Наказ МОЗ України від 31.01.2023 р. № 192

01 Лютого 2023 1:25 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31.01.2023 р. № 192

Про утворення Проєктного офісу з відновлення системи охорони здоров’я

Відповідно до частини сьомої статті 14 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінеті Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Примірного положення про утворення та діяльність консультативних, дорадчих, та інших допоміжних органів при Міністерстві охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2022 року № 202, з метою підтримки впровадження реформ, заходів з відновлення від наслідків війни та розбудови інфраструктури системи охорони здоров’я в Україні,

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити Проєктний офіс з відновлення системи охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі — Проєктний офіс).
  2. Затвердити Положення про Проєктний офіс, що додається.
  3. Директору департаменту медичних послуг (Машкевич О.Г.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

ПОЛОЖЕННЯ

про Проєктний офіс з відновлення системи охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Проєктний офіс з відновлення системи охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі – Проєктний офіс) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється і діє у межах компетенції та законодавства України з метою підтримки та координації впровадження реформ, заходів відновлення від наслідків війни та розбудови інфраструктури системи охорони здоров’я в Україні для задоволення потреб населення в доступних, якісних, інтегрованих та орієнтованих на пацієнта медичних послугах.

2. Проєктний офіс у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, дорученнями Міністра охорони здоров’я та цим Положенням.

3. Проєктний офіс підзвітний Міністру охорони здоров’я України.

4. Основними завданнями Проєктного офісу є:

підтримка та координація впровадження реформ в сфері охорони здоров’я та відновлення системи охорони здоров’я;

організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Координаційної ради з питань з відновлення системи охорони здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я України (далі – Координаційна рада);

підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових актів з питань впровадження реформ та відновлення, у тому числі до стратегічних та програмних документів МОЗ України із зазначених питань та планів заходів з їх реалізації;

координація та супровід визначення пріоритетів щодо донорської та технічної допомоги, що надається для впровадження реформ та виконання заходів з відновлення;

залучення експертів, надання методологічної підтримки та пошук партнерів у виконанні заходів, спрямованих на впровадження реформ та виконання заходів з відновлення;

розробка і підтримка заходів з моніторингу результатів імплементації реформ та заходів з відновлення.

II. ПОВНОВАЖЕННЯ

1. Проєктний офіс відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує загальну координацію заходів спрямованих на впровадження реформ та виконання заходів з відновлення;

готує пропозиції, аналітичні матеріали, доповідні записки, висновки, рекомендації тощо щодо пріоритетів та актуалізації заходів із впровадження реформ та відновлення, строків їх здійснення та механізмів реалізації;

здійснює аналіз нормативно-правових актів з питань, пов’язаних із реалізацією та впровадженням реформ і заходів з відновлення, та тих, що можуть мати безпосередній вплив на їх реалізацію та вносить відповідні пропозиції щодо цих актів;

розробляє проєкти актів законодавства України та вносить їх на розгляд МОЗ;

забезпечує моніторинг та поточний аналіз виконання пріоритетних напрямків впровадження реформ та відновлення, визначених Координаційною радою та МОЗ;

надає консультаційну підтримку МОЗ у формуванні технічних завдань та запитів на технічну допомогу;

представляє МОЗ у комунікації з донорськими організаціями та проєктами технічної допомоги;

забезпечує моніторинг оцінки збитків, завданих воєнною агресією російської федерації, планування, моніторинг та оцінку проєктів відновлення інфраструктури системи охорони здоров’я;

готує обґрунтування раціонального розподілу та спрямування ресурсів, в тому числі отриманих від благодійних організацій, з метою покращення доступу та якості медичної допомоги;

проводить моніторинг та систематизацію інфраструктурних проєктів в регіонах та проводить оцінку потреб в капіталовкладеннях для впровадження реформ та розбудови інфраструктури в сфері охорони здоров’я;

забезпечує супровід введення в експлуатацію медичного обладнання та проведення проєктних, ремонтних та будівельних робіт на об’єктах системи охорони здоров’я;

бере участь у плануванні та проведенні моніторингу міжнародної допомоги, залученої для підтримки реформ сфери охорони здоров’я;

надає пропозиції у процесі відбору та реалізації проєктів державного- приватного партнерства, договорів спільної діяльності, державних інвестиційних проєктів та інших проєктів з відновлення та розбудови медичної інфраструктури;

приймає участь у проведенні публічних заходів для інформування та обговорення актуальних питань;

забезпечує опрацювання запитів та надає іншу консультаційну та аналітичну підтримку МОЗ.

2. Проєктний офіс у межах компетенції, відповідно до законодавства та покладених на нього завдань має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі групи (проєктні та експертні групи за відповідними напрямами);

у встановленому порядку залучати до роботи Проєктного офісу представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також окремих фахівців, інших осіб за їх згодою;

отримувати в установленому порядку від МОЗ, міністерств, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; отримувати в установленому порядку від МОЗ проєкти нормативно-правових актів для опрацювання та надання пропозицій;

отримувати в установленому порядку від міністерств, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

подавати до МОЗ рекомендації, пропозиції, аналітичні матеріали, доповідні записки, висновки, тощо, з питань, що належать до компетенції Проєктного офісу;

приймати участь у розгляді пропозицій експертів, інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Проєктного офісу;

приймати участь у публічних заходах для інформування та обговорення актуальних питань щодо реформування, відновлення та розвитку системи охорони здоров’я та направляти представників для участі в заходах, що проводяться МОЗ;

розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ

1. До складу Проєктного офісу входять Голова, Уповноважений з питань реформ, Уповноважений з питань розбудови інфраструктури, менеджери, експерти, консультанти у сфері охорони здоров’я.

2. Проєктний офіс очолює Голова, який призначається Міністром охорони здоров’я України

3. У разі відсутності або неможливості здійснення повноважень Голови, виконання його обов’язків покладається на Уповноваженого з питань реформ або Уповноваженого з питань розбудови інфраструктури.

4. Персональний склад Проєктного офісу затверджується наказом МОЗ.

5. Голова Проєктного офісу:

організовує діяльність, керує поточною роботою та забезпечує контроль за виконанням завдань, покладених на Проєктний офіс;

скликає та організовує підготовку засідань Проєктного офісу; інформує МОЗ та Координаційну раду про роботу Проєктного офісу; підписує документи від імені Проєктного офісу;

забезпечує стратегічне планування роботи Проєктного офісу; забезпечує контроль за виконанням працівниками Проєктного офісу персональних завдань;

представляє Проєктний офіс у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, громадянами, міжнародними та донорськими організаціями, інвесторами;

виконує інші функції для забезпечення здійснення Проєктним офісом своїх повноважень.

6. Організаційне забезпечення діяльності Проєктного офісу забезпечується Патронатною службою Міністра.

7. Проєктний офіс організовує свою діяльність на підставі щорічних планів роботи, які погоджуються Міністром охорони здоров’я України та Координаційною радою.

8. Проєктний офіс має право залучати фінансові ресурси донорів, включаючи міжнародну технічну допомогу, та з інших джерел, не заборонених законодавством для здійснення своєї діяльності.

9. Голова Проєктного офісу щомісячно до 10 числа місяця, що слідує за звітним, подає на погодження Міністру охорони здоров’я України звіт про виконання завдань та досягнуті результати відповідно до форми, визначеної у додатку до цього Положення.

10. Діяльність Проєктного офісу є відкритою. Проєктний офіс інформує громадськість про свою діяльність шляхом публікації відповідної інформації на офіційному вебсайті МОЗ.

11. Рішення про припинення діяльності Проєктного офісу або припинення повноважень керівника Проєктного офісу приймає Міністр охорони здоров’я України.

Директор департаменту
медичних послугОлександра Машкевич

Додаток

до Положення про Проєктний офіс

з відновлення системи охорони здоров’я

Міністерства охорони здоров’я України

ПОГОДЖЕНО

Міністр

____________________________

(підпис)

____________________________

(дата)

Звіт про виконання завдань та досягнутих результатів

Період:_________________2023 року

п/п

Завдання Виконавець Залучені представники Проєктного офісу Залучені фахівці Міністерства Стан виконання Результат
1
2
……

«_ »_________ 2023 року

Голова Проєктного офісу

з відновлення системи охорони здоров’я               ____________              ____________

Міністерства охорони здоров’я України                       (підпис)                                    (ім’я)

 

__________________________________________________________________________________________________(інформація зазначається в разі наявності зауважень)
____________________________________________________________________________________________________________

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті