Закон України від 8.07.2011 р. № 3681-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 8 липня 2011 року № 3681-VI

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення»;

2) у статті 164-14:

в абзаці другому частини першої слова «від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

в абзаці другому частини другої слова «від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

2. У Законі України «Про здійснення державних закупівель»:

1) у статті 1:

у частині першій:

у пункті 1:

перше речення після слів «акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції» доповнити словами «(пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)», а після слів «за результатами оцінки» доповнити словами «(за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;

друге речення після слів «цінова пропозиція» доповнити словами «пропозиція за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника»;

у пункті 2 слова «на засадах координації» замінити словами «в інтересах замовників за рамковими угодами»;

у пункті 4 слова «кошти підприємств та їх об’єднань» виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) документація конкурсних торгів — документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав»;

пункт 9 виключити;

у пункті 14 слова «та інші» виключити;

пункт 15 викласти в такій редакції:

«15) моніторинг закупівель — систематичне спостереження за станом здійснення замовниками державних закупівель, у тому числі аналіз ефективності здійснення цих закупівель»;

у пункті 20 слово «прийнято» замінити словом «акцептовано»;

пункт 23 викласти в такій редакції:

«23) послуги — будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт»;

доповнити пунктом 26-1 такого змісту:

«26-1) рамкова угода — правочин, який укладається одним чи кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди»;

у пункті 33 слова «пропозицію на переговорах» замінити словами «взяла участь у переговорах»;

частину другу виключити;

2) у статті 2:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

«Цей Закон застосовується до підприємств, визначених у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі якщо підприємства відповідають хоча б одній з таких ознак:

1) підприємство користується податковою пільгою, передбаченою податковим, митним законодавством України, — протягом користування такою пільгою;

2) підприємство відповідно до закону звільнено від обов’язку сплачувати заборгованість перед бюджетами, за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за зобов’язаннями перед фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування — протягом календарного року від дати такого звільнення;

3) отримує пряму або опосередковану бюджетну підтримку, в тому числі у вигляді компенсації частини витрат або відшкодування відсотків за кредитами, — протягом календарного року від дати одержання бюджетної підтримки»;

абзаци другий і третій частини другої виключити;

у частині третій:

в абзаці другому слова «банкнот і монет» замінити словами «банкнот, монет і державних нагород України»;

абзаци восьмий — одинадцятий виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

«товари і послуги, пов’язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках;

платні послуги у розмірі, визначеному нормативно-правовими актами, що надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування або іншими особами, уповноваженими такими органами, та обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством;

послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних установ;

юридичні послуги, пов’язані із захистом прав та інтересів України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

об’єкти державного цінового регулювання і послуги, закупівля яких здійснюється Аграрним фондом відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

товари, закупівля яких здійснюється Державним агентством резерву України та його підприємствами шляхом укладення договорів купівлі-продажу, ф’ючерсних, форвардних контрактів виключно на біржовому ринку (товарних, фондових біржах) в установленому законодавством порядку згідно з номенклатурою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України;

товари, що реалізуються відповідно до Закону України «Про державний матеріальний резерв», закупівля яких здійснюється розпорядниками бюджетних коштів. Умови такої реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України;

послуги з авіаперевезень осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до статті 5 та частини першої статті 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі:

1) юридичними особами, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України «Про природні монополії»;

2) таких товарів, робіт і послуг:

неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

нафта або нафтопродукти сирі;

електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та розподілу;

централізоване постачання теплової енергії;

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу і постачання;

послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;

телекомунікаційні послуги, у тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);

послуги міжнародних фінансових організацій, пов’язані із залученням їх кредитів (позик);

послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;

 • товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки і реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій (у рамках виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу);
 • освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;
 • послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»;

3) у частині другій статті 6:

 • слова «укладених у встановленому порядку» виключити;
 • доповнити абзацом другим такого змісту:
 • «Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх співфінансування у рамках проектів, які реалізуються за рахунок кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними організаціями, а у разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону»;
 • 4) у статті 7:
 • частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 • «Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель»;
 • у частині другій слова «Міністерство економіки України» замінити словами «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»;
 • в абзаці другому частини четвертої слова «відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника)» замінити словами «(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»;

5) у статті 8:

 • у частині першій:
 • пункт 8 виключити;
 • абзац шостий пункту 19 викласти в такій редакції:
 • «порядку здійснення моніторингу закупівель»;
 • у частині другій:
 • у пункті 3:
 • слова «від підприємств» замінити словами «від замовників, учасників, підприємств» та доповнити словами «у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель»;
 • доповнити реченням такого змісту: «Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж п’яти днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів»;
 • доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 • «3-1) проводити моніторинг закупівель»;
 • доповнити пунктом 5 такого змісту:
 • «5) у разі виявлення порушень законодавства з питань державних закупівель при здійсненні моніторингу закупівель надавати рекомендації щодо усунення та недопущення таких порушень»;
 • у частині третій:
 • абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 • «Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття Уповноваженому органу, суб’єкту оскарження, замовнику, Державній казначейській службі України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель»;

6) у статті 10:

 • у частині першій:
 • абзаци четвертий, десятий, одинадцятий і п’ятнадцятий виключити;
 • абзац дев’ятий після слів «цінової пропозиції» доповнити словами «(пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;
 • в абзаці першому частини другої слова «відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника)» замінити словами «пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)»;
 • в абзаці першому частини четвертої слово «предмета» виключити;

7) у статті 11:

 • у частині другій:
 • абзац третій викласти в такій редакції:
 • «Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом»;
 • абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 • «планує проведення процедур закупівель»;

8) статтю 13 викласти в такій редакції:

«Стаття 13. Закупівля за рамковими угодами

1. Закупівля за рамковими угодами здійснюється у порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням вимог цієї статті, а рамкові угоди укладаються відповідно до вимог розділу IX цього Закону.

2. Особливості укладення рамкових угод, перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, визначаються Уповноваженим органом. Особливості виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. В оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою обов’язково зазначаються:

 • строк, на який укладається угода, що не може перевищувати чотирьох років;
 • кількість учасників, з якими буде укладено угоду;
 • найменування і місцезнаходження замовника (замовників), що здійснюватимуть закупівлю за угодою.

4. Рамкова угода укладається з кількома учасниками за умови, що участь у ній бере не менше трьох учасників.

У разі надходження пропозицій у кількості, меншій ніж заявлена кількість учасників, або відхилення отриманих пропозицій на підставах, встановлених цим Законом, замовник (генеральний замовник) має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені.

5. Замовник має право укласти договір про закупівлю відповідних товарів і послуг виключно з тими учасниками, пропозиції яких акцептовані за результатами укладення рамкової угоди.

6. Рамкові угоди виконуються з дотриманням таких вимог:

1) у разі укладення рамкової угоди з одним учасником:

 • якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір вважається укладеним після подання замовником учаснику пропозиції виконати зазначені умови та отримання письмової згоди учасника;
 • якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається за результатами організованих замовником переговорів з учасником;

2) у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками:

 • якщо всі умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, замовник має право укласти такий договір з дотриманням зазначених у рамковій угоді умов відбору без проведення процедури конкурсних торгів серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду;
 • якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, такий договір укладається замовником з переможцем процедури конкурентного відбору, який проводиться замовником серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду.

З метою визначення переможця конкурентного відбору замовник (генеральний замовник) надсилає письмове запрошення всім учасникам, з якими укладено рамкову угоду, подати пропозиції конкурсних торгів щодо укладення договору про закупівлю. Замовник (генеральний замовник) повинен встановити строк, достатній для підготовки учасниками пропозицій, та забезпечити протягом зазначеного строку конфіденційність поданих пропозицій.

Оцінка пропозицій та визначення переможця проводяться за критеріями, встановленими в рамковій угоді, з урахуванням специфічних вимог до предмета закупівлі, встановлення яких допускається згідно з угодою. Такі специфічні вимоги зазначаються у запрошенні учасникам подати пропозиції. Запрошення учасникам та їх пропозиції не можуть передбачати істотну зміну умов договорів закупівлі та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.

7. Генеральний замовник інформує всіх заінтересованих замовників про результати застосування процедури укладення рамкової угоди протягом п’яти днів після її завершення.

Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових угод. Замовник має право відмовитися від укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, проінформувавши про це генерального замовника та Уповноважений орган.

8. Генеральний замовник протягом п’яти робочих днів після отримання повідомлення замовника про укладення договору про закупівлю за рамковою угодою повідомляє про це Уповноважений орган із зазначенням предмета закупівлі, відповідних замовників та учасників, між якими укладено договори про закупівлю»;

9) частину другу статті 15 виключити;

10) у частині четвертій статті 18:

абзац шістнадцятий доповнити словами «крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі»;

абзац двадцятий після слів «дискримінаційні умови» доповнити словами «(у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів)»;

в останньому абзаці слово «Примірник» замінити словами «Засвідчені в установленому порядку копії»;

11) у частині першій статті 19:

 • в абзаці четвертому слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;
 • абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 • «дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;
 • абзац шостий після слів «цінової пропозиції» доповнити словами «(пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)»;

12) абзац третій частини першої статті 22 викласти в такій редакції:

«Документація конкурсних торгів безоплатно розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу і може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою»;

13) частину другу статті 29 викласти в такій редакції:

«2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону»;

14) абзац шостий частини першої статті 30 доповнити словами «а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками — менше трьох пропозицій»;

15) у частині другій статті 32:

 • абзац восьмий після слів «цінової пропозиції» доповнити словами «пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника»;
 • абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 • «дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою), опублікованого у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону»;

в абзаці дванадцятому слова «ціна договору» замінити словами «сума, визначена у договорі»;

16) у статті 39:

 • у частині першій:
 • в абзаці першому слова «з ним переговорів» замінити словами «переговорів з одним або кількома учасниками» та доповнити словами «та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника»;
 • абзац дев’ятий після слова «учасника» доповнити словом «(учасників)»;
 • абзаци шістнадцятий — двадцятий виключити;
 • у частині другій:
 • пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам»;

доповнити пунктами 5-7 такого змісту:

«5) потреби здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами або послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;

6) закупівлі товарів на товарних біржах;

7) закупівлі товарів у разі припинення господарської діяльності, зокрема внаслідок банкрутства, за домовленістю з кредиторами»;

 • у частині третій:
 • доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«3. Загальний строк для визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника не повинен перевищувати п’яти днів з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник акцептує пропозицію за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель».

У зв’язку з цим абзаци перший і другий вважати відповідно абзацами другим і третім;

в абзаці другому слова «відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в одного учасника» замінити словами «повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника»;

17) частину п’яту статті 40 замінити двома частинами такого змісту:

«5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

6. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку»;

18) абзац п’ятий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:

«сума, визначена у договорі»;

19) у тексті Закону (крім розділу XI «Прикінцеві положення») слова «Державне казначейство України», «Головне контрольно-ревізійне управління України», «Державний комітет статистики України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Державна казначейська служба України», «Державна фінансова інспекція України», «Державна служба статистики України» у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.

2. До прийняття окремих законів України закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

3. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 • розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів, якими встановлюються особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»;
 • затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає із цього Закону.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті