Законопроект Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір»

19 Березня 2012 2:22 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я -2020: український вимір»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Прийняття Закону спрямоване на вдосконалення підходів до охорони громадського здоров’я в Україні, з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я для всіх», рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Талліннську хартію «Системи охорони здоров’я для здоров’я і добробуту», «Європейську політику в охороні здоров’я «Здоров’я-2020».

Необхідність прийняття Закону зумовлена критичною медико-демографічною ситуацією в Україні, що характеризується низьким рівнем народжуваності порівняно з високою смертністю, від’ємним природним приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб, а також нагальною потребою оптимізації системи охорони здоров’я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

Загальна смертність населення та смертність від окремих причин в Україні вдвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу. Надзвичайно високою є смертність осіб працездатного віку, яка в 2-4 рази вища, ніж в економічно розвинених країнах. Провідну роль у формуванні захворюваності та смертності відіграють хронічні неінфекційні захворювання, на які страждають до 60% дорослого та майже 20% дитячого населення. Проте у більшості населення не сформовані відповідальне ставлення до власного здоров’я, засади здорового способу життя, внаслідок чого відбувається поширення факторів ризику розвитку захворювань, зростає розповсюдженість тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків, передусім серед молодого покоління.

Протягом останнього десятиліття в Україні спостерігається позитивна динаміка змін показників первинної інвалідності населення, проте проблема соціального захисту інвалідів не втрачає актуальності, оскільки кількість інвалідів в за останні 20 років подвоїлася. На початок 2011 року в країні налічується 2,7 млн осіб з інвалідністю або 6 відсотків загальної чисельності населення. Рівень інвалідності населення суттєво менший за відповідний європейський показник (перевищує 10 відсотків), що, певною мірою, спричинено недосконалою процедурою експертизи стійкої втрати працездатності.

Соціально-економічними наслідками несприятливої медико-демографічної ситуації, збільшення загального тягаря хвороб , передчасної смертності населення України є не лише зменшення років потенційного життя та збільшення величини безповоротних втрат унаслідок смерті, а й значні економічні збитки. Зокрема, лише через передчасну смертність населення щороку втрачається близько 4 млн. років потенційного життя, відповідно обсяг недовиробленого національного продукту становить від 47,9 до 89,1 млрд гривень, причому левова частка втрат була зумовлена смертями чоловіків.

Загальнодержавна програма «Здоров’я-2020: український вимір» спрямована на реалізацію стратегічних пріоритетів України у сфері охорони здоров’я щодо профілактики хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до особистого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, зорієнтованої на пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги, сімейної медицини і спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами та нозологічними формами хвороб

Реалізація програми дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в країні, формування системи громадського здоров’я населення,

Все це потребує міжсекторального підходу при проведенні профілактичних заходів з метою усунення негативного впливу соціальних детермінант здоров’я, створення умов для збереження та зміцнення здоров’я населення на базі державно-приватно-суспільного партнерства, формування відповідального ставлення кожної людини до особистого здоров’я, а також формування системи громадського здоров’я населення, спроможної забезпечити задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі.

Затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров’я, з залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади, причетних міністерств та відомств, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головна мета Програми полягає у збереженні та зміцненні здоров’я населення шляхом профілактики хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до свого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, зорієнтованої на пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги, сімейної медицини і спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами та нозологічними формами хвороб

3. Правові аспекти

Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом зниження смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань, визначено:

 • Конституцією України;

Законами України:

 • «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 № 3611-VI;
 • «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 09.09.2010 № 2519-VI;
 • «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» від 22.01.2010 р. № 1804-VI;
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» від 21.01.2010 №1824-VI;
 • «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р.» від 23.12.2009 р. № 1794-VI;
 • «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки» вiд 21.10.2009 № 1658-VI;
 • «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV;
 • «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року» від 11.07.01 №2623-ІІІ;
 • «Основи законодавства України про охорону здоров’я» вiд 19.11.1992 № 2801-XII.
 • «Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010;

Указами Президента України:

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

 • «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» від 31.10.2011 № 1164-р;
 • «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» від 31.08.2011 р. № 828-р;
 • «Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 13.04.2011 № 330-р;
 • «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів” на період до 2020 року» від 30.03.2011 № 245-р;
 • «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року» від 09.03.2011 № 206;
 • «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» від 22.11.2010 № 2140-р;
 • «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» від 13.09.2010 № 1808-р;
 • «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки» від 21.05.2008 № 731;
 • «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки» від 22 квітня 2006 р. № 229-р.

Міністерством охорони здоров’я України розроблено проекти концепцій державних цільових програм, основні положення яких пропонується включити до Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір», а саме:

 • «Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань до 2016 року»;
 • «Державної цільової соціальної програми «Медична реабілітація» на 2012-2016 роки»;
 • «Державної цільової програми підвищення ефективності діяльності судово-медичної експертизи на період до 2015 року».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування є державний та місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Для реалізації заходів програми рекомендується залучати міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, інших джерел.

5. Позиція причетних органів

Проект Програми погоджено з Міністерствами:

 • Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством внутрішніх справ,
 • Міністерством екології та природних ресурсів України,
 • Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (із зауваженнями),
 • Міністерством енергетики та вугільної промисловості України,
 • Міністерством закордонних справ України,
 • Міністерством інфраструктури України,
 • Міністерством культури України,
 • Міністерством надзвичайних ситуацій України,
 • Міністерством оборони України,
 • Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,
 • Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
 • Міністерством соціальної політики України,
 • Міністерством фінансів України (із зауваженнями),
 • Міністерством юстиції України (із зауваженнями),
 • Національною академією медичних наук України,
 • Національною академією наук України.

Зауваження, що були надані під час візування Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Програми було розглянуто і підтримано регіональними органами виконавчої влади охорони здоров’я.

7. Запобігання корупції

Концепція Програми не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Програми було розміщено на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Програми

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 • досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 90 – 95 відсотків;
 • підтвердити статус території, вільної від поліомієліту;
 • запровадити моніторинг випадків лікарської резистентності, у тому числі стійкості до антибіотиків;
 • знизити рівень поширеності основних факторів ризику здоров’я:
 • досягти тенденції щорічного скорочення поширеності тютюнопаління;
 • досягти тенденції щорічного скорочення поширеності зловживання алкоголем;
 • досягти стабілізації і позитивної тенденції до скорочення поширеності наркоманії;
 • досягти зниження частки осіб з надмірною масою тіла та ожирінням;
 • знизити негативний вплив соціальних детермінант на розвиток хронічних захворювань;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку;
 • скоротити розрив між показниками смертності жінок і чоловіків працездатного віку;
 • скоротити розбіжності в показниках забезпеченості областей, регіонів, міського та сільського населення лікарями, середнім медичним персоналом;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від дорожньо-транспортних пригод;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від самогубств;
 • покращити показники здоров’я і благополуччя дітей:
 • збільшити частку дітей, народжених в “лікарнях, доброзичливих до дитини”;
 • досягти тенденції до зниження поширеності дитячої безпритульності;
 • досягти тенденції до зменшення частоти насильств в сім’ї;
 • стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років;
 • знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;
 • знизити рівень госпіталізації у заклади охорони здоров’я;
 • досягти середнього строку доїзду бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта у місті до 10 хвилин, у сільській місцевості – до 20 хвилин;
 • забезпечити щорічне скорочення готівкових платежів у загальних витратах на охорону здоров’я;
 • підвищити частку державних витрат на охорону здоров’я;
 • забезпечити щорічне збільшення відрахувань від ВВП на охорону здоров’я;
 • забезпечити обов’язкове залучення Міністерства охорони здоров’я України до розробки іншими міністерствами і відомствами цільових програм, причетних до проблем охорони здоров’я;
 • перетворити гігієнічне навчання та виховання населення на державну систему безперервного медико-гігієнічного навчання через сферу загальної та професійної освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, інші соціальні інститути та засоби масової інформації;
 • поступово впроваджувати у навчальних закладах усіх рівнів акредитації, незалежно від форм власності, стратегії «Здоров’я через освіту».

Проект

Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір»

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму «Здоров’я-2020: український вимір», що додається.

2. Кабінету Міністрів України: враховувати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік обсяги видатків на реалізацію завдань та заходів Загальнодержавної програми: «Здоров’я-2020: український вимір».

3. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент України В. Янукович

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

«Здоров’я – 2020: український вимір»

Загальна частина

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення в житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. В сучасних умовах значущість здоров’я суттєво переосмислюється з урахуванням розуміння його як невід’ємного права людини, з точки зору існуючих загроз і викликів, зростаючих вимог до якості здоров’я, технологічних і фінансових можливостей його забезпечення.

У ХХІ столітті актуальною проблемою світового рівня є значна поширеність хронічних неінфекційних захворювань та факторів їх ризику, що обумовлює збільшення глобального тягаря хвороб і призводить до значних медико-соціальних втрат та економічних збитків. Ускладнюють ситуацію фінансові труднощі, екологічні загрози, несприятливі демографічні тенденції, а також прояви соціальної нерівності. Вирішення проблеми хронічних неінфекційних захворювань, які викликаються не лише біомедичними, а також поведінковими, середовищними, соціальними та економічними чинниками, потребує, перш за все, зміни парадигм у сфері охорони здоров’я.

В сучасних умовах перед системами охорони здоров’я постали нові завдання зі зміцнення профілактичних служб, підвищення доступності і якості медичного обслуговування, удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, поліпшення кадрового забезпечення, скорочення нерівності в здоров’ї та забезпечення справедливості в охороні здоров’я, модернізації інфраструктури, адаптації до потреб в наданні допомоги при хронічних неінфекційних хворобах,

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм. Метою нової політики має бути поліпшення здоров’я, підвищення рівня благополуччя населення, скорочення нерівності стосовно здоров’я і забезпечення стійкості систем охорони здоров’я, орієнтованих на людину. Стратегічні завдання політики повинні передбачати співпрацю усіх причетних структур зі збільшенням сумарного внеску на основі партнерства, встановлення загальних пріоритетів, удосконалення стратегічного керівництва в інтересах здоров’я і розширення участі зацікавлених сторін, прискорене впровадження інноваційних підходів завдяки лідерству.

Успішна боротьба з реальними загрозами для здоров’я населення лежить у площині комплексного інтегрального міжсекторального підходу на програмно-цільовій основі. Вирішення проблем громадського здоров’я потребує поліпшення визначальних його детермінант, скорочення поширеності чинників ризику, впровадження сучасних стратегій профілактики та формування здорового способу життя. На це націлюють резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (2011 р.), резолюція 60-ої сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ (2008 р.), низка резолюцій Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я тощо.

У відповідь на нові виклики та загрози країни Європейського регіону ВООЗ розробили нову європейську політику Здоров’я-2020 як стратегічну платформу, засновану на цінностях, орієнтовану на конкретні дії, з можливістю адаптації до конкретних реалій. Цінності політики включають визнання і захист права людини у сфері здоров’я, принципи солідарності, соціальної справедливості і стійкості, універсальність, право участі у прийнятті рішень, захист людської гідності, автономність, відсутність дискримінації, гендерну рівність, прозорість, підзвітність. Нова політика “Здоров’я-2020” звернена до всіх структур державного управління і всього суспільства, які роблять внесок в охорону здоров’я та піднесення рівня благополуччя.

В Україні, як і в більшості європейських країн, поширеність хронічних неінфекційних захворювань є пріоритетною проблемою громадського здоров’я, яка негативно позначається на медико-демографічній ситуації, обумовлює значні рівні захворюваності, інвалідності, смертності, невисоку якість і коротку тривалість життя.

Незадовільний стан здоров’я населення характеризується низьким рівнем народжуваності, високою смертністю, від’ємним природним приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб.

Загальна смертність населення та смертність від окремих причин в Україні вдвічі перевищує відповідні показники країн Європейського Союзу. Високим є рівень смертності осіб працездатного віку, який в 2-4 рази вищий, ніж в економічно розвинених країнах.

Особливе занепокоєння викликає проблема передчасної смертності чоловіків, показник якої у працездатному віці в 3,5 разу більший відповідного показника серед жіночого населення. Тривалість життя чоловіків в Україні протягом 1991-2010 років збільшилася лише на один рік, на відміну від країн Європейського Союзу, де вона зросла на 5,2 року, країнах Європейського регіону на 3,6 року. У 2010 році в Україні тривалість життя жінок була на 7,5 року коротша, ніж в середньому у країнах Європейського Союзу, чоловіків – майже на 12 років.

Середня очікувана тривалість життя населення дорівнює 70,3 року, що зумовлює її розрив із середньоєвропейським показником до шести, а з показниками країн ЄС – до 10 років. На відміну від економічно розвинених європейських країн в Україні зберігається природний убуток населення (-4,4 на 1000), хоча порівняно з попередніми роками його темп вдалося зменшити.

На тлі несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби. На хронічну патологію страждають до 60 відсотків дорослого та майже 20 відсотків дитячого населення. Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, розладів психіки тощо.

Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку.

Протягом останнього десятиліття в Україні спостерігається позитивна динаміка змін показників первинної інвалідності населення, проте загальна чисельність інвалідів в за останні 20 років подвоїлася. На початок 2011 року в країні налічувалося 2,7 млн. осіб з інвалідністю або 6 відсотків загальної чисельності населення. Рівень інвалідності населення суттєво менший за відповідний європейський показник (перевищує 10 відсотків), що, певною мірою, пов’язано з недосконалістю експертизи стійкої втрати працездатності.

Соціально-економічними наслідками несприятливої медико-демографічної ситуації, збільшення загального тягаря хвороб, передчасної смертності населення України є не лише зменшення років потенційного життя та збільшення величини незворотних втрат унаслідок смерті, а й значні економічні збитки. Зокрема, лише через передчасну смертність населення щороку втрачається близько 4 млн років потенційного життя, відповідно обсяг недовиробленого національного продукту становить від 47,9 до 89,1 млрд гривень, причому левова частка втрат зумовлена смертями чоловіків.

Система охорони здоров’я не задовольняє в повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Попередні реформи у сфері охорони здоров’я не дали бажаного результату у зв’язку з тим, що носили непослідовний, переважно фрагментарний характер, в цілому не змінюючи застарілу з часів планової економіки систему надання медичної допомоги, що не дало можливості адаптувати її до ринкових відносин в національній економіці.

Розпорошеності ресурсів галузі сприяє одночасне виконання понад 20 загальнодержавних та державних цільових програм у галузі охорони здоров’я. Виконання заходів такої кількості програм не забезпечує їх адекватного фінансування, організацію впровадження та контролю за ефективністю використання ресурсів.

Ситуація, що склалася внаслідок наведених причин, є реальною загрозою виникнення незворотних процесів у стані фізичного та психічного здоров’я населення країни і, як наслідок, може негативно позначитися на соціально-економічному, політичному, духовному розвитку української нації в цілому, що створює загрозу національним інтересам держави.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Загальновідомо, що профілактика неінфекційних захворювань у 2,7 разу менш затратна, ніж лікування хворих. При цьому здоровий спосіб життя населення у 5 разів ефективніший, ніж лікувально-діагностична діяльність галузі охорони здоров’я, пов’язана із збереженням та зміцненням здоров’я населення.

Незважаючи на це, система охорони здоров’я в Україні в основному спрямована на лікування пацієнтів, а не на профілактику захворювань та їх раннє виявлення, що призводить до хронізації патології, зростання первинної інвалідизації та смертності, яким можна запобігти. Значні проблеми виникають через недостатній рівень впровадження високих медичних технологій.

Особливої уваги потребує матеріально-технічне забезпечення та удосконалення роботи підрозділів, які займаються проведенням медико-соціальної експертизи та реабілітації, наближення відповідної діяльності до європейських стандартів. Для переважної більшості громадян країни є недосяжним отримання повноцінного і високоякісного лікування в умовах санаторно-курортних закладів; обмежені можливості зміцнення здоров’я дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Це пов’язано із скороченням мережі зазначених закладів, а також комерціалізацією послуг такого виду.

Формування і запровадження комплексного міжсекторального підходу є важливою передумовою успішної реалізації сучасних стратегічних завдань у сфері охорони здоров’я, в тому числі проведення профілактичних заходів для усунення негативного впливу соціальних детермінант здоров’я, створення умов для збереження та зміцнення здоров’я населення, утвердження здорового способу життя, формування відповідального ставлення кожної людини до особистого здоров’я.

Оптимізацію системи надання медичної допомоги населенню передбачається здійснити шляхом пріоритетного розвитку первинної та екстреної медичної допомоги, диференціації стаціонарної медичної допомоги, удосконалення системи відновного лікування, паліативної допомоги та медичної реабілітації з переходом від державного фінансування закладів охорони здоров’я до фінансування заходів з надання медичної допомоги населенню, виходячи з його потреб.

Для кожного регіону повинні бути науково обґрунтовані та розроблені заходи із збереження та зміцнення здоров’я шляхом поліпшення медичного обслуговування та розвитку інфраструктури здоров’я з урахуванням особливостей соціально-економічного становища, культурно-етнічних та історичних традицій, медико-демографічної ситуації, розвитку системи охорони здоров’я і визначення впливу на здоров’я соціальних детермінант.

У сучасних умовах важливим є потенціал та раціональність в роботі системи охорони здоров’я, який відповідно до політики Здоров’я-2020 в Європейському регіоні полягає в тому, щоб покращити показники її функціонування та знизити витрати шляхом збільшення обсягу інвестицій, злучених для здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, а також підвищити ефективність лікування та реабілітації хворих.

Мета Програми

Метою Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» (далі – Програма) є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, термін виконання Програми

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

 • розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі даних наукових досліджень;
 • розроблення стратегії з питань формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я та особистої безпеки;
 • оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення, запровадження солідарного принципу фінансування;
 • підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;
 • проведення сучасних інноваційних наукових розробок з обов’язковим створенням ефективної системи впровадження їх результатів в практику охорони здоров’я (взаємодія із зворотним зв’язком);
 • проведення наукових досліджень із збереження та зміцнення здоров’я населення, первинної профілактики захворювань, вивчення негативного впливу факторів ризику і соціальних детермінант на здоров’я та шляхів його мінімізації, формування громадської системи охорони здоров’я.

Термін виконання Програми: 2012 – 2020 роки.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 • досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 90 – 95 відсотків;
 • підтвердити статус території, вільної від поліомієліту;
 • запровадити моніторинг випадків лікарської резистентності, у тому числі стійкості до антибіотиків;
 • знизити рівень поширеності основних факторів ризику здоров’я:
 • досягти тенденції щорічного скорочення поширеності тютюнопаління;
 • досягти тенденції щорічного скорочення поширеності зловживання алкоголем;
 • досягти стабілізації і позитивної тенденції до скорочення поширеності наркоманії;
 • досягти зниження частки осіб з надмірною масою тіла та ожирінням;
 • знизити негативний вплив соціальних детермінант на розвиток хронічних захворювань;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку;
 • скоротити розрив між показниками смертності жінок і чоловіків працездатного віку;
 • скоротити розбіжності в показниках забезпеченості областей, регіонів, міського та сільського населення лікарями, середнім медичним персоналом;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від дорожньо-транспортних пригод;
 • стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від самогубств;
 • покращити показники здоров’я і благополуччя дітей:
 • збільшити частку дітей, народжених в “лікарнях, доброзичливих до дитини”;
 • досягти тенденції до зниження поширеності дитячої безпритульності;
 • досягти тенденції до зменшення частоти насильств в сім’ї;
 • стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років;
 • знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед населення працездатного віку) шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;
 • знизити рівень госпіталізації у заклади охорони здоров’я;
 • досягти середнього строку доїзду бригади швидкої медичної допомоги до пацієнта у місті до 10 хвилин, у сільській місцевості – до 20 хвилин;
 • забезпечити щорічне скорочення готівкових платежів у загальних витратах на охорону здоров’я;
 • підвищити частку державних витрат на охорону здоров’я;
 • забезпечити щорічне збільшення відрахувань від ВВП на охорону здоров’я;
 • забезпечити обов’язкове залучення Міністерства охорони здоров’я України до розробки іншими міністерствами і відомствами цільових програм, причетних до проблем охорони здоров’я;
 • перетворити гігієнічне навчання та виховання населення на державну систему безперервного медико-гігієнічного навчання через сферу загальної та професійної освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, інші соціальні інститути та засоби масової інформації;
 • поступово впроваджувати у навчальних закладах усіх рівнів акредитації, незалежно від форм власності, стратегії «Здоров’я через освіту».

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, і може бути уточнено під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

До виконання заходів Програми також можуть залучатися міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах наявних та залучених матеріально-технічних та трудових ресурсів.

 Додаток до проекту Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір»

Завдання і заходи Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір»

Найменування завдання

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Розділ І. Державна політика з формування системи громадського здоров’я
Забезпечити зміцнення здоров’я населення через поєднання зусиль держави, бізнес-структур, громадського суспільства в питаннях охорони здоров’я Посилити межвідомчу та межсекторальну взаємодію у питаннях охорони здоров’я громадян МОЗ, НАМН, НАПН, МОНмолодьспорту, МінАПП, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, Мінрегіон, Міноборони, Мінкультури
  Забезпечити участь представників медичної громадськості і пацієнтів в реалізації заходів, спрямованих на удосконалення правового забезпечення галузі МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації
  Вжити заходів щодо розвитку державного партнерства у розробці та виконанні цільових програм, спрямованих на профілактику та лікування хвороб МОЗ, НАМН, НАПН, МОНмолодьспорту,
МінАПП, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури,
Міненерговугілля, Мінрегіон, Міноборони
  Опрацювати можливі шляхи впровадження економічних стимулів у забезпеченні здоров’я для громадянина, роботодавця, державних та місцевих органів влади МОЗ, НАМН, НАПН, МОНмолодьспорту,
МінАПП, Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, Міненерговугілля,
Мінрегіон, Міноборони,
Забезпечити реалізацію права на охорону здоров’я Проводити моніторинг виконання соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я та інформувати населення через засоби масової інформації, Інтернет про законодавство з питань забезпечення захисту права на охорону здоров’я МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розробити пропозиції щодо заходів, спрямованих на посилення відповідальності місцевих органів влади та територіальних громад за стан здоров’я та охорону здоров’я МОЗ, Мінпраці, МОН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації
Опрацювати  можливі шляхи законодавчого врегулювання відповідальності пацієнта за стан особистого здоров’я і здоров’я своєї родини та підготувати проект відповідного законодавчого акта МОЗ
Забезпечити справедливість і рівність у питаннях охорони здоров’я Забезпечити впровадження принципу солідарності в оплаті медичної допомоги населенню МОЗ, Мінфін
  Забезпечити впровадження принципу гендерної рівності в охороні здоров’я громадян МОЗ
  Забезпечити рівність у доступності та якості медичної допомоги сільському і міському населенню, незалежно від місця проживання МОЗ, Мінфін, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Здійснювати моніторинг рівня задоволеності населення якістю та доступністю медичного обслуговування шляхом опитування різних груп населення  та розробити заходи щодо їх покращення МОЗ, Держстат, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розробити нормативно-правові акти та пропозиції щодо внесення  відповідних змін  до діючих щодо вдосконалення нормативного регулювання вимог професійної етики медичних працівників, підстав та процедури притягнення до відповідальності за її порушення, а також  спрямованих на оновлення форм та методів мотивації, стимулювання та заохочення медичних працівників МОЗ
Забезпечити оптимальні умови життєдіяльності і формування  здорового способу життя Розробити пропозиції з удосконалення  законодавства відповідно до положень та керівних принципів Рамкової Конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну та законодавства Європейського Союзу МОЗ, Мінфін, ДПС,  громадські  організації
Розробити пропозиції з удосконалення законодавства відповідно до положень та керівних принципів Глобальної стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо скорочення шкідливого вживання алкоголю  МОЗ, Мінфін, ДПС, МВС, Державна митна служба, громадські організації
Розробити пропозиції щодо внесення змін до законів України та інших нормативно-правових актів, які регламентують виробництво, маркування та рекламу харчової продукції з високим вмістом солі, цукру, насичених і транс-жирів МОЗ
Привести нормативно-правову базу у сфері питного  водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у тому числі в частині посилення відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у водні об’єкти Мінприроди, Мінрегіон, МОЗ
  Удосконалити законодавство з маркування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані інгредієнти МінАПП, Мінекономрозвитку, Рада міністрів, АР Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації
Розділ ІІ. Формування здорового способу життя та мотивації населення до здорового способу життя
Створити систему безперервного медико-гігієнічного навчання Відновити мережу  профілактичних структур (підрозділів) закладів охорони здоров’я шляхом створення  Українського центру здоров’я, відновити діяльність обласних і міських центрів здоров’я МОЗ, НАМН, Рада міністрів, АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Впровадити стратегію профілактики у діяльність закладів охорони здоров’я шляхом включення форм і методів санітарної просвіти і оздоровлення в стандарти надання медичної допомоги, створення організаційно-методичного забезпечення діяльності центрів здоров’я та закладів первинної медико-санітарної допомоги, розвитку шкіл здоров’я за основними чинниками ризику, врахування обсягів профілактичної роботи в моделі оплати праці в закладах первинної медико-санітарної допомоги, системі атестації МОЗ, НАМН,
Рада міністрів
АР Крим, обласні,
Київська та
Севастопольська
міські
держадміністрації
Забезпечити інформування, навчання та виховання усіх прошарків населення з питань профілактики захворювань та формування здорового способу життя шляхом впровадження популяційних стратегій та стратегій, спрямованих на групи ризику, утому числі організації та проведення інформаційних кампаній, спеціальних програм в засобах масової інформації, створення мережі телефонів “гаряча ліня”, “довіра” МОЗ
НАМН
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити  матеріально-технічні передумови для проведення  профілактики захворювань, формування здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок шляхом створення кіно-, відео- та аудіоматеріалів, виділення ефірного часу, розробки навчальних програм для ВНЗ, освітніх програм для населення, видання санітарно-просвітніх матеріалів та науково-популярної літератури, забезпечення закладів охорони здоров’я комплектом обладнання для оцінки рівня індивідуального здоров’я МОЗ, НАМН,
НАПН, МОНмолодьспорту,
МінАПП,
Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури,
Міненерговугілля,
Мінрегіон,
Міноборони,
Мінкультури
Формувати нові цінності та мотивацію до здорового способу життя Розробити проекти нормативно-правових актів та пропозиції щодо змін чинного законодавства з питань встановлення моральних та матеріальних видів заохочення для осіб, що ведуть здоровий спосіб життя МОЗ,
МОНмолодьспорту
  Розробити та запровадити індикативні  показники з мотивування керівників органів управління, установ, закладів, підприемств щодо забезпечення медичних працівників закладів  належними соціально-побутовими умовами: житло, першочергове виділення ділянок для забудови житла та ведення індивідуального господарства, пільгові умови оплати комунальних послуг МОЗ
  Здійснювати заходи щодо підвищення ефективності первинної профілактики цукрового діабету, серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань через активне інформування населення про небезпеку розвитку хронічних неінфекційних хвороб та їх ускладнень МОЗ
  Впровадити соціальну рекламу різних аспектів здорового способу життя в засобах масової інформації, у тому числі щодо боротьби зі шкідливими звичками, посилення ролі сім’ї для здоров’я родини, формування навичок здорового способу життя, роз’яснення важливості профілактичних медичних оглядів, а також висвітлення позитивного досвіду з реформування системи медичного обслуговування населення МОЗ, МОНмолодьспорту, Держкомтелерадіо
  Сприяти проведенню на державному та місцевому рівнях тематичних заходів, інформаційно-пропагандистських кампаній щодо формування здорового способу життя, організації здорового харчування та розвитку фізичної культури, поширенню  серед населення доступних для розуміння інформаційних матеріалів з цих питань МОЗ, МОНмолодьспорту, Держкомтелерадіо, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»
Залучати до пропаганди здорового життя громадські, благодійні організації і работодавців, авторитетних державних та громадських діячів, відомих спортсменів, ветеранів спорту МОЗ,
МОНмолодьспорту
Щорічно проводити Всеукраїнські спартакіади та культурологічні акції з профілактики негативних проявів та ризикової поведінки серед молоді МОЗ,
МОНмолодьспорту,
МНС
Створити систему мотивування керівників загальноосвітніх закладів до участі в охороні здоров’я і формуванні здорового способу життя школярів Монмолодьспорту
Створити систему мотивування роботодавців для стимулювання трудових колективів до ведення здорового способу життя Мінпромполітики
Сприяти розвитку волонтерського руху задля збереження здоров’я населення МОЗ, МОНмолодьспорту, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Здійснювати заходи щодо профілактики та скорочення поширеності тютюнопаління Проводити заходи з профілактики, діагностики та лікування  залежності від тютюну шляхом створення єдиної телефонної лінії та забезпечення методичними рекомендаціями медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання допомоги особам, які бажають кинути курити МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Проводити інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров’я вживання тютюнових виробів, шкідливого впливу тютюнового диму через засоби масової інформації, Інтернет, наочні інформаційні стенди в закладах охорони здоров’я та освіти, навчальні програми вищих навчальних закладів України МОЗ, МОНмолодьспорту, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації
Здійснювати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних працівників, які забезпечують здійснення заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну, та викладачів, які їх навчають, розробити методичні рекомендації для проведення лекцій, семінарських занять, тренінгів тощо МОЗ, МОНмолодьспорту, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Проводити моніторинг ефективності заходів щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення шляхом проведення опитувань населення, підготовки звітів та їх оприлюднення, удосконалення облікової документації Мінфін, ДПС, МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, незалежні статистичні агенції
Здійснювати заходи щодо профілактики та подолання вживання наркотичних речовин та шкідливого вживання алкоголю Проводити заходи з профілактики, діагностики та лікування  залежності від алкоголю шляхом забезпечення методичними рекомендаціями медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання допомоги особам, які страждають від шкідливого вживання алкоголю, вживання наркотичних речовин, створення для них та членів їх сімей єдиної телефонної консультативної лінії МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Проводити інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров’я вживання наркотичних речовин, алкоголю через засоби масової інформації, Інтернет, наочні інформаційні стенди в закладах охорони здоров’я та освіти, навчальні програми вищих навчальних закладів України МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації
Проводити моніторинг ефективності заходів щодо попередження та зменшення вживання наркотичних речовин, алкоголю та їх впливу на здоров’я населення шляхом проведення опитувань населення, наукових досліджень, підготовки звітів та їх оприлюднення, удосконалення облікової документації МОЗ, МОНмолодьспорту, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, незалежні статистичні агенції
Сприяти фізичній активності та розвитку інфраструктури здоров’я Залучати громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом шляхом удосконалення програм фізичного виховання, індивідуалізації програм фізичного виховання в дошкільних, шкільних і вищих навчальних закладах, широкого використання різноманітних форм, методів та засобів фізичної культури, у т.ч. щоденної «години здоров’я» у загальноосвітніх закладах Мінрегіон, МОНмолодьспорту, МОЗ, НАМН, НАПН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Створити розгалужену інфраструктуру та індустрію здоров’я і активного відпочинку шляхом будівництва фізкультурно-оздоровчих комплексів, сучасних спортивних майданчиків, басейнів, соціальних спортивних залів, облаштування сучасних пунктів прокату спортивного інвентарю, виділення території для прогулянок пішки та велосипедних доріжок тощо Мінрегіон, МОНмолодьспорту, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити здорове харчування населення Розширити сектор вітчизняного виробництва продуктів дитячого харчування та ліквідувати дефіцит молочних продуктів  прикорму для дітей грудного та раннього віку МінАПП
  Розробити і запровадити в практику клінічні настанови, уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим на аліментарно обумовлені хронічні неінфекційні захворювання  та з несприйняттям окремих продуктів харчування, включити ці питання в навчальні програми з підготовки працівників охорони здоров’я, освіти та інших спеціалістів МОЗ, НАМН
  Постійно інформувати населення про принципи здорового харчування, створити відеоролики та рекламні борди МОЗ
Покращити статеве виховання населення Запровадити сучасні програми статевого виховання в системі дошкільного та шкільного навчання шляхом створення та реалізації концепції і програм для різних вікових груп, формування у підлітків, молоді сексуальної культури, свідомого ставлення до планування родини, відповідального батьківства МОНмолодьспорту, НАМН, НАПН, МОЗ, Рада міністрів  АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
дитячі дошкільні заклади, заклади освіти
  Удосконалити процес навчання з питань сексології у вищих медичних та педагогічних навчальних закладах МОНмолодьспорту, Рада міністрів  АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ВНЗ
  Розробити та впровадити профілактичні заходи та зменшити частоту порушень становлення репродуктивної функції та функції статевої системи ендокринного походження у підлітків та молоді НАМН, МОЗ
Розділ ІІІ. Охорона довкілля. Створення здорового середовища
Забезпечити санітарно-епідемічне благополуччя Створити державну систему медико-екологічного моніторингу та інформаційну систему з питань стану довкілля Мінприроди, Міненерговугілля, МінАПП, Мінекономрозвитку, МНС, МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища Мінприроди, МінАПП, Держекоінспекція, Держсанепідслужба
Створити єдину систему екологічної освіти, інформації та виховання населення МОНмолодьспорту, Мінприроди, Держкомтелерадіо, МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Проводити координацію роботи державних органів, що здійснюють нагляд за охороною довкілля, дотриманням гігієни і безпеки праці та ліквідацією наслідків аварій Мінприроди, МОЗ
Забезпечити якість води Впровадити ефективні методи очищення питної води Мінрегіон, Мінприроди, Міненерговугілля, МінАПП, МОЗ, Мінекономрозвитку, НАМН, НАН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Здійснювати постійний державний санітарно-епідеміологічний нагляд за станом джерел водопостачання Держсанепідслужба, Мінприроди, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Переглянути і привести у відповідність до міжнародних норм вітчизняні стандарти щодо джерел водопостачання, якості питної води і технологій водоочищення  Мінприроди, МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, НАМН, НАН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити якість повітря Провести технічне переоснащення виробничого комплексу через впровадження новітніх технологій, інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, реконструкцію застарілого обладнання Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Здійснювати постійний екологічний контроль за параметрами викидів автотранспортних засобів, оптимізувати дорожній рух, підтримувати розвиток екологічно безпечного транспорту Мінтранс, Мінприроди, МВС, Мінекономрозвитку, Держсанепідслужба,  Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Проводити інвентаризацію джерел викидів, сертифікацію устаткування підприємств, уведення екологічних паспортів і санітарної атестації робочих місць Мінприроди, МНС, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Держсанепідслужба,   НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Проводити державну санітарно-епідеміологічну та екологічну експертизу проектних матеріалів, пов’язаних з будівництвом чи реконструкцією об’єктів – джерел забруднення атмосферного повітря Держсанепідслужба, Мінприроди, МНС, НАМН, Рада міністрів АР Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити якість і безпеку продуктів харчування Удосконалити технологію виробництва харчових продуктів, забезпечити контроль якості і сертифікації, забезпечувати підприємства, що виготовляють продукти дитячого харчування, екологічно чистою сировиною МінАПП, МОЗ, Держсанепідслужба, Мінекономрозвитку, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Впровадити уніфіковану систему гігієнічного контролю за вмістом радіонуклідів, генетично модифікованих інгредієнтів  тощо в продуктах харчування МінАПП, МОЗ, Держстандарт, Мінфін, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Організувати рекламу продуктів харчування, що сприяють підвищенню резистентності організму до шкідливого впливу чинників довкілля МінАПП, МОЗ,
Держкомтелерадіо, НАМН
  Забезпечити постійне отримання населенням фізіологічної кількості йоду з продуктами харчування МінАПП,  МОЗ, МОНмолодьспорту, Мінекономрозвитку, МВС, Міноборони, ДДПВП, Держкомтелерадіо, Держстат, ВООЗ, ЮНІСЕФ,  Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити заходи з поводження з відходами і боротьба з забрудненням ґрунту, водойм та підземних вод Підвищити ефективність роботи системи водопровідно-каналізаційного господарства та комунальних очисних споруд, удосконалити систему водовідведення, забезпечити відповідність ступеня очищення стічних вод установленим нормативам і стандартам, запровадити сучасні технології очищення виробничих стічних вод та утилізації їх осадів у централізовані каналізації Мінприроди, Мінрегіон, Держсанепідслужба
Удосконалити систему класифікації радіоактивних відходів в Україні. Забезпечити екологічно безпечне зберігання та видалення небезпечних відходів, максимально можливої утилізації відходів, створювати  потужності з переробки твердих побутових відходів, побудувати та реконструювати  полігони твердих побутових відходів у населених пунктах МНС, Мінпаливвугілля, Мінприроди, МОЗ, Держсанепідслужба, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Здійснювати будівництво протиерозійних споруд та рекультивації порушених земель, будівництво та реконструкцію гідротехнічних споруд, захисних дамб, протипаводкових водосховищ, розробити  заходи комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод Мінприроди, МНС, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розділ ІV. Інвестування в здоров’я людей
Забезпечити охорону здоров’я матерів і немовлят Забезпечити рівний доступ усіх жінок до високоякісних профілактичних та лікувально-консультаційних медичних послуг. Створити належні умови для безпечного материнства і пологів  шляхом розширення профілактичних, лікувально-діагностичних та реабілітаційних технологій, забезпечення довгострокового моніторингу здоров’я жінок з груп ризику з репродуктивного здоров’я, запровадження інформативних скринінгових програм ранньої діагностики гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, формування мережі перинатальних центрів та медико-генетичних консультацій, запровадження стандартів ведення вагітності, пологів та профілактики перинатального інфікування у вагітних Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, НАМН, МОЗ
Покращити якість надання медичної допомоги здоровим вагітним лікарями загальної практики/сімейними лікарями шляхом запровадження тренінгів з питань спостереження за здоровими вагітними, у тому числі диспансерного, за здоровими вагітними Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, НАМН, МОЗ
Забезпечити покращення якості надання медичної допомоги жінкам з акушерською та екстрагенітальною патологією шляхом своєчасного виявлення факторів ризику акушерської та екстрагенітальної патології у вагітних, збереження  здоров’я вагітних груп ризику, впровадження довгострокового моніторингу здоров’я жінок з груп підвищеного ризику та системи мультидисциплінарної медичної допомоги вагітним, безоплатного забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, у яких вагітність та пологи становлять загрозу  життю Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, НАМН, МОЗ,
Знизити частоту перинатальних захворювань шляхом забезпечення  системи заходів пре- і постнатальної діагностики і лікування найбільш тяжких перинатальних захворювань, запровадження уніфікованої програми пренатальної діагностики, диспансеризації та прогнозування стану плода і новонародженого з вітальними аномаліями, зниження питомої ваги ускладнень під час вагітності та пологів за рахунок заходів профілактики кровотеч в пологах Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, НАМН, МОЗ
Знизити рівень малюкової захворюваності та смертності за рахунок профілактики синдрому дихальних розладів Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, НАМН, МОЗ
Впровадити систему заходів з підтримки грудного вигодовування дітей відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, НАМН, МОЗ
Поліпшити репродуктивне здоров’я Підвищити ефективність санітарно-освітньої діяльності з питань репродуктивного здоров’я, створити систему просвітницької роботи для різних статево-вікових і соціальних груп, з розробкою відповідних модульно-інформаційних блоків-мінімумів для дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти, вищих навчальних закладів, щорічно проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з питань репродуктивного здоров’я та запобігання небажаній вагітності МОНмолодьспорт, МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Запровадити систему генетичного моніторингу. Оптимізувати діяльність служб репродуктивного здоров’я шляхом покращення їх ресурсного забезпечення, зокрема, впровадження комп’ютерних інформаційних систем, лабораторного обладнання для обстеження груп ризику на TORCH-інфекції й інші інфекції, що передаються статевим шляхом, інфекційного контролю в пологових стаціонарах, застосування сучасних медичних технологій; створення в родопомічних лікувальних закладах пунктів профілактики соціального сирітства та соціального супроводу породіль із груп ризику НАМН, МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства України про охорону здоров’я щодо застосування засобів та методів запобігання небажаній вагітності та добровільного обстеження на ВІЛ-інфекцію для осіб старше 14 років стосовно приведення його у відповідність із статтею 284 Цивільного кодексу України та встановити єдиний шлюбний вік для жінки та чоловіка – 18 років (стаття 22 Сімейного кодексу України) МОЗ, Мін’юст
Забезпечити охорону здоров’я дітей і молоді Знизити захворюваність дитячого населення та молоді шляхом забезпечення організації виховного та навчального  процесу в дитячих дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах з урахуванням сучасних гігієнічних вимог і запровадження безпечних для здоров’я дітей та молоді освітніх інформаційних технологій, засобів навчання та умов середовища МОНмолодьспорт, НАМН, МОЗ, Рада міністрів АР Крим,  обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Здійснювати заходи щодо формування мотивації до здорового  способу  життя серед учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та студентів  вищих навчальних закладів на основі здійснення соціально-гігієнічного моніторингу їх здоров’я; запровадження  системи підготовки дітей і молоді до  сімейного  життя  та відповідального батьківства з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства МОНмолодьспорту, НАМН, МОЗ, Рада міністрів АР Крим,  обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Покращити доступність медичної допомоги для дітей, учнів та студентів шляхом розширення мережі  «клінік, дружніх до молоді»,  «лікарень, доброзичливих до дитини», центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, забезпечення наступності в їх роботі, розробки і впровадження електронного паспорту здоров’я МОЗ, Мінсоцполітики, НАМН, Рада міністрів АР Крим,  обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити охорону здоров’я працюючого населення Удосконалити систему  державного  нагляду   і   громадського контролю  за  додержанням  вимог  законодавства  з  охорони праці, забезпечити координацію роботи органів виконавчої влади, громадських організацій, оптимізувати їх діяльність, впровадити    систему управління  охороною  праці Держгірпромнагляд, МОЗ, Мінсоцполітики, Мін’юст, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, НАМН, Рада міністрівАР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Впровадити механізми економічного стимулювання роботодавців залежно від рівня безпеки  та  фактичного стану охорони праці на виробництві, підвищити їх відповідальність, своєчасність  подання достовірної інформації про стан  безпеки  та охорони  праці, удосконалити  механізми   виявлення фактів приховування випадків травматизму та професійних захворювань, покращити облік та аналіз травматизму і професійної захворюваності Держгірпромнагляд, Мінсоцполітики, МОЗ, Держстат
  Розробити  та  впровадити у діюче виробництво інноваційні технології,  нові види засобів індивідуального  та  колективного захисту Держгірпромнагляд, Мінсоцполітики, МОЗ
  Удосконалити систему навчання з питань охорони праці, впровадити сучасні технології, новітні методики навчання, галузеві стандарти освіти тощо Держгірпромнагляд, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту
  Підвищити рівень культури безпеки праці шляхом пропагування безпеки праці та способів запобігання виникненню ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, формувати відповідальне ставлення працівників до особистої безпеки та безпеки оточуючих, а також до виробничого середовища та навколишнього природного середовища Держгірпромнагляд, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту, МОЗ
Мінсоцполітики, Міненерговугілля, МінАПП, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Розробити комплекс заходів щодо зниження рівня професійної захворюваності та виробничого травматизму в галузях економіки та здійснити заходи медичної, психофізіологічної та психогігієнічної реабілітації професійної дієздатності робітників МОЗ, Мінсоцполітики, Міненерговугілля, МінАПП, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Здійснювати моніторинг стану виробничого середовища, впровадити сучасні комп’ютерні інформаційні технології для його проведення, удосконалити реєстри професійних захворювань МОНмолодьспорту, Мінсоцполітики, Міненерговугілля, МінАПП, МОЗ, Держстандарт, НАМН, НАН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Забезпечити проведення медичного огляду працюючих у галузях економіки, на транспорті і водіїв індивідуальних транспортних засобів, удосконалити порядок встановлення втрати працездатності та проведення медичного огляду, професійного відбору працівників для важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, Створити умови для відпочинку, проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять у режимі робочого дня, після трудового відновлення, профілактичних фізкультурних та спортивних занять МОЗ, Мінсоцполітики, Мінтранс, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, МОНмолодьспорту, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Удосконалити надання медичної допомоги хворим з професійною патологією шляхом оптимізації методів діагностики захворювань, зокрема пневмоконіозу, виявлення ранніх ознак професійних захворювань, запровадити скринінгові програми МОЗ, Мінсоцполітики, Мінвуглепром, НАН, НАМН,  Донецька, Дніпропетровська, Львівська, Луганська, Волинська обласні  держадміністрації, Держкомтелерадіо
  Удосконалити систему підготовки медичних працівників з проблем професійних захворювань, зокрема, з вивчення впливу пилу на організм працюючого та  профілактики розвитку захворювань органів дихання МОН, НАМН, МОЗ, Донецька, Дніпропетровська, Львівська, Луганська, Волинська  обласні  держадміністрації
  Удосконалити рівень інформаційного забезпечення профпатологічної служби, підвищити рівень реєстрації професійних захворювань, створити єдиний інформаційно-аналітичний центр профпатологічної служби, посилити міжнародне співробітництво МОН, НАМН, МОЗ, Донецька, Дніпропетровська, Львівська, Луганська, Волинська  обласні  держадміністрації
Покращити охорону здоров’я людей похилого віку Розробити політику та стратегію, спрямовану на профілактику захворювань літніх людей МОЗ, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту,  Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Усувати прояви соціальної та економічної нерівності за віковою ознакою для забезпечення рівного доступу людей похилого віку до послуг з охорони здоров’я МОЗ, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту,  Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Проводити геріатричну  підготовку осіб, які доглядають за людьми похилого віку, а також медичних і соціальних працівників Мінсоцполітики, МОЗ,  МОНмолодьспорту,  Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити збереження максимального функціонального потенціалу впродовж усього життя та сприяти всебічній участі інвалідів похилого віку в усіх аспектах життя суспільства  Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорту,  Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Створити кращі можливості для інвалідів Удосконалити нормативно-довідкове забезпечення медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів, інформаційно-аналітичну систему ведення державних реєстрів інвалідів, та запровадити моніторинг стану здоров’я найбільш уразливих категорій інвалідів Мінсоцполітики, МОЗ
  Здійснювати заходи щодо профілактики дитячої інвалідності й поліпшення організації медичної допомоги та соціальної підтримки дітей-інвалідів шляхом забезпечення їм рівного доступу до надання медичної допомоги, реабілітації і соціальної підтримки, незалежно від місця проживання та соціального статусу, запровадження комплексної програми медичної, психо-педагогічної та соціальної реабілітації й адаптації дітей-інвалідів у суспільстві МОНмолодьспорту, МОЗ, НАМН, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Покращити доступність дітей-інвалідів до послуг виховних, навчальних, культурних закладів та розширити можливості їх творчого і фізичного розвитку, незалежно від стану здоров’я, місця проживання і виховання. Створити можливості для отримання дітьми-інвалідами повноцінної загальної середньої, спеціальної середньої і вищої освіти в загальних навчальних закладах за державним замовленням, посилити контроль за повнотою та якістю виконання шкільної програми в умовах їх домашнього навчання і в загальньоосвітніх школах з метою забезпечення їх соціальної адаптації МОНмолодьспорту, Мінсоцполітики, МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Запровадити дієву систему соціального захисту інвалідів шляхом створення умов для виховання та догляду за дітьми-інвалідами у сім’ї; надання соціальної допомоги та забезпечення соціального супроводу інвалідів, розробки системи прогнозування інвалідності та планування реабілітаційних заходів, витрат та інших заходів соціального супроводу інвалідів, у т.ч. забезпечення реабілітаційних послуг недержавним сектором економіки Мінсоцполітики,  МОЗ
  Здійснити заходи щодо забезпечення фізичної та інформаційної доступності лікувально-профілактичної допомоги для інвалідів у закладах охорони здоров’я. Створити у реабілітаційних центрах умови для здійснення заходів  соціальної адаптації, медичної, психо-педагогічної та соціальної реабілітації інвалідів. Запровадити друкування назв медичних препаратів та засобів особистої гігієни для інвалідів шрифтом Брайля МОЗ, Мінсоцполітики
Створити сучасний професіографічний довідник, що містить професіограми по кожній конкретній спеціальності і типовим робочим місцям, з описом основних здійснюваних працівником дій, операцій, процедур і вимог до його професійної придатності (фізичної, інтелектуальної, психологічної), без відповідності яким він не зможе виконувати посадові обов’язки за даною професією на даному робочому місці, а також занять фізкультурою і спортом Мінсоцполітики,  МОЗ
Удосконалити систему експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смертності з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Удосконалити критерії щодо переліку хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв’язок з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників у населення МОЗ, МНС, Мінсоцполітики
Забезпечити охорону психічного здоров’я Розробити комплексну стратегію зміцнення психічного здоров’я, підготувати та впровадити нові галузеві нормативно-правові та методичні документи з питань охорони психічного здоров’я МОЗ, НАМН, НАПН
  Здійснювати заходи щодо подолання стигматизації хворих на психічні розлади шляхом інформування населення з питань їх профілактики та соціальної підтримки, можливостей їх інтеграції в суспільство з використанням засобів масової інформації, Інтернету МОЗ, МОНмолодьспорту, НАМН, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
громадські організації
  Підвищити ефективність профілактики розладів психіки та поведінки у дітей та молоді на основі створення системи профілактики, ранньої діагностики розладів психіки та поведінки у дітей та молоді, покращення підготовки працівників освіти, медичних, соціальних працівників з питань профілактики розладів психіки та поведінки, у т.ч. попередження підліткових самогубств, немедичного застосування психоактивних речовин та ін., цілеспрямованої профілактичної роботи соціальних працівників у родинах підвищеного ризику для забезпечення оптимально психофізіологічного розвитку дітей та попередження розладів психіки та поведінки, запровадження моніторингу та системи профілактики психічного навчального перенапруження учнів середніх загальноосвітніх шкіл, а також заходів з профілактики афективної патології серед підлітків МОЗ, МОНмолодьспорту, НАМН
  Удосконалити доступність та якість психіатричної та психотерапевтичної допомоги на основі оптимізації мережі психіатричних закладів та закладів охорони здоров’я, що надають психіатричну допомогу, в напрямку створення суспільно-орієнтованої психіатричної допомоги,  сучасних протоколів в наданні психіатричної допомоги, вдосконалення системи лікування та психосоціальної реабілітації хворих на психічні та поведінкові розлади для інтеграції їх у суспільство МОЗ, НАМН, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Покращити якість надання допомоги особам з психічними та поведінковими розладами на первинному рівні охорони здоров’я шляхом підготовки та впровадження відповідних освітніх програм, відеокурсів та постійно діючих семінарів з питань діагностики та лікування хворих на психічні та поведінкові розлади для лікарів первинного рівня та протоколів надання допомоги особам з психічними розладами на рівні первинної медико-санітарної допомоги МОНмолодьспорту, МОЗ, НАМН
Попереджувати та знижувати рівень травматизму Удосконалити програми розвитку дорожнього руху, забезпечити безпеку дорожнього руху Мінінфраструктури, Мінрегіон, МВС, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Удосконалити контроль за безпекою дорожнього руху МНС, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Удосконалити навчання населення правилам дорожнього руху та підвищити кваліфікацію водіїв транспортних засобів МВС, МОНмолодьспорту, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Удосконалити медичне обслуговування потерпілим від дорожньо-транспортних пригод МОЗ, Мінінфраструктури, Мінрегіон, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити систему цивільного захисту населення МНС, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити імунопрофілактику та захист населення від інфекційних хвороб Здійснити організаційно-методичне забезпечення заходів з питань імунопрофілактики шляхом закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень, імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, забезпечення сучасного рівня якості імунобіологічних препаратів, проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів; перегляду та підготовки нових нормативно-правових документів, правил, інструктивно-директивних документів з питань організації профілактичних та протиепідемічних заходів, реєстрації та застосування інноваційних та інших медичних імунобіологічних препаратів, надання державної допомоги громадянам з післявакцинальними ускладненнями; сприяння діяльності кабінетів щеплень МОЗ, Держсанепідслужба, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Удосконалити профілактичні та протиепідемічні заходи шляхом  своєчасноо охоплення щепленнями цільових груп населення, у т.ч. дітей,  згідно з Календарем щеплень та за епідемічними показаннями, проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику, елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи, щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику, застосування Сертифіката щеплень громадянина України, впровадження у виробництво вітчизняної дифтерійно-правцевої адсорбованої вакцини з ацелюлярним кашлюковим компонентом, комбінованих вакцин, здійснення моніторингу випадків побічної дії, моніторингу стану популяційного імунітету; налагодження сучасної лабораторної діагностики інфекційних захворювань; організації  діагностики післявакцинальних ускладнень МОЗ, Держсанепідслужба, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Забезпечити проведення  інформаційної та санітарно-просвітницької робота серед населення шляхом збільшення доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики, видання і поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, проведення кампаній соціальної мобілізації населення, включення питань імунопрофілактики населення до програм гігієнічного навчання та виховання населення МОЗ,  Держсанепідслужба, МОНмолодьспорту, Держкомтелерадіо, НАМН, Національний комітет Товариства Червоного Хреста, Рада міністрів АР Крим, обласні,Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Забезпечити розвиток міжнародного співробітництва для використання потенціалу зарубіжних партнерів у сфері специфічного захисту населення від інфекційних хвороб шляхом взаємного своєчасного інформування щодо стану інфекційної захворюваності та імунопрофілактики, налагодження взаємних контактів з міжнародними центрами, участі у створенні та реалізації міжнародних проектів, програм і роботі наукових форумів, укладання та виконання міжнародних договорів, залучення міжнародних урядових та неурядових організацій до співпраці МОЗ,  Держсанепідслужба, МЗС
Забезпечити охорону здоров’я мігрантів та ромів Удосконалити нормативно-правову базу з питань політики захисту інтересів мігрантів, забезпечення реалізації їх права на охорону здоров’я, розробити механізми посилення соціального захисту мігрантів МОЗ, МЗС, МВС, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу та освітньо-просвітницьку діяльність серед мігрантів та ромів, забезпечити поширення знань з питань міграції та здоров’я МОЗ, МЗС, МВС, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Забезпечити підготовку фахівців з питань формування та реалізації політики з питань здоров’я мігрантів, вжити заходів щодо культурної, релігійної, лінгвістичної та гендерної чуйності в питаннях здоров’я мігрантів серед надавачів медичних послуг, навчання фахівців охорони здоров’я вирішенню питань охорони здоров’я мігрантів МОЗ, МЗС, МВС, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Забезпечити медичне обслуговування мігрантів та ромів шляхом розгортання та посилення орієнтованих на мігрантів служб охорони здоров’я, надання медичної допомоги мігрантам з особливими потребами, посилення ініціатив зі зміцнення здоров’я, профілактики хвороб з метою більшого охоплення мігрантів, встановлення мінімальних стандартів надання медичної допомоги вразливим групам мігрантів, поширення інформації про існуючі послуги охорони здоров’я для мігрантів МОЗ, МЗС, МВС, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розділ V. Удосконалення медичної допомоги населенню та профілактики неінфекційних захворювань
Удосконалити нормативно-правові засади надання медичної допомоги хворим на хронічні неінфекційні захворювання Удосконалити нормативно-правові засади надання медичної допомоги хворим на хронічні неінфекційні захворювання, зокрема, хвороби системи кровообігу, онкологічні, онкогематологічні, ендокринні, опорно-рухового апарату, нефрологічні, хронічні обструктивні хвороби легень, стоматологічні, неврологічні, офтольмологічні, професійні захворювання, хвороби репродуктивної сфери, органів травлення, зору, слуху, ревматоїдні захворювання, псоріаз, розсіяний склероз, психічні та поведінкові розлади, вірусні гапатити та імунодефіцити, особам з травмами  шляхом розробки та удосконалення нормативно-правових актів та клінічних протоколів, їх впровадженняв практику охорони здоров’я МОЗ, НАМН, Мін’юст
Удосконалити організаційні засади надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на хронічні неінфекційні захворювання Удосконалити організаційні засади надання кардіологічної допомоги шляхом відновлення і зміцнення підрозділів спеціалізованої медичної допомоги кардіологічним хворим та реабілітаційних закладів, у т.ч. кардіохірургічної служби; онкологічної допомоги на основі створення мережі онкологічних кабінетів, кабінетів патології шийки матки, Центру раку репродуктивної системи, міжрегіональних онкологічних центрів, референтних лабораторій); гематологічної допомоги шляхом створення центрів трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин, референс-лабораторій тканинного типування, гематологічних центрів на базі обласних лікарень, регіональних діагностично-лікувальних гематологічних центрів, референтних лабораторій); ендокринологічної допомоги завдяки організації шкіл соціальної адаптації та психологічної підтримки людей з цукровим діабетом, травматологічної служби на основі створення центрів травми на базі ортпедо-травматологічних відділень пришляхових лікарень; стоматологічної допомоги шляхом створення Українського стоматологічного центру і реорганізації закладів, що надають стоматологічну допомогу; гастроентерологічної допомоги шляхом створення Українського гастроентерологічного центру, моделі розподілу обсягів гастроентерологічної допомоги в залежності від рівня її надання, запровадження ефективної моделі системи диспансеризації; нефрологічної допомоги завдяки створенню районних, міжрайонних та міських центрів нефрології та діалізу, національного науково-практичного центру «Інститут нефрології» НАМН України, національної експертної лабораторії патології сечостатевої системи, відділення інтенсивної нефрології); медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит на основі організації міжрегіональних центрів біологічної терапії, референтних лабораторій, регіональних центрів та амбулаторних кабінетів біологічної та базисної терапії МОЗ, МВС, МНС, НАМН МОЗ, Мінсоцполітики, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити покращення якості медичної допомоги населенню шляхом запровадження сучасних клінічних настанов, медичних стандартів, клінічних протоколів її надання хворим на хронічні неінфекційні захворювання Запровадити  сучасні клінічні настанови, медичні стандарти, клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу (артеріальна гіпертензія, інфаркт міокарда, мозковий інсульт), онкологічні та онкогематологічні, ендокринні захворювання (цукровий діабет, хвороби щитоподібної залози, йоддефіцитні стані), психічні та поведінкові розлади, перинатальні захворювання, стоматологічні захворювання, хронічні обструктивні хвороби легень, вірусні гепатити та імунодефіцити, хвороби органів травлення, нефрологічні, ревматоїдні захворювання, псоріаз, хвороби органів зору,слуху, професійні захворювання, а також покращення якості кардіохірургічної допомоги хворим на вроджені, набуті серцево-судинні захворювання та порушення серцевого ритму, нейрохірургічної допомоги хворим на цереброваскулярні захворювання, травматологічної допомоги, у тому числі невідкладної нейрохірургічної допомоги, медичної допомоги хворим з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями, травмами та їх наслідками, паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити своєчасне виявлення, контроль чинників ризику та ранню діагностику хронічних неінфекційних захворювань, у тому числі донозологічну Удосконалити своєчасне виявлення, контроль чинників ризику та ранню діагностику хвороб системи кровообігу (артеріальної гіпертензії, інфаркту міокарда, мозкового інсульта), онкологічних та онкогематологічних, ендокринних захворювань (цукрового діабету, хвороб щитоподібної залози, йоддефіцитних станів), психічних та поведінкових розладів, ранню постнатальну діагностику перинатальних захворювань та вроджених вад розвитку, хронічних обструктивних хвороб легень, вірусних гепатитів та імунодефіцитів, хвороб органів травлення, нефрологічних, ревматоїдних захворювань, псоріазу, хвороб органу зору, порушень слуху, професійних захворювань (зокрема, пневмоконіозу) МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Запровадити моніторинг захворюваності населення на соціально значущі хронічні неінфекційні хвороби Здійснювати моніторинг захворюваності населення на артеріальну гіпертензію, інфаркт міокарда, мозковий інсульт, онкологічні захворювання, інші хронічні неінфекційні хвороби, впровадити скринінгові програми для раннього виявлення передпухлинних захворювань, злоякісних новоутворень, гіпотиреозу, вірусних гепатитів В і С, хвороб сечостатевої системи, професійних захворювань, офтальмологічний скринінг, скринінгові обстеження осіб з ризиком захворювання на цукровий діабет, вагітних жінок на захворювання щитоподібної залози тощо МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Запровадити ефективні моделі диспансерного спостереження за хворими на хронічні неінфекційні захворювання Забезпечити проведення диспансерного спостереження за хворими на артеріальну гіпертензію, особами з високим серцево-судинним ризиком, підвищеним ризиком онкологічних та онкогематологічних захворювань, хворих на передпухлинні, онкологічні та онкогематологічні захворювання, хронічні обструктивні хвороби легень, хвороби органів травлення, ревматоїдні захворювання тощо МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Запровадити систему дієвої медичної реабілітації пацієнтів, хворих на хронічні неінфекційні захворювання Забезпечити впровадження системи дієвої медичної реабілітації пацієнтів, хворих на хвороби системи кровообігу (артеріальна гіпертензія, інфаркт міокарда, мозковий інсульт), онкологічні та онкогематологічні, ендокринні захворювання (цукровий діабет, хвороби щитоподібної залози), травми, психічні та поведінкові розлади, перинатальні захворювання та вроджені вади розвитку, хронічні обструктивні хвороби легень, порушення слуху, нефрологічні, ревматоїдні захворювання, псоріаз, пневмоконіоз МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Оптимізувати систему психологічної підтримки хворих на деякі хронічні неінфекційні захворювання Забезпечити реалізацію  системи психологічної підтримки хворих на онкологічні та онкогематологічні, ендокринні захворювання (цукровий діабет, хвороби щитоподібної залози), психічні та поведінкові розлади, хронічні обструктивні хвороби легень, нефрологічні, ревматоїдні захворювання, псоріаз, пневмоконіоз МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР
Розділ VI.  Розвиток системи надання медичної допомоги
Забезпечити реалізацію завдань з реформування медичного обслуговування Забезпечити своєчасне виконання завдань реформи медичного обслуговування Програми економічних реформ на 2010-2014 роки щодо підвищення якості та доступності медичних послуг, поліпшення ефективності державного фінансування галузі, з урахуванням досвіду реалізації реформ у пілотних регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях, м. Києві та здійснювати інформаційний супровід процесу реформи МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Здійснити структурну реорганізацію галузі шляхом оптимізації мережі закладів охорони здоров’я відповідно до медичних потреб населення з чітким розмежуванням первинного, вторинного й третинного рівнів медичної допомоги та створенням центрів первинної медико-санітарної допомоги, госпітальних округів, високоспеціалізованих центрів та університетських клінік МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Провести реорганізацію стаціонарного сектору галузі на основі функціональної диференціації ліжкового фонду та мережі лікарняних закладів зі створенням для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги лікарень інтенсивного лікування, планового лікування, відновного лікування, хоспісів та лікарень медико-соціальної допомоги МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Провести  зміни фінансово-економічних відносин в охороні здоров’я шляхом об’єднання фінансових ресурсів для надання первинної медико-санітарної допомоги на районному/міському рівнях, для вторинної й третинної – на обласному (для державних спеціалізованих центрів і клінік НДІ – на державному); введення договірних відносин при закупівлі медичних послуг; переходу від кошторисного фінансування закладів охорони здоров’я до державного замовлення на підставі договорів між замовником та акредитованим постачальником медичних послуг; використання сучасних методів оплати медичних послуг, зокрема на первинному рівні – подушової  оплати та стимулюючих добавок, вторинному і третинному – глобального бюджету МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Створити передумови для запровадження соціального медичного страхування за рахунок досягнення фінансової стійкості закладів охорони здоров’я, оптимізації їх мережі, збільшення самостійності керівників щодо управління фінансовими коштами, підвищення конкуренції у системі охорони здоров’я МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Удосконалити систему управління якістю медичного обслуговування шляхом впровадження порядку управління, контролю та безперервного підвищення якості медичної допомоги, здійснення розробки, адаптації або перегляду існуючих клінічних рекомендацій та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги на засадах доказової медицини; удосконалення інструментів зовнішнього та внутрішнього контролю якості, перегляду умов ліцензування медичної практики, акредитації медичних закладів, атестації медичного персоналу, запровадження моніторингу, об’єктивного оцінювання та визначення проблем забезпечення якості МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації , професійні медичні асоціації, громадські організації
  Запровадити механізми мотивації працівників охорони здоров’я до інтенсифікації та підвищення якості роботи шляхом оптимізації оплати праці медичного персоналу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити організаційні заходи медичного обслуговування Забезпечити організацію проведення диспансеризації населення відповідно до вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів у цій сфері та опрацювати питання щодо розробки та впровадження нових ефективних підходів і методів її здійснення МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Підвищити ефективність вторинної профілактики неінфекційних захворювань МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Впровадити сучасні системи раннього виявлення, лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, злоякісних новоутворень, цукрового діабету і захворювань органів дихання, диспансерного нагляду за групами підвищеного ризику МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Забезпечити своєчасне виконання завдань щодо реформи медичного обслуговування Програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині удосконалення роботи первинної ланки надання медичної допомоги та екстреної медичної допомоги, інформаційного супроводу процесу реформи МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини Сформувати національну модель надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, оптимізувати інфраструктуру у містах та сільській місцевості,  вдосконалити умови та критерії ліцензування, акредитації, впровадити механізми керованого надання пацієнтам спеціалізованої медичної допомоги за направленнями лікаря загальної практики/сімейного лікаря (дільничного лікаря), удосконалити систему оплати праці медичних працівників первинної ланки, впровадити медичні стандарти, засновані на принципах доказової медицини, створити систему управління діяльністю закладів первинної медико-санітарної допомоги, забезпечити інформаційну підтримку її розвитку МОЗ, МОЗ АР Крим, НАМН, МОНмолодьспорту Мінфін, МВС, Мінекономіки, Мін’юст, Мінрегіонбуд, Мінкомунгосп,
Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування
недержавні урядові організації (за згодою)
Держкомтелерадіо, Українська асоціація сімейної медицини (за згодою), Спілка журналістів (за згодою)
Удосконалити надання екстреної медичної допомоги  Оптимізувати нормативно-правову базу, створити міжрегіональні консультативні центри з питань надання невідкладної допомоги при отруєннях, забезпечити реагування мобільних бригад та бригад швидкої медичної допомоги при наданні екстреної медичної допомоги постраждалим при  масових ураженнях; організувати навчання працівників транспорту навичкам надання екстреної медичної допомоги МОЗ, МНС
Удосконалити надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги Створити мережу лікувальних закладів, територіально наближених до місця проживання громадян, включаючи лікарні інтенсивного лікування, консультативно-діагностичні центри (при лікарнях інтенсивного лікування), лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування, хоспіси та лікарні медико-соціальної допомоги МОЗ
Удосконалити надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Удосконалити організацію надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги шляхом створення мережі спеціалізованих центрів з надання високоспеціалізованої медичної допомоги та консультативно-діагностичних центрів Рада міністрів АР Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити діяльність трансплантологічної служби шляхом оптимізації її нормативно-правових та організаційних засад,  створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації та служби трансплант-координації, запровадження медійної соціальної реклами пропаганди донорства та трансплантації, розширення міжнародного співробітництва у цій сфері МОЗ, НАМН, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити надання ортопедо-травматологічної допомоги населенню шляхом розробки і затвердження нормативно-правових документів щодо функціонування державного та регіональних центрів ендопротезування, створення єдиної інформаційної мережі загальноукраїнського реєстру первинного та ревізійного ендопротезування суглобів, покращення задоволення потреб хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями, травмами та їх наслідками в первинному і ревізійному ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів, забезпечення якості проведення первинного і ревізійного ендопротезування на основі підготовки та впровадження стандартизованих алгоритмів вибору показань для проведення первинного тотального ендопротезування, алгоритмів і клінічних протоколів з первинного та ревізійного ендопротезування МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити надання медичної допомоги дорослому та дитячому населенню при порушеннях слуху шляхом здійснення заходів шодо ранньої діагностики порушень слуху та забезпечення реабілітації дітей і дорослих із зниженням слуху та глухотою МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити реабілітаційну допомогу Здійснювати контроль за збереженням та раціональним використанням природних лікувальних ресурсів, особливо водних об’єктів, які відносяться до категорії лікувальних, лікувально-оздоровчих місцевостей та територій курортів Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, НАМН
  Створити єдину державну інформаційну базу кадастрів для впорядкування санаторно-курортної галузі, створення та ведення реєстру санаторіїв, профілакторіїв, пансіонатів, SPA- центрів всіх форм власності, Державного кадастру природних лікувальних ресурсів Мінінфраструктури, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, НАМН
  Вжити заходів щодо удосконалення інвестиційної політики у санаторно-курортній галузі  для реалізації пріоритетних проектів її розвитку, налагодження співпраці санаторно-курортних закладів зі страховими, туристичними та рекламними організаціями Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, МОЗ, НАМН
Удосконалити систему медичної реабілітації шляхом забезпечення узгодженої взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку системи медичної реабілітації, оптимізації її нормативно-правової бази, покращення доступності та якості медичної реабілітації хворих на основі зменшення регіональних диспропорцій у її наданні, забезпечення наступності в роботі лікарів первинної медико-санітарної допомоги та фахівців з питань реабілітації, збільшення обсягів немедикаментозних засобів реабілітації в комплексі реабілітаційних послуг, інтеграції методів медичної реабілітації в систему загальнолікувальної мережі; розширення міжнародного співробітництва з питань медичної реабілітації МОЗ, МОЗ АР Крим, НАМН, МОНмолодьспорту, Мінфін, МВС, Мінекономіки, Мін’юст, Мінрегіонбуд, Мінкомунгосп,
місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування
Удосконалити реабілітацію дітей шляхом оптимізації системи медичної, соціально-психологічної та педагогічної реабілітації дитячого населення, у т.ч. дітей з обмеженими можливостями здоров’я, на основі подальшого розвитку мережі реабілітаційних установ та закладів, впровадження нових форм їх діяльності, створення консультативно-катамнестичних кабінетів для дітей з перинатальними захворюваннями та малою масою при народженні, створення галузевого реєстру дітей, хворих на дитячий церебральний параліч; епілепсію; спінальну м’язову атрофію; прогресуючу м’язову дистрофію та інші міопатії; розсіяний склероз, впровадження реабілітаційних методик в загальноосвітні та дошкільні заклади, які будуть здійснювати інтеграцію дітей з обмеженнями життєдіяльності; розробки та впровадження кампаній проти стигматизації людей з особливими потребами з метою формування толерантного ставлення суспільства до дітей з обмеженими можливостями МОЗ, НАМН, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації
Удосконалити рефлексотерапевтичну допомогу шляхом оптимізації нормативно-правових та організаційних засад рефлексотерапевтичної служби, покращення її матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення,  впровадження в медичну практику нових способів і методів рефлексотерапії, стандартів (протоколів) лікування; забезпечення співпраці з громадськими, навчальними, науковими, державними адміністративними закладами та організаціями з питань рефлексотерапії, освітньо-просвітницької діяльності серед населення з питань рефлексотерапії з залученням засобів масової інформації МОЗ, НАМН, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити геріатричну допомогу Розробити нормативно-правові засади створення та функціонування єдиної системи у сфері надання  геріатричної допомоги на основі підготовки нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері створення і функціонування єдиної системи надання геріатричної допомоги та регулювання відносин медичних і соціальних служб, оптимізувати роботу закладів охорони здоров’я з надання  геріатричної допомоги шляхом вдосконалення їх структури, створення медико-соціальних відділень та відділень паліативного догляду за геріатричними пацієнтами, забезпечити високу якість геріатричної допомоги на основі  уніфікованих технологій її надання, запровадити щорічні профілактичні огляди людей пенсійного віку (60 років і старших) МОЗ, НАМН, Мінсоцполітики, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити розвиток паліативної та хоспісної допомоги Розробити нормативно-правові та організаційні засади створення системи паліативної та хоспісної допомоги шляхом підготовки проектів нормативно-правових актів з питань її створення і функціонування, покращання доступності пацієнтів з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя до ефективного знеболення, врегулювання міжвідомчих відносин при наданні паліативної та хоспісної допомоги, розширення партнерства між урядовими, громадськими та міжнародними організаціями у вирішенні питань розвитку паліативної допомоги МОЗ, МВС, Мінсоцполітики, ВГО «Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
  Впровадити уніфіковані технології надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя та їх рідним шляхом розробки і затвердження клінічних протоколів і стандартів її надання, впровадження уніфікованих технологій надання хоспісної допомоги паліативним хворим у термінальних стадіях захворювань на різних рівнях та у різних закладах паліативної та хоспісної допомоги системи охорони здоров’я та соціального захисту населення МОЗ, Мінсоцполітики, ВГО «Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги»
Оптимізувати роботу закладів охорони здоров’я для покращання доступності та якості надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами і обмеженим прогнозом життя та їх рідним, включаючи онкологічних та геріатричних хворих, пацієнтів, хворих на туберкульоз і СНІД, а також дітей, шляхом упорядкування їх структури відповідно до потреб населення та сучасних вимог, створення мережі хоспісів, відділень паліативної та хоспісної медицини, лікарень медико-соціальної допомоги та сестринського догляду, організації виїзних бригад паліативної та хоспісної допомоги для надання допомоги паліативним хворим вдома, створення Державного науково-практичного центру паліативної та хоспісної медицини, оптимізації фінансування, вдосконалення матеріально-технічної бази стаціонарних закладів і виїзних бригад паліативної та хоспісної допомоги згідно з затвердженими табелями оснащення Рада міністрів АР Крим, МОЗ, Мінсоцполітики, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити діяльність служби крові Розробити і реалізовувати регіональні програми розвитку донорства крові та її компонентів на основі загальнодержавної програми та оптимізації нормативно-правової бази служби крові МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Удосконалити організаційні засади служби крові зі створенням центрального та регіональних інформаційно-аналітичних центрів, сучасної інформаційної системи, єдиного центру управління запасами крові та препаратів плазми крові МОЗ, НАМН
  Впровадити в роботу закладів служби крові заходи з інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів, програми внутрішнього, міжлабораторного та зовнішнього контролю якості скринінгу донорської крові, національні стандарти у відповідності до керівництв з виготовлення, використання і забезпечення якості компонентів крові, методи апаратного донорського плазмаферезу і цитаферезу, сучасні технології виготовлення і контролю якості нових плазмозамінників, гемоконсервантів, ресуспендуючих розчинів, заготівлі донорської крові та її компонентів, заготівлі та тривалого зберігання стовбурових гемопоетичних клітин МОЗ, НАМН
  Створити в закладах служби крові реєстр донорів стовбурових гемопоетичних клітин та регіональних банків компонентів крові та стовбурових гемопоетичних клітин з тривалим терміном зберігання МОЗ, НАМН
  Здійснити заходи щодо залучення населення до добровільного безоплатного донорства шляхом інформування з питань добровільного донорства з використанням засобів масової інформації, громадських організацій, навчальних закладів МОЗ, НАМН, МОНмолодьспорту, Держкомтелерадіо,  Національний комітет товариства Червоного Хреста
Покращити системи контролю якості препаратів крові та кровозамінників відповідно до стандартів умов транспортування компонентів крові, свіжозамороженої плазми, препаратів плазми крові, суспензій стовбурових гемопоетичних клітин; забезпечити утилізацію вибракуваних компонентів крові та витратного матеріалу у централізованому порядку на рівні регіонів МОЗ України, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити токсикологічну службу Оптимізувати нормативно-правову базу діяльності токсикологічної служби, її структуру, наукове, інформаційне та навчально-методичне забезпечення; створити міжрегіональні центри клінічної токсикології, інтенсивної та еферентної терапії, впровадити клінічні протоколи з питань надання токсикологічної допомоги відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та засад доказової медицини МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити лабораторну службу Оптимізувати нормативно-правову базу лабораторної служби з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів, її структуру та матеріально-технічну базу, запровадити систему управління якістю клінічних лабораторних досліджень МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити ендоскопічну службу Оптимізувати структуру ендоскопічної служби, її нормативно-правову базу, розробити та впровадити стандарти контролю якості ендоскопії, клінічні настанови за основними напрямами роботи служби МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити сучасну прижиттєву патогістологічну діагностику захворювань Створити  систему регіональних, міжобласних патологоанатомічних діагностичних центрів, вдосконалити інформаційно-методичне забезпечення та розробку організації стандартів патологоанатомічної служби МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити та уніфікувати методи прижиттєвої патогістологічної діагностики на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги, удосконалити сучасні методи прижиттєвої патогістологічної діагностики злоякісних новоутворень для забезпечення спеціалізованого лікування онкологічних хворих, збільшити питому вагу патогістологічних досліджень біологічного матеріалу при ендоскопічних методах діагностики МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити діяльність судово-медичної експертизи Об’єнати заклади судово-медичної експертизи в єдину організаційну структуру , врегулювати нормативно-правовий статус закладів судово-медичної експертизи, упорядкувати та відкоригувати форми і методи судово-медичної діяльності МОЗ
  Оптимізувати діяльність судово-психіатричних відділень у складі психіатричних закладів та окремих  спеціалізованих центрів МВС, МОЗ
Удосконалити управління якістю медичної допомоги та стандартизації Удосконалити розвиток стандартизації медичної допомоги шляхом розробки з урахуванням вимог доказової медицини якісно нових медико-технологічних документів, зокрема адаптованих клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих протоколів медичної допомоги, забезпечення запровадження в практику охорони здоров’я медичних стандартів, створення системи моніторингу індикаторів їх дотримання, розробки локальних протоколів надання медичної допомоги, вдосконалення формулярної системи як складової системи стандартизації медичної допомоги у частині фармакотерапії, створення системи фармацевтичної опіки на долікарському етапі та первинному рівні медичної допомоги МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити управління якістю медичної допомоги шляхом здійснення моніторингу і проведення соціологічних досліджень серед пацієнтів, медичних працівників та державних службовців щодо якості медичних послуг, застосування сучасних технологій медичних втручань з доведеною ефективністю, телемедичних технологій, оптимізації порядку державної акредитації закладів охорони здоров’я, запровадження індикаторів якості, критеріїв ліцензування, акредитації закладів охорони здоров’я та атестації спеціалістів МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розділ VІІ. Стратегічне управління 
Запровадити стратегічне управління в галузі охорони здоров’я Створити Координаційну раду щодо впровадження Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» при Кабінеті Міністрів України для забезпечення в управлінні міжсекторального комплексного підходу, розробити стратегічну карту очікуваних результатів та ефективності програми, систему моніторингу  МОЗ, НАН, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, неурядові організації
  Створити систему єдиного  медичного  простору з розробкою національних баз даних щодо надання медичної допомоги та стану здоров’я населення МОЗ, НАН, НАМН
  Забезпечити міжсекторальну взаємодію міністерств і відомств у фінансуванні сфери охорони здоров’я на основі формування єдиного узгодженого кошторису  МОЗ, Мінфін, Мінекономіки
  Гармонізувати національне законодавство у сфері охорони здоров’я до вимог європейського МОЗ, Мін’юст, НАН
  Створити ефективну систему управління якістю надання медичної допомоги населенню МОЗ, НАМН
Створити державну систему індикаторів, критеріїв та інших детермінант здоров’я  з урахуванням підходів ризик- менеджменту для виконання Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» МОЗ, НАМН
Здійснювати щорічне звітування про виконання програми та оприлюднення результатів у засобах масової інформації, проводити, щорічно соціологічні дослідження думки населення, створити національний Інтернет-форум на сайті МОЗ України МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Розділ VІІІ.  Кадрове забезпечення 
Удосконалити кадрове забезпечення Підвищити престижність та мотивацію працівників медичної галузі шляхом забезпечення працівників закладів первинної медико-санітарної допомоги належними соціально-побутовими умовами (житло, першочергове виділення ділянок для забудови та ведення індивідуального господарства, пільгові умови оплати комунальних послуг) Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Забезпечити потребу у лікарях за пріоритетними напрямами шляхом щорічного збільшення державного замовлення на підготвку кадрів; отимізувати терміни післядипломної підготовки (спеціалізації), сприяти введенню до ситеми післядипломної освіти резидентури за умови прийняття нової редакції Закону України “Про вищу освіту” МОЗ, Мінфін, Мінекономрозвитку
  Удосконалити ситему підготовки медичних працівників шляхом забезпечення підвищення їхньої кваліфікацї з урахувнням стандартів надання медичної допомоги при найбільш поширенних неінфекційних захворюваннях; удосконалення навчальних планів та програм підготовки спеціалістів МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
  Удосконалити систему кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги шляхом визначення науково-обгрунтованої довгострокової потреби у підготовці фахівців сімейної медицини та створення мережі територіальних тренінгових навчально-практичних центрів загальної практики – сімейної медицини для дистанційної підготовки та безперервного професійного розвитку фацівців; МОЗ, НАМН,  Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розділ ІХ.  Фінансові ресурси та управління ними 
Удосконалити фінансування охорони здоров’я Удосконалити механізми фінансування на основі переведення усіх закладів охорони здоров’я на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг, впровадження договорів про медичне обслуговування населення між закладами охорони здоров’я та відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів у рамках державних гарантій забезпечення населення безоплатною медичною допомогою, формування національної системи єдиних економічно  обґрунтованих тарифів на медичні послуги Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Удосконалити порядок фінансування суб’єктів надання первинної медико-санітарної допомоги за подушним принципом з урахуванням відповідних корегуючих коефіцієнтів, закладів вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги і станцій швидкої медичної допомоги – відповідно до глобального бюджету, провести автономізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги з наданням їм статусу підприємств комунальної і державної форми власності з неприбутковим характером діяльності Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Підвищити ефективність використання видатків на охорону здоров’я, забезпечити цільове і раціональне використання бюджетних коштів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються за бюджетні кошти, оптимізувати оплату праці медичних працівників, залежно від якості та обсягу роботи, запровадити стимулюючі доплати для медичних працівників закладів первинного рівня в залежності від обсягу профілактичної роботи Мінфін, Мінекономіки, Мінсоцполітики, Мін’юст, МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити розвиток державно-приватного партнерства у сфері  охорони здоров’я, стимулювання розвитку добровільного медичного страхування Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розділ Х.  Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та обладнанням закладів охорони здоровя та громадян пільгових груп населення
 Забезпечити лікарськими засобами та виробами медичного призначення заклади охорони здоров’я та пільгові групи населення Закупити вакцини та термоіндикаторні картки для забезпечення заходів з імунопрофілактики МОЗ
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для  хворих, яким проведено трансплантацію органів і тканин, хворих на онкологічні, гематолологічні захворювання у тому числі хронічний мієлоїдний лейкоз, гемофілію,  гіпофізарний нанізм, хвороби Гоше,  дітей, хворих на первинний (вроджений) імунодефіцит, муковісцедоз,  дитячий церебральний параліч, хронічні гепатити, лікувальне харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, лікарські засоби та вироби медичного призначення на виконання заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я», лікарські засоби та вироби медичного призначення для допоміжних репродуктивних технологій, для хворих на розсіяний склероз, цукровий діабет, психічні розлади,  хвороби легень,  ревматологічні захворювання,  псоріаз МОЗ
НАМН
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Закупити вироби медичного призначення для закладів служби крові; вироби медичного призначення (тест-системи) для скринінгу на фенілкетонурію та гіпотиреоз; для  медикогенетичних центрів; спеціалізованих відділень для хворих з порушеннями ритму серця, у тому числі для проведення операцій на відкритому серці, лікування термінальних стадій серцево-легеневої недостатності (трансплантація серця та легень), діагностичної церебральної ангіографії та лікування хворих з судинно-мозковими захворюваннями; вироби медичного призначення (у тому числі ендопротези) для лікування хворих з травмами; хворих на нефрологічні захворювання; хвороби органу зору; витратні матеріали, реактиви для токсикологічної, лабораторної служб;  витратні матеріали до біохімічних аналізаторів, для визначення глікозильованого гемоглобіну,  мікроальбумінурії, для постійного моніторингу глюкози крові та витратні матеріали до них,  витратні матеріали для закладів охорони здоров’я, лікарські засоби для інгаляційної анестезії МОЗ
НАМН
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Разом за завданням 1    
у тому числі МОЗ
НАМН
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Придбати медичний автотранспорт та обладнання для закладів охорони здоров’я Забезпечити медичною технікою заклади з надання первинної  медичної допомоги на засадах сімейної медицини та екстреної медичної допомоги; заклади з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, у тому числі ендокринологічної, ендоскопічної, екстреної для надання медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях та хворим з невідкладними станами;  заклади з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, санаторної, реабілітаційної, паліативної та хоспісної допомоги, лікування профзахворювань; заклади служби крові,  лабораторної служби,  у тому числі  для пологових стаціонарів,  кардіохірургічні центри, кардіохірургічні відділення обласних лікарень діагностичним обладнанням,  нейрохірургічні заклади (відділення) обладнанням відповідно до табелів оснащення, у тому числі діагностичними пересувними ангіографічними установками, заклади,  де лікуються онкологічні хворі, ендоскопічної служби, судово-медичної експертизи, які проводять прижиттєву патогістологічну діагностику захворювань; комплектами обладнання, необхідними  для оцінки індивідуального здоров’я;  регіональних перинатальних центрів, обладнання для територіальних органів Держлікслужби спеціальними приладами для оперативного виявлення фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів за допомогою методу безконтактної спектроскопії МОЗ
НАМН
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розділ ХІ.  Інформаційне забезпечення 
Оптимізувати інформаційне забезпечення охорони здоров’я Впровадити Єдину інформаційно-аналітичну систему сфери охорони здоров’я шляхом запровадження систем електронного документообігу, «електронної черги», «електронного рецепту», електронних реєстрів пацієнтів, у тому числі хворих на хвороби системи кровообігу, онкологічні захворювання, цукровий діабет, бронхообструктивні хвороби, психічні розлади, ревматоїдні захворювання тощо; реєстрів закладів охорони здоров’я, медичних та фармацевтичних кадрів, медичних бланків суворого обліку МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Реалізувати принцип «єдиного вікна» МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розробити та запровадити електронні інформаційно-аналітичні системи для здійснення трансферу новітніх медичних технологій,  диспетчеризації та моніторингу надання медичної допомоги,  маршрутизації пацієнтів в закладах охорони здоров’я МОЗ, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, НАМН
Розділ ХІІ.  Розвиток науки у сфері охорони здоров’я та створення ефективної системи впровадження в практику сучасних наукових інноваційних технологій   
Здійснювати розвиток медичної науки за найбільш пріоритетними напрямами сучасної медицини Забезпечити проведення наукових досліджень з питань санітарної охорони довкілля, мінімізації впливу негативних чинників довкілля на здоров’я населення; обґрунтування дієвих стратегій, моделей і технологій формування здорового способу життя, охорони, збереження та зміцнення здоров’я матерів, немовлят, дітей та молоді, працюючого населення та людей похилого віку, комплексної профілактики факторів ризику соціально значущих хронічних неінфекційних захворювань, покращення якості медичної допомоги різним категоріям хворих, у тому числі хворим на  хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, злоякісні хвороби крові, кровотворної та лімфоїдної тканин, хронічні обструктивні захворювання легень, ревматоїдні, професійні захворювання, вірусні гепатити, хвороби органів зору та слуху, травми, включаючи черепно-мозкові, та інші захворювання,  надання медичної допомоги дитячому населенню, у тому числі дітям раннього віку; наукового супроводу реформування галузі, зокрема пріоритетного розвитку первинного сектору на засадах сімейної медицини, оптимізації екстреної медичної, вторинної та третинної допомоги, у тому числі,  трансплантологічної, реабілітаційної, геріатричної, паліативної допомоги, а також патологоанатомічної служби і служби крові МОЗ,  НАМН, НАН
  Забезпечити проведення наукових досліджень з питань наукового супроводу реформування галузі, зокрема пріоритетного розвитку первинного сектору на засадах сімейної медицини, оптимізації екстреної медичної, вторинної та третинної допомоги, у тому числі,  трансплантологічної,  а також реабілітаційної, геріатричної, паліативної допомоги, патологоанатомічної служби і служби крові тощо МОЗ,  НАМН, НАН
Забезпечити системний підхід до впровадження в практику сучасних інноваційних технологій Створити ефективну систему впровадження в практику сучасних інноваційних технологій, зокрема наукових розробок з питань санітарної охорони довкілля (системи показників оцінки та регулювання небезпеки для здоров’я населення факторів довкілля), мінімізації впливу негативних чинників довкілля на здоров’я населення; формування здорового способу життя, комплексних заходів з охорони, збереження та зміцнення здоров’я матерів і немовлят, дітей та молоді (методів діагностики, лікування та реабілітації емоційних та поведінкових розладів, технологій реабілітації підлітків із депресивними розладами), працюючого населення та людей похилого віку, комплексної профілактики, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань, покращення якості медичної допомоги (схем діагностики та лікування злоякісних хвороб крові, кровотворної та лімфоїдної тканин, індикаторів якості нейрохірургічної допомоги, стандартів (критеріїв) якості трансплантатів), технології створення та розробки нових  плазмозамінних препаратів, гемоконсервантів та ресуспендуючих розчинів, реформування системи охорони здоров’я МОЗ,  НАМН
  Забезпечити моніторинг впровадження в практику сучасних інноваційних технологій та інших наукових розробок НАМН, МОЗ
Забезпечити моніторинг наукового супроводу виконання заходів і завдань Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» Створити систему моніторингу наукового супроводу виконання заходів і завдань Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» НАМН, МОЗ
Забезпечити щорічний (починаючи з 2014 року) моніторинг виконання індикаторів Програми НАМН, МОЗ
Разом за Заходом    
у тому числі МОЗ
НАМН
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Розділ ХІІІ.  Міжнародне співробітництво та партнерство 
Забезпечити розвиток міжнародного співробітництва Забезпечити виконання завдань, визначених програмними документами Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема, новою європейською політикою  охорони здоров’я – «Здоров’я -2020», іншими документами, спрямованими на зниження системних ризиків для здоров’я людини, зміцнення потенціалу  служби громадського здоров’я МОЗ, НАМН, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Забезпечити досягнення  показників, визначених  Цілями тисячоліття у сфері розвитку МОЗ
Забезпечити активну участь представників України в роботі керівних органів Всесвітньої організації охорони здоров’я та  Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я МОЗ, НАМН
  Здійснювати реалізацію тактичних завдань у сфері охорони здоров’я шляхом використання міжнародного досвіду, використання   інструментів  міжнародної  технічної та фінансової допомоги та  розширення міжнародної  співпраці  на двосторонній та багатосторонній основі  

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті