Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до нормативно-правових актів МОЗ»

14 Січня 2011 3:53 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

На публічне обговорення виноситься проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до нормативно-правових актів МОЗ» (далі — Наказ).

Проект Наказу розроблено з метою удосконалення наказу МОЗ від 07.10.2008 р. № 573. Встановлюється єдиний та прозорий порядок для всіх суб’єктів господарювання з тих, хто має намір займатися забезпеченням закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку, інструкціями про порядок повернення бланків суворого обліку, про порядок знищення зіпсованих або пошкоджених бланків суворого обліку та порядок укладання договорів про забезпечення закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку, а саме:

 • встановлюється процедура повернення бланків суворого обліку;
 • встановлюється порядок знищення пошкоджених та зіпсованих бланків суворого обліку;
 • визначається процедура укладання договорів про забезпечення закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку з урахуванням вимог законодавства щодо поводження з ними;
 • уточнення редакції окремих пунктів Наказу.

Проект наказу та аналіз регуляторного впливу розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я www.moz.gov.ua.

Пропозиції надсилати до 13.02.2011 р. за адресами:

01601, Київ, вул. Грушевського, 7, тел.: (044) 253–74–28, 253–55–34; e-mail: ukrmedstat@ukr.net — МОЗ України

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

1. Проблема, яку передбачається врегулювати шляхом прийняття регуляторного акта

Зміни, що вносяться проектом наказу МОЗ України «Про внесення змін до нормативно-правових актів МОЗ», розроблено з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме: наказу від 07.10.2008 р. № 573 «Про впорядкування використання бланків суворого обліку».

2. Цілі державного регулювання

Прийняття даного акта має на меті встановити єдиний та прозорий порядок для всіх суб’єктів господарювання з визначення тих, хто має намір займатися забезпеченням закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку, забезпечити дотримання вимог законодавства щодо поводження з бланками суворого обліку, а саме:

 • пропонується чіткий порядок знищення зіпсованих або пошкоджених бланків суворого обліку;
 • пропонується чіткий порядок вилучення (знищення) бланків суворого обліку у разі припинення діяльності юридичної особи або медичної комісії; порядок укладання договорів про забезпечення бланками суворого обліку закладів охорони здоров’я.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Перший альтернативний спосіб досягнення мети: відсутність нормативного акта — не будуть врегульовані проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Другий альтернативний спосіб досягнення мети: внесення змін до діючого нормативно-правового акта не є оптимальним тому, що не існує відповідного нормативно-правового акта.

4. Механізми і заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

У разі прийняття наказу передбачається визначити єдиний для всіх форм, які визнані як бланки суворого обліку, прозорий та чіткий порядок знищення зіпсованих або пошкоджених бланків та їх вилучення для всієї системи охорони здоров’я. Уніфікація облікових форм, спрощення заповнення медичної документації, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо поводження з бланками суворого обліку, врегулювання питання контролю за обігом бланків суворого обліку у закладах охорони здоров’я.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття даного наказу дасть можливість забезпечити дотримання вимог законодавства з питань поводження з бланками суворого обліку.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави  
Встановити єдиний та прозорий порядок для всіх суб’єктів господарювання з визначення тих, хто має намір займатися забезпеченням закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку, забезпечити дотримання вимог законодавства щодо поводження з бланками суворого обліку Відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання  
Встановити єдиний та прозорий порядок для всіх суб’єктів господарювання з визначення тих, хто має намір займатися забезпеченням закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку, забезпечити дотримання вимог законодавства щодо поводження з бланками суворого обліку Відсутні
Сфера інтересів громадян  
Встановити єдиний та прозорий порядок для всіх суб’єктів господарювання з визначення тих, хто має намір займатися забезпеченням закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку, забезпечити дотримання вимог законодавства щодо поводження з бланками суворого обліку Відсутні

 

7. Обгрунтування терміну дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено.

8. Показники результативності впровадження

Прогнозні значення показників наступні:

 • надходжень до Державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів — не передбачається;
 • витрат суб’єктами господарювання — не передбачається.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — вище-середнього. Проект наказу знаходиться на сайті МОЗ для проходження процедури громадського обговорення.

9. Заходи, з допомогою яких здійснюватимуться відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від __________________ р. №_____
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ МОЗ

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1542, з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2008 р. № 573 «Про впорядкування використання бланків суворого обліку» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2008 р. за № 1071/15762, такі зміни:

1.1. У преамбулі слова та цифри «статей 13 та 14 Закону України «Про державну статистику» виключити.

1.2. Пункт 1 доповнити новими підпунктами 1.6–1.8 такого змісту:

«1.6. Інструкцію про порядок повернення бланків суворого обліку, що використовуються в закладах охорони здоров’я (додається).

1.7. Інструкцію про порядок знищення зіпсованих або пошкоджених бланків суворого обліку, що використовуються в закладах охорони здоров’я (додається).

1.8. Порядок укладання договорів з державним закладом «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я» про забезпечення закладів охорони здоров’я та/або інших суб’єктів господарювання бланками суворого обліку (додається)».

1.3. У тексті наказу слова «Центр медичної статистики МОЗ України» у всіх відмінках замінити відповідно словами та знаками «Державний заклад «Центр медичної статистики МОЗ України» у відповідному відмінку.

1.4. У пункті 3 слово «замовлення» замінити словами «оформлення замовлення».

1.5. Доповнити новим пунктом 6: «6. Установити, що електрон­ний реєстр є невід’ємною частиною обігу бланків суворого обліку.».

У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7.

2. В Інструкцію про порядок обліку медичних бланків суворого обліку, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2008 р. № 573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2008 р. за № 1071/15762, внести такі зміни:

2.1. Підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Державним замовником бланків суворого обліку є Міністерство охорони здоров’я України. Замовлення бланків суворого обліку здійснюється Міністерством охорони здоров’я України за поданням Державного закладу «Центр медичної статистики МОЗ України» в обсягах згідно із заявками обласних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики (далі — Центри) та/або інших суб’єктів господарювання.»;

2.1. Підпункти 2.1–2.7 та пункт 2, виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.1–3.8 та пункт 3, уважати відповідно підпунктами 2.1–2.8 та пунктом 2.

2.1. У підпункті 2.1 слова «директора чи головного лікаря закладу» замінити словами «керівника закладу охорони здоров’я».

2.2. У підпунктах 2.6 та 2.7 слова «лікувально-профілактичного закладу» замінити на слова «закладу охорони здоров’я».

3. Унести до Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.1997 р. № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.1997 р. за № 586/2390, такі зміни:

3.1. Абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції: «пронумерованого, прошнурованого, засвідченого підписом керівника та печаткою закладу «Журналу реєстрації виданих бланків суворого обліку» ф. № 140–3/о. (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2008 р. № 573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2008 р. за № 1071/15762);

3.2. Пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4, 5 уважати відповідно пунктами 3, 4.

4. Унести до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.10.1999 р. № 252, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.1999 р. за № 768/4061, такі зміни:

4.1. Абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

«пронумерованого, прошнурованого, засвідченого підписом керівника та печаткою закладу «Журналу реєстрації виданих бланків суворого обліку» ф. № 140–3/о. (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2008 р. № 573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2008 р. за № 1071/15762);

4.2. Пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5–15 уважати відповідно пунктами 4–14.

5. Унести до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерство охорони здоров’я України від 17.01.2002 р. № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 р. за № 94/6382, такі зміни:

5.1. Абзац четвертий пункту 14 викласти в такій редакції:

«пронумерованого, прошнурованого, засвідченого підписом керівника та печаткою закладу «Журналу реєстрації виданих бланків суворого обліку» ф. № 140–3/о. (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2008 р. № 573, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.2008 р. за № 1071/15762);

5.2. Пункт 15 виключити.

У зв’язку з цим пункти 16–20 уважати відповідно пунктами 15–19.

6. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників закладів охорони здоров’я та забезпечити його виконання.

7. Директору Департаменту розвитку медичної допомоги в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Лисака В.П.

Міністр І.М. Ємець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від___________р. №_____

Інструкція
про порядок повернення бланків суворого обліку, що використовуються
в закладах охорони здоров’я

1. Заклад охорони здоров’я незалежно від форми власності повертає бланки суворого обліку (далі — Бланки) у випадках:

 • припинення діяльності закладу охорони здоров’я як юридичної особи;
 • виключення закладу охорони здоров’я з перелікузакладів, яким надається право проводити попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди.

1.1. У закладі охорони здоров’я за даними бухгалтерського обліку встановлюється фактична наявність Бланків, про що складається акт перевірки наявності бланків суворого обліку (ф. СЗ-4) (далі — Акт). Акт складається у двох примірниках, один примірник у триденний термін направляється до Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я.

1.2. Заклад охорони здоров’я повертає невикористані залишки Бланків Центру медичної статистики МОЗ України або суб’єкту господарювання, у якого вони придбавалися.

1.3. Вартість Бланків, що підлягають поверненню, визначається на підставі підтверджувальних документів: накладної та виписки з банку про їх оплату.

1.4. На підставі підтверджувальних документів про наявність та вартість Бланків, які підлягають поверненню, укладається Договір про повернення (передачу) Бланків з оформленням первинних документів бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та здійснюється оплата.

2. Суб’єкт господарювання, який здійснює забезпечення Бланками заклади охорони здоров’я, повертає їх у випадках:

 • припинення своєї діяльності як юридичної особи;
 • припинення діяльності із забезпечення Бланками закладів охорони здоров’я.

2.1. Суб’єкт господарювання повертає нереалізовані залишки Бланків Центру медичної статистики МОЗ України.

2.2. Вартість Бланків, що підлягають поверненню, визначається на підставі підтверджувальних документів: накладної та виписки з банку про їх оплату.

2.3. На підставі підтверджувальних документів про наявність та вартість Бланків, які підлягають поверненню, укладається Договір про повернення (передачу) Бланків з оформленням первинних документів бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та здійснюється оплата.

Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від___________р. №_____

Інструкція
про порядок знищення зіпсованих або пошкоджених бланків суворого обліку,
що використовуються в закладах охорони здоров’я

1. Зіпсовані при заповненні або пошкоджені бланки суворого обліку знищуються, про що складається акт про знищення бланків суворого обліку (далі — Акт) (додається).

2. Акт складається у двох примірниках один раз на місяць та засвідчується підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я.

3. На першому примірнику Акта наклеюються вирізані у відповідному бланку суворого обліку серія та номер.

4. Перший примірник Акта, який є невід’ємною частиною ф. № 140–2/о «Відомість про використання бланків суворого обліку», затвердженої наказом МОЗ України від 07.10.2008 р. № 573 зареєстрованої Міністерством юстиції від 03.11.2008 р. № 1069/15760, передається до територіального інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, а другий примірник Акта (без вирізаних номерів) залишається в закладі охорони здоров’я.

Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков

Додаток
до
Інструкції про порядок знищення
(зіпсованих або пошкоджених) бланків
суворого обліку, що використовуються
в закладах охорони здоров’я

АКТ

від ___________ №____

про знищення бланків суворого обліку

____________________________________________________________________________________

(назва суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________

(назва бланка)

за період з «___»_______ __ р. до «____»________ р.

____________________________________________________________________________________

(місце складання)

Комісія, створена наказом від «____» ____________ _____ р. № ___

у складі:

1. Голова комісії ______________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

2. Член комісії _______________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

3. Член комісії _______________________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали)

склала цей акт про те, що «___» ___________ ____ р. було проведено знищення шляхом спалення бланків _______________________, які були зіпсовані при

____________________________________________________________________________________

(назва форми)

оформленні або пошкоджені при зберіганні.

Всього комісією знищено бланків в кількості _______ шт. (_________) на загальну суму __________________________ грн. (____________________________) грн.

(прописом)

№ з/п Серія Номер бланка Вирізані серія та номер бланка
       
       
       

Голова комісії_________________ ___________________________________________

Підпис ПІБ

Члени комісії_________________ ____________________________________________

Підпис ПІБ
Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від___________р. №_____

Порядок
укладання договорів про забезпечення закладів охорони здоров’я
бланками суворого обліку

1. Цей порядок визначає процедуру укладання Центром медичної статистики МОЗ України договорів про забезпечення закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку (далі — Договір).

2. З метою забезпечення закладів охорони здоров’я бланками суворого обліку територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики розміщують оголошення у засобах масової інформації (газета, сайт тощо) про прийом документів суб’єктів господарювання, які бажають забезпечувати бланками суворого обліку (далі — Бланками) заклади охорони здоров’я. В оголошенні зазначається строк прийому та перелік документів, необхідних для укладання договору, а саме:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи — підприємця;
 • копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України встановленого зразка (для юридичної особи);
 • копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку з відповідними видами діяльності;
 • копія довідки про відкриття рахунку в банку;
 • копія договору-оренди приміщення чи свідоцтво на право власності приміщення, в якому проводиться діяльність з реалізації Бланків;
 • інформаційна довідка про діяльність підприємства;
 • копії документів, які підтверджують наявність сейфу або залізної шафи; сигналізації або залізних грат на вікнах або охорони; комп’ютерної техніки та транспорту.

Копії зазначених документів мають бути завірені печаткою суб’єкта господарювання та підписом керівника.

3. Територіальний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики не приймає до розгляду документи суб’єкта господарювання у випадках: подання неповного комплекту документів, передбачених пунктом 2 цього Порядку, подання документів після встановленого терміну.

4. У разі відсутності зауважень щодо поданих документів, територіальним інформаційно-аналітичним центром медичної статистики за погодженням з суб’єктом господарювання проводиться виїзне обстеження його матеріально-технічної бази, про що складається довідка про матеріально-технічну базу (далі — Довідка) у двох примірниках. У випадках виявлення, при виїзному обстежені, розбіжностей, недостовірностей у поданих суб’єктом господарювання документах територіальний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики пропозицію відхиляє.

5. Територіальний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики протягом трьох робочих днів після обстеження матеріально-технічної бази направляє до Центру медичної статистики МОЗ України для укладання Договору лист-подання разом з копіями документів поданими суб’єктом господарювання та Довідки.

6. Якщо суб’єкт господарювання має намір здійснювати діяльність із забезпечення Бланками закладів охорони здоров’я на території декількох областей, виїзне обстеження матеріально-технічної бази проводиться, як правило, один раз територіальним інформаційно-аналітичним центром медичної статистики на території розташування суб’єкта господарювання.

7. Центр медичної статистики МОЗ України укладає Договір з суб’єктом господарювання відповідно до примірного Договору, затвердженого МОЗ України.

У разі виявлення за результатами роботи суб’єкта господарювання у попередньому році фактів порушення нормативних актів щодо обігу Бланків; передоручення права розповсюдження Бланків третім особам; реалізація Бланків суб’єктам господарювання, які не мали прав на їх видачу, Центр медичної статистики МОЗ України відмовляє суб’єкту господарювання в укладанні Договору.

Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом МОЗ України
від___________р. №_____

Довідка
про матеріально-технічну базу суб’єкта господарювання

 

____________________________________________________________________________________

Дата, місто

Керівник суб’єкта господарювання ______________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса) ____________________________________________________

Місце здійснення діяльності (фактична адреса) ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

договір купівлі-продажу, паспорт тощо

Приміщення:

Спеціально виділена кімната _________м кв.

____________________________________________________________________________________

В наявності:

сейф (залізна шафа) ___________________________________________________________________

договір купівлі-продажу, паспорт тощо

сигналізація _________________________________________________________________________

договір, тощо

____________________________________________________________________________________

залізні грати на вікнах, охорона _________________________________________________________

договір купівлі-продажу, паспорт тощо

комп’ютерна техніка __________________________________________________________________

договір купівлі-продажу, паспорт тощо

E-mail ______________________________________________________________________________

тел./факс ___________________________________________________________________________

транспортний засіб ___________________________________________________________________

Підписи

Членів комісії територіального центру медичної статистики:

З актом ознайомлений керівник суб’єкта господарювання:

Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В. Голубчиков

Коментарі

Оксана 20.01.2011 3:37
Запропонований проект змін до наказу № 573 в цілому суперечить Закону України "Про здійснення державних закупівель", адже бланки суворого обліку є предметом державних закупівель і кожен заклад охорони здоров'я як розпорядник бюджетних коштів має право на придбання бланків суворого обліку за найкращими цінами та умовами поставки

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті