Наказ ДПА України від 23.12.2010 р. № 1001

23 Лютого 2011 11:08 Поділитися

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23.12. 2010 р. № 1001
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Відповідно до статей 55 і 56 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України та статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України згідно з додатком.

3. Департаменту апеляцій (Притула Є.М.):

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити оприлюднення наказу в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Скарги платників податків на податкові повідомлення-рішення або будь-які інші рішення органу державної податкової служби, які отримані відповідним органом державної податкової служби або надіслані поштою до органів державної податкової служби до дня набрання чинності Податковим кодексом України, розглядаються у порядку, чинному до набрання чинності цим Кодексом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Малікова О.В.

Голова О.О. Папаіка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації
України 23.12. 2010 р. № 1001

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06.01.2011 р. за №10/18748

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби

1. Це Положення розроблене відповідно до статей 55 і 56 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України, статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», статей 6–8, 18 Закону України «Про звернення громадян» та визначає порядок подання та розгляду органами державної податкової служби скарг платників податків при оскарженні в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень про визначення сум грошових зобов’язань платника податків або будь-яких інших рішень органів державної податкової служби.

2. Органи державної податкової служби розглядають скарги платників податків на податкові повідомлення — рішення про визначення сум грошових зобов’язань платника податків або будь-які інші рішення органів державної податкової служби щодо податків, зборів, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби, крім мита, акцизного податку, податку на додану вартість та інших податків, зборів, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або з території спеціальної митної зони.

Не підлягає оскарженню платником податків податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації (розрахунку).

3. Дія цього Положення не поширюється на розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення — рішення та рішення, які зазначені в пунктах 1 і 2 цього Положення, які оскаржено в судовому порядку.

Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Реєстрація скарги повинна відбуватися у день її подання або надходження до органу державної податкової служби.

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.

4. У скарзі мають бути зазначені:

а) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи — платника податку, для юридичної особи — платника податку — найменування, місцезнаходження, а також адреса, на яку необхідно надіслати рішення за скаргою;

б) найменування органу державної податкової служби, яким видано податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, що оскаржується, дата і номер, назва податку, збору або штрафної (фінансової) санкції та сума;

в) суть порушеного питання, прохання чи вимоги й обґрунтування незгоди платника податків із сумою грошового зобов’язання, визначеною органом державної податкової служби у податковому повідомленні — рішенні, або незгоди з іншим рішенням органу державної податкової служби;

г) про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу державної податкової служби про подання скарги органу державної податкової служби вищого рівня;

ґ) підпис фізичної особи — платника податку, для юридичної особи — платника податку — підпис керівника або особи, яка виконує обов’язки керівника юридичної особи — платника податку. Якщо скарга в інтересах фізичної особи — платника податку або юридичної особи — платника податку подається її представником, то до скарги долучається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства. Підпис представника юридичної особи — платника податку на скарзі повинен бути скріплений печаткою юридичної особи — платника податку;

д) перелік документів і розрахунків, що додаються до скарги, у разі надсилання скарги поштою додається опис укладеного та повідомлення про вручення.

5. Скарга, оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпункті «ґ» пункту 4, або оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпунктах «а»–«г» пункту 4 цього Положення, що не дає змоги розглянути скаргу по суті, повертається особі, яка її подала (надіслала), з відповідними роз’ясненнями не пізніше п’яти днів від дня отримання такої скарги.

6. Якщо питання, порушені у скарзі, одержаній органом державної податкової служби, не належать до компетенції органів державної податкової служби, то така скарга в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала скаргу. Скарга, подана з порушенням порядку, установленого цим Положенням, не підлягає розгляду по суті і повертається особі, яка подала скаргу, з роз’ясненням порядку і строків оскарження податкових повідомлень — рішень або будь-яких інших рішень органів державної податкової служби.

Не розглядаються повторні звернення до одного і того самого органу державної податкової служби від однієї і тієї самої особи з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

7. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним органом державної податкової служби, а в разі надсилання скарги поштою — дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі відсутності повідомлення про вручення і опису вкладення поштового відправлення та відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює з’ясування дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, датою подання скарги вважається дата надходження скарги до органу державної податкової служби.

8. Подання первинної скарги.

8.1. Якщо платник податків вважає, що орган державної податкової служби неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень органів державної податкової служби, встановлених Податковим кодексом України або іншими законами України, такий платник податків має право звернутися до органу державної податкової служби вищого рівня зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати.

8.2. Скарга подається до органу державної податкової служби протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення — рішення або будь-якого іншого рішення органу державної податкової служби, що оскаржується.

Скарги на рішення органів державної податкової служби районного рівня подаються до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Скарги на рішення спеціалізованих органів державної податкової служби, якщо вони підпорядковані центральному органу державної податкової служби, подаються до центрального органу державної податкової служби, в інших випадках скарги на рішення спеціалізованих органів державної податкової служби подаються до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Скарги на рішення регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів центрального органу державної податкової служби подаються до Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів центрального органу державної податкової служби. Скарги на рішення Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів центрального органу державної податкової служби подаються до центрального органу державної податкової служби.

8.3. Якщо відповідно до Податкового кодексу України орган державної податкової служби самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень органу державної податкової служби протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення — рішення (рішення) органу державної податкової служби.

8.4. Зазначений у підпункті 8.3 цього пункту тридцятиденний термін для оскарження поширюється, у тому числі на:

а) суми грошового зобов’язання по платі на землю, нарахованій органами державної податкової служби фізичним особам;

б) рішення про:

 • розподіл суми грошових зобов’язань або податкового боргу між платниками податків, що виникають у результаті реорганізації;
 • погашення грошових зобов’язань або податкового боргу, забезпечених податковою заставою, до проведення такої реорганізації;
 • встановлення солідарної відповідальності за сплату грошових зобов’язань платника податків, який реорганізується, щодо всіх осіб, утворених у процесі реорганізації, що тягне за собою застосування режиму податкової застави щодо всього майна таких осіб;
 • поширення права податкової застави на майно платника податків, який створюється шляхом об’єднання інших платників податків, якщо один або більше з них мали грошові зобов’язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою.

9. Подання повторної скарги.

9.1. У разі якщо орган державної податкової служби приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги, платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, з повторною скаргою до органу державної податкової служби вищого рівня.

Скарги на рішення державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подаються до центрального органу державної податкової служби.

Скарги на рішення Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів центрального органу державної податкової служби подаються до центрального органу державної податкової служби.

9.2. Платники податків до скарги можуть додавати належним чином засвідчені копії документів, розрахунки та докази, які платник податків вважає за потрібне надати.

9.3. Якщо платник податків до скарги не додав копій документів, зазначених у підпункті 9.2 цього пункту, орган державної податкової служби вищого рівня, що уповноважений розглядати скаргу, витребовує ксерокопії зазначених документів від органу державної податкової служби, рішення якого оскаржується.

10. Обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене органом державної податкової служби у визначених Податковим кодексом України випадках, або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби є правомірним, покладається на органи державної податкової служби.

11. Скарга, подана із дотриманням порядку і строків, визначених підпунктами 8.2 і 8.3 пункту 8 та підпунктом 9.1 пункту 9 цього Положення, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні — рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до органу державної податкової служби до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржуються, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

У разі коли останній день строків, зазначених у підпунктах 8.2 і 8.3 пункту 8, підпункті 9.1 пункту 9, пункті 13 цього Положення, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

12. Скарга, подана з порушенням порядку і строків, визначених підпунктами 8.2 і 8.3 пункту 8 та підпунктом 9.1 пункту 9 цього Положення, не підлягає розгляду органами державної податкової служби.

Строки подання заяв про перегляд рішень органів державної податкової служби підлягають продовженню керівником органу державної податкової служби (заступником керівника) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків:

1) перебував за межами України;

2) перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

3) перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

4) мав обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально;

5) був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

Продовження граничних строків для подання заяв про перегляд рішень органів державної податкової служби із зазначених підстав здійснюється для платників податків — фізичних осіб, а також для посадових осіб юридичної особи — платника податку, якщо протягом граничних строків, визначених у підпунктах 8.2 та 8.3 пункту 8 та підпункті 9.1 пункту 9 цього Положення, така юридична особа — платник податку не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, збори, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність.

13. Орган державної податкової служби зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги платника податків, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Керівник органу державної податкової служби (заступник керівника) може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад строк, визначений у абзаці першому цього пункту, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту.

У разі якщо керівник органу державної податкової служби (заступник керівника) відповідно до процедури адміністративного оскарження приймає рішення про продовження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені в абзаці першому цього пункту, пеня не нараховується протягом таких додаткових строків незалежно від результатів адміністративного оскарження.

14. Орган державної податкової служби при розгляді скарги платника податків перевіряє правомірність нарахування, здійсненого органом державної податкової служби, у випадках, визначених Податковим кодексом України, або прийняття будь-якого рішення органу державної податкової служби, що оскаржується, і приймає одне з таких рішень:

а) залишає податкове повідомлення — рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, яке оскаржується, без змін, а скаргу без задоволення;

б) скасовує у певній частині податкове повідомлення — рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, яке оскаржується, і не задовольняє скаргу платника податків у певній частині;

в) скасовує податкове повідомлення — рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, яке оскаржується, і задовольняє скаргу платника податків повністю;

г) збільшує суму грошового зобов’язання або податкового боргу;

ґ) залишає у випадках, передбачених статтею 8 Закону України «Про звернення громадян», скаргу без розгляду та повертає автору.

У разі коли норми Податкового кодексу України чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

При розгляді скарги платника податків під час адміністративного оскарження можуть враховуватись податкові консультації, надані такому платнику податків органами державної податкової служби з урахуванням положень статті 53 глави 3 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Зменшена або збільшена сума грошового зобов’язання (податкового боргу) може бути оскаржена платником податків у порядку і строки, визначені цим Положенням.

15. За результатами проведення процедури адміністративного оскарження приймається рішення, яке оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Зміст рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

Рішення оформляється на бланку органу державної податкової служби, який розглядав скаргу.

У вступній частині рішення зазначаються повне найменування юридичної особи, яка подала скаргу, прізвище та ініціали посадової особи платника податків — юридичної особи або фізичної особи — платника податку, відомості про предмет оскарження, дата прийняття скарги до розгляду (дата і номер зазначаються за даними журналу реєстрації вхідної кореспонденції).

Описова частина рішення повинна містити перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, дату і номер податкового повідомлення — рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-якого іншого рішення органу державної податкової служби і найменування органу державної податкової служби, який видав зазначені документи, та стисле викладення вимог і клопотання, зазначених у скарзі.

У мотивувальній частині рішення мають бути наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки органу державної податкової служби, який розглядав скаргу, а також посилання на конкретні статті та пункти Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано відповідь на скаргу.

Резолютивна частина рішення повинна містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні вимог чи клопотання, викладених у скарзі, про збільшення суми податкового зобов’язання або податкового боргу або залишення скарги без розгляду.

У рішенні також зазначається, що в разі незгоди особи, яка подала скаргу, з прийнятим рішенням, таке рішення може бути оскаржене до органу державної податкової служби вищого рівня у строки, визначені в цьому Положенні, або в судовому порядку.

Рішення за результатами розгляду скарги платника податків приймає керівник органу державної податкової служби (заступник керівника). Оригінал рішення після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (надається) платнику податків.

Рішення вважається надісланим (наданим) юридичній особі — платнику податків, якщо його вручено посадовій особі або уповноваженій особі такої юридичної особи — платника податків під розписку або надіслано поштою з повідомленням про вручення на адресу, зазначену юридичною особою — платником податків безпосередньо у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу.

Рішення вважається надісланим (наданим) фізичній особі — платнику податків, якщо його вручено особисто фізичній особі або її представникові під розписку чи надіслано поштою з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною фізичною особою — платником податків у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу.

Копія рішення, прийнятого органом державної податкової служби вищого рівня за розглядом первинної скарги платника податків, надсилається для виконання до органу державної податкової служби за місцем взяття на облік платника податків і зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги, які долучаються до справи платника податків.

Копія рішення, прийнятого органом державної податкової служби вищого рівня за розглядом повторної скарги платника податків, надсилається для виконання до органу державної податкової служби за місцем взяття на облік платника податків та до органу державної податкової служби вищого рівня, який розглядав первинну скаргу платника податків.

Копія рішення, прийнятого органом державної податкової служби вищого рівня за розглядом повторної скарги платника податків, зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

16. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу державної податкової служби (заступника керівника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника органу державної податкової служби (заступника керівника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.

17. Процедура адміністративного оскарження закінчується:

 • днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного органу державної податкової служби, у разі коли така скарга не була подана у зазначений строк;
 • днем отримання платником податків рішення органу державної податкової служби про повне задоволення скарги;
 • днем отримання платником податків рішення центрального органу державної податкової служби;
 • днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань, що оскаржувались.

Рішення центрального органу державної податкової служби, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.

18. Оскарження постанов у справі про адміністративне правопорушення, винесених органами державної податкової служби, здійснюється у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення та розділом ІV Інструкції з оформлення органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 28.10.2009 р. № 585, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2009 р. за № 1262/17278.

19. Особа, яка подала скаргу на податкове повідомлення — рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової податкову, має право:

 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги;
 • ознайомитися з матеріалами перевірки;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом державної податкової служби, який розглядає скаргу;
 • бути присутньою при розгляді скарги;
 • користуватися послугами адвоката або представника, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
 • одержати рішення про результати розгляду скарги;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
 • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом неправомірних рішень;
 • відкликати подану скаргу в будь-який час до прийняття рішення за наслідками розгляду скарги. Відкликання скарги проводиться за письмовою заявою особи, яка подала скаргу.
Директор Департаменту апеляцій Є.М. Притула

Додаток до наказу
Державної податкової адміністрації України
23.12.2010 р. № 1001

ПЕРЕЛІК
наказів Державної податкової адміністрації

України, які визнаються такими, що втратили чинність

1. Наказ Державної податкової адміністрації України від 11.12.1996 р. № 29 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.12.1996 р. за № 723/1748.

2. Наказ Державної податкової адміністрації України від 03.03.1998 р. № 93 «Про внесення змін до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.03.1998 р. за № 176/2616.

3. Наказ Державної податкової адміністрації України від 02.03.2001 р. № 82 «Про внесення змін до Положення про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.03.2001 р. за № 238/5429.

4. Наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.2003 р. № 260 «Про внесення змін до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.06.2003 р. за № 503/7824.

5. Наказ Державної податкової адміністрації України від 16.12.2005 р. № 578 «Про затвердження Змін до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2005 р. за № 1589/11869.

Директор Департаменту апеляцій Є.М. Притула
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті