Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

22 Квітня 2011 7:19 Поділитися

Оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» з порівняльною таблицею, пояснювальною запискою та аналізом регуляторного впливу.

Проект

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» такі зміни:

1. Статтю 1 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«суб’єкти господарювання — зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які проводять господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізичні особи-підприємці, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики».

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третім.

2. В абзаці сімнадцятому статті 5, частині шостій статті 8, абзаці другому частини другої статті 9, частинах першій, третій і четвертій статті 11, абзаці першому частини першої статті 32, частині першій статті 33 слова «юридична особа» в усіх числах і відмінках замінити словами «суб’єкт господарювання» у відповідному числі і відмінку.

3. У статті 7:

частині третій слова «юридичними особами всіх форм власності» замінити словами «суб’єктами господарювання»;

у частині п’ятій:

перше речення доповнити словами «або фізичній особі-підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики»;

друге речення доповнити словами «або фізична особа-підприємець, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики».

4. Абзац другий частини четвертої статті 8 після слів «професійну придатність» доповнити словами «фізичної особи-підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики».

5. Частину другу статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

встановлення медичним закладом фізичній особі-підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, діагнозу психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або визнання такої особи непридатною до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або наявність у такої особи не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6. Статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Діяльність зі зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється фізичними особами –підприємцями, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.».

У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати частинами третьою – п’ятою.

7. У частині першій статті 25 слова «юридичними особами всіх форм власності» замінити словами «суб’єктами господарювання».

8. Частину третю статті 31 викласти у такій редакції:

«Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність підприємств, установ і організацій незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичних осіб – підприємців, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики, щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

9. У статті 34 слова «юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи» замінити словами «суб’єктів господарювання особами, на яких».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
  • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
Голова Верховної Ради України В.М. Литвин

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Зміст норми чинного Закону України Зміст відповідного положення
проекту Закону України
Стаття 1. Визначення термінів
Абзаци двадцять перший та двадцять другий
спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я — спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України — переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї держави на територію іншої держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.
Стаття 1. Визначення термінів
Абзаци двадцять перший, двадцять другий та двадцять третій
спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я – спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
суб’єкти господарювання — зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які проводять господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізичні особи – підприємці, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики;
транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України — переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї держави на територію іншої держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.
Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я
Абзац сімнадцятий
здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я
Абзац сімнадцятий
здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Cтаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина третя
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Частина п’ята
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається юридичній особі, до складу керівників якої включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія. Відповідальність за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник зазначеної юридичної особи.
Cтаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина третя
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Частина п’ята
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається юридичній особі, до складу керівників якої включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія або фізичній особі – підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики. Відповідальність за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник зазначеної юридичної особи або фізична особа – підприємець, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Абзац другий частини четвертої
свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
Частина шоста
У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати юридична особа, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Абзац другий частини четвертої
свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
Частина шоста
У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати суб’єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників.
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Частина друга
Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:відсутність у юридичної особи умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Частина друга
Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
встановлення медичним закладом фізичній особі – підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, діагнозу психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або визнання такої особи непридатною до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або наявність у такої особи не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частини перша, третя та четверта
Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається юридичній особі Міністерством внутрішніх справ України.Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання юридичною особою документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.
Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення юридичній особі видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.
Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частини перша, третя та четверта
Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається суб’єкту господарювання Міністерством внутрішніх справ України.Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.
Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення суб’єкту господарювання видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.
Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
Частина перша
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
Частина перша
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
Діяльність зі зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється фізичними особами – підприємцями, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина перша
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина третя
Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність підприємств, установ і організацій щодо обігу­ наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина третя
Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність підприємств, установ і організацій незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичних осіб, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики, щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 32. Звіти про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац перший частини першої
Юридичні особи, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов’язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я такі відомості:
Стаття 32. Звіти про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац перший частини першої
Суб’єкти господарювання
, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов’язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я такі відомості:
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Частина перша
Юридичні особи, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Частина перша
Суб’єкти господарювання
, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов’язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах суб’єктів господарювання особами, на яких покладено цей обов’язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Заступник директора Юридичного департаменту — начальник відділу
нормативно-правової роботи та експертизи Державного комітету України
з питань контролю за наркотиками
Володимир Ніколаєць

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект підготовлений Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками на виконання рішення наради в Кабінеті Міністрів України з питань застосування наркотичних засобів у ветеринарній медицині, яка відбулася 17 лютого 2011 р. згідно з листом Секретаріату Кабінету Міністрів України № 6826/2/1-11 від 16.02.2011 за участі МОЗ, Мінагрополітики, МВС, СБУ, Дежкомнаркоконтролю, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби та відповідно до доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 22.02.2011 № 9303/1/1-11.

Учасники наради рекомендували підготувати відповіді зміни до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Прем’єр-міністр України доручив відповідним органам державної влади (головний виконавець — Держкомнаркоконтроль) розробити і подати до Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою вирішення питання щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби і психотропні речовини, необхідні для проведення лікування.

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом надання фізичним особам, які мають ліцензії на медичну і ветеринарну практику, права отримання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Закон 1) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Закон 2). Так, Закон 1 передбачає можливість отримання ліцензій на види діяльності як юридичними, так і фізичними особами. Закон 2, враховуючи особливості діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює, що її здійснення дозволяється тільки юридичним особам.

На виконання відповідних міжнародних зобов’язань України в установленому порядку та за наявності відповідних погоджень органів державної влади до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин віднесено ряд хімічних сполук, що входять до складу лікарських та ветеринарних препаратів, які використовують фізичні особи в медичній і ветеринарній практиці. Ці особи, в силу специфіки своєї діяльності, практикують діяльність без створення юридичних осіб, що не дозволяє наразі отримати ліцензії на використання лікарських і ветеринарних препаратів, які містять наркотичні засоби і психотропні речовини.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Міністерством охорони здоров’я України, Службою безпеки України, Міністерством фінансів України, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою. Міністерство економіки (у т.ч. від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) та Міністерство внутрішніх справ України надали пропозиції, що враховані.

6. Регіональний аспект

Законопроект не обмежує повноважень органів місцевого самоврядування і територіальних громад.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Громадське обговорення проводиться шляхом врахування пропозицій, висловлених до законопроекту, опублікованого на офіційному веб-сайті Держкомнаркокнтролю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить розширити коло суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволить здійснювати зазначену діяльність фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику.

Голова Держкомнаркоконтролю В.А. Тимошенко

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (далі — законопроект), підготовлений Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками на виконання рішення наради в Кабінеті Міністрів України з питань застосування наркотичних засобів у ветеринарній медицині, яка відбулася 17 лютого 2011 р. згідно з листом Секретаріату Кабінету Міністрів України № 6826/2/1-11 від 16.02.2011 за участі МОЗ, Мінагрополітики, МВС, СБУ, Держкомнаркоконтролю, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

Кабінетом Міністрів України на підставі рішення наради прийнято рішення про підготовку відповідного проекту Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та видано доручення Прем’єр-міністра України від 22.02.2011 № 9303/1/1-11.

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Так, Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» передбачає можливість отримання ліцензій на види діяльності як юридичними, так і фізичними особами. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», враховуючи особливості діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює, що її здійснення дозволяється тільки юридичним особам.

На виконання відповідних міжнародних зобов’язань України в установленому порядку та за наявності відповідних погоджень органів державної влади до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин віднесено ряд хімічних сполук, що входять до складу лікарських та ветеринарних препаратів, які використовують фізичні особи в медичній і ветеринарній практиці. Ці особи, в силу специфіки своєї діяльності, практикують без створення юридичних осіб, що не дозволяє отримати ліцензії на використання лікарських і ветеринарних препаратів, які містять наркотичні засоби і психотропні речовини.

Таким чином, проблемою, яку передбачається вирішити шляхом прийняття законопроекту, є надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби і психотропні речовини, необхідні для проведення лікування.

Розв’язати зазначену проблему за допомогою ринкових механізмів неможливо, оскільки встановлення умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контроль за її результатами є саме засобом державного регулювання та, відповідно, компетенцією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що забезпечує контрольований ринок засобів та послуг у цій сфері, зокрема, з метою забезпечення безпеки держави.

Розв’язати зазначену проблему за допомогою чинних регуляторних актів також неможливо, оскільки існуюче на цей час законодавство України про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не передбачає можливість отримання відповідних ліцензій фізичними особами.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання, які досягаються з прийняттям законопроекту, є розширення кола суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також дозвіл здійснювати зазначену діяльність фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативним способом досягнення цілей державного регулювання відносин при вирішенні зазначеного питання є виключення небезпечних хімічних сполук із Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

Але такий спосіб є недоцільним, оскільки міжнародні зобов’язання України у сфері протидії розповсюдженню наркотичних засобів і психотропних речовин покладають на неї обов’язки запровадити заходи контролю щодо відповідних хімічних сполук. Лікарські і ветеринарні препарати, до складу яких входять хімічні сполуки, віднесені до наркотичних засобів і психотропних речовин, стали об’єктами зловживань, так званими «медичними наркотиками».

Досягнення цілей на основі ринкового механізму регулювання господарської діяльності неможливе. У ринковому механізмі приватні інтереси превалюють над інтересами держави та суспільства, тому при забезпеченні інтересів суспільства і громадян держави не можна повністю покладатися на ринковий механізм. Вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів ускладнено тим, що коло суб’єктів діяльності у цій сфері обмежене, провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів потребує залучення кваліфікованих спеціалістів, які мають спеціальні знання, медичну та ветеринарну освіту. За таких умов суб’єкти господарської діяльності, як правило, здійснюють й іншу господарську діяльність, що не стосується зазначеної сфери. При цьому діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів потребує необхідної фахової підготовки, нормативного та методичного супроводження, технічного оснащення відповідних робіт, постійного моніторингу нормативно-правової бази.

Прийняття законопроекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв’язання вказаної вище проблеми та досягнення мети державного регулювання у цій сфері.

Такий спосіб забезпечить досягнення вказаних вище цілей. Можливість цього обґрунтовується встановленням на законодавчому рівні права визначати у межах видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини і прекурсорів, що підлягають ліцензуванню, види робіт, які необхідні для провадження медичної і ветеринарної практики.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей Оцінка способу для досягнення встановлених цілей Причини відмови від альтернативних способів.
Аргументи щодо переваги обраного способу
Виключення небезпечних хімічних сполук з Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Міжнародні зобов’язання України у сфері протидії розповсюдженню наркотичних засобів і психотропних речовин покладають на неї обов’язки запровадити заходи контролю щодо відповідних хімічних сполук. Лікарські і ветеринарні препарати, до складу яких входять хімічні сполуки, віднесені до наркотичних засобів і психотропних речовин, стали об’єктами зловживань, так званими «медичними наркотиками».
Ринковий механізм. Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей. Ринкові механізми неспроможні врегульовувати питання у сфері дозвільної діяльності.
Обраний спосіб. Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей. Розширює коло суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також дозволяє здійснювати зазначену діяльність фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику.

 

4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується застосовувати механізми:

ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з особливостями визначення окремих робіт, операцій та послуг, що у сукупності складають відповідні види діяльності, які необхідні для належного забезпечення здійснення медичної і ветеринарної практики та на проведення яких будуть надаватися ліцензії;

більш детального державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання та її результатами;

більш гнучкого впливу на суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з боку органу ліцензування.

Основними заходами розв’язання визначеної проблеми є:

внесення відповідних змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;

розробка підзаконних актів, що регулюватимуть відносини та порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

Обраний спосіб та визначені механізми забезпечують досягнення цілей державного регулювання за рахунок підвищення його ефективності, законодавчого встановлення права ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для окремих фізичних осіб.

Обраний спосіб та визначені механізми також дозволять уникнути негативних наслідків від внесення деяких хімічних сполук, що входять до складу лікарських і ветеринарних препаратів, до переліку обмежених в обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, зменшити нераціональні фінансові витрати фізичних осіб, які мають ліцензії на медичну і ветеринарну практику, на утворення юридичних осіб.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення визначених цілей державного регулювання у разі прийняття законопроекту обґрунтовується тим, що:

віднесення фізичних осіб, які здійснюють ветеринарну або лікарську практику, до числа суб’єктів, які можуть здійснювати діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, створює умови для забезпечення доступності до ветеринарних і лікарських послуг та зменшення нераціональних витрат, необхідних для утворення і забезпечення діяльності юридичної особи;

виконання вимог законопроекту є обов’язковим згідно із законодавством, при цьому суб’єкти господарювання мотивовано набувають для себе позитивних результатів (придбання відповідних препаратів, надання послуг, отримання прибутку), а при невиконанні вимог законопроекту настає адміністративна чи кримінальна відповідальність;

буде визначена основа створення законодавчої бази для розробки законів та підзаконних актів, що регулюватимуть відносини в окремих напрямах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Позитивним чинником, що може сприяти досягненню визначених цілей, є те, що впровадження регуляторних норм законопроекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів, зокрема органу ліцензування, так як його загальні регуляторні функції не змінюються.

Негативними чинниками, які можуть впливати на досягнення визначених цілей, є встановлення певних вимог до фізичних осіб – суб’єктів господарювання. Відшкодування державою можливих додаткових витрат, як наслідків дії законопроекту, суб’єктам господарювання не передбачається. Це питання врегульовується ринковими механізмами.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог законопроекту, про що свідчить досвід впровадження Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», інших нормативно-правових та нормативних актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних договорів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що норми та інші положення законопроекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення законопроекту у встановленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб’єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм законопроекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень законопроекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» під час:

реалізації заходів з координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (постійно);

контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом проведення планових та позапланових перевірок (згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» планові перевірки дотримання ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік) з урахуванням вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є забезпечення можливості фізичних осіб – підприємців здійснювати діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зменшення нераціональних витрат, спричинених утворенням та діяльністю юридичних осіб з метою провадження зазначеного виду діяльності.

Прийняття регуляторного акта сприятиме доступності медичних та ветеринарних послуг, та матиме такі соціально-економічні результати, що забезпечать у регуляторній діяльності баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян, суспільства та держави.

Результати проведеного у простій формі аналізу вигод та витрат, що матимуть місце при впровадженні законопроекту, наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів (вигод та витрат), що матимуть місце при впровадженні законопроекту

Суб’єкти відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати Вигоди
Держава(органи державної влади). Витрати, пов’язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні існуючих).
Витрати на забезпечення умов для провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (залишаються на рівні існуючих).
Законодавче надання органу ліцензування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів права видавати ліцензії фізичним особам — підприємцям, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Забезпечення необхідного рівня протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за рахунок підвищення контрольован­ості ринку товарів і послуг у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, створення додаткових умов для його розширення та підвищення конкуренції на цьому ринку, а також підвищення якості послуг ліцензіатами.
Суб’єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Витрати на отримання ліцензії (залишаються на рівні існуючих)
Витрати на виконання ліцензійних умов (залишаються на рівні існуючих)
Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та органом ліцензування.Конкретизація та диференціація вимог до суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Збільшення можливостей щодо отримання ліцензій за рахунок більшої кількості суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Громадяни Немає Забезпечення можливості отримання медичних і ветеринарних послуг у повному обсязі

Прийняття законопроекту сприятиме розширенню числа суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та упорядкуванню відносин між суб’єктами сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання ринку у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для забезпечення якості товарів, робіт і послуг є постійною, що обумовлюється постійною потребою у забезпеченні здоров’я громадян, інтересів суспільства та держави.

8. Показники результативності акта

Показником результативності регуляторного акта є дієвість контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в державі.

Під час дії акта передбачається надходження коштів до державного бюджету, що вносяться суб’єктами господарювання за одержання ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (розмір плати за ліцензію визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»).

Дія акта поширюватиметься на органи державної влади та на невизначену кількість фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які здійснюють або будуть здійснювати господарську діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

На сьогодні дія цього акта поширюється на більше 3000 суб’єктів господарювання, що є ліцензіатами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та інших суб’єктів відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів щодо основних положень акта достатній за рахунок оприлюднення законопроекту на офіційному сайті Держкомнаркоконтролю в мережі Інтернет, а також його оприлюднення згідно із законодавством після прийняття Верховною Радою України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Як цільова група розглядатимуться усі фізичні особи – власники ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів без визначення вибіркової сукупності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до набрання чинності цим актом на підставі аналізу та систематизації інформації, яка буде надходити від зацікавлених громадян, установ та організацій.

Повторне відстеження буде проведено протягом року після набрання чинності актом для визначення результатів його дії.

Періодичне відстеження результативності планується здійснювати один раз на три роки з метою, що передбачена у повторному відстеженні.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу таких статистичних даних:

документальних результатів державного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

відомостей, що надаються ліцензіатами згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інших відомостей, отримання яких можливе спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів під час реалізації завдань, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками.

Голова Держкомнаркоконтролю В.А. Тимошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті