національної служби здоров’я України (за згодою)
ФЕНЧАК Анна Валеріївна заступник директора департаменту — начальник управління фінансових гарантій медичного обслуговування Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров’я України (за згодою)
МАТЮХА Лариса Федорівна професор, д.м.н., завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, президент Української асоціації сімейної медицини (за згодою)
КОЛЯДА Елеонора Валеріївна директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва» (за згодою)
КАРХУТ Роман Мирославович Заступник директора КНП КМР «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)
БРИЛЬОВА Анастасія Володимирівна фахівець з надання послуг охорони здоров’я ВООЗ (за згодою)
БУЛАВІНОВА Катерина Олександрівна медичний експерт ЮНІСЕФ (за згодою)
БАЛАБАНОВА Катерина Віталіївна Директор ДУ «Центр розвитку медсестринства МОЗ України»

 

Перший заступник МіністраІрина Садов’як

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

01.10.2020 № 2223

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу  з питань удосконалення надання первинної медичної допомоги

І. Загальні положення

1. Робоча група з питань з питань удосконалення надання первинної медичної допомоги (далі — Робоча група) є консультативно-дорадчим органом Міністерства охорони здоров’я України, який утворюється з метою формування пропозицій і напрацювання проєктів нормативно-правових актів щодо удосконалення надання первинної медичної допомоги і напрацювання проєктів нормативно-правових актів.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

II. Основні завдання та функції Робочої групи

1. Основним завданням Робочої групи є надання обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення надання первинної медичної допомоги.

2. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань надає пропозиції щодо:

внесення змін до чинних та розроблення нових нормативно-правових актів;

розробки та впровадження сучасної системи профілактичних, діагностичних та реабілітаційних заходів, зокрема із застосування новітніх медичних та інформаційних технологій.

ІІІ. Формування Робочої групи

1. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом Міністерства охорони здоров’я України.

2. До складу Робочої групи входять: голова, заступник голови, секретар, члени групи.

3. Робоча група формується з представників Міністерства охорони здоров’я України, а також за згодою представників інших Міністерств та органів виконавчої влади, народних депутатів Украї­ни, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, експертів, громадських об’єднань.

ІV. Права та обов’язки голови, секретаря та членів Робочої групи

1. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво роботою Робочої групи.

У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови

Робочої групи.

2. Голова Робочої групи:

  • бере участь у формуванні порядку денного засідання Робочої групи;
  • затверджує порядок денний;
  • взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади та
  • місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;
  • забезпечує отримання в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я необхідну інформацію;
  • має право запрошувати на засідання експертів з питань, що розглядаються, зокрема, представників інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань тощо;
  • підписує документи;
  • здійснює інші права, пов’язані із виконанням завдань Робочої групи, передбачені цим положенням.

3. Секретар Робочої групи:

збирає пропозиції та формує порядок денний засідання Робочої групи;

здійснює інформаційне забезпечення голови Робочої групи та її членів з питань діяльності Робочої групи;

організовує підготовку і проведення засідань Робочої групи;

веде та подає на підпис голові Робочої групи протоколи засідань та іншу документацію, що стосується роботи Робочої групи.

4. Члени Робочої групи:

беруть участь у засіданнях Робочої групи;

беруть участь у обговоренні питань, що розглядаються на засіданні та мають право вносити свої пропозиції;

беруть участь в опрацюванні матеріалів, поданих до розгляду на засідання Робочої групи;

забезпечують об’єктивність та неупередженість у наданні рекомендацій;

мають право взаємодіяти в установленому порядку з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, отримувати від них в установленому порядку інформацію в межах своєї компетенції;

здійснюють експертно-аналітичну роботу та надають науково-методичну допомогу;

запобігають та здійснюють заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів у своїй діяльності як членів Робочої групи.

5. Голова, заступник голови, секретар та члени Робочої групи зобов’язані не розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою у Робочій групі, в тому числі не передавати матеріали, отримані на засіданні Робочої групи без рішення Робочої групи.

V. Організація діяльності Робочої групи

1. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання. Засідання можуть проводитися у відкритій або закритій формі, а також з використанням засобів відеозв’язку. У разі необхідності, засідання Робочої групи можуть проводитися в закритому режимі, без участі сторонніх осіб та ЗМІ.

2. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи визначаються її головою (у разі його відсутності — заступником голови). Про проведення засідання членів Робочої групи та запрошених осіб повідомляє секретар Робочої групи за дорученням голови Робочої групи завчасно, але не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

3. Засідання Робочої групи проводить голова, у разі його відсутності — заступник голови за дорученням голови Робочої групи.

4. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Робочої групи не може бути присутнім на засіданні, він зобов’язаний повідомити про це секретаря Робочої групи.

5. Засідання Робочої групи вважається правомірним за присутності не менше половини від складу Робочої групи.

6. Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер, приймаються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Робочої групи. При рівності голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить голові Робочої групи, а у разі його відсутності — головуючому на засіданні. Член Робочої групи може висловити окрему думку з приводу прийнятих рішень та протягом 2 робочих днів надати їх у письмовому вигляді сек­ретарю Робочої групи для приєднання до протоколу.

7. Рішення Робочої групи оформлюються у вигляді протоколу, який містить інформацію про наз­ву групи, дату засідання, її учасників, перелік питань, що були розглянуті, пропозиції учасників щодо обговорених питань та рішення, що були прийняті з цих питань.

8. Протокол підписується головою Робочої групи і секретарем Робочої групи та доводиться до відома усіх членів Робочої групи.

9. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Робочої групи або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Робочої групи, вони зобов’язані письмово повідомити про це голову Робочої групи. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Про конфлікт інтересів членів Робочої групи, голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Робочої групи, голови або інших учасників засідання заноситься в протокол засідання Робочої групи. У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Робочою групою, таке рішення підлягає перегляду.

10. Питання, що стосуються організації роботи Робочої групи і не врегульовані розділом V цього Положення, залишаються на розсуд членів Робочої групи, про що ухвалюється відповідне рішення Робочої групи.

Перший заступник МіністраІрина Садов’як

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті