Постанова КМУ від 21.04.2023 р. № 375

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 квітня 2023 р. № 375
Про затвердження Порядку залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану

Відповідно до частини п’ятої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, що додається.

2. Пункт 24 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1184), доповнити абзацом такого змісту:

«Зазначена вимога не поширюється на осіб, визначених частиною п’ятою статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я.».

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 квітня 2023 р. № 375

ПОРЯДОК
залучення до надання медичної допомоги фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади залучення фармацевтичних працівників, здобувачів вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», молодших спеціалістів з медичною освітою, лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про вищу освіту».

3. Дія цього Порядку поширюється на МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації (у період воєнного стану — військові адміністрації) та інші уповноважені органи управління закладу охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, заклади вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів та здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

4. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (у період воєнного стану — військові адміністрації) та інші уповноважені органи управління закладу охорони здоров’я у разі необхідності повідомляють МОЗ про додаткову потребу в медичних працівниках та інших працівниках сфери охорони здоров’я, що виникла у період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану.

5. На період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в Україні з метою повного, своєчасного та безперервного задоволення потреб населення у медичній допомозі до надання всіх видів медичної допомоги у закладах охорони здоров’я можуть залучатися без урахування єдиних кваліфікаційних вимог, затверджених МОЗ, за їх згодою:

  • лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії;
  • лікарі-інтерни;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії;
  • фармацевтичні працівники;
  • здобувачі вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація»), 227 «Терапія та реабілітація», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі — здобувачі вищої освіти).

Особи, зазначені в абзацах першому і другому цього пункту, надають медичну допомогу самостійно або під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я.

Особи, зазначені в абзацах четвертому — шостому цього пункту, беруть участь у наданні медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я.

Перелік осіб, які можуть залучатися до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану без урахування єдиних кваліфікаційних вимог, затверджених МОЗ, та обов’язків, що можуть виконуватися цими особами, наведено в додатку.

6. У разі залучення до надання медичної допомоги лікарів-інтернів та здобувачів вищої освіти у першочерговому порядку залучаються:

  • лікарі-інтерни, які на момент залучення проходять практичну частину підготовки в інтернатурі на базі стажування;
  • здобувачі вищої освіти, які на момент залучення проходять виробничу практику на базі практики.

7. МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (у період воєнного стану — військові адміністрації) та інші уповноважені органи управління закладу охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, у яких виникла додаткова потреба в медичних працівниках та інших працівниках сфери охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, які є базами стажування лікарів-інтернів та базами практики здобувачів вищої освіти, заклади вищої (післядипломної) освіти, що здійснюють підготовку лікарів-інтернів та здобувачів вищої освіти, повинні забезпечити залучення осіб, визначених пунктом 5 цього Порядку, до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я, у яких виникла додаткова потреба в медичних працівниках та інших працівниках сфери охорони здоров’я, шляхом:

1) відрядження лікарів-інтернів до закладів охорони здоров’я, у яких виникла додаткова потреба в медичних працівниках та інших працівниках сфери охорони здоров’я, для виконання обов’язків (роботи) за посадою лікаря-інтерна згідно з абзацом другим додатка. Строк відрядження лікарів-інтернів не може перевищувати 30 календарних днів. Допускаються повторні відрядження з проміжком часу між ними не менше
30 календарних днів. Строк повторного відрядження також не може перевищувати 30 календарних днів.

У разі потреби здійснюється оптимізація та внесення змін до графіків освітнього процесу для лікарів-інтернів;

2) направлення здобувачів вищої освіти для проходження виробничої практики до закладів охорони здоров’я, у яких виникла додаткова потреба в медичних працівниках та інших працівниках сфери охорони здоров’я, для виконання робіт згідно з абзацом п’ятим додатка.

У разі потреби здійснюється оптимізація та внесення змін до графіків освітнього процесу для здобувачів вищої освіти;

3) укладення цивільно-правових або трудових договорів у закладах охорони здоров’я, у яких виникла додаткова потреба в медичних працівниках та інших працівниках сфери охорони здоров’я, на строк не більше ніж період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану та три місяці після його припинення чи скасування з:

  • лікарями-спеціалістами без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії — на виконання обов’язків (роботи) за посадою лікаря-стажиста за профілем, що відповідає здобутій спеціальності в інтернатурі або вторинній спеціалізації, згідно з абзацом першим додатка;
  • молодшими спеціалістами з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії — на виконання роботи на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою згідно з абзацом третім додатка;
  • фармацевтичними працівниками — на виконання роботи на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою згідно з абзацом четвертим додатка.

8. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (у період воєнного стану — військові адміністрації) та інші уповноважені органи управління закладу охорони здоров’я у період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану повинні щомісяця станом на перше число місяця інформувати МОЗ про кількість осіб, залучених до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я відповідно до цього Порядку, у розрізі категорії осіб, визначених пунктом 5 цього Порядку.

Додаток до Порядку

ПЕРЕЛІК
осіб, які можуть залучатися до надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я на період встановлення карантину, запровадження надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану без урахування єдиних кваліфікаційних вимог, затверджених МОЗ, та обов’язків, що можуть виконуватися цими особами

Найменування категорії осіб Обов’язки (робота), що можуть (може) виконуватися Умови виконання обов’язків (роботи)
Лікарі-спеціалісти без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії виконання обов’язків (роботу) за посадою лікаря-стажиста за профілем, що відповідає здобутій спеціальності в інтернатурі або вторинній спеціалізації надання медичної допомоги самостійно або під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
Лікарі-інтерни виконання обов’язків (роботу) за посадою лікаря-інтерна за профілем, що відповідає спеціальності в інтернатурі надання медичної допомоги самостійно або під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
Молодші спеціалісти з медичною освітою без вимог щодо атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії виконання роботи на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою (помічника лікаря, сестри медичної/брата медичного, фельдшера, лаборанта медичного) за профілем, що відповідає здобутій спеціальності на рівні фахової передвищої або вищої освіти та спеціалізації надання медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
Фармацевтичні працівники виконання роботи сестри медичної/брата медичного поліклініки, стаціонару, сестри медичної/брата медичного з паліативної допомоги, диспетчера оперативно-диспетчерської служби, помічника лікаря-стоматолога, сестри медичної/брата медичного з фізіотерапії участь у наданні медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
Здобувачі вищої освіти 4–6 років навчання за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація»), 227 «Терапія та реабілітація», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» виконання роботи на рівні молодшого спеціаліста з медичною освітою (помічника лікаря, сестри медичної/брата медичного, фельдшера, лаборанта медичного) за профілем, що відповідає спеціальності, яка здобувається на першому (бакалаврському) або другому (магістерському) рівні вищої освіти; здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (спеціалізація 226.01 «Фармація») залучаються до виконання робіт, визначених у
пункті 4 цього додатка; здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» виконують роботу асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта
участь у наданні медичної допомоги під керівництвом лікаря закладу охорони здоров’я (за їх згодою)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті