Проект постанови КМУ Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 та від 5 грудня 2007 р. № 1387

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від _____________ 2011 р. № __________

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. № 756 та від 5 грудня 2007 р. № 1387

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» та від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 та від 4 липня 2001 р. № 756» зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я та Державній службі з контролю за наркотиками привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____________ 2011 р. № ____

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. № 756 та від 5 грудня 2007 р. № 1387

1. Абзаци дев’ятий–сімнадцятий графи «Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» пункту 1 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 замінити двома абзацами такого змісту:

«засвідчені в установленому порядку письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації (для перевезення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

засвідчена в установленому порядку копія акредитаційного сертифікату (для лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я)».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» та Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 постанови та тексті Порядку слова «діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» в усіх відмінках замінити словами «діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» у відповідному відмінку;

2) пункт 2 після слів «форми власності» доповнити словами «та фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики»;

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова «Державний комітет з питань контролю за наркотиками» замінити словами «Державна служба з контролю­ за наркотиками»;

в абзаці другому слова «Державним комітетом з питань контролю­ за наркотиками разом з Держкомпідприємництвом» замінити словами «Державною службою з контролю за наркотиками за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування»;

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу заяву, в якій зазначаються: його повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів, нотаріально засвідчена копія ліцензії на право здійснення відповідного виду діяльності — для фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики; вид діяльності, вказаний згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (повністю або частково), на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію.

Заява подається безпосередньо чи поштовим зв’язком.

У разі наявності у суб’єкта господарювання філій чи інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Філії чи інші відокремлені підрозділи провадять діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі засвідченої органом ліцензування копії виданої ліцензії.

До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.»;

5) у пункті 8:

  • абзац перший після цифри «10» доповнити словом «робочих»;
  • у абзаці другому слова «у десятиденний строк суб’єкту господарювання про виявлені недоліки» замінити словами «у строк, передбачений для видачі ліцензії, суб’єкту господарювання про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду»;
  • абзац третій після слова «ліцензії» доповнити словами «у межах строків дії поданих документів»;

6) підпункт 4 пункту 9 замінити трьома підпунктами такого змісту:

«4) наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

5) наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому ж порядку непридатною до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

6) наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики»;

7) у пункті 13 слова «мають намір провадити» замінити словом «провадитимуть»;

8) у пункті 20:

абзац перший після слів «і документами, які підтверджують необхідність переоформлення ліцензії» доповнити знаками та словами «(випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців або довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)»;

абзац третій після слів та знака «що додаються до неї,» доповнити словами та знаком «а також документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії,»;

9) пункт 23 виключити;

10) пункт 28 викласти у такій редакції:

«28. Підставами для анулювання ліцензії є:

1) заява суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії;

2) акт про повторне порушення суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

3) рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

4) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця, яка мала ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

5) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

6) акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

7) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

8) акт про неможливість суб’єкта господарювання забезпечити виконання ліцензійних умов провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

9) акт про відмову суб’єкта господарювання в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.»;

11) у пункті 29:

абзац другий виключити;

абзац четвертий після слова «ліцензії» доповнити словами «або її копії»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«невиконання розпорядження органу ліцензування про усунення порушень ліцензійних умов провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;

12) у пункті 30:

слова «акта про встановлення факту несвоєчасного подання інформації про зміну відомостей, що містяться в документах, які додаються до заяви про видачу ліцензії» вилучити;

після слів «акта про встановлення факту передачі ліцензії» доповнити словами «або її копії»;

слово «вимог» вилучити;

13) пункт 32 викласти у такій редакції:

«32. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою суб’єкта господарювання про анулювання ліцензії та в разі смерті суб’єкта господарювання (фізичної особи-підприємця, яка мала ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики), які набирають чинності з дня їх прийняття.

Якщо суб’єкт господарювання протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.»;

14) пункт 34 виключити;

15) пункт 36 викласти у такій редакції:

«36. Розмір та порядок справляння плати за видачу ліцензії визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093).

За переоформлення, видачу копії чи дубліката ліцензії справляється плата у розмірах, визначених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», яка зараховується до Державного бюджету України.»;

16) у пункті 41 слова «відомості, що вносяться до ліцензійного реєстру та Єдиного ліцензійного реєстру, який формує Держкомпідприємництво» замінити словами «відомості, що вносяться до ліцензійного реєстру, до Єдиного ліцензійного реєстру, який веде спеціально уповноважений орган з питань ліцензування».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті