Постанова КМУ від 15.02.2021 р. № 120

15 Лютого 2021 2:42 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15.02.2021 р. № 120

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від 5 лютого 2020 р. № 65

З метою удосконалення реалізації програми медичних гарантій у І кварталі 2021 р., а також підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медичних гарантій Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59, № 32, ст. 1096, № 38, ст. 1242, № 97, ст. 3142) і від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688, № 38, ст. 1242, № 54, ст. 1661, № 73, ст. 2325; 2021 р., № 2, ст. 88, № 7, ст. 345) зміни, що додаються.
  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2021 р., крім підпункту 1 та абзацу двадцятого підпункту 2 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 лютого 2021 р., та абзаців двадцять першого — тридцять другого підпункту 2 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з дати початку здійснення в рамках проведення профілактичних щеплень в Україні широкомасштабної імунізації населення з метою подолання пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2021 р. № 120

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від 5 лютого 2020 р. № 65

  1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410:

1) в абзаці шостому слова і цифри «визначені главами 27—29» замінити словами і цифрами «визначені главами 27 і 29», а після слів і цифр «у 2020 році» доповнити словами і цифрами «та І кварталі 2021 року»;

2) після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«дія договорів щодо медичних послуг, визначених главою 28 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), припиняється з 1 лютого 2021 р.;».

У звʼязку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65:

1) в абзаці шостому пункту 4 постанови слово «березня» замінити словом «січня»;

2) у Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та І кварталі 2021 року, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 173 слово і цифри «главами 2, 3, 8, 15 – 26» замінити словом і цифрами «главами 3, 8, 15 – 26»;

пункти 26 і 27 викласти в такій редакції:

«26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється:

1) протягом періоду з 1 квітня 2020 р. до 31 січня 2021 р. — як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, для 100 осіб, та становить:

протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 р. — 11661,24 гривні;

протягом періоду з 1 липня 2020 р. до 31 січня 2021 р. — 16393,7 гривні;

2) з 1 лютого до 31 березня 2021 р. — як глобальна ставка, що розраховується на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою одній особі, та становить 235 гривень на рік.

До тарифу на медичні послуги з 1 лютого 2021 р. застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, який становить:

1,08 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду у кількості менше 100 осіб на 100 000 населення;

1,16 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду у кількості від 100 до 200 осіб на 100 000 населення;

1,24 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду у кількості від 200 до 300 осіб на 100 000 населення;

1,32 — за виявлення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підтвердженою протягом відповідного звітного періоду у кількості більше 300 осіб на 100 000 населення.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, з 1 квітня по 31 грудня 2020 р. розраховується як добуток базової капітаційної ставки, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 р., розділеної на 100.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за січень 2021 р. встановлюється як гранична сума оплати за договором за грудень 2020 року.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, з 1 лютого 2020 р. по 31 березня 2021 р. розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, коригувального коефіцієнта за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, який становить 1,24, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2020 р. та кількості місяців, що залишилися до закінчення дії договору (з 1 лютого 2021 р.), із заокругленням до двох знаків після коми.

  1. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за один місяць за кожним договором з 1 квітня по 31 грудня 2020 р. розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, із заокругленням до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг за січень 2021 р. дорівнює граничній сумі оплати за договором за грудень 2020 року.

Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за один місяць за кожним договором з 1 лютого по 31 березня 2021 р. розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнту за готовність надавати допомогу пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня   2020 р., із заокругленням до двох знаків після коми.»;

главу 28 виключити;

доповнити Порядок главою 32 такого змісту:

«Глава 32. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

11619. НСЗУ укладає договори із надавачами медичних послуг, визначеними у переліку, затвердженому керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — керівник робіт), для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — вакцинація), яка здійснюється медичними командами з вакцинації, до складу яких входять співробітники надавача медичних послуг і які функціонують як мобільні команди або команди, що безпосередньо працюють в пунктах щеплень (далі — медичні команди з вакцинації), починаючи з місяця, в якому вакцина від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, буде офіційно зареєстрована в Україні.

11620. Тариф на медичні послуги з вакцинації встановлюється як комбінація глобальної ставки та ставки на медичну послугу.

Глобальна ставка сплачується за перший місяць надання медичних послуг, передбачених цією главою, згідно з договором і становить 8 247 гривень за кожну медичну команду з вакцинації.

Ставка на медичну послугу становить:

25 гривень ― за проведення першого щеплення одному пацієнту
(перший раунд вакцинації);

60 гривень ― за проведення другого щеплення одному пацієнту
(другий раунд вакцинації).

11621. Запланована вартість зазначених медичних послуг розраховується як добуток кількості медичних команд з вакцинації, утворених відповідно до наказу керівника робіт, ставки на медичну послугу (за два раунди вакцинації), кількості пацієнтів, яким одна медична команда з вакцинації готова провести вакцинацію протягом місяця відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж 1 320 пацієнтів, кількості місяців, протягом яких надаватимуться зазначені медичні послуги згідно з договором.

11622. Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором розраховується як:

сума глобальної ставки та добутку відповідної ставки на медичну послугу і кількості вакцинованих пацієнтів — для першого місяця надання зазначених медичних послуг;

добутку відповідної ставки на медичну послугу та кількості вакцинованих пацієнтів — для інших місяців надання зазначених медичних послуг.».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті