Проект розпорядження КМУ про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

27 Грудня 2011 2:39 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження  Кабінету

Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Державною службою України з контролю за наркотиками розроблено проект розпорядження  Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Цей проект розроблено на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки»  та   «Про схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії  незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів».

Таке рішення зумовлено необхідності удосконалення взаємодії між різними гілками влади та громадськими організаціями, своєчасного реагування на виклики, що виникають у зв’язку із порушеннями законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та взятих державою зобов’язань щодо контролю за їх обігом, ДСКН розроблено проект плану заходів щодо реалізації Концепції державної системи моніторингу наркоситуації в Україні (далі – План).

Планом визначено поетапне створення та законодавче закріплення проведення регулярних досліджень  у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою  аналізу та вжиття адекватних заходів щодо наркоситуації в країні  та  прогнозування розвитку наркоситуації.

Прийняття Плану надасть можливість забезпечувати здійснення  державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Проект розпорядження  Кабінету Міністрів України розміщено на веб-сайті Державної служби України з контролю за наркотиками в мережі Інтернет, за адресою: http://www.narкo.gov.ua в розділі «проекти нормативних актів для обговорення».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту Закону України приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: поштову – пр-т Червонозоряний, 51, м. Київ, 03680, електронну – e-mail: info@narko.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження  Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Аналіз наркоситуації та її динаміки в будь-якому регіоні чи країні в цілому необхідний для планування та організації заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  та їх немедичному вживанню. Для здійснення такого аналізу потрібно проведення регулярних досліджень (моніторингу) за єдиною процедурою і на підставі визначених індикаторів. Разом з тим на сьогодні в Україні при виконанні завдань з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  та їх немедичного вживання не забезпечується  в повній мірі дослідження результатів та ефективності вжитих заходів щодо подолання цієї проблеми.

З метою виправлення ситуації, яка склалася, необхідно запровадити принципово новий рівень інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, які в межах своєї компетенції здійснюють заходи щодо контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії зловживанням у цій сфері.

З урахуванням необхідності удосконалення взаємодії між різними гілками влади та громадськими організаціями, своєчасного реагування на виклики, що виникають у зв’язку із порушеннями законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та взятих державою зобов’язань щодо контролю за їх обігом, ДСКН розроблено проект плану заходів щодо реалізації Концепції державної системи моніторингу наркоситуації  в Україні (далі – План).

Планом визначено поетапне створення та законодавче закріплення проведення регулярних досліджень  у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою  аналізу та вжиття адекватних заходів щодо наркоситуації в країні  та  прогнозування розвитку наркоситуації.

Прийняття Плану надасть можливість забезпечувати здійснення  державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу проекту акта, є створення загальнодержавної  інформаційно-аналітичної системи моніторингу як сукупності нормативно-правових, організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечать збирання, оброблення, накопичення, аналіз та зберігання інформації у сфері протидії поширенню наркоманії, шляхом об’єднання відповідних інформаційних ресурсів баз даних державних органів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року, Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року;

Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

Указ Президента України від 13.04.2011 № 457/2011 «Питання Державної служби України з контролю за наркотиками»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки»;

План дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки;

План дій України  щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

В цілому, розробник ставив перед собою завдання вдосконалення державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах, пункту 1.4.6 Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров’я,Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Міністерством економічного розвитку  і торгівлі, Міністерством фінансів, Державною митною службою, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Службою безпеки України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

В даному проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, тому відсутня необхідність в проведенні громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект акта оприлюднений на Web-сайті ДСКН (е-mail: info@narko.gov.ua, web: http://www.narko.gov.ua ).

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття пропонованого проекту розпорядження Кабінету Міністрів України забезпечить організацію державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виявлення причин та умов, а також визначення масштабів поширення незаконного вживання наркотиків, оцінка результативності вжитих практичних та нормотворчих заходів щодо профілактики, лікування та реабілітації осіб, які незаконно вживають наркотики, прогнозування тенденцій і сценаріїв розвитку наркоситуації в державі та її регіонах, протидії наркозлочинності.

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками
В. Тимошенко

проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ____ ____________ 2011 р. № _____-р

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у

сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

  • забезпечити своєчасне виконання плану заходів;
  • подавати кожного півріччя до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державній службі з контролю за наркотиками інформацію про хід виконання плану заходів для її узагальнення та подання у десятиденний строк  Кабінетові Міністрів України.
Прем’єр-міністр України М. Азаров

СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від ____ ________ 2011 р. № ___

План заходів щодо реалізації

Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії  незаконному обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин та прекурсорів


Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
1. Визначити організаційно-правові засади поетапного створення системи моніторингу наркоситуації:  • визначити систему суб’єктів моніторингу наркоситуації, їх повноваження та функціональні обов’язки;
  • визначити характер та обсяг інформації, що функціонує у системі моніторингу наркоситуаціїї;
  • запровадити міжвідомчим наказом порядок обміну інформацією між ДСКН та суб’єктами системи моніторингу наркоситуації;
  • визначити компетенцію суб’єктів системи моніторингу наркоситуації внесенням змін до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».
ДСКН, МВС, СБУ, МОЗ, ДМСУ, АДПСУ

01.03.2012 30.09.2012 01.11.2012 30.04.2012


2. Подати на розгляд Уряду проекти рішень щодо:  • порядку здійснення моніторингу, визначення критеріїв, показників та цільових індикаторів, що забезпечуватимуть єдиний підхід до аналізу наркоситуації на регіональному та національному рівнях;
  • включення робіт по створенню інформаційно-аналітичної системи моніторингу наркоситуації до Національної програми інформатизації;
  • формування міжвідомчої робочої групи з питань створення загальнодержавної системи моніторингу наркоситуації;
  • порядку експлуатації інформаційно-аналітичної системи моніторингу наркоситуації.
ДСКН, суб’єкти моніторингу

30.06.2012 01.03.2012 01.06.2012 01.11.2012


3. Виходячи з сучасних реалій наркоситуації виробити нові науково зважені критерії оцінки та показники динаміки її розвитку. Привести у відповідність до таких критеріїв наявні відомчі обліки суб’єктів системи моніторингу наркоситуації. ДСКН, суб’єкти моніторингу 01.11.2012
4. Розробити та впровадити комплекс методичних рекомендацій по здобуванню, отриманню та опрацюванню інформації, що стосується обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів тапротидії їх незаконному розповсюдженню інемедичному вживанню. ДСКН, суб’єкти моніторингу 01.10.2012
5. На основі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій розробити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему ДСКН «ІСНар», яка має стати основоюстворення єдиного міжвідомчого фонду моніторингу наркоситуації та забезпечити безперервність збирання, обробки, зберіганнята використання відомостей у визначеній сфері. ДСКН, Мінфін 01.08.2012
6. Затвердити порядок надання органамвлади і громадським організаціям узагальненоїінформації, що стосується динаміки розвиткунаркоситуації в Україні. ДСКН 01.12.2012
7.

Організувати підготовку та підвищеннякваліфікації користувачів моніторингової інформації та осіб, які задіяні в процесіпідготовки, технічному обслуговуванні таексплуатації системи моніторингу ситуації усфері протидії незаконному обігу наркотичнихзасобів, психотропних речовин та прекурсорів.

ДСКН, суб’єкти моніторингу 2012-
2013
8. Здійснити передпроектне обстеженняіснуючих інформаційних обліків суб’єктів моніторингу наркоситуації та визначити перелікінформації, яка потребує накопичення велектронній інформаційно-аналітичній системі моніторингу наркоситуації. ДСКН, суб’єкти моніторингу 30.06.2012
9. Здійснити підготовку технічного завдання на створення загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи, у якому передбачити програмно-технічну складову,розробку єдиних форматів даних,класифікаторів, засобів захисту інформації тощо. ДСКН, суб’єкти моніторингу 30.11.2012

10.

Розробити технічний проект інформаційно-телекомунікаційної частини системи моніторингу наркоситуації тазабезпечити його реалізацію. ДСКН, суб’єкти моніторингу 30.03.2013

11.

При формуванні бюджетних призначень ДСКН та інших суб’єктів моніторингу наркоситуації передбачити фінансуванняпроцесу формування систем моніторингунаркоситуації у відповідності з технічним проектом (придбання технічних засобів, розробка програмних продуктів, класифікаторів, інформаційних індикаторів, регламентів обміну та зберігання інформації тощо). ДСКН, суб’єкти
моніторингу
2011-2015

12.

Вжити заходів для залучення фінансової допомоги Управління ООН з наркотиків та злочинності, групи Помпіду Ради Європи та інших міжнародних організацій у запровадженні та функціонуванні системи моніторингу наркоситуації. МЗС, ДСКН 2011-2013
13. Здійснити організаційно-правові заходищодо вдосконалення інформаційного обміну зУправлінням ООН з наркотиків та злочинностіта співпраці з Європейським моніторинговимцентром з наркотиків та наркотичної залежності. МЗС, ДСКН 30.06.2012

14.

Забезпечити проведення дослідної експлуатації інформаційно-аналітичної системи моніторингу її атестації на відповідність вимогам законодавства та введення в експлуатацію. ДСКН,
Мінфін
2013-2015


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті