Постанова КМУ від 20.03.2022 р. № 325

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20.03.2022 р. № 325

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення зміни, що додаються.
  2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій/військових адміністрацій/цивільно-військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі):

подати до Національної служби здоров’я протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою перелік закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (крім — спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають різницю між нарахованою заробітною платою за лютий 2022 р. та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати їх надходження з урахуванням результатів аналізу даних бухгалтерського обліку закладів охорони здоров’я та відповідного обґрунтування, підготовленого надавачем медичних послуг, більше 50 000 гривень;

здійснювати контроль за справедливим нарахуванням заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які належать до сфери їх управління, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 2 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 7, ст. 365), за ефективним використанням надходжень такими закладами охорони здоров’я та надавати до Національної служби здоров’я щомісяця до 15 числа інформацію про заклади охорони здоров’я комунальної форми власності (крім – спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають різницю між нарахованою заробітною платою за попередній період та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку, більше 50 000 гривень та відповідно розмір нарахованої заробітної плати за відповідний період та розмір виплаченої за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку.

  1. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 24 лютого 2022 року, крім підпунктів 1—4 пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 березня 2022 року.

Прем’єр-міністр України             Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від  20 березня  2022 р. № 325

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення

  1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантійˮ (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 157:

1) абзац тринадцятий доповнити реченням такого змісту: “За наявності підстав, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за попередні звітні періоди, сума оплати у поточному або наступних звітних періодах коригується відповідно до інформації, внесеної до електронної системи охорони здоров’я;ˮ;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“на період дії воєнного стану вимоги Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого цією постановою, щодо опублікування на офіційному веб-сайті Національної служби здоровʼя договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також іншої інформації, повʼязаної з цими договорами, не застосовуються.ˮ.

  1. Постанову Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоровʼяˮ (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), доповнити пунктом 31 такого змісту:

“31. Установити, що на період дії воєнного стану вимоги Порядку опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоровʼя, затвердженому цією постановою, не застосовуються.ˮ.

  1. Пункт 23 постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 “Деякі питання щодо договорів про реімбурсаціюˮ (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 717) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 198, викласти в такій редакції:

“23. Установити, що для аптечних закладів, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан:

у разі відсутності технічної можливості вносити інформацію до електронної системи охорони здоров’я та/або формувати звіти положення договорів про реімбурсацію щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоровʼя та/або звітування не застосовуються;

у разі відсутності технічної можливості формувати звіти про відпущені лікарські засоби та їх вартість, інформація щодо яких внесена до електронної системи охорони здоров’я, така вартість відшкодовується на підставі внесеної інформації. Звіти аптечних закладів надсилаються і приймаються після відновлення технічної можливості, але не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому воєнний стан припинено або скасовано. У разі неподання звіту у строки, передбачені цим абзацом, вартість лікарських засобів, яка відшкодована на підставі даних електронної системи охорони здоров’я, підлягає поверненню Національній службі здоров’я, зокрема шляхом зменшення суми оплати у наступних звітних періодах;

у разі наявності підстав, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за попередні звітні періоди, сума оплати у поточному або наступних звітних періодах коригується відповідно до документів (інформації), на підставі яких здійснюється відшкодування вартості відпущених лікарських засобів;

порядок звітування щодо відпущених лікарських засобів за паперовими рецептами визначається Міністерством охорони здоров’я.ˮ.

  1. Пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1086 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населенняˮ (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 208) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 198, викласти в такій редакції:

“11. Установити, що на період дії воєнного стану для субʼєктів господарювання, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан:

1) вимоги Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого цією постановою (далі —Порядок), щодо звітів надавачів медичних послуг про надані медичні послуги не застосовуються;

2) реєстрація в органах Державної казначейської служби бюджетних зобовʼязань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється на підставі поданих Національною службою здоров’я Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, форми яких визначено у Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобовʼязань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Міністерства фінансів від 2 березня 2012 р. № 309:

без подання підтвердних документів (зведеного реєстру договорів за формою згідно з додатком 1 до Порядку та зведеного реєстру звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг за формою згідно з додатком 2 до Порядку) — для оплати медичних послуг за договорами;

без подання підтвердних документів за формою згідно з додатком до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 141 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 718) — для оплати за договорами про реімбурсацію.ˮ.

  1. У Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1440 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 роціˮ (Офіційний вісник України, 2022 р., № 9, ст.478) — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2022 р. № 157 та 5 березня 2022 р. № 198:

1) абзаци двадцятий і двадцять перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу II цього Порядку, на місяць розраховується на рівні фактичної вартості медичних послуг, наданих за таким пакетом медичних послуг, у березні 2022 року.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану положення розділу II цього Порядку щодо розрахунку фактичної вартості медичних послуг для всіх пакетів медичних послуг не застосовуються.ˮ;

2) абзац другий пункту 12 виключити;

3) пункт 129 після слів “НСЗУ укладає договориˮ доповнити словами “за пакетом медичних послуг “Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціяхˮ;

4) доповнити Порядок пунктами 1321—1324 такого змісту:

“1321. Для забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги із надавачами медичних послуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають укладені договори і в яких різниця між нарахованою заробітною платою за відповідний місяць та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку (далі — різниця між нарахуванням і виплатами) становить більше ніж 50 000 гривень, НСЗУ укладає договори за пакетом “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомогиˮ.

Договори за пакетом “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомогиˮ укладаються на підставі результатів аналізу поданих матеріалів та щомісячної інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленої надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), з надавачами медичних послуг згідно з переліком таких надавачів, які визначаються Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій/військових адміністрацій/цивільно-військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі) на підставі даних бухгалтерського обліку закладів охорони здоров’я та відповідного обґрунтування, підготовленого надавачем медичних послуг.

132-2. Тариф на забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги встановлюється у вигляді глобальної ставки на місяць та розраховується як різниця між нарахованою заробітною платою за лютий 2022 року та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку, що надається Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій/військових адміністрацій/цивільно-військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі) до НСЗУ.

132-3.  Запланована вартість за договорами в частині пакету медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, встановлюється як сума добутків тарифу та коригувального коефіцієнту за відповідний період, який становить:

2 — за період з 1 до 31 березня 2022 р.;

1 — за період з 1 до 30 квітня 2022 р.;

0,8 — за період з 1 до 31 травня 2022 р.;

0 — за період з 1 червня до 31 грудня 2022 р.

1324. Фактична вартість за договорами в частині пакету медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, розраховується як добуток тарифу та коригувальних коефіцієнтів:

2 — за період з 1 до 31 березня 2022 р.;

1 — за період з 1 до 30 квітня 2022 р.;

0,8 — за період з 1 до 31 травня 2022 р.;

0 — за період з 1 червня до 31 грудня 2022 р.;

динаміки різниці між нарахуваннями і виплатами, який розраховується як співвідношення різниці між нарахуванням і виплатами за місяць, за який  здійснюється виплата та різниці між нарахуванням і виплатами за лютий 2022 року.

Інформація про нараховану заробітну плату та виплачену за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, у відповідний період дії договору щомісячно надається НСЗУ до 15 числа наступного місяця у порядку, визначеному цим пунктом. У разі неподання інформації до НСЗУ щодо конкретного надавача медичних послуг до фактичної вартості послуг за договором з таким надавачем в частині пакету медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, застосовується шляхом множення коефіцієнт 0.ˮ;

5) в абзаці першому пункту 140 слова і цифри “з урахуванням пункту 141 цього Порядкуˮ виключити;

6) пункт 141 виключити.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*