Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я»

12 Серпня 2011 3:05 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Повідомлення про оприлюднення

На публічне обговорення виноситься проект наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я», розроблений Міністерством охорони здоров’я з метою отримання інформації про ефективність даної Методики для одержання додаткових джерел фінансування в закладах охорони здоров’я та інформації щодо підвищення рівня медичного забезпечення населення.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на паперових та електронних носіях на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, Департамент фінансово-ресурсного забезпечення або e-mail: [email protected] .

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я» розроблено на виконання Указу Президента України від 19.09.2007 р. № 895/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України» та в межах норм Бюджетного кодексу України (статті 29, 69), Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств (абзац п’ятий підпункту 7.11.8 статті 7). Проектом наказу затверджується Методика розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я, яка дасть можливість урегулювати питання щодо надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами і доповненнями).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу підготовлено з метою закріплення норм законодавства, що стосуються питань організації господарської діяльності в закладах охорони здоров’я, для одержання додаткових джерел фінансування і підвищення рівня медичного забезпечення населення.

3. Правові аспекти

Надання послуг за плату бюджетними закладами охорони здоров’я встановлено Законами України: «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про судову експертизу», «Про страхування», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання». Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних закладах освіти та науково-дослідних установах, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138.

Крім того, у закладах охорони здоров’я є структурні підрозділи, які можуть надавати послуги, що не відносяться до медичної допомоги.

Згідно з чинним законодавством кошти, отримані від надання послуг бюджетними установами і організаціями, є їх власними надходженнями, обліковуються в спеціальному фонді бюджету, зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки і використовуються у визначеному законодавством порядку.

Методика розроблена для розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я, єдиних методологічних принципів розрахунку вартості зазначених послуг в умовах госпрозрахунку.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з державного бюджету та додаткових витрат з боку Міністерства охорони здоров’я України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольним комітетом України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я» буде розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з всеукраїнськими профспілками, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в галузі охорони здоров’я при організації господарської діяльності, дасть змогу залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету, забезпечити рівні умови на ринку медичних послуг суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

АНАЛІЗ
регуляторного впливу щодо проекту «Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з багаточисельними зверненнями місцевих органів виконавчої влади до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України стосовно неможливості реалізувати свої владні повноваження, надані постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», зі встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надають амбулаторно-поліклінічні заклади охорони здоров’я державної, комунальної та інших форм власності через відсутність затвердженої на державному рівні Методики їх розрахунку, виникла необхідність її розроблення.

Проект «Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я» підготовлено з метою встановлення єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медичних послуг, які надаються амбулаторно-поліклінічними закладами охорони здоров’я державної, комунальної та інших форм власності за переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами) і розроблений на підставі нормативно-законодавчої бази України, що діє в медичній галузі, Податкового кодексу, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та інших нормативних документів.

Методика застосовується при визначенні економічно обґрунтованої вартості (тарифів) амбулаторно-поліклінічними закладами охорони здоров’я усіх форм власності.

2. Цілі запровадження

Проект «Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я» розроблено з метою встановлення єдиних підходів при розрахунках по визначенню вартості (тарифів) медичних послуг для амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я державної, комунальної та інших форм власності для подальшого їх затвердження органами виконавчої влади, визначення бюджетних асигнувань при фінансуванні їх з усіх рівнів бюджету, контролю за їх ефективним та раціональним використанням, покращання результатів фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я.

Встановлення тарифів на платні медичні послуги, розроблених на підставі зазначеного проекту Методики, дозволить закладам охорони здоров’я покрити витрати по їх наданню, отримати необхідний прибуток та створити умови для надання якісних послуг.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Методикою запроваджуються єдині підходи по визначенню тарифів (вартості) на платні медичні послуги за переліком, визначеним постановою КМУ від 17.09.1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 989, на економічно обґрунтованому рівні.

Альтернативним способом могло бути надання платних медичних послуг, визначених переліком на неекономічно обґрунтованому рівні, що призвело до зловживань у сфері надання медичних послуг та проявів корупції з боку закладів охорони здоров’я, запровадження різних форм розрахунків за надані медичні послуги (благодійні внески та інше) і нарікань з боку споживачів.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Методика застосовується для визначення економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги для встановлення конкретним закладом охорони здоров’я, виходячи із фактичних витрат, пов’язаних із їх наданням та необхідного прибутку, тобто встановлення тарифів на платні медичні послуги на економічно обґрунтованому рівні.

Доопрацьований проект Методики оприлюднений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України для публічного обговорення.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Запровадження на державному рівні органами місцевого самоврядування тарифів на медичні послуги за переліком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №­ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами) на економічно обґрунтованому рівні та покращання фінансово-економічного стану закладів охорони здоров’я та зменшення фінансування їх з бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів

Запровадження зазначеної Методики дозволить встановлювати тарифи на платні послуги, що надають амбулаторно-поліклінічні заклади охорони здоров’я державної, комунальної та інших форм власності для кожного лікувального закладу, виходячи з конкретних умов надання послуг, дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти та покращить результати фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку).

Строк дії регуляторного акта не обмежено і залежить від економічних змін та реформ у медичній галузі.

8. Визначення показників результативності акта

Методика запроваджує єдині підходи по визначенню тарифів (вартості) на платні медичні послуги на державному рівні та врегульовує питання по їх встановленню, що створить умови для надання якісних медичних послуг шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні медичні послуги за переліком, визначеним постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами).

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

  • врегулювання господарських відносин та/або адміністративних відносин між органом державної влади та суб’єктами господарювання;
  • зростання дохідної частини закладів охорони здоров’я;
  • динаміка кількості суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія зазначеної методики;
  • застосування страхової медицини.

9. Економічний і соціальний ефект

Запровадження Методики зачіпає інтереси закладів охорони здоров’я, державного бюджету та споживачів. Дозволить створити умови лікувальним закладам для надання якісних, із застосуванням новітніх технологій, медичних послуг та не потребує капітальних вкладень.

10. Інформація про спосіб оприлюднення

Проект Методики оприлюднений в мережі Інтернет.

11. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця.

12. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються як на електронну адресу: [email protected], так і на паперових носіях за вказаною адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, Департамент фінансово-ресурсного забезпечення.

Заступник Міністра — керівник апарату Г.М. Калішенко

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
__________ № ________

Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я

На виконання Указу Президента України від 19.09.2007 р. № 895/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я (додається).

2. Директору Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Левицькому О.І. забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України — керівника апарату Калішенко Г.М.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
_________2011 р. №________

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ З ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

І. Загальні положення

1.1. Методика розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я (далі — Методика) визначає механізм формування вартості послуг з охорони здоров’я з урахуванням всіх складових та не встановлює порядок надання медичної допомоги. Методика розроблена з метою застосування єдиних методологічних принципів розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я при наданні амбулаторно-поліклінічними закладами охорони здоров’я платних послуг.

1.2. Поняття, що використовується у Методиці, має таке значення:

платні послуги з охорони здоров’я — це консультативні, діагностичні, лікувальні та профілактичні послуги, які надають амбулаторно-поліклінічні заклади охорони здоров’я державної, комунальної та інших форм власності.

1.3. Методика носить обов’язковий характер для амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності та рекомендований — для амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я інших форм власності.

1.4. При розрахунку вартості платних послуг з охорони здоров’я керівником амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров’я затверджуються:

1.4.1. Перелік платних послуг з охорони здоров’я за зразком, наведеним у додатку 1 до Методики.

1.4.2. Довідка про основні витрати амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров’я на поточний рік за зразком, наведеним у додатку 2 до Методики.

У разі неможливості обчислити фактичні витрати, обґрунтовуються планові витрати, виходячи з потреб закладу, і при розрахунку вартості послуг користуються затвердженими плановими витратами на наступний (майбутній) період. Після розрахунку прямих витрат ці планові витрати переносяться у тому самому співвідношенні до заробітної плати медичного персоналу, яка планується у наступному періоді.

1.4.3. Норми витрат часу, потрібного для здійснення послуг з охорони здоров’я, за зразком, наведеним у додатку 3 до Методики.

Норми витрат часу, потрібного для виконання послуг з охорони здоров’я кожному з основних виконавців (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал), визначаються відповідно до чинного законодавства. У разі відсутності нормативних документів, що регламентують витрати часу медперсоналу, норми витрат часу затверджуються на підставі актів хронометражу, які складаються комісією на підставі узагальнення даних щодо часу виконання даної послуги за зразком, наведеним у додатку 4 до Методики або згідно з технологічною картою щодо проведення послуг з охорони здоров’я за зразком, наведеним у додатку 5 до Методики.

1.4.4. Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення, що підлягають державному регулюванню, на послуги з охорони здоров’я, за зразком, наведеним у додатку 6 до Методики.

1.5. На підставі затверджених норм витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення складається інформація про матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення, у якій зазначаються найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення, одиниця виміру та вартість одиниці виміру за зразком, наведеним у додатку 7 до Методики.

ІI. Порядок розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я

2.1. Розрахунки здійснюються витратним методом, який заснований на розрахунку виробничої собівартості з урахуванням витрат, які необхідні для надання послуг з охорони здоров’я.

Витратний метод дає конкретний механізм розрахунку вартості послуги з охорони здоров’я, економічне обґрунтування кожної статті витрат за такою формулою:

Vm = Sm + Nm + Zm + Pm,

де: Vm — вартість послуги з охорони здоров’я;

Sm — виробнича собівартість послуги з охорони здоров’я;

Nm — адміністративні витрати для виконання послуги з охорони здоров’я;

Zm — витрати на створення та розміщення рекламної продукції;

Pm — прибуток.

2.2. При визначенні виробничої собівартості визначається сума всіх витрат амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров’я для формування та надання послуги з урахуванням вимог чинного законодавства.

Виробнича собівартість послуги складається з прямих та загальновиробничих витрат.

2.2.1. До прямих належать витрати, пов’язані з виконанням послуг одного типу, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

1) фонд оплати праці медичного персоналу — розраховується як сума оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги, премії за час виконання послуги та резерву відпусток медичного персоналу. Премія за час виконання послуги розраховується шляхом множення відсотку премії на розмір оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги. Відсоток премії визначається амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров’я відносно до рівня якості роботи медичного персоналу. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на суму оплати праці медичного персоналу та премії за час виконання послуги. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

2) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення враховують матеріальне забезпечення даної послуги матеріалами, медикаментами, разовим інструментарієм, кількісну та вартісну оцінку. Для кількісної оцінки матеріальних витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення використовуються норми, затверджені амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров’я;

4) інші прямі витрати розраховуються шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт. Інші прямі витрати включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар, інструментарій та інструменти, бланки.

2.2.2. До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльністю амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров’я, які можуть бути віднесені до конкретної послуги з охорони здоров’я:

1) фонд оплати праці загальновиробничого персоналу — розраховується як сума оплати праці загальновиробничого персоналу та резерву відпусток. Оплата праці загальновиробничого персоналу розраховується шляхом множення суми оплати праці медичного персоналу та премії за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на оплату праці загальновиробничого персоналу. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці;

2) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення фонду оплати праці загальновиробничого персоналу на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3) експлуатаційні витрати — розраховуються, виходячи із загальних фактичних або планових витрат, які розподіляються пропорційно площам приміщень для надання послуг з охорони здоров’я та площам орендованих приміщень. Розрахунки проводяться шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства;

4) амортизаційні відрахування — розраховуються відповідно до бухгалтерського обліку (якщо ця стаття видатків враховується в амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоров’я). Розрахунки проводяться шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт.;

5) інші загальновиробничі витрати розраховуються шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт. До інших загальновиробничих витрат входять канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, запчастини, технічне обслуговування медтехніки, витрати на послуги санстанції.

2.3. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров’я.

2.3.1. Фонд оплати праці адміністративного персоналу розраховується як сума оплати праці адміністративного персоналу та резерву відпусток. Оплата праці адміністративного персоналу розраховується шляхом множення суми оплати праці медичного персоналу та премії за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на оплату праці адміністративного персоналу. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці.

2.3.2. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується шляхом множення фонду оплати праці адміністративного персоналу на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Інші адміністративні витрати розраховуються шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт. До інших адміністративних витрат входять витрати на програмне забезпечення, пожежну і сторожову охорону.

Витрати на створення та розміщення рекламної продукції розраховуються виходячи із планових витрат за рік шляхом множення фонду оплати праці медичного персоналу на розрахунковий коефіцієнт.

Після визначення прямих, загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на створення та розміщення рекламної продукції закладається прибуток на підставі заданого рівня рентабельності від суми усіх витрат. Рівень рентабельності визначається відповідно до чинного законодавства.

2.4. Для розрахунку вартості послуг з охорони здоров’я визначаються розрахункові коефіцієнти (К):

2.4.1. коефіцієнт інших прямих витрат К1:

К1=B/A,

де: B — інші прямі витрати;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.2. коефіцієнт фонду оплати праці загальновиробничого персоналу К2 :

К2 =C/A,

де: C — фонд оплати праці загальновиробничого персоналу;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.3. коефіцієнт експлуатаційних витрат К3:

К3 =(D-D×M/L)/A,

де: D — експлуатаційні витрати;

M — площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями;

L — сумарна площа приміщень;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.4 коефіцієнт амортизаційних відрахувань К4:

К4 =E/A,

де: E — амортизаційні відрахування;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.5 коефіцієнт інших загальновиробничих витрат К5:

К5 =F/A,

де: F — інші загальновиробничі витрати;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.6 коефіцієнт фонду оплати праці адміністративного персоналу К6 :

К6 =G/A,

де: G — фонд оплати праці адміністративного персоналу;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.7 коефіцієнт інших адміністративних витрат К7:

К7=H/A,

де: H — інші адміністративні витрати;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

2.4.8 коефіцієнт витрат на створення та розміщення рекламної продукції К8:

К8=I/A,

де: I — витрати на створення та розміщення рекламної продукції;

A — фонд оплати праці медичного персоналу;

Розрахунок оплати праці медичного персоналу за час виконання послуги з охорони здоров’я проводиться за формулою:

ОП=ЗПЛІК ×t ЛІК/(21×tРДЛІК×60)+ЗПСМП×tСМП/(21×tРДСМП×60)+ЗПММП×tММП)/(21хtРДММП×60),

де: ЗПЛІК — заробітна плата лікаря, що надає послугу з охорони здоров’я (за місяць);

tЛІК — час надання лікарем послуги з охорони здоров’я в хвилинах;

ЗПСМП — заробітна плата середнього медичного персоналу, який бере участь у наданні послуги з охорони здоров’я (за місяць);

tСМП — час надання середнім медичним персоналом послуги з охорони здоров’я в хвилинах;

ЗПММП — заробітна плата молодшого медичного персоналу (за місяць);

tММП — час, який витрачає молодший медичний персонал, в хвилинах;

21 — середня кількість робочих днів у місяці;

tРДЛІК — тривалість робочого дня лікаря в годинах;

tРДСМП — тривалість робочого дня середнього медичного персоналу в годинах;

tРДММП — тривалість робочого дня молодшого медичного персоналу в годинах;

60 — кількість хвилин у годині.

Розрахунок витрат «Оплата праці медичного персоналу» оформляється за зразком, наведеним у додатку 8 до Методики.

Розрахунок вартості послуг з охорони здоров’я оформляється за зразком, наведеним у додатку 9 до Методики.

Вартість послуг з охорони здоров’я оформляється за зразком, наведеним у додатку 10 до Методики.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення
О.І. Левицький

Додаток 1
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Перелік платних послуг з охорони здоров’я

____________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

Код послуги Найменування послуги Примітка

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Довідка про основні витрати

за _________ рік

______________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

№ з/п Найменування витратних статей Фактичні витрати за поточний період (грн.)
1 ПРЯМІ ВИТРАТИ
1.1 Фонд оплати праці медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал) (без нарахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)
1.2 Інші прямі витрати (витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар, інструментарій та інструменти, бланки)
2 ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
2.1 Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу (завідувачі відділень, старші медсестри, медреєстратори) (без нарахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)
2.2 Експлуатаційні витрати (витрати на опалення, освітлення, водопостачання, газ, вивіз сміття, дезінфекцію, технічне обслуговування лічильників)
2.3 Амортизаційні відрахування
2.4 Інші загальновиробничі витрати (канцелярські витрати, витрати на електротовари, прання білизни, бланки, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, запчастини, технічне обслуговування медтехніки, ліфтів, холодильників, касових апаратів, витрати на послуги санстанції)
№ з/п Найменування витратних статей Фактичні витрати за поточний період (грн.)
3 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
3.1 Фонд оплати праці адміністративного персоналу (адмінуправління, бухгалтерія, планово-економічний відділ, господарчий персонал, юрист) (без нарахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)
3.2 Інші адміністративні витрати (витрати на зв’язок, програмне забезпечення, пожежну і сторожеву охорону, відомчу передплату, банковські послуги, аудиторські та бухгалтерські послуги, видатки на відрядження апарата управління, оплата за курси підвищення кваліфікації, юридичні послуги, представницькі витрати)
4 Створення та розміщення рекламної продукції (планові)
5 ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПО МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДУ
5.1 Сумарна площа (кв. м.), в тому числі:
5.2 площа, що орендується сторонніми організаціями
5.3 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (%)
5.4 Відсоток рентабельності (%)
5.5 Фактична сума на оплату відпусток

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 3
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Норми витрат часу на послуги з охорони здоров’я

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Лікар (хв.) Середній медичний персонал (хв.) Молодший медичний персонал (хв.)

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 4
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Акт хронометражу

Комісія у складі:

1. ____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

2. ____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

3. ____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

провела хронометраж витрат часу на послуги з охорони здоров’я, що надаються

____________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

Код послуги Найменування послуги Лікар(хв.) Середній медичний персонал(хв.) Молодший медичний персонал(хв.)

____________________________

(підпис члена комісії)

_____________________________

(підпис члена комісії)

_____________________________

(підпис члена комісії)

Додаток 5
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Технологічна карта щодо проведення послуг з охорони здоров’я для

_________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

№ з/п Найменування медичної послуги Відомості про основних виконавців процедури Час проведення процедури (хв.) Лікарські засоби та вироби медичного призначення Примітка
Кваліфікація Категорія Науковий ступінь Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення Одиниця виміру Витрати матеріалу на одну послугу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 6
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення на послуги з охорони здоров’я

Код послуги Найменування послуги Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення Одиниця виміру Витрати на одну послугу

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 7
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Інформація про матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення

__________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення Одиниця виміру Вартість за одиницю виміру, грн. (без ПДВ)

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 8
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Розрахунок витрат «Оплата праці медичного персоналу»

Код послуги Найменування послуги Кваліфікація Категорія Науковий ступінь Заробітна плата (грн./міс.) Час виконання послуги, хв. Заробітна плата за час виконання послуги, грн. Резерв на оплату відпусток медичного персоналу, грн. Фонд оплати праці медичного персоналу, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 9
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Зразок

Розрахунок вартості послуг з охорони здоров’я

Код послуги Прямі Витрати Загальновиробничі Витрати Виробнича собівартість Адміністративні Витрати Створення та розміщення рекламної продукції Разом витрати Прибуток Вартість без ПДВ, грн.
Оплата праці медичного персоналу за час виконання послуги Премія за час виконання послуги Резерв на оплату відпусток Фонд оплати праці медичного персоналу Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення Інші прямі витрати Прямі витрати, всього Оплата праці загальновиробничого персоналу Резерв на оплату відпусток Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Експлуатаційні витрати Амортизаційні відрахування Інші загальновиробничі витрати Загальновиробничі витрати, всього Оплата праці адміністративного персоналу за час виконання послуги Резерв на оплату відпусток Фонд оплати праці адміністративного персоналу Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Інші адміністративні витрати Адміністративні витрати, всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 10
до Методики розрахунку вартості
послуг з охорони здоров’я

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________________
(посада керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(П.І.Б. керівника закладу охорони здоров’я)
____________________________________________
(підпис)
«________» ___________________ 20_______ року
М П

Вартість послуг з охорони здоров’я

Код послуги Найменування послуги Одиниця виміру Вартість без ПДВ, грн.

Відповідальний виконавець _____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті