Наказ МОЗ України від 03.08.2011 № 460

31 Жовтня 2011 9:51 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 03.08.2011 460

«Про внесення змін до Наказу від 04.08.2010 № 650 «Про створення Комітету з конкурсних торгів МОЗ України»

Відповідно до статті 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», у зв’язку з кадровими змінами НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про Комітет з конкурсних торгів МОЗ України, затвердженого наказом від 04.08.2010 № 650, зі змінами, виклавши його в новій редакції.

2. Внести зміни до складу Комітету з конкурсних торгів МОЗ України, затвердженого згідно з пунктом 2.2 наказу МОЗ України від 04.08.2010 № 650 «Про створення Комітету з конкурсних торгів МОЗ України», зі змінами, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Калішенко Г.М.

Міністр О.В. Аніщенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

04.08.2010 № 650

(у редакції наказу

Міністерства охорони

здоров’я України

03.08.2011 № 460)

ПОЛОЖЕННЯ

«Про Комітет з конкурсних торгів Міністерства охорони здоров’я України»

I. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів Міністерства охорони здоров’я України (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи Міністерства охорони здоров’я України (далі – замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).

2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

II. Порядок створення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету та положення про нього затверджуються наказом Міністерства охорони здоров’я України. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни до складу членів комітету затверджуються наказом Міністерства охорони здоров’я України.

2. До складу комітету входить не менше п’яти осіб.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Міністерства охорони здоров’я України та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника, підприємств, установ, організацій та незалежні експерти для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

 • планування здійснення процедур закупівель;
 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;
 • вибір процедури закупівлі;
 • інші питання відповідно до Закону.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

8. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
 • складення та затвердження річного плану державних закупівель;
 • здійснення вибору процедури закупівлі;
 • проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;
 • надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
 • організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
 • проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;
 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
 • оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;
 • ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 • вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
 • забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
 • сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
 • здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов’язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:

 • виносити питання на розгляд комітету;
 • ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
 • одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
 • заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
 • здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов’язані:

 • організовувати та проводити процедури закупівель;
 • брати участь в усіх його засіданнях особисто;
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об’єктивний вибір переможця;
 • в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;
 • сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема, створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
 • вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;
 • пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов’язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету:

 • організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
 • приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
 • визначає дату і місце проведення засідань комітету;
 • пропонує порядок денний засідань комітету;
 • веде засідання комітету;
 • призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
 • визначає функції кожного члена комітету;
 • уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.

Заступник Міністра – керівник апарату Г.М.Калішенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

04.08.2010 № 650

(у редакції наказу

Міністерства охорони

здоров’я України

03.08.2011 № 460)

СКЛАД

Комітету з конкурсних торгів Міністерства охорони здоров’я України

Голова Комітету з конкурсних торгів

Калішенко Г.М.

– заступник Міністра – керівник апарату

Члени Комітету з конкурсних торгів

Осташко С.І.

– директор Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення

Хобзей М.К.

– директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

Левицький О.І.

– директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення

Тараненко О.П.

– заступник директора Департаменту нормативно-правового забезпечення

Буяло К.М.

– заступник директора Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення

Стеців В.В.

– заступник директора Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я

Григоренко А.А.

– заступник директора Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя начальник Управління громадського здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення

Лапенко Н.Г.

– Начальник Управління бухгалтерського обліку головний бухгалтер

Мельниченко Л.А.

– начальник Контрольно-ревізійного відділу

Стахівський С.М.

– начальник відділу запобігання та протидії корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції

Довганчин Г.С.

– заступник начальника відділу конкурсних закупівель Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення


Заступник Міністра – керівник апарату Г.М.Калішенко


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті