Наказ МОЗ України від 14.03.2011 р. № 142

23 Травня 2013 4:31 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14.03.2011 № 142

 Зареєстровано в Міністерстві

 юстиції України

 6 червня 2011 р.

 за № 678/19416

Про вдосконалення державної акредитації  закладів охорони здоров’я

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:

 1.1. Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров’я України (додається).

 1.2. Критерії державної акредитації закладів охорони здоров’я (додаються).

 1.3. Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів (додаються).

 2. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О.В.

 4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра О.В. Аніщенко

 ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України В.П. Цушко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
М. Бродський

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства охорони

 здоров’я України

від 14.03.2011 № 142

  Зареєстровано в Міністерстві

 юстиції України

 6 червня 2011 р.

 за № 678/19416

ПОЛОЖЕННЯ

про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров’я України

I. Загальні положення

 1.1. Головна акредитаційна комісія при Міністерстві охорони здоров’я України (далі – ГАК) створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» для проведення державної акредитації закладів охорони здоров’я, крім фармацевтичних (аптечних) закладів (далі – заклади).

 1.2. ГАК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

 II. Функції ГАК

 2.1. ГАК проводить акредитацію закладів державної, комунальної (у тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форм власності.

 2.2. ГАК проводить аналіз поданих закладами документів та висновків експертів ГАК (експертних груп) та приймає рішення щодо акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища) або про відмову в цьому.

 2.3. ГАК затверджує рішення акредитаційних комісій, які створені при МОЗ Автономної Республіки Крим, управліннях (головних управліннях) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – акредитаційні комісії), щодо акредитації закладів комунальної форми власності (за винятком тих, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій), та повідомляє заклад у 10-денний строк.

 2.4. При прийнятті рішення щодо віднесення закладу до відповідної категорії ГАК видає акредитаційний сертифікат за зразком, передбаченим додатком 2 до Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765.

 2.5. ГАК проводить позачергову акредитацію закладів, приймає рішення про анулювання або зниження категорії в установленому порядку.

 2.6. ГАК веде Державний реєстр акредитованих закладів.

 2.7. ГАК веде облік, зберігання бланків акредитаційних сертифікатів, документів, на підставі яких проводилась акредитація закладу, в установленому порядку.

 III. Права ГАК

 3.1. ГАК має право утворювати експертні групи за участю спеціалістів науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, у тому числі закладів (факультетів) післядипломної освіти, МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій охорони здоров’я з метою визначення відповідності закладу затвердженим стандартам державної акредитації.

 3.2. ГАК має право запитувати від МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів, інших підприємств, установ та організацій охорони здоров’я незалежно від форми власності інформацію (матеріали) з питань, що належать до компетенції ГАК.

 IV. Організація роботи ГАК

 4.1. ГАК складається з голови, заступника голови, членів комісії та секретаря.

 4.2. Головою ГАК є Міністр охорони здоров’я України або його заступник. Персональний склад ГАК затверджується наказом МОЗ.

 4.3. Роботою ГАК керує голова спільно із заступниками на колегіальних засіданнях.

 4.4. Діяльність ГАК здійснюється відповідно до плану роботи, який затверджується головою ГАК.

 4.5. Засідання ГАК відбуваються за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 4.6. Рішення ГАК приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні двох третин її складу, оформляється протоколом, що підписується головуючим на засіданні ГАК та секретарем, і затверджується наказом МОЗ.

 4.7. На засідання ГАК можуть запрошуватися секретарі акредитаційних комісій, експерти ГАК (голови експертних груп).

 V. Експерти ГАК

 5.1. Експертом ГАК може бути особа, яка має вищу медичну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше ніж 10 років, вищу кваліфікаційну категорію за однією з лікарських спеціальностей та сертифікат лікаря-спеціаліста із спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я», має рекомендацію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, пройшла спеціальну підготовку та яка на підставі рішення ГАК затверджена наказом МОЗ як експерт.

 5.2. Експерт у своїй роботі керується законодавством України, у тому числі цим Положенням.

 5.3. Експерт за дорученням ГАК та в термін, визначений ГАК, проводить експертизу відповідності стандартам державної акредитації (далі – експертиза) закладів державної, комунальної (у тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форм власності.

 5.4. Експерту не доручається експертиза закладу, з яким він перебуває у трудових або договірних відносинах.

 5.5. Експерт надає МОЗ пропозиції щодо персонального складу експертних груп з проведення експертизи закладу із зазначенням дати її проведення. МОЗ затверджує склад експертної групи.

 5.6. Експерт надає до ГАК експертний висновок про відповідність закладу стандартам державної акредитації за формою, наведеною в додатку до цього Положення, підписаний членами експертної групи, не пізніше ніж протягом 14 днів після завершення експертизи.

 5.7. Експерт має право:

  •  ознайомлюватися з оригіналами та копіями документів, передбачених стандартами державної акредитації закладу;
  •  відмовитись від проведення експертизи до її початку, виклавши письмово вмотивовану причину відмови, яка надається ГАК;
  •  формувати експертну групу для проведення експертизи закладу з урахуванням організаційної структури, виду лікувально-профілактичної допомоги, профілю та функцій закладу.

 5.8. Експерт зобов’язаний:

  •  проводити експертизу в присутності керівника закладу, що проходить державну акредитацію, та/або уповноваженої ним особи;
  •  проводити експертизу відповідності закладу затвердженим стандартам державної акредитації об’єктивно та неупереджено;
  •  оформити експертний висновок про відповідність закладу стандартам державної акредитації та надати один його примірник керівництву закладу;
  •  дотримуватися вимог чинного законодавства щодо нерозголошення отриманої конфіденційної інформації.
В.о. директора Департаменту управління та контролю
якості медичних послуг
Т.О. Гажаман

 Додаток

 до Положення про Головну

 акредитаційну комісію

 при Міністерстві охорони

здоров’я України

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

про відповідність закладу  стандартам державної акредитації

 1. Назва закладу: _______________________________________________

 2. П.І.Б. керівника: ____________________________________________

 3. Телефон: _____________________________________________________

 4. Термін проведення експертизи: ________________________________

 5. Експертна група: _____________________________________________.

6. Результати експертної оцінки:

Стандарти акредитації

Максимально можливе значення

Оцінка відповідності стандартам

Управління закладом (79)

1.1

0-3

 

1.2

0-2-5

 

1.3

0-2-5

 

1.4

0-3

 

1.5

0-10

 

1.6

0-5

 

1.7

0-2-5

 

1.8

0-5-10

 

1.9

0-1-3

 

1.10

0-3

 

1.11

0-3

 

1.12

0-3

 

1.13

0-2-3

 

1.14

0-3

 

1.15

0-3

 

1.16

0-1-3

 

1.17

0-3

 

1.18

0-1-3

 

Кадри (78)

2.1

0-1-3

 

2.2

0-1-3

 

2.3

0-2-5

 

2.4

0-2-3

 

2.5

0-5

 

2.6

0-3

 

2.7

0-3

 

2.8

0-3

 

2.9

0-3

 

2.10

0-3

 

2.11

0-3

 

2.12

0-3

 

2.13

0-3

 

2.14

0-3

 

2.15

0-3

 

2.16

0-2-3-20

 

2.17

0-1-2-3

 

2.18

0-3

 

2.19

0-3

 

Управління структурним підрозділом (63)

3.1

0-2-5

 

3.2

0-3

 

3.3

0-3

 

3.4

0-3

 

3.5

0-1-3

 

3.6

0-3

 

3.7

0-3

 

3.8

0-3

 

3.9

0-3

 

3.10

0-1-3

 

3.11

0-3

 

3.12

0-3

 

3.13

0-2-5

 

3.14

0-1-3

 

3.15

0-3

 

3.16

0-3

 

3.17

0-1-2-3

 

3.18

0-3

 

3.19

0-3

 

Права, обов’язки та безпека пацієнтів (56)

4.1

0-3

 

4.2

0-3

 

4.3

0-3

 

4.4

0-3

 

4.5

0-3

 

4.6

0-3

 

4.7

0-3

 

4.8

0-3

 

4.9

0-3

 

4.10

0-3

 

4.11

0-3

 

4.12

0-3

 

4.13

0-3

 

4.14

0-3

 

4.15

0-3

 

4.16

0-3

 

4.17

0-3

 

4.18

0-5

 

Медико-інформаційна служба (23)

5.1

0-3

 

5.2

0-1-2-3

 

5.3

0-3

 

5.4

0-2-5

 

5.5

0-3

 

5.6

0-1-3

 

5.7

0-3

 

Метрологічне забезпечення (102)

6.1

0-2-3

 

6.2

0-3

 

6.3

0-3

 

6.4

0-2-5

 

6.5

0-2-5

 

6.6

0-2-5

 

6.7

0-2-5

 

6.8

0-2-5

 

6.9

0-2-5

 

6.10

0-3

 

6.11

0-10-30

 

6.12

0-30

 

Санітарно-епідемічне благополуччя (162)

7.1

0-3-10

 

7.2

0-2-3

 

7.3

0-2-5

 

7.4

0-5

 

7.5

0-2-5

 

7.6

0-5

 

7.7

0-2-5

 

7.8

0-3

 

7.9

0-3

 

7.10

0-3

 

7.11

0-3

 

7.12

0-3

 

7.13

0-3

 

7.14

0-5

 

7.15

0-2-3

 

7.16

0-5

 

7.17

0-10

 

7.18

0-5

 

7.19

0-1-3

 

7.20

0-5

 

7.21

0-1-3

 

7.22

0-1-3

 

7.23

0-2-3

 

7.24

0-1-3

 

7.25

0-2-3

 

7.26

0-3

 

7.27

0-3

 

7.28

0-3

 

7.29

0-3

 

7.30

0-1-3

 

7.31

0-3

 

7.32

0-3

 

7.33

0-2-3

 

7.34

0-5-10

 

7.35

0-3

 

7.36

0-3

 

7.37

0-2-3

 

7.38

0-3

 

7.39

0-3

 

7.40

0-3

 

7.41

0-1-3

 

Охорона праці (62)

8.1

0-3

 

8.2

0-3

 

8.3

0-2-3

 

8.4

0-2-3

 

8.5

0-3

 

8.6

0-3

 

8.7

0-3

 

8.8

0-2-5

 

8.9

0-5

 

8.10

0-10

 

8.11

0-3

 

8.12

0-1-3

 

8.13

0-3

 

8.14

0-1-3

 

8.15

0-1-3

 

8.16

0-3

 

8.17

0-1-3

 

Вимоги та експлуатація будівель і споруд закладу охорони здоров’я (76)

9.1

0-3

 

9.2

0-3

 

9.3

0-3

 

9.4

0-5-30

 

9.5

0-3

 

9.6

0-3

 

9.7

0-1-3

 

9.8

0-10

 

9.9

0-5

 

9.10

0-3

 

9.11

0-5

 

9.12

0-5

 

Якість лікувально-профілактичної допомоги (108)

10.1

0-3

 

10.2

0-3

 

10.3

0-3

 

10.4

0-3

 

10.5

0-3-10

 

10.6

0-1-3

 

10.7

0-3

 

10.8

0-3

 

10.9

0-3

 

10.10

0-3

 

10.11

0-3

 

10.12

0-3

 

10.13

0-3

 

10.14

0-3

 

10.15

0-3

 

10.16

0-3

 

10.17

0-3

 

10.18

0-3

 

10.19

0-3

 

10.20

0-3

 

10.21

0-3

 

10.22

0-3

 

10.23

0-3

 

10.24

0-3

 

10.25

0-3

 

10.26

0-3

 

10.27

0-3

 

10.28

0-3

 

10.29

0-3

 

10.30

0-3

 

10.31

0-3

 

10.32

0-1-3

 

10.33

0-2-5

 

Первинна медико-санітарна допомога (138)

11.1

0-3

 

11.2

0-3

 

11.3

0-3

 

11.4

0-3

 

11.5

0-3

 

11.6

0-3

 

11.7

0-3

 

11.8

0-3

 

11.9

0-3

 

11.10

0-3

 

11.11

0-3

 

11.12

0-5-10

 

11.13

0-2-3

 

11.14

0-3

 

11.15

0-3

 

11.16

0-5-10

 

11.17

0-2-5

 

11.18

0-3

 

11.19

0-2-5

 

11.20

0-3

 

11.21

0-3

 

11.22

0-3

 

11.23

0-3

 

11.24

0-3

 

11.25

0-3

 

11.26

0-3

 

11.27

0-3

 

11.28

0-3

 

11.29

0-3

 

11.30

0-3

 

11.31

0-3

 

11.32

0-3

 

11.33

0-3

 

11.34

0-3

 

11.35

0-3

 

11.36

0-3

 

11.37

0-3

 

11.38

0-3

 

11.40

0-3

 

Служба екстреної медичної допомоги (41)

12.1

0-3

 

12.2

0-3

 

12.3

0-3-10

 

12.4

0-3-10

 

12.5

0-3

 

12.6

0-3

 

12.7

0-3

 

12.8

0-3

 

12.9

0-3

 

Амбулаторно-поліклінічна служба (107)

13.1

0-1-2-3

 

13.2

0-1-2-3

 

13.3

0-3

 

13.4

0-1-2-5

 

13.5

0-3-10

 

13.6

0-5-10

 

13.7

0-3

 

13.8

0-3

 

13.9

0-3

 

13.10

0-3

 

13.11

0-3

 

13.12

0-2-5

 

13.13

0-2-5

 

13.14

0-2-5

 

13.15

0-3

 

13.16

0-3

 

13.17

0-2-5

 

13.18

0-1-2-3

 

13.19

0-2-5

 

13.20

0-2-5

 

13.21

0-2-5

 

13.22

0-5

 

13.23

0-1-2-3

 

13.24

0-3

 

13.25

0-3

 

Стаціонарна допомога (27)

14.1

0-3

 

14.2

0-3

 

14.3

0-3

 

14.4

0-3

 

14.5

0-3

 

14.6

0-3

 

14.7

0-3

 

14.8

0-3

 

14.9

0-3

 

Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація) (72)

15.1

0-3

 

15.2

0-3

 

15.3

0-3

 

15.4

0-3

 

15.5

0-3

 

15.6

0-3

 

15.7

0-3

 

15.8

0-3

 

15.9

0-3

 

15.10

0-3

 

15.11

0-3

 

15.12

0-3

 

15.13

0-3

 

15.14

0-3

 

15.15

0-3

 

15.16

0-3

 

15.17

0-3

 

15.18

0-3

 

15.19

0-3

 

15.20

0-3

 

15.21

0-3

 

15.22

0-3

 

15.23

0-3

 

15.24

0-3

 

Служба материнства та дитинства (140)

16.1

0-3

 

16.2

0-3

 

16.3

0-3

 

16.4

0-3

 

16.5

0-3

 

16.6

0-3

 

16.7

0-3

 

16.8

0-3

 

16.9

0-3

 

16.10

0-3

 

16.11

0-3

 

16.12

0-3

 

16.13

0-3

 

16.14

0-3

 

16.15

0-3

 

16.16

0-3

 

16.17

0-3

 

16.18

0-3

 

16.19

0-3

 

16.20

0-3

 

16.21

0-3

 

16.22

0-3

 

16.23

0-3

 

16.24

0-3

 

16.25

0-3

 

16.26

0-3

 

16.27

0-3

 

16.28

0-3

 

16.29

0-3

 

16.30

0-3

 

16.31

0-3

 

16.32

0-3

 

16.33

0-3

 

16.34

0-3

 

16.35

0-3

 

16.36

0-3

 

16.37

0-3

 

16.38

0-3

 

16.39

0-3

 

16.40

0-3

 

16.41

0-3

 

16.42

0-3

 

16.43

0-3

 

16.44

0-3

 

16.45

0-3

 

16.46

0-3

 

Реабілітація (6)

17.1

0-3

 

17.2

0-3

 

Параклінічні служби (42)

18.1

0-3

 

18.2

0-1-3

 

18.3

0-1-3

 

18.4

0-3

 

18.5

0-3

 

18.6

0-3

 

18.7

0-1-3

 

18.8

0-3

 

18.9

0-3

 

19.10

0-1-3

 

18.11

0-3

 

18.12

0-1-3

 

18.13

0-1-3

 

18.14

0-3

 

Лабораторна діагностика (для закладів охорони здоров’я, до структури яких входять клініко-діагностичні та інші вимірювальні лабораторії) (105)

19.1

0-2-5

 

19.2

0-2-5

 

19.3

0-2-5

 

19.4

0-2-3

 

19.5

0-10

 

19.6

0-5

 

19.7

0-3

 

19.8

0-3

 

19.9

0-3

 

19.10

0-5-12

 

19.11

0-3

 

19.12

0-3

 

19.13

0-3

 

19.14

0-3

 

19.15

0-2-3

 

19.16

0-30

 

19.17

0-2-3

 

19.18

0-3

 

Використання ліків (51)

20.1

0-3

 

20.2

0-1-3

 

20.3

0-3

 

20.4

0-1-3

 

20.5

0-1-3

 

20.6

0-2-5

 

20.7

0-3

 

20.8

0-1-3

 

20.9

0-3

 

20.10

0-3

 

20.11

0-3

 

20.12

0-3-10

 

20.13

0-3

 

20.14

0-1-3

 

Спеціалізовані служби

Служба крові (21)

21.1

0-1-3

 

21.2

0-3

 

21.3

0-3

 

21.4

0-4

 

21.5

0-3

 

21.6

0-3

 

21.7

0-3

 

Патолого-анатомічна служба (40)

22.1

0-3

 

22.2

0-3

 

22.3

0-3

 

22.4

0-3

 

22.5

0-3

 

22.6

0-1-3

 

22.7

0-1-3

 

22.8

0-1-3

 

22.9

0-3

 

22.10

0-3

 

22.11

0-5

 

22.12

0-5

 

Комбустіологічна служба (42)

23.1.

0-3

 

23.2

0-3

 

23.3

0-3

 

23.4

0-3

 

23.5

0-3

 

23.6

0-3

 

23.7

0-3

 

23.8

0-3

 

23.9

0-3

 

23.10

0-3

 

23.11

0-3

 

23.12

0-3

 

23.13

0-3

 

23.14

0-3

 

Центри трансплантації (21)

24.1

0-3

 

24.2

0-3

 

24.3

0-3

 

24.5

0-3

 

24.6

0-3

 

24.7

0-3

 

Медико-генетична служба (58)

25.1

0-3

 

25.2

0-3

 

25.3

0-3

 

25.4

0-3

 

25.5

0-3

 

25.6

0-3

 

25.7

0-3

 

25.8

0-3

 

25.9

0-3

 

25.10

0-3

 

25.11

0-3

 

25.12

0-3

 

25.13

0-3

 

25.14

0-3

 

25.15

0-3

 

25.16

0-3

 

25.17

0-3-10

 

Сума балів закладу: _____________________________________________

 Максимально можлива сума балів: _________________________________

 Показник досягнень результатів, у відсотках: ____________________

 Пропонується присвоєння _____________ акредитаційної категорії.

 Пропозиції, зауваження і рекомендації членів експертної групи: _________________________________________________________________

 Підписи:
 Керівник експертної групи ________________________________

 Експерти: ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 Ознайомлений:

 «___» __________ 20__ року Керівник закладу _______________

                                                                                                  (підпис)

В.о. директора Департаменту управління та контролю
якості медичних послуг
Т.О. Гажаман

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства охорони

 здоров’я України

 14.03.2011 № 142

  Зареєстровано в Міністерстві

 юстиції України

 6 червня 2011 р.

 за № 679/19417

КРИТЕРІЇ

державної акредитації закладів охорони здоров’я

 1. Ці Критерії встановлюють показники досягнення закладом охорони здоров’я (далі – заклад) стандартів державної акредитації при проведенні експертизи відповідності закладу зазначеним стандартам з метою подальшого визначення акредитаційної категорії або відмови в державній акредитації закладу.

 2. Критерій – це показник, який обраховується у відсотках як співвідношення набраної закладом суми до максимально можливої суми балів при оцінюванні досягнення стандартів.

 3. Згідно з набраним відсотковим критерієм відповідна акредитаційна комісія приймає рішення щодо віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища) або про відмову в цьому.

 4. Визначення акредитаційних категорій:

 вищу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 90% до 100% максимально можливого;

 першу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 80% до 89% включно від максимально можливого;

 другу категорію отримують заклади, якщо критерій становить від 70% до 79% включно від максимально можливого.

 5. Підставою для відмови в державній акредитації закладу є недосягнення ним рівня індексу безпеки (мінімальний рівень критерію державної акредитації, який визначає можливість подальшого провадження діяльності закладом), який становить 69% критерію включно.

В.о. директора Департаменту управління та контролю
якості медичних послуг
Т.О. Гажаман

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

14.03.2011 № 142

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 червня 2011 р.

за № 680/19418

Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів

I. Загальні положення

1. Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів (далі – стандарти) – це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у лікувально-профілактичному закладі (далі – заклад).

2. На основі Стандартів проводиться експертиза відповідності закладу будь-якої форми власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом.

3. Оцінці підлягають стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом. 

4. Результати проведеної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам державної акредитації.

Відсутність у закладу ліцензії на медичну практику та свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності в структурі закладу) унеможливлює проведення експертизи відповідності закладу встановленим Критеріям та його подальшу акредитацію.

II. Основні положення

1. Управління закладом

1.1. Наявність рішення про створення закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

Оцінка відповідності (далі – ОВ):

невідповідність (далі – Н) – рішення відсутнє;

відповідність (далі – В) – рішення наявне.

1.2. Наявність та відповідність законодавству затвердженого статуту закладу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній затверджений статут або статут не відповідає законодавству;

часткова відповідність (далі – ЧВ) – статут не відповідає законодавству та/або не містить положень про особливості організації роботи закладу;

В – статут відповідає законодавству та особливостям організації роботи закладу.

1.3. Наявність затвердженого положення про заклад

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє затверджене положення про заклад;

ЧВ – положення наявне, але не відповідає профілю, функціям і не містить положень про особливості організації роботи закладу;

В – положення наявне, затверджене в установленому порядку.

1.4. Наявність довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – довідка відсутня;

В – довідка наявна.

1.5. Наявність ліцензій, що забезпечують здійснення діяльності закладу відповідно до профілю та завдань, які передбачені законодавством

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – ліцензії наявні не в повному обсязі;

В – наявні ліцензії в повному обсязі.

1.6. Дотримання кваліфікаційних вимог до керівника закладу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заклад очолює керівник без відповідної кваліфікації;

В – заклад очолює керівник, який має кваліфікацію і працює на постійній основі.

1.7. Наявність затвердженої структури закладу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – у закладі немає затвердженої структури;

ЧВ – у закладі наявна затверджена структура, яка частково відповідає завданням та функціям, визначеним у положенні (статуті) закладу, але не відображає систему підпорядкування структурних підрозділів адміністрації закладу в повному обсязі;

В – у закладі наявна затверджена структура, яка відповідає завданням та функціям, визначеним у положенні (статуті) закладу, та відображає систему підпорядкування структурних підрозділів адміністрації закладу в повному обсязі.

1.8. Наявність та відповідність затвердженого штатного розпису закладу

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – штатний розпис відсутній;

ЧВ – штатний розпис наявний, затверджений в установленому порядку, але не відповідає вимогам законодавства щодо переліку, назв та кількості посад медичних працівників і працівників допоміжних служб та інших підрозділів у повному обсязі;

В – штатний розпис наявний, затверджений в установленому порядку, відповідає вимогам законодавства.

1.9. Наявність затверджених довго- та короткотривалих планів заходів щодо діяльності закладу з відміткою про виконання та документальним підтвердженням

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні затверджені плани або наявні плани не відповідають основним напрямам діяльності;

ЧВ – затверджені плани виконуються не повністю, але більше ніж
на 50 %;

В – плани довго- та короткотривалі виконуються більш як на 90 %, виконання окремих заходів має відмітки про виконання та документальне підтвердження.

1.10. Наявність затверджених та запроваджених правил внутрішнього трудового розпорядку

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні правила внутрішнього трудового розпорядку;

В – правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені і запроваджені у всіх підрозділах закладу.

1.11. Наявність положення про комісію з трудових спорів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н –положення про комісію відсутнє;

В – положення про комісію наявне.

1.12. Наявність колективного договору

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – колективний договір відсутній;

В – колективний договір наявний, що відповідає законодавству.

1.13. Наявність затвердженої інструкції з діловодства та її дотримання

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкція з діловодства відсутня;

ЧВ – інструкція з діловодства наявна,  але не дотримується;

В – інструкція з діловодства наявна, затверджена в установленому порядку та дотримується.

1.14. Наявність затвердженої номенклатури справ

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – номенклатура справ відсутня;

В – номенклатура справ наявна, затверджена в установленому порядку  та дотримується.

1.15. Дотримання кваліфікаційних вимог до головної медичної сестри закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – на посаду головної медичної сестри призначено особу, яка не має відповідної кваліфікації;

В – на посаду головної медичної сестри призначено особу, яка відповідає кваліфікаційним вимогам.

1.16. Наявність у закладі затверджених стандартів сестринського (медичного) догляду і системи оцінки якості їх виконання

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні стандарти;

ЧВ – стандарти розроблені, використовуються, але не в усіх підрозділах, або розроблені, але не використовуються, медсестри з ними не ознайомлені;

В – стандарти використовуються в усіх підрозділах, існує чітка система оцінки якості їх виконання.

1.17. Здійснення головною медичною сестрою контролю за дотриманням стандартів сестринського (медичного) догляду

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.

1.18. Наявність затверджених правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила та інструкції відсутні;

ЧВ – правила та інструкції наявні, але невідповідно оформлені (затверджені);

В – наявні затверджені правила та інструкції.

1.19. Проведення регулярних занять з молодшим медичним персоналом щодо правил догляду за хворими

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заняття не проводяться;

ЧВ – заняття проводяться, але нерегулярно;

В – заняття проводяться, є план занять, інструкції та наочний матеріал.

2. Кадри

2.1. Укомплектованість закладу лікарями

 0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – лікарські посади не укомплектовані;

ЧВ – лікарські посади укомплектовані на 20 % і більше за рахунок сумісників;

В – достатня, штатні посади укомплектовані фізичними особами.

2.2. Укомплектованість закладу молодшими працівниками з медичною освітою

 0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – кількість медичного персоналу недостатня, посади молодших працівників з медичною освітою не укомплектовані;

ЧВ – посади укомплектовані на 20 % і більше за рахунок сумісників;

В – достатня, штатні посади укомплектовані фізичними особами.

2.3. Дотримання вимог щодо атестації медичних працівників

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – медичні працівники атестовані на 75 % від тих, що підлягають атестації;

ЧВ – медичні працівники атестовані на 85 %  від тих, що підлягають атестації;

В – всі медичні працівники атестовані своєчасно.

2.4. Забезпечення закладу нормативно-правовими актами з питань трудового законодавства тощо та наявність доступу до електронних баз та інформаційних ресурсів

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заклад не забезпечений нормативно-правовими актами з питань трудового законодавства, відсутній доступ до електронних баз та інформаційних ресурсів;

ЧВ – заклад недостатньо забезпечений нормативно-правовими актами з питань трудового законодавства;

В – заклад забезпечений нормативно-правовими актами з питань трудового законодавства.

2.5. Дотримання трудового законодавства з питань прийому на роботу та допуску до медичної практики медичних працівників

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – є порушення законодавства;

В – законодавство дотримується.

2.6. Дотримання законодавства щодо звернень громадян

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – є порушення законодавства;

В – законодавство дотримується.

2.7. Дотримання штатного розпису

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – штатний розпис не дотримується;

В – штатний розпис дотримується.

2.8. Дотримання вимог законодавства щодо ведення трудових книжок працівників

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – законодавство не дотримується;

В – законодавство дотримується.

2.9. Дотримання вимог законодавства щодо ведення особових справ

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – законодавство не дотримується;

В – законодавство дотримується.

2.10. Наявність плану роботи відділу кадрів з відмітками про виконання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н –план наявний, але відсутні відмітки про виконання;

В – план наявний з відмітками про виконання.

2.11. Наявність щорічної статистичної звітності про медичні кадри
(ф. № 17)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні щорічні статистичні звіти;

В – наявні щорічні статистичні звіти.

2.12. Наявність затверджених планів підвищення кваліфікації співробітників з відмітками про виконання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – план наявний, але відсутні відмітки про виконання;

В – план наявний з відмітками про виконання.

2.13. Наявність сформованого кадрового резерву на посаду керівника закладу (крім закладів приватної форми власності)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – кадровий резерв не сформовано;

В – сформовано кадровий резерв, виконуються плани підвищення кваліфікації осіб, зарахованих до резерву.

2.14. Наявність сформованого кадрового резерву на керівні посади закладу (крім закладів приватної форми власності)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – кадровий резерв не сформовано;

В – сформовано кадровий резерв, виконуються плани підвищення кваліфікації осіб, зарахованих до резерву.

2.15. Проведення  навчань (семінарів) з працівниками закладу щодо правової освіти

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – навчання (семінари) не проводяться;

В – навчання (семінари) проводяться.

2.16. Наявні затверджені у встановленому порядку посадові інструкції для працівників закладу

0 балів

2 бали

3 бали

20 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – у закладі відсутні посадові інструкції;

мінімальна відповідність (далі – МВ) – наявні затверджені посадові інструкції, але більше 60 % з них не містять обов’язкових розділів;

ЧВ – наявні затверджені посадові інструкції, але більше 30 % з них не містять обов’язкових розділів;

В – наявні затверджені посадові інструкції, які містять “загальні положення”, “завдання та обов’язки”, “права”, “відповідальність”, “повинен знати”, “кваліфікаційні вимоги” та “взаємовідносини (зв’язки) з посадою”.

2.17. Наявність документального підтвердження ознайомлення персоналу з посадовими інструкціями

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – менше 30 % персоналу ознайомлено з посадовими інструкціями;

МВ – більше 30 %, але менше 50 % персоналу ознайомлено з посадовими інструкціями;

ЧВ – більше 51 %, але менше 79 % персоналу ознайомлено з посадовими інструкціями;

В – більше 80 % персоналу ознайомлено з посадовими інструкціями.

2.18. Дотримання персоналом посадових інструкцій

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – персонал не дотримується посадових інструкцій;

В – персонал дотримується посадових інструкцій.

2.19. Забезпечення своєчасного перегляду та внесення змін до посадових інструкцій

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – посадові інструкції не переглядаються;

В – посадові інструкції переглядаються своєчасно.

 

3. Управління структурним підрозділом закладу

3.1. Наявність та відповідність затвердженого положення про структурний підрозділ

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє затверджене положення;

ЧВ – положення наявне, але не відповідає профілю та функціям структурного підрозділу;

В – положення наявне, затверджене в установленому порядку, відповідає профілю та функціям структурного підрозділу.

3.2. Наявність матеріально-технічної бази структурного підрозділу відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – матеріально-технічна база менша 50 % від необхідної, не відповідає табелю матеріально-технічного оснащення;

В – матеріально-технічна база відповідає табелю матеріально-технічного оснащення.

3.3. Відповідність керівника структурного підрозділу кваліфікаційним вимогам

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

3.4. Наявність затверджених планів роботи структурного підрозділу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – плани роботи відсутні або не затверджені;

В – плани роботи наявні і затверджені.

3.5. Виконання планів роботи структурним підрозділом

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – виконується менше 30 % від запланованого;

ЧВ – виконується від 30 % до 70 % від запланованого;

В – виконується більше 70 % від запланованого.

3.6. Проведення керівником структурного підрозділу щоденних оперативних нарад, що фіксується в протоколах

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – оперативні наради не проводяться або протоколи нарад відсутні;

В – оперативні наради проводяться, наявні  протоколи оперативних нарад з підписом керівника підрозділу.

3.7. Проведення занять з медичним персоналом структурного підрозділу з питань підвищення кваліфікації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заняття не проводяться;

В – заняття проводяться систематично, що підтверджується реферативними матеріалами (за наявності).

3.8. Здійснення керівником структурного підрозділу заходів щодо участі працівників підрозділу в програмах підвищення професійної кваліфікації та перепідготовки

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не здійснюються;

В – заходи здійснюються.

3.9. Здійснення керівником аналізу роботи структурного підрозділу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – аналіз роботи не проводиться;

ЧВ – аналіз роботи проводиться, але несистематично, без прийняття управлінських рішень;

В – аналіз роботи проводиться з прийняттям управлінського рішення.

3.10. Здійснення керівником структурного підрозділу контролю за поновленням матеріально-технічної бази підрозділу

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

ЧВ – контроль здійснюється несистематично;

В – контроль здійснюється систематично, з поновленням матеріально-технічної бази.

3.11. Здійснення керівником структурного підрозділу контролю за дотриманням належних умов перебування пацієнтів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється систематично, про що свідчать задовільні умови перебування пацієнтів.

3.12. Здійснення керівником структурного підрозділу контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил охорони праці в структурному підрозділі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється систематично, санітарно-гігієнічні норми і правила охорони праці дотримуються.

3.13. Наявність локальних клінічних протоколів (маршрутів пацієнтів) згідно з уніфікованими клінічними протоколами та медичними стандартами відповідно до профілю структурного підрозділу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутність локальних протоколів;

ЧВ – наявність локальних протоколів менше ніж 50 % усіх нозологічних форм відповідно до профілю структурного підрозділу;

В – наявність клінічних протоколів з усіх нозологічних форм.

3.14. Здійснення керівником структурного підрозділу контролю та аналізу якості медичної допомоги пацієнтам

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

ЧВ – контроль здійснюється, але не проводиться перевірка 10 % медичних карт, обходи у підрозділі проводяться нерегулярно;

В – систематично здійснюється контроль, проводиться перевірка не менше 10 % медичних карт, обходи у підрозділі, розробляються заходи для попередження помилок у майбутньому.

3.15. Здійснення керівником структурного підрозділу моніторингу передових технологій діагностики та лікування з подальшим їх упровадженням у практику

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – моніторинг не здійснюється;

В – моніторинг здійснюється, нові методики і технології впроваджуються в роботу структурного підрозділу.

3.16. Наявність інформації про порядок дій при невідкладних станах

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

В – інформація наявна.

3.17. Наявність затверджених правил та інструкцій про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими підрозділами закладу та/або іншими закладами

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила та інструкції про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими підрозділами закладу та/або іншими закладами відсутні;

МВ – правила та інструкції про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими підрозділами закладу та/або іншими закладами наявні, але є випадки порушень, які носять систематичний характер;

ЧВ – правила та інструкції про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими підрозділами закладу та/або іншими закладами наявні, але є випадки порушень, які не носять систематичного характеру;

В – правила та інструкції про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими підрозділами закладу та/або іншими закладами наявні і дотримуються.

3.18. Наявність переліку показів та порядку скеровування пацієнтів до закладів вищого рівня медичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні перелік та порядок скеровування;

В – наявні перелік та порядок скеровування.

3.19. Дотримання порядку скеровування пацієнтів до закладів вищого рівня медичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

В – порядок дотримується, пацієнти скеровуються у заклади вищого рівня після проведення необхідних обстежень.

4. Права, обов’язки та безпека пацієнтів

4.1. Проведення семінарських занять з медичним персоналом закладу з питань дотримання етики та деонтології

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заняття не проводяться;

В – заняття проводяться.

4.2. Проведення заходів щодо попередження зловживань працівниками закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не проводяться;

В – заходи проводяться.

4.3. Здійснення контролю за дотриманням медичним персоналом принципів етики та деонтології

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.

4.4. Проведення занять з медичним персоналом щодо дотримання конфіденційності інформації про пацієнта

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заняття не проводяться;

В – заняття проводяться.

4.5. Дотримання медичним персоналом принципу конфіденційності інформації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не дотримується;

В – дотримується.

4.6. Дотримання порядку надання інформації щодо пацієнта

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

В –інформація надається в установленому порядку.

4.7. Дотримання умов зберігання інформації про пацієнта

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н –доступ до інформації відкритий;

В – інформація про пацієнта зберігається в недоступному для відвідувачів та інших пацієнтів місці.

 

4.8. Дотримання процедури одержання інформованої згоди пацієнта

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – процедура не дотримується;

В – процедура дотримується, інформована згода оформлюється належним чином.

4.9. Наявність затверджених правил перебування пацієнтів у закладі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила перебування пацієнтів у закладі відсутні;

В – наявні затверджені правила перебування пацієнтів у закладі.

4.10. Забезпечення ознайомлення пацієнтів з правилами перебування у закладі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – пацієнти не ознайомлені з правилами перебування у закладі;

В – пацієнти ознайомлені з правилами перебування у закладі.

4.11. Здійснення заходів щодо розгляду скарг пацієнтів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не здійснюються;

В – заходи здійснюються.

4.12. Наявність у закладі комісії з вивчення летальних випадків

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – комісія відсутня  або не функціонує;

В – комісія створена і функціонує.

4.13. Інформування медичного персоналу щодо результатів роботи   комісії з вивчення летальних випадків

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформування не здійснюється;

В – інформування здійснюється.

4.14. Проведення конференцій щодо вивчення летальних випадків

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – конференції не проводяться;

В – конференції проводяться.

4.15. Забезпечення обліку побічної дії лікарських засобів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – облік не проводиться;

В – облік проводиться.

4.16. Здійснення реєстрації та розгляду лікарських помилок

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – реєстрація та розгляд лікарських помилок не здійснюються;

В – реєстрація та розгляд лікарських помилок здійснюються.

4.17. Забезпечення клінічних розглядів лікарських помилок

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводяться клінічні розгляди;

В – проводяться клінічні розгляди.

4.18. Дотримання процедури одержання інформованої згоди пацієнтів про участь в експериментальних програмах

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – процедура не дотримується більш ніж у 30% одержання інформованої згоди пацієнтів про участь в експериментальних програмах;

В – процедура дотримується.

5. Медико-інформаційна служба

5.1. Наявність у закладі інформаційно-аналітичного відділу (кабінету обліку та статистики)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н –  інформаційно-аналітичний відділ (кабінет обліку та статистики) відсутній;

В – інформаційно-аналітичний відділ (кабінет обліку та статистики) наявний.

5.2. Наявність порядку інформаційного забезпечення закладу щодо обсягу та періодичності (щоденна, щотижнева, щомісячна тощо) підготовки інформації

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок відсутній;

МВ – порядок наявний, але не застосовується;

ЧВ – порядок наявний, але застосовується не в усіх підрозділах;

В – порядок розроблений, ефективний і використовується в усіх підрозділах.

5.3. Забезпечення інформування керівників структурних підрозділів закладу про результати аналізу даних щодо діяльності закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформування не здійснюється;

В – інформування здійснюється.

5.4. Дотримання вимог щодо ведення звітності у сфері охорони здоров’я

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – звітність ведеться невідповідно до затверджених форм;

В – звітність ведеться відповідно до затверджених форм.

5.5. Дотримання термінів подання звітності в сфері охорони здоров’я

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – терміни не дотримуються;

В – терміни дотримуються.

5.6. Наявність у закладі інформаційних програм (“Стаціонар”, “Поліклініка” тощо)

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформаційні програми відсутні;

ЧВ – інформаційні програми наявні, але ведуться не в повному обсязі;

В – інформаційні програми наявні.

5.7. Наявність інформаційної мережі “Інтернет”

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформаційна мережа відсутня;

В – інформаційна мережа наявна.

6. Метрологічне забезпечення

6.1. Наявність посади інженера з метрології

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – посада відсутня;

ЧВ – посада наявна, але не укомплектована;

В – інженер з метрології призначений наказом відповідно до кількості наявних засобів вимірювальної техніки.

6.2. Відповідність інженера з метрології кваліфікаційним вимогам

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – фахівець не має відповідної освіти та фахової підготовки не пройшов;

ЧВ – фахівець не має відповідної освіти, фахову підготовку пройшов;

В – фахівець має відповідну освіту та пройшов фахову підготовку.

6.3. Наявність питань з метрологічного забезпечення в посадовій інструкції (функціональних обов’язках) відповідальної особи з метрології

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

6.4. Наявність повного переліку засобів вимірювальної техніки

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – перелік засобів вимірювальної техніки відсутній;

ЧВ – перелік засобів вимірювальної техніки неповний;

В – наявний повний перелік засобів вимірювальної техніки.

6.5. Наявність затвердженого керівником закладу та погодженого з територіальними органами відповідного уповноваженого центрального органу виконавчої влади переліку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – перелік засобів вимірювальної техніки відсутній;

ЧВ – перелік засобів вимірювальної техніки неповний;

В – наявний перелік засобів вимірювальної техніки.

6.6. Забезпечення повірки засобів вимірювальної техніки

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – повірено не більше 50 % засобів вимірювальної техніки;

ЧВ – повірено не менше 90 % засобів вимірювальної техніки;

В –  засоби вимірювальної техніки повірені.

6.7. Забезпечення метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки не проведена;

ЧВ – метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки проведена частково;

В – метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки проведена.

6.8. Дотримання процедури переведення на зберігання засобів вимірювальної техніки, що тимчасово не використовуються у роботі

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – переведення не проводиться;

ЧВ – переведення проводиться, але процедура не дотримується;

В – переведення проводиться з дотриманням процедури.

6.9. Забезпечення закладу нормативними документами з питань метрології

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не забезпечений;

ЧВ – забезпечений частково;

В – забезпечений.

6.10. Участь інженера з метрології (відповідальної особи з метрологічного забезпечення) в проведенні робіт щодо забезпечення закладу засобами вимірювальної техніки

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – роботи проводяться без участі інженера з метрології (відповідальної особи з метрологічного забезпечення);

В – роботи проводяться за участю інженера з метрології (відповідальної особи з метрологічного забезпечення).

6.11. Забезпечення атестації клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій закладу

0 балів

10 балів

30 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – лабораторії не атестовані;

ЧВ – не всі лабораторії атестовані;

В – всі лабораторії атестовані.

6.12. Забезпечення атестації лабораторій на всі види досліджень (вимірювань), що проводяться в лабораторіях

0 балів

30 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – лабораторії атестовані не на всі види досліджень (вимірювань), що проводяться в лабораторіях;

В – лабораторії атестовані на всі види досліджень (вимірювань), що проводяться в лабораторії.

7. Санітарно-епідемічне благополуччя

7.1. Проведення у закладі протиепідемічних заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

0 балів

3 бали

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не проводяться, або проводяться невчасно, або не в повному обсязі;

ЧВ – заходи проводяться не в повному обсязі;

В – заходи проводяться вчасно та в повному обсязі.

7.2. Наявність інформації щодо здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму державною санітарно-епідеміологічною службою

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н –контроль не здійснюється;

ЧВ –контроль здійснюється недостатньо, про що свідчать випадки внутрішньолікарняної інфекції та інфекційних захворювань;

В –контроль здійснюється.

7.3. Наявність затвердженого та узгодженого плану дій на випадок виникнення (підозри) особливо небезпечних інфекцій

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – план дій відсутній;

ЧВ – наявний план дій на випадок виникнення (підозри) особливо небезпечних інфекцій, який не узгоджено з установою/закладом державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідної адміністративної території;

В – план дій наявний та узгоджений.

7.4. Забезпечення закладу миючими та дезінфікуючими засобами, дотримання вимог щодо їх зберігання

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – забезпечення недостатнє, умови для належного зберігання відсутні;

В – забезпечення достатнє, умови для зберігання відповідні.

7.5. Наявність регламентів (інструкцій) та облікової документації щодо використання миючих та дезінфікуючих засобів

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – регламенти (інструкції) та облікова документація відсутні;

ЧВ – регламенти (інструкції) та облікова документація наявні не в повному обсязі;

В – регламенти (інструкції) та облікова документація наявні в повному обсязі.

7.6. Дотримання вимог щодо використання миючих та дезінфікуючих засобами.

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

7.7. Забезпечення медичного персоналу санітарним одягом та засобами індивідуально захисту відповідно до вимог законодавства

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – забезпечення недостатнє;

ЧВ – забезпечення медичного персоналу санітарним одягом та засобами індивідуально захисту не відповідає вимогам законодавства;

В – забезпечення медичного персоналу санітарним одягом та засобами індивідуально захисту відповідає вимогам законодавства.

7.8. Проведення занять з медичним персоналом щодо правил миття й знезараження рук

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заняття не проводяться;

В – заняття проводяться.

7.9. Наявність інструкції щодо правил миття й знезараження рук

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкції відсутні;

В – інструкції наявні.

7.10. Наявність умов для миття й знезараження рук

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – умови відсутні;

В – умови наявні.

7.11. Дотримання правил миття й знезараження рук

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила не дотримуються, що підтверджується позитивними результати при взятті змивів на стерильність шкіри рук;

В – правила дотримуються.

7.12. Наявність у закладі комісії з інфекційного контролю

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – комісія з інфекційного контролю відсутня;

В – комісія з інфекційного контролю наявна.

7.13. Дотримання вимог щодо складу та регламенту роботи комісії з інфекційного контролю

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

7.14. Наявність затверджених інструкцій та методичних рекомендацій щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкції та методичні рекомендації відсутні;

В – інструкції та методичні рекомендації наявні.

7.15. Здійснення мікробіологічного моніторингу епідеміологічно значимих об’єктів лікарняного середовища

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – мікробіологічний моніторинг не здійснюється;

ЧВ – мікробіологічний моніторинг проводиться, але не проводиться порівняльний аналіз результатів бактеріологічних досліджень лікарняного середовища та антибіотико-резистентного клінічного матеріалу від пацієнтів із гнійно-септичними захворюваннями;

В – мікробіологічний моніторинг здійснюється.

7.16. Здійснення контролю за бактеріологічним складом повітряного середовища в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль відсутній;

В – контроль ведеться систематично.

7.17. Здійснення контролю за якістю заходів дезінфекції епідеміологічно значимих об’єктів в операційних та інших приміщеннях з асептичним режимом роботи

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль відсутній;

В – контроль ведеться систематично.

7.18. Дотримання вимог щодо проведення профілактичних медичних оглядів працівниками закладу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

7.19. Забезпечення закладу білизною, дотримання вимог щодо зберігання та якості прання білизни

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – забезпечення недостатнє, вимоги щодо зберігання та прання білизни не дотримуються;

ЧВ – забезпечення достатнє, але вимоги щодо зберігання та прання білизни не дотримуються;

В – забезпечення достатнє, вимоги щодо зберігання та прання білизни дотримуються.

7.20. Забезпечення стерилізаційним обладнанням

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заклад забезпечено стерилізаційним обладнанням недостатньо;

В – заклад забезпечено стерилізаційним обладнанням достатньо.

7.21. Дотримання вимог щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – вимоги щодо стерилізації матеріалів та виробів медичного призначення дотримуються частково, наявні порушення ведення облікової документації щодо якості стерилізації;

В – вимоги дотримуються.

7.22. Дотримання вимог щодо передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – вимоги щодо передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення дотримуються частково, наявні порушення ведення облікової документації щодо передстерилізаційної очистки;

В – вимоги дотримуються.

7.23. Дотримання санітарних норм і правил щодо площ та розташування приміщень закладу

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

ЧВ – норми і правила дотримуються частково;

В – норми і правила дотримуються.

7.24. Дотримання санітарних норм і правил щодо внутрішнього оздоблення приміщень відповідно до функціонального призначення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – внутрішнє оздоблення приміщень не відповідає їх функціональному призначенню;

ЧВ – внутрішнє оздоблення приміщень частково відповідає їх функціональному призначенню;

В – внутрішнє оздоблення приміщень відповідає їх функціональному призначенню.

7.25. Дотримання санітарних норм і правил щодо холодного та гарячого водопостачання

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – у закладі наявне лише холодне водопостачання;

ЧВ – холодне та гаряче водопостачання непостійне;

В – у закладі наявне холодне та гаряче водопостачання.

7.26. Наявність ефективної системи каналізації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – система каналізації неефективна та/або наявні свідчення про часті перебої в її роботі;

В – система каналізації ефективна.

7.27. Дотримання санітарних норм і правил щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

В – норми і правила дотримуються.

7.28. Дотримання санітарних норм і правил щодо своєчасності та безпечності утилізації біологічно шкідливих матеріалів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

В – норми і правила дотримуються.

7.29. Наявність системи опалення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – система опалення відсутня;

В – система опалення наявна.

7.30. Ефективність роботи системи вентиляції

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – система вентиляції працює неефективно;

ЧВ – система вентиляції працює ефективно, але не в усіх приміщеннях;

В – система вентиляції працює ефективно.

7.31. Відповідність природного та штучного освітлення приміщень їх функціональному призначенню

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає функціональному призначенню;

В – відповідає функціональному призначенню.

7.32. Наявність дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби на перепланування та зміну функціонального призначення приміщень закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – дозвіл відсутній;

В – дозвіл наявний.

7.33. Дотримання санітарних норм і правил щодо розташування харчоблоку та буфетних приміщень

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

ЧВ – норми і правила дотримуються частково;

В – норми і правила дотримуються.

7.34. Дотримання санітарних норм і правил щодо обладнання, інвентарю, посуду і тари харчоблоку та буфетних приміщень

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

ЧВ – норми і правила дотримуються частково;

В – норми і правила дотримуються.

7.35. Дотримання санітарних норм і правил щодо транспортування, приймання та зберігання харчової сировини та продуктів харчування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

В – норми і правила дотримуються.

7.36. Дотримання санітарних норм і правил щодо виробництва харчових продуктів у закладі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

В – норми і правила дотримуються.

7.37. Дотримання вимог щодо складання меню-розкладки, розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним харчуванням

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – вимоги дотримуються частково;

В – вимоги дотримуються.

7.38. Дотримання вимог щодо проведення бракеражу готової продукції та відбору і зберіганню добових проб

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

7.39. Проведення систематичного контролю за дотриманням вимог щодо постачання пацієнтам доброякісних і безпечних харчових продуктів з документальним підтвердженням

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не проводиться;

В – контроль проводиться систематично, що підтверджено документально.

7.40. Дотримання вимог щодо безпеки харчування дітей до 1 року

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

7.41. Дотримання вимог щодо допуску до роботи працівників харчоблоку та роздавальних

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – вимоги дотримуються частково;

В – вимоги дотримуються, працівники харчоблоку та роздавальних пройшли медичний огляд при прийомі на роботу, щоквартальні періодичні медичні огляди та щоденний огляд на наявність гнійничкових захворювань.

8. Охорона праці

8.1. Наявність та укомплектованість посади спеціаліста з охорони праці

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – посада відсутня та/або наявна, але не укомплектована;

В – посада наявна та укомплектована.

8.2. Відповідність спеціаліста з охорони праці кваліфікаційним вимогам

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – спеціаліст з охорони праці не відповідає кваліфікаційний вимогам;

В – спеціаліст з охорони праці відповідає кваліфікаційний вимогам.

8.3. Наявність затверджених інструкцій з охорони праці для працівників закладу

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкції відсутні;

ЧВ – інструкції наявні але не затверджені в установленому порядку;

В – інструкції наявні та затверджені в установленому порядку.

8.4. Проходження керівниками закладу та особами, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, навчань та перевірки знань з питань охорони праці

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – навчання та перевірка знань керівниками закладу та особами, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, не пройдені;

ЧВ – навчання та перевірка знань керівниками закладу та особами, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, пройдені частково;

В – навчання та перевірка знань керівниками закладу та особами, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, пройдені.

8.5. Призначення відповідальних осіб з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту і протипожежного захисту

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – особи не призначені;

В – особи призначені.

8.6. Наявність у колективному договорі питань з охорони праці

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

8.7. Проведення протипожежних інструктажів (вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструктажі не проводяться;

В – інструктажі проводяться.

8.8. Наявність та відповідність журналів обліку проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів, оперативного контролю, обліку нещасних випадків, виробничого травматизму, дорожньо-транспортних пригод, протипожежних інструктажів і пожеж у закладі

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – журнали відсутні;

ЧВ – журнали наявні, але невідповідно оформлені;

В – журнали наявні.

8.9. Проведення атестації робочих місць

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – атестація не проведена;

В – атестація проведена.

8.10. Забезпечення служби екстреної медичної допомоги, пологового будинку, відділення для новонароджених, операційних, реанімації, швидкої допомоги, банку крові тощо аварійним освітленням, опаленням і водопостачанням

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – забезпечені частково;

В – забезпечені повністю.

8.11. Забезпечення закладу медичними газами (киснем)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заклад забезпечено медичними газами (киснем), але відсутня централізована система постачання;

В – заклад забезпечено медичними газами (киснем), наявна централізована система постачання.

8.12. Наявність та відповідність ведення обліково-гаражної документації

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – документація відсутня;

ЧВ – документація наявна, але ведеться несвоєчасно;

В – документація наявна.

8.13. Проведення передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – медичні огляди не проводяться;

В – медичні огляди проводяться.

8.14. Наявність та відповідність інструкції про заходи протипожежної безпеки

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкція відсутня;

ЧВ – інструкція наявна, але не відповідає вимогам законодавства;

В – інструкція наявна.

8.15. Наявність функціонуючих установок пожежної сигналізації

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – установки відсутні;

ЧВ – установки наявні, але функціонують не в усіх приміщеннях;

В – установки наявні та функціонують.

8.16. Наявність пожежних гідрантів на території закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – пожежні гідранти відсутні;

В – пожежні гідранти наявні.

8.17. Наявність пожежно-технічної комісії та положення про її роботу

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – комісія відсутня;

ЧВ – комісія наявна, але відсутнє положення про неї;

В –  комісія наявна та має положення.

9. Вимоги та експлуатація

будівель і споруд закладу охорони здоров’я

9.1. Наявність та укомплектованість посади інженера (техніка) з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – посада відсутня та/або наявна, але не укомплектована;

В – посада наявна та укомплектована.

9.2. Відповідність інженера (техніка) з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем кваліфікаційним вимогам

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інженер (технік) з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем не відповідає кваліфікаційним вимогам;

В – інженер (технік) з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем відповідає кваліфікаційним вимогам.

9.3. Призначення відповідальної особи з питань експлуатації будівель та споруд

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – особа не призначена;

В – особа призначена.

9.4. Відповідність будівель та споруд закладу вимогам Державних будівельних норм України “Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я”. ДБН В.2.2-10-2000 (далі – ДБН)

0 балів

5 балів

30 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – будівлі та споруди не відповідають ДБН;

ЧВ – будівлі та споруди частково відповідають ДБН;

В – будівлі та споруди відповідають ДБН.

9.5. Дотримання норм експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми не дотримуються;

В – норми дотримуються.

9.6. Наявність планів ремонту будівель, споруд, інженерних мереж і систем

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – плани відсутні;

В – плани наявні.

9.7. Наявність та своєчасність ведення документації з питань експлуатації будівель та споруд і проведення оглядів у весняно-осінній періоди

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – документація відсутня;

ЧВ – документація наявна, але ведеться несвоєчасно;

В – документація наявна, ведеться своєчасно.

9.8. Наявність пандусів, функціонуючих пасажирських та вантажних (лікарняних) ліфтів

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – пандуси та ліфти відсутні та/або наявні, але не функціонують;

В – наявні пандуси, пасажирські та вантажні (лікарняні) ліфти функціонують.

9.9. Забезпечення своєчасного інформування головного лікаря про аварійні ситуації

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформується несвоєчасно;

В – інформується своєчасно.

9.10. Здійснення контролю за ефективним споживанням паливно-енергетичних ресурсів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.

9.11. Наявність освітлення, опалення, водопостачання, каналізації, вентиляції, внутрішньолікарняних доріжок, сміттєзбірників тощо у спорудах немедичного призначення (господарські, допоміжні тощо) і на території закладу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

9.12. Забезпечення служб та відділень закладу внутрішнім і зовнішнім телефонним зв’язком

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не забезпечені або забезпечені лише внутрішнім зв’язком;

В – забезпечені.

10. Якість лікувально-профілактичної допомоги

10.1. Проведення поточного збору інформації щодо діяльності закладу (підрозділу) з документальним підтвердженням

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – поточний збір інформації не проводиться та/або відсутнє документальне підтвердження;

В – поточний збір інформації проводиться та наявне документальне підтвердження.

10.2. Здійснення аналізу роботи закладу щодо якості надання медичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – аналіз не здійснюється;

В – аналіз здійснюється.

10.3. Проведення оцінки ефективності застосованих заходів з усунення недоліків у роботі закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – оцінка ефективності застосованих заходів не проводиться;

В – оцінка ефективності застосованих заходів проводиться.

10.4. Інформування персоналу про результативність вжитих заходів щодо усунення недоліків у роботі закладу (підрозділу)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – персонал не поінформовано;

В – персонал поінформовано.

10.5. Наявність затверджених критеріїв оцінки якості надання медичної допомоги

0 балів

3 бали

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – критерії відсутні;

ЧВ – критерії затверджені, але не здійснюється оцінка якості надання медичної допомоги;

В – оцінка якості надання медичної здійснюється на основі затверджених критеріїв.

10.6. Наявність бази даних щодо лікувального процесу

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – база даних відсутня;

ЧВ – база даних наявна, але охоплює не всі підрозділи;

В – база даних наявна.

10.7. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику чисельності прикріпленого населення на лікарській дільниці

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.8. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику частоти госпіталізації населення, що обслуговується закладом (підрозділом) ПМСД в розрізі дільниць

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.9. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику частоти звернень пацієнтів до швидкої допомоги в розрізі дільниць

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.10. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику частоти звернень до спеціалістів у розрізі дільниць

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.11. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення жінок обстеженнями на предмет виявлення раку молочної залози

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий, ніж середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.12. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення жінок обстеженнями на предмет виявлення раку шийки матки з контролем цитологічного мазка

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий, ніж середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.13. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику охоплення дорослого (окремо) і дитячого населення щепленнями

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий, ніж середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.14. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику розходжень амбулаторних і клінічних діагнозів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.15. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику щорічної летальності онкологічних хворих

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.16. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику випадків смерті дітей першого року життя у розрізі дільниць

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.17. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику випадків дитячої смертності (старше 1 року) у розрізі дільниць

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.18. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику випадків смерті в активному віці (до 65 років) у розрізі дільниць

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.19. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику випадків первинної інвалідності у розрізі дільниць

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.20. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику кількості пацієнтів, які змінили лікаря первинної ланки протягом року у розрізі дільниць

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.21. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику обігу ліжка

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий, ніж середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.22. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику виконання ліжко-дня

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий, ніж середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.23. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику оперативної активності за кожною нозологічною формою

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або нижчий, ніж середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.24. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику середнього часу перебування на ліжку (загальний, доопераційний, післяопераційний)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.25. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику повторних госпіталізацій як наслідок ускладнень після первинних госпіталізацій

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.26. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику післяопераційних ускладнень

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.27. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику летальності (загальної, післяопераційної)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.28. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику розходжень клінічних і патолого-анатомічних діагнозів за основним захворюванням у багатопрофільних лікарнях

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або становить до 8 % і понад 20 %;

В – показник становить 9 – 19 %.

10.29. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику кількості скарг хворих

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.30. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику спалахів госпітальної інфекції

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.31. Наявність та відповідність середньостатистичному по Україні показнику необґрунтованих госпіталізацій

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – показник відсутній або перевищує середньостатистичний;

В – показник відповідає середньостатистичному.

10.32. Здійснення аналізу бази даних керівником закладу

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – аналіз даних не проводиться;

ЧВ – аналіз даних проводиться, але не систематично;

В – аналіз даних проводиться систематично.

10.33. Здійснення керівником закладу заходів щодо підвищення якості надання медичної допомоги

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не здійснюються;

ЧВ – заходи здійснюються, але не систематично;

В – заходи здійснюються систематично, що підтверджується підвищенням якості надання  медичної допомоги.

11. Первинна медико-санітарна допомога

11.1. Розташування закладу первинної медико-санітарної допомоги (далі – ПМСД) забезпечує доступність населення до медичної допомоги. Радіус обслуговування у містах (райони багатоповерхової забудови – менш 500 м, райони малоповерхової забудови – менш 1,5 км), у сільській місцевості до 7 км.

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

11.2. Наявність та відповідність у закладі системи реєстрації пацієнтів (реєстратура, картотека тощо)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня або невідповідна;

В – наявна, відповідна.

11.3. Наявність необхідних приміщень у закладі відповідно до ДБН

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутні або невідповідні;

В – наявні та відповідні.

11.4. Забезпеченість закладу діагностичним обладнанням та виробами медичного призначення відповідно до табеля оснащення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутнє або невідповідне;

В – забезпечено та відповідне.

11.5. Забезпеченість твердим та м’яким інвентарем відповідно до табеля оснащення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутнє або невідповідне;

В – забезпечено та відповідне.

11.6. Забезпеченість лікарськими засобами, виробами медичного призначення та дезінфікуючими засобами для надання визначеного обсягу медичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не забезпечено;

В – забезпечено.

11.7. Наявність та відповідність засобів для фізіотерапевтичної реабілітації хворих відповідно до табеля оснащення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутні або невідповідні;

В – наявні та відповідні.

11.8. Наявність спеціалізованих автомобілів та інших транспортних засобів відповідно до табеля оснащення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутні або невідповідні;

В – наявні та відповідні.

11.9. Наявність інформації для санітарно-просвітньої роботи і пропаганди здорового способу життя

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

11.10. Забезпеченість закладу лікарями, які пройшли спеціалізацію із загальної практики – сімейної медицини відповідно до кількості прикріпленого населення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не забезпечений;

В – забезпечений.

11.11. Наявний графік роботи лікарів закладу (підрозділу) ПМСД

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутній;

В – наявний.

11.12. Надання медичної допомоги всім віковим групам населення (дітям  від 0 до 18 років та дорослим)

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н –  лише дорослим від 18 років і старше;

ЧВ – медична допомога надається дітям з 3 років, підліткам, дорослому населенню;

В – медична допомога надається всім віковим групам населення.

11.13. Відповідність обсягу надання медичної допомоги лікарями закладу виду лікувально-профілактичної допомоги

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не відповідає (обсяг медичної допомоги менший, ніж передбачено кваліфікаційною характеристикою, або включає види втручань, які не передбачені);

ЧВ – обсяг медичної допомоги більший, ніж передбачено кваліфікаційною характеристикою, але лікар  не має дозволу (відповідного сертифіката) на їх проведення;

В – відповідає.

11.14. Відповідність обсягу надання медичної допомоги молодших спеціалістів з медичною освітою закладу виду лікувально-профілактичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н –  не відповідає;

В – відповідає.

11.15. Надання в закладі невідкладної медичної допомоги в межах компетенції медичного персоналу закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не надається;

В – надається.

11.16. Планування та проведення динамічного нагляду за контингентом населення, що обслуговується, для виявлення факторів ризику і латентних форм захворювання не рідше 1 разу на три роки, а дітей – щороку

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не планується і не проводиться:

ЧВ – не планується або проводиться з охопленням до 70 % населення;

В – планується та проводиться з охопленням понад 70 % населення.

11.17. Планування та проведення щеплень дитячому та дорослому населенню (окремо)

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не планується або проводиться безсистемно;

ЧВ – планується і проводиться з охопленням до 80 % населення;

В – планується і проводиться з охопленням  понад 90 % населення.

11.18. Проведення консультацій з питань планування сім’ї із записом у медичній карті амбулаторного хворого

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не проводиться або відсутні записи в медичній карті;

В – проводиться, наявні записи в медичній карті.

11.19. Проведення диспансерного нагляду і спостереження осіб з важкою соматичною патологією

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

Н –  не проводиться;

ЧВ – охоплення диспансерним наглядом та оздоровленням від 50 до
 75 %  відповідного контингенту;

В – охоплення диспансерним наглядом та оздоровленням понад 75% відповідного контингенту.

11.20. Наявність інформації щодо співпраці зі службою планування сім’ї, ведення реєстру жінок репродуктивного віку з важкими соматичними захворюваннями, при яких вагітність загрожує життю жінки

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – інформація відсутня або реєстр не ведеться;

В –  інформація наявна, реєстр ведеться.

11.21. Визначення кожним лікарем необхідного обсягу діагностичних та лікувальних процедур з відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не визначаються або відсутні записи у медичній карті;

В – визначаються в повному обсязі з відповідним записом у медичній карті.

11.22. Встановлення кожним лікарем клінічного діагнозу з подальшим визначенням рівня надання медичної допомоги (амбулаторна, стаціонарна чи в домашніх умовах) з відповідним записом у медичній карті

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не встановлюється або відсутні записи у медичній карті;

В –  встановлюється з відповідним записом у медичній карті.

11.23. Наявність затверджених показів та порядку скерування до вищих рівнів надання медичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутні покази або відсутній порядок;

В – наявні затверджені покази та порядок скерування до закладів вищих рівнів надання медичної допомоги.

11.24. Наявність інформації щодо організації лікарем ПМСД надання медичної допомоги вищих рівнів (спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної) пацієнтам з території обслуговування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

В – інформація наявна (лікарем ПМСД налагоджено роботу із профільними  спеціалістами та спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами).

11.25. Наявність налагодженої системи одержання медичним персоналом ПМСД інформації про результати консультацій, обстежень та лікування пацієнтів в інших медичних закладах

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутність;

В – наявність.

11.26. Виконання лікарем ПМСД рекомендацій профільних спеціалістів, наданих хворим при виписці із стаціонару, що документально підтверджуються

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не виконуються або відсутні записи в амбулаторній карті;

В – виконуються із записом у медичній карті.

11.27. Наявність інформації щодо надання медичної допомоги на дому

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

В – інформація наявна.

11.28. Наявність інформації щодо надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

В – інформація наявна.

11.29. Відповідність навантаження лікаря ПМСД при наданні стаціонарної допомоги на дому при виділенні окремої посади (12 – 14 хворих на день)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

11.30. Відповідність навантаження лікаря денного стаціонару ПМСД при виділенні окремої посади (20 – 25 хворих на день)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

11.31. Виконання в закладі ПМСД затвердженого мінімального переліку параклінічних обстежень

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – не виконуються або виконуються не  в повному обсязі від затвердженого мінімального переліку;

В – виконуються в повному обсязі.

11.32. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо анамнезу життя та анамнезу хвороб

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

11.33. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо проходження планових клінічних оглядів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

11.34. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо призначень діагностичних досліджень та їх результати

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

11.35. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих інформації щодо діагнозу (попередній та/або заключний) результатів лікування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

11.36. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих листка заключних діагнозів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутній;

В – наявний.

11.37. Наявність у всіх медичних картах амбулаторних хворих витягів з карт стаціонарного лікування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

11.38. Наявність інформації щодо проведення щорічної оцінки діяльності закладу ПМСД щодо підтримки грудного вигодовування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

11.39. Наявність інформації щодо виконання 11 принципів підтримки грудного вигодовування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

11.40. Наявність інформації щодо дотримання Міжнародного зведення правил щодо збуту замінників грудного молока

 

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

12. Служба екстреної медичної допомоги

12.1. Забезпечення цілодобового функціонування служби екстреної медичної допомоги (далі-служба)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

ОВ:

Н – не забезпечено;

В – забезпечено.

12.2. Забезпеченість служби спеціально обладнаним автомобілем (автомобілями) швидкої допомоги і медичним персоналом

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

ОВ:

Н – служба не забезпечена;

В – служба забезпечена.

12.3. Відповідність автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування встановленому стандарту

 0 балів

3 бали

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідають;

ЧВ – відповідають частково;

В – відповідають.

12.4. Відповідність оснащення бригад (пунктів) швидкої медичної допомоги затвердженому переліку

0 балів

3 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

ЧВ – відповідає частково;

В – відповідає.

12.5. Наявність порядку взаємодії служби швидкої медичної допомоги зі стаціонарами території обслуговування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

ОВ:

Н – порядок відсутній;

В – порядок наявний.

12.6. Наявність порядку взаємодії служби швидкої медичної допомоги з амбулаторно-поліклінічними закладами території обслуговування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

ОВ:

Н – порядок відсутній;

В – порядок наявний.

12.7. Наявність порядку надання допомоги потерпілим і хворим при стихійних лихах, катастрофах та надзвичайних ситуаціях

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

ОВ:

Н – порядок відсутній;

В – порядок наявний.

12.8. Дотримання вимог щодо часу доїзду на виклик

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

12.9. Відповідність ведення облікової документації в підрозділах служби екстреної медичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

13. Амбулаторно-поліклінічна допомога

13.1. Наявність у реєстратурі інформації щодо розкладу прийому спеціалістами закладу та чергування медичного персоналу

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

МВ – інформація наявна або недоступна чи не відповідає дійсності;

ЧВ – інформація наявна або несвоєчасно вносяться зміни до розкладу прийому спеціалістами закладу та чергування медичного персоналу;

В – інформація наявна в повному обсязі.

13.2. Наявність у реєстратурі та відповідність ведення журналів виклику лікарів

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – журнали відсутні;

МВ – журнали наявні, але не на всіх дільницях;

ЧВ – журнали наявні, але ведуться не відповідним чином, наявні виправлення, дописки;

В – журнали наявні, ведення відповідне.

13.3. Наявність у реєстратурі інформації щодо керівників закладу та вищих посадових осіб галузі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

В – інформація наявна.

13.4. Дотримання вимог щодо оформлення облікової та іншої документації на кожного пацієнта

0 балів

1 бал

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – документація відсутня;

МВ – документація наявна, але не в повному обсязі;

ЧВ – документація наявна, але не відповідно оформлена, наявні виправлення, дописки;

В – документація наявна, медична карта амбулаторного хворого, інші, у тому числі платіжні документи, супроводжують пацієнта під час проходження всіх етапів лікування/обстеження і повертаються до реєстратури чи бухгалтерії закладу по завершенні візиту.

13.5. Відповідність ведення медичних карт амбулаторного хворого

0 балів

3 бали

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – медичні карти не ведуться або не містять інформації щодо паспортних даних пацієнта, анамнезу захворювання, даних про клінічні огляди, діагностичні і лікувальні призначення та їх результати, діагнозу (попередній або остаточний), результатів лікування, витягів з карт стаціонарного лікування тощо;

ЧВ – медична карта ведеться, але записи вносяться несвоєчасно або не в повному обсязі;

В – ведення медичних карт відповідне.

13.6. Відповідність кількості та оснащення кабінетів прийому лікарів та діагностичних кабінетів кількості населення, що обслуговується амбулаторно-поліклінічним закладом (підрозділом) (для закладів державної та комунальної форм власності)

0 балів

5 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідають;

ЧВ – відповідають частково;

В – відповідають.

13.7. Наявність порядку скерування пацієнтів на складні діагностичні обстеження до найближчого діагностичного центру

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок відсутній;

В – порядок наявний.

13.8. Наявність в амбулаторно-поліклінічному закладі (підрозділі) фізіотерапевтичного відділення (кабінету)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє(ій);

В – наявне(ий).

13.9. Виконання принципів підтримки грудного вигодовування

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – виконуються не всі 11 принципів грудного вигодовування;

В – виконуються всі 11 принципів грудного вигодовування.

13.10. Дотримання Міжнародного зведення правил щодо збуту замінників грудного молока

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила не дотримуються;

В – правила дотримуються.

13.11. Наявність відділення (кабінету) медико-соціальної допомоги дітям та молоді та здійснення діяльності відповідно до критеріїв ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо дружнього підходу до молоді

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє(ій), діяльність не здійснюється;

В – наявне(ий), діяльність здійснюється.

13.12. Дотримання вимог щодо створення та діяльності комісії з проведення медичних оглядів

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – склад комісії не затверджено наказом по закладу, голова комісії не має підготовки з професійної патології;

ЧВ – склад комісії затверджено наказом по закладу, але голова комісії чи жоден з її членів не має підготовки з професійної патології;

В – склад комісії затверджено наказом по закладу, голова комісії має підготовку з професійної патології.

13.13. Наявність затвердженого та погодженого плану-графіка проведення попереднього (періодичних) медичного огляду

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – план-графік відсутній;

ЧВ – план-графік наявний, але не погоджений з роботодавцем і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби;

В – наявний затверджений та погоджений план-графік.

13.14. Наявність заключних актів за результатами проведеного періодичного медичного огляду

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заключні акти відсутні;

ЧВ – заключні акти наявні, але складаються невідповідно до встановленої форми;

В – заключні акти складаються за відповідною формою та зберігаються 5 років, другі примірники передаються до заінтересованих сторін.

13.15. Дотримання вимог щодо створення комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наказ про створення комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) відсутній;

В – наказ наявний, склад комісії відповідає вимогам законодавства.

13.16. Наявність нормативно-правових актів, що регламентують роботу комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – нормативно-правові акти відсутні;

В – нормативно-правові акти наявні.

13.17. Наявність інформації щодо порядку проходження медичного огляду водіями (кандидатами у водії), прізвищ лікарів-членів комісії та графіка роботи комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

ЧВ – інформація наявна, але не в повному обсязі;

В – інформація наявна.

13.18. Відповідність ведення журналів комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – журнали відсутні;

МВ – журнали ведуться, але невідповідно до встановленої форми;

ЧВ – журнали ведуться відповідно до встановленої форми, але наявні виправлення, дописки;

В – журнали ведуться відповідно до встановленої форми.

13.19. Наявність у картках медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) паспортних даних та фотокартки

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

ЧВ – наявні, але не в усіх картках медичного огляду;

В – наявні в усіх картках медичного огляду.

13.20. Наявність у картках медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) результатів загального аналізу крові та сечі, аналізу крові на рівень цукру, кардіограми

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

ЧВ – наявні, але не в усіх картках медичного огляду;

В – наявні в усіх картках медичного огляду.

13.21. Наявність доданих до карток медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) сертифіката профілактичного наркологічного огляду та медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

ЧВ – наявні, але частково;

В – наявні та додані до всіх карток.

13.22. Наявність записів про огляд усіх членів комісії, включаючи анамнез, скарги та результати огляду, висновок голови комісії із зазначенням категорії транспортного засобу та терміну, на який видається довідка, серії та номера виданої довідки

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні картки, у яких відсутні такі записи або вони неповні;

В – записи наявні в усіх картках.

13.23. Відповідність приміщень для роботи лікарів-членів комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів ДБН та санітарним нормам і правилам

0 балів

1 бал

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

мінімальна відповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – приміщення відсутні;

МВ – наявні приміщення частково відповідають ДБН та санітарним нормам і правилам;

ЧВ – наявні суміщені приміщення;

В – наявні приміщення відповідають ДБН та санітарним нормам і правилам.

13.24. Відповідність вимогам щодо оснащення кабінетів лікарів-членів комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – оснащення не відповідає вимогам;

В – оснащення відповідає вимогам.

13.25. Наявність умов для зберігання бланків суворого обліку та номерної печатки комісії з проведення медичного огляду водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні умови;

В – умови наявні.

14. Стаціонарна допомога

14.1. Встановлення клінічного діагнозу та призначення обстежень відповідно до затверджених МОЗ стандартів, клінічних протоколів, про що робляться записи в медичній карті стаціонарного хворого

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні медичні карти стаціонарного хворого, у яких не встановлений клінічний діагноз і  відсутні плани обстеження;

В – у кожній медичній карті стаціонарного хворого наявні клінічний діагноз і план обстеження.

14.2. Встановлення клінічного діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (далі – МКХ-10)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – встановлений клінічний діагноз не відповідає МКХ-10;

В – встановлений клінічний діагноз відповідає МКХ-10.

14.3. Проведення щоденного огляду пацієнта із записом про динаміку захворювання у медичній карті та коригування призначень (за потреби)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – щоденний огляд не проводиться, відсутні систематичні записи про перебіг захворювання, коригування призначень та виконані медичні втручання;

В – щоденний огляд проводиться, в кожній медичній карті стаціонарного хворого наявні систематичні записи про перебіг захворювання, коригування призначень та  виконані медичні втручання.

14.4. Наявність оформленого детального етапного епікризу в медичній карті при переміщенні пацієнта до інших підрозділів закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні медичні карти стаціонарного хворого, у яких відсутні етапні епікризи;

В – детальний етапний епікриз наявний у всіх випадках, коли мало місце переміщення пацієнта до інших підрозділів.

14.5. Наявність та відповідність стандартам, затвердженим у підрозділі, плану обстеження та лікування для кожного пацієнта

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні розроблені для кожного пацієнта плани обстеження і лікування на основі стандартів, що підтверджується при перегляді медичних карт;

В – плани обстеження і лікування розробляються для кожного пацієнта на основі стандартів, затверджених у підрозділі.

14.6. Наявність інформації щодо скликання консиліумів у разі складного перебігу хвороби та у важких випадках адміністрацією відділення під головуванням заступника головного лікаря, який курує підрозділ, виконання рішення консиліуму лікуючим лікарем

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутність інформації щодо скликання консиліумів у медичних картах хворих із складним перебігом захворювання, наявні свідчення, що рішення і рекомендації консиліумів не виконуються, що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з персоналом;

В – наявність інформації у всіх без винятку медичних картах стаціонарного хворого із складним перебігом захворювання щодо скликання консиліумів, рішення і рекомендації яких виконуються під постійним контролем лікуючого лікаря, що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з персоналом.

14.7. Наявність у медичній карті стаціонарного хворого листка лікарських призначень, температурного листка (згідно з встановленою формою Міністерства охорони здоров’я України), які належним чином заповнюються

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні медичні карти стаціонарного хворого, у яких відсутні листки призначень і температурні листки; листки призначень і температурні листки ведуться несистематично, відсутні підписи персоналу про виконання призначень;

В – у всіх без винятку медичних картах стаціонарного хворого є листки призначень і температурні листки, які належним чином заповнюються, що підтверджується при перегляді.

14.8. Наявність у відділенні непрофільних хворих

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявність непрофільних хворих більше 5 %;

В – наявність непрофільних хворих менше 5 %, є письмові пояснення щодо необхідності перебування хворого у відділенні.

14.9. Відповідність середньої тривалості перебування хворого на ліжку середньому показнику по Україні

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

15. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація)

15.1. Проведення в повному обсязі  обстеження хворих на планове оперативне втручання на догоспітальному етапі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н –проведення обстеження не здійснюється або здійснюється не в повному обсязі;

В – проведення обстеження здійснюється в повному обсязі.

15.2. Наявність затвердженого розкладу усіх планових оперативних втручань із зазначенням необхідної інформації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній затверджений розклад планових операцій або у розкладі відсутня необхідна інформація;

В – наявний розклад операцій із зазначенням необхідної інформації.

15.3. Наявність у відділенні обладнаної(го) операційної (операційного блоку)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – операційна (операційний блок) відсутній або не обладнана(ий);

В – операційна (операційний блок) наявна(ий) та обладнана(ий).

15.4. Наявність результатів перевірок санітарно-епідеміологічної служби

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні результати перевірок санітарно-епідеміологічної служби, що свідчать про недотримання санітарно-епідеміологічного режиму;

В – наявні результати перевірок санітарно-епідеміологічної служби, що свідчать про дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

15.5. Наявність результатів контрольних змивів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні або свідчать про недотримання санітарно-епідеміологічного режиму;

В – наявні і свідчать про дотримання санітарно-епідемічного режиму.

15.6. Наявність обладнання для проведення гемотрансфузій (сироватки, приладів для визначення груп крові, обладнання для проведення необхідних проб на сумісність)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє або перебуває в неробочому стані;

В – наявне і перебуває в робочому стані.

15.7. Наявність у медичній карті стаціонарного хворого запису анестезіолога про огляд пацієнта перед оперативним втручанням

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – запис відсутній;

В – запис наявний.

15.8. Наявність інформації щодо об’єктивного стану хворого в медичній карті стаціонарного хворого огляду анестезіолога

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

В – інформація наявна.

15.9. Проведення аналізу результатів обстежень анестезіологом (не пізніше ніж за 12 годин) до планового оперативного втручання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н –  аналіз не проводиться або проводиться після установленого терміну;

В – аналіз проводиться у встановлений термін.

15.10. Здійснення перевірки анестезіологом робочого стану та стерильності устаткування безпосередньо перед операцією

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – перевірка не здійснюється;

В – перевірка здійснюється.

15.11. Наявність післяопераційних палат для перебування хворих

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні післяопераційні палати;

В –  наявні післяопераційні палати.

15.12. Здійснення лікарського контролю у післяопераційному періоді

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н –контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.

15.13. Проведення сестринського догляду в післяопераційному періоді

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н –догляд не проводиться;

В – догляд проводиться.

15.14. Здійснення заходів щодо  профілактики інфекційних ускладнень (належним чином виконується профілактика післяопераційних інфекційних ускладнень, а саме: дотримання правил асептики і антисептики; превентивної раціональної інтра- і післяопераційної антибіотикотерапії; контролю стерильності операційного інструментарію, білизни, шовного матеріалу, рук хірурга, повітря операційної, дихальних контурів апаратури; обстеження персоналу на бацилоносійство, наявність вогнищ хронічної інфекції, сифіліс, СНІД, наявність санітарних книжок з чинним допуском до роботи)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не здійснюються;

В – заходи здійснюються.

15.15. Наявність інформації щодо результатів патогістологічних та цитологічних досліджень видалених тканин у медичний карті стаціонарного хворого із зазначенням дати і номера дослідження, прізвища виконавців, а також у витягу із медичної карти (якщо була виконана експрес-біопсія під час операції, то результат заноситься до протоколу операції)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформація відсутня або наявна не в усіх випадках;

В – інформація наявна у всіх випадках.

15.16. Проведення оперативного втручання у призначений час

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводяться або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – проводяться, у разі непроведення кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.17. Здійснення заходів щодо підготовки пацієнта до оперативного втручання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не здійснюються або причини не встановлюються;

В –  заходи здійснюються, у разі нездійснення кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.18. Дотримання терміну перебування оперованого хворого в післяопераційній палаті

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не дотримується або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – дотримується, у разі недотримання кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.19. Проведення повторних оперативних втручань (за винятком запланованих)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – проводяться та/або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – не проводяться, у разі проведення кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.20. Наявність хірургічних інфекційних ускладнень

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – відсутні, у разі наявності кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.21. Наявність післяопераційних ускладнень (інфаркт міокарда, кровотеча, гематома, пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії, інсульт тощо)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – відсутність, у разі наявності кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.22. Наявність летальних випадків як наслідків оперативного втручання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – відсутні, у разі наявності кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.23. Наявність у відділенні інтенсивної терапії медичного обладнання, у тому числі лабораторного, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

ЧВ – обладнання наявне, але не в повному обсязі, або застаріле;

В – наявне в повному обсязі.

15.24. Проведення заходів щодо знеболення при проведенні оперативних втручань у дітей

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – проведення знеболювання у менше ніж 90 % випадків;

В – проведення знеболювання у більше ніж 90 % випадків.

16. Служба материнства та дитинства

16.1. Наявність окремого приміщення для гардероба співробітників та відвідувачів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

16.2. Наявність акушерського приймально-оглядового відділення

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

16.3. Наявність акушерського відділення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

16.4. Наявність індивідуальних пологових залів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

16.5. Наявність індивідуальних пологових палат

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

16.6. Наявність сімейних пологових палат

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

16.7. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері і новонародженого

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

16.8. Наявність гінекологічного відділення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

16.9. Наявність відділення (палати) патології вагітності

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє(я);

В – наявне(а).

16.10. Наявність анестезіологічного відділення (палати) з ліжками інтенсивної терапії для жінок

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє(я);

В – наявне(а).

16.11. Наявність операційного блоку

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній;

В – наявний.

16.12. Наявність відділення (палати) інтенсивної терапії  новонароджених

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє(я);

В – наявне(а).

16.13. Наявність відділення (палати)  для неонатального догляду

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє(я);

В – наявне(а).

16.14. Наявність відділення трансфузіології

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

16.15. Наявність приміщення для зберігання та розведення вакцин

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

16.16. Наявність приміщення для приготування багатокомпонентних розчинів для внутрішньовенних ін’єкцій

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

16.17. Наявність палат із санвузлом (не менше однієї) з окремим входом для госпіталізації роділь та породіль з інфекційними захворюваннями в стадії гострих клінічних проявів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні(я);

В – наявні(а).

16.18. Дотримання штатного розпису щодо укомплектованості пологового будинку (акушерського та гінекологічного відділень) необхідною кiлькістю медичного персоналу (акушерами-гiнекологами, педіатрами-неонатологами, анестезіологами, акушерками, дитячими медичними сестрами)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не дотримується;

В – дотримується.

16.19. Наявність окремого приймального відділення (приймально-оглядового відділення) в акушерському відділенні

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

В – наявне.

16.20. Проведення конференцій з розгляду кожного випадку материнської смерті, до участі в яких адміністрація залучає провідних спеціалістів відділень, патолого-анатомічної служби, представників кафедр та інших клінічних закладів (за наявності останніх)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводяться або не з кожного випадку, без залучення провідних спеціалістів відділень, патолого-анатомічної служби, представників кафедр;

В – проводяться та розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

16.21. Наявність інформації щодо проведення кюретаж-біопсій цервікального каналу та біопсій шийки матки (за показами)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутня або наявна не в усіх випадках;

В – наявна в усіх випадках, крім випадків письмової відмови.

16.22. Проведення аналізу відповідності сучасним вимогам рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного випадку ведення вагітної, роділлі та породіллі з прееклампсією та еклампсією

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – аналіз не проводиться;

В – аналіз проводиться.

16.23. Проведення аналізу відповідності сучасним вимогам рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного випадку ведення вагітної, роділлі та породіллі з випадками розриву матки

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – аналіз не проводиться та/або заходи щодо попередження такого в майбутньому не розробляються;

В – аналіз  проводиться та розробляються заходи щодо попередження такого в майбутньому.

16.24. Проведення аналізу відповідності сучасним вимогам рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного випадку ведення вагітної, роділлі та породіллі з геморагічним шоком

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – аналіз не проводиться та/або заходи щодо попередження такого в майбутньому не розробляються;

В – аналіз  проводиться та розробляються заходи щодо попередження такого в майбутньому.

16.25. Наявність у закладу статусу “Лікарня, доброзичлива до дитини”

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній;

В – наявний.

16.26. Наявність інформації в історії пологів та обмінній картці щодо партнерських пологів (не менше 70 %) від загальної кількості

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

16.27. Наявність інформації щодо обґрунтованості знеболення під час пологів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутня або необґрунтована;

В – наявна та обґрунтована.

16.28. Наявність та відповідність визначення біофізичного профілю плода

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні та/або невідповідні;

В – наявні, відповідні.

16.29. Наявність та відповідність ведення партограм (ф.096/о)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні та/або невідповідні;

В – наявні, відповідні.

16.30. Обґрунтованість операції кесарів розтин

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – необґрунтоване;

В – обґрунтоване.

16.31. Здійснення організації оперативної діяльності в акушерському та гінекологічному стаціонарах

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

16.32. Призначення контрацепції у післяабортному періоді

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не призначається;

В – призначається.

16.33. Проведення заходів з попередження передачі ВІЛ від матері до дитини

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводяться;

В – проводяться.

16.34. Проведення систематичного аналізу інфекційних ускладнень пологів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводиться або проводиться несистематично;

В – проводиться систематично.

16.35. Проведення систематичного аналізу перинатальної смертності

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводиться або проводиться несистематично;

В – проводиться систематично.

16.36. Проведення систематичного аналізу пологового травматизму

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводиться або проводиться несистематично;

В – проводиться систематично.

16.37. Забезпеченість відділень у достатній кількості кров’ю та кровозамінниками

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не забезпечені в достатній кількості;

В – забезпечені в достатній кількості.

16.38. Забезпеченість запасом медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не забезпечені;

В – забезпечені.

16.39. Проведення систематичного аналізу відповідності клінічному протоколу діагностики, лікування та клінічного результату кожного випадку ведення недоношених, незрілих, травмованих під час пологів новонароджених, а також дітей з важкими вродженими вадами розвитку, які госпіталізовані до вiддiлення інтенсивної терапії новонароджених

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводиться або проводиться несистематично;

В – проводиться систематично.

16.40. Проведення систематичного детального аналізу випадків смерті новонародженого при вазі понад 500 г

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводиться або проводиться несистематично;

В – проводиться систематично.

16.41. Дотримання Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, встановлення критеріїв життєздатності та живонародженості, реєстрації випадків мертвонародження та померлих новонароджених у пологових стаціонарах

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – недотримання;

В – дотримання.

16.42. Проведення систематичного аналізу кожного випадку тяжкого стану новонародженого та випадків смерті новонародженого на клінічних конференціях за участю провідних спеціалістів відділень, патолого-анатомічної служби, представників кафедр та інших клінічних закладів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводиться або проводиться несистематично;

В – проводиться систематично.

16.43. Дотримання 10 кроків “теплового ланцюжка” в акушерських стаціонарах

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – недотримання;

В – дотримання.

16.44. Дотримання вимог з профілактики гіпотермії новонароджених в акушерських та неонатологічних стаціонарах

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

16.45. Наявність умов для проведення реанімації новонародженого

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

16.46. Наявність та відповідність ведення необхідної облікової та звітної документації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутня або ведення невідповідне;

В – наявна, ведення відповідне.

17. Реабілітація

17.1. Наявність персональних планів реабілітаційних заходів для кожного хворого

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – плани відсутні;

В – плани наявні.

17.2. Дотримання вимог щодо внесення змін до персональних планів реабілітаційних заходів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються, внесення змін аргументовано та зафіксовано в історії хвороби.

18. Параклінічна служба

18.1. Укомплектованість рентгенологічного відділення (кабінету) відповідно до затвердженого переліку обстежень

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – укомплектованість не відповідає затвердженому переліку обстежень;

В – укомплектованість відповідає затвердженому переліку обстежень.

18.2. Наявність санітарного(их) паспорта(ів) рентгенологічного(их) кабінету(ів)

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній(і);

ЧВ – наявний не в усіх кабінетах;

В – наявний(і).

18.3. Наявність контрольно-технічних(ого) журналів(у)

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній;

ЧВ – наявний не в усіх кабінетах;

В – наявний.

18.4. Наявність журналу обліку інструктажу персоналу категорії А

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній;

В – наявний.

18.5. Наявність працюючої припливно-витяжної з механічним спонуканням вентиляції у рентгенологічному відділенні (кабінеті)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

18.6. Відповідність санітарним нормам і правилам складу та площ приміщень рентгенологічного/радіологічного відділення (кабінету)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає нормам і правилам;

В – відповідає нормам і правилам.

18.7. Наявність засобів індивідуального захисту у співробітників рентгенологічного/радіологічного відділення (кабінету)

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

ЧВ –наявні не в повному обсязі;

В – наявні.

18.8. Дотримання санітарних норм і правил щодо користування засобами індивідуального захисту

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

В – норми і правила дотримуються.

18.9. Дотримання санітарних норм і правил щодо проведення індивідуального дозиметричного контролю осіб категорії А

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – норми і правила не дотримуються;

В – норми і правила дотримуються.

18.10. Наявність переліків діагностичних обстежень та лікувальних процедур у відділеннях параклінічної служби (рентгенологічне відділення, відділення ендоскопії, відділення функціональної діагностики, фізіотерапевтичне відділення, кабінети ЛФК, масажу тощо)

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – переліки відсутні;

ЧВ – переліки наявні не в усіх відділеннях;

В – переліки наявні.

18.11. Дотримання вимог щодо призначення фізіотерапевтичних процедур

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються,  призначення здійснюються лікуючим лікарем з урахуванням рекомендацій лікаря-фізіотерапевта.

18.12. Відповідність оснащення відділень параклінічної служби (відділення ендоскопії, відділення функціональної діагностики, фізіотерапевтичне відділення, кабінети ЛФК, масажу тощо) табелю матеріально-технічного оснащення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – оснащення не відповідає табелю матеріально-технічного оснащення;

ЧВ – оснащення відповідає табелю матеріально-технічного оснащення частково або оснащення застаріле;

В – оснащення відповідає табелю матеріально-технічного оснащення.

18.13. Наявність та відповідність переліку діагностичних обстежень та лікувальних процедур інструкцій, методик (технологічних карт) їх проведення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкції, методики (технологічні карти) відсутні;

ЧВ – інструкції, методики (технологічні карти) наявні частково;

В – інструкції, методики (технологічні карти) наявні.

18.14. Дотримання вимог щодо ведення обліку діагностичних обстежень та лікувальних процедур

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

19. Лабораторна діагностика

(для закладів охорони здоров’я, до структури яких входять клініко-діагностичні та інші вимірювальні лабораторії)

19.1. Наявний затверджений перелік лабораторних досліджень, які виконуються у закладі

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – перелік відсутній;

ЧВ – перелік наявний, але не затверджений в установленому порядку;

В – затверджений перелік наявний.

19.2. Відповідність переліку лабораторних досліджень виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом, та вимогам стандартів лікування і клінічним протоколам

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – перелік не відповідає;

ЧВ – перелік відповідає частково;

В – перелік відповідає.

19.3. Відповідність оснащення клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій переліку лабораторних досліджень

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – оснащення не відповідає переліку лабораторних досліджень;

ЧВ – оснащення частково відповідає переліку лабораторних досліджень;

В – оснащення відповідає переліку лабораторних досліджень.

19.4. Забезпечення клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій реагентами, середовищами, тест-системами та контрольним матеріалом для проведення лабораторних досліджень відповідно до переліку лабораторних досліджень

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – забезпечення не відповідає переліку лабораторних досліджень;

ЧВ – забезпечення частково відповідає переліку лабораторних досліджень;

В – забезпечення відповідає переліку лабораторних досліджень.

19.5. Дотримання вимог щодо використання реагентів та тест-систем при проведенні лабораторних досліджень

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються, використовуються реагенти та тест-системи, які зареєстровані в установленому законодавством порядку.

19.6. Дотримання вимог щодо зберігання реагентів, середовищ, тест-систем та контрольних матеріалів

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

19.7. Наявність у клініко-діагностичній та інших вимірювальних лабораторіях архіву препаратів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній;

В – наявний.

19.8. Відповідність приміщень клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій ДБН та санітарним нормам і правилам

0 балів

      3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідають;

В – відповідають.

19.9. Наявність інструкцій щодо виконання лабораторних досліджень на преаналітичному етапі (забір, транспортування, зберігання та реєстрація біологічного матеріалу)

 

0 балів

      3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкції відсутні;

В – інструкції наявні.

19.10. Дотримання інструкції щодо виконання лабораторних досліджень на преаналітичному етапі (забір, транспортування, зберігання та реєстрація біологічного матеріалу)

0 балів

5 балів

12 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – вимоги дотримуються частково;

В – вимоги дотримуються.

19.11. Здійснення контролю регулярності перевірки та градуювання вимірювальних приладів

0 балів

      3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.

19.12. Дотримання вимог щодо виконання лабораторних досліджень на аналітичному етапі 

0 балів

      3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються.

19.13. Здійснення оцінки відповідності результатів лабораторних досліджень встановленим критеріям їх прийнятності 

0 балів

      3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – оцінка не здійснюється;

В – оцінка здійснюється.

19.14. Наявність дозволів державної санітарно-епідеміологічної служби на роботу з інфекцією при проведенні мікробіологічних досліджень методами імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції

0 балів

      3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – дозволи відсутні;

В – дозволи наявні.

19.15. Наявність та додержання затвердженого порядку внутрішньолабораторного контролю

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – затверджений порядок відсутній;

ЧВ – затверджений порядок відсутній або не додержується;

В – наявний та додержується затверджений порядок внутрішньолабораторного контролю.

19.16. Участь клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій у зовнішньому контролі якості лабораторних досліджень

0 балів

30 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не беруть участі;

В – беруть участь.

19.17. Відповідність укомплектованості співробітниками клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій обсягу та переліку досліджень

0 балів

2 бали

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – укомплектованість не відповідає;

ЧВ – укомплектованість частково відповідає;

В – укомплектованість відповідає.

19.18. Відповідність співробітників клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій кваліфікаційним вимогам

0 балів

      3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідають;

В – відповідають.

20. Використання ліків

20.1. Наявність та укомплектованість посади провізора (фармацевта)

0 балів

      3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – посада відсутня;

В – посада наявна та укомплектована.

20.2. Дотримання вимог щодо призначення відповідальної особи з питань забезпечення закладу лікарськими засобами

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються, особа не призначена;

ЧВ – вимоги дотримуються частково, особа призначена та/або в посадову інструкцію призначеного співробітника не внесені питання щодо забезпечення закладу лікарськими засобами;

В – вимоги дотримуються.

20.3. Наявність та доступність для ознайомлення лікарями інструкції про застосування лікарських засобів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інструкції відсутні;

В – інструкції наявні та доступні для ознайомлення лікарями.

20.4. Наявність у провізора (фармацевта) або уповноваженої особи з питань забезпечення закладу лікарськими засобами нормативних документів щодо правил прийому, зберігання та відпуску лікарських засобів, переліків зареєстрованих лікарських засобів тощо

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – документи відсутні;

ЧВ – документи наявні, або не в повному обсязі;

В – документи наявні.

20.5. Дотримання правил проведення провізором (фармацевтом) або уповноваженою особою з питань забезпечення закладу вхідного контролю якості лікарських засобів

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила не дотримуються;

ЧВ – правила дотримуються частково;

В – правила дотримуються.

20.6. Дотримання правил зберігання лікарських засобів

0 балів

2 бали

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила не дотримуються;

ЧВ – правила дотримуються частково;

В – правила дотримуються.

20.7. Наявність у закладі умов (приміщень, спеціальних меблів) для зберігання лікарських засобів відповідно до фармакологічних та токсикологічних груп

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – умови відсутні;

В – умови наявні.

20.8. Проведення контролю за температурою і вологістю повітря в приміщеннях для зберігання лікарських засобів 

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не проводиться;

ЧВ – контроль проводиться, або несистематично;

В – контроль проводиться.

20.9. Проведення провізором (фармацевтом) або уповноваженою особою з питань забезпечення закладу контролю за умовами зберігання лікарських засобів у відділеннях закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не проводиться;

В – контроль проводиться.

20.10. Дотримання правил виписки, розподілу і обліку лікарських засобів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила не дотримуються;

В – правила дотримуються.

20.11. Дотримання правил використання лікарських засобів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила не дотримуються, наявні лікарські засоби, термін використання та/або реєстрації яких минув;

В – правила дотримуються.

20.12. Дотримання порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладі

0 балів

3 бали

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

ЧВ – порядок дотримується частково;

В – порядок дотримується.

20.13. Дотримання правил виконання лікарських призначень щодо видачі ліків

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила не дотримуються;

В – правила дотримуються, кожна видача ліків фіксується медичною сестрою (фельдшером) у листку призначень, медична сестра (фельдшер) ставить особистий підпис після виконання лікарського призначення.

20.14. Наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – аптечки відсутні та/або наявні, але недоступні протягом доби;

ЧВ – аптечки наявні, але не сформовані посиндромні укладки;

В – у всіх відділеннях закладу наявні спеціально виділені місця, для зберігання лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги (посиндромні укладки), в міру використання запас яких поповнюється, ліки доступні протягом цілої доби.

21. Служба крові

21.1. Дотримання вимог щодо призначення відповідальної особи з питань забезпечення закладу кров’ю та препаратами крові

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються, особа не призначена;

ЧВ – вимоги дотримуються частково, призначена особа, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, та/або в посадову інструкцію призначеного співробітника не внесені питання щодо забезпечення закладу кров’ю та препаратами крові;

В – вимоги дотримуються, відповідальною особою призначено лікаря-трансфузіолога або лікаря-анестезіолога.

21.2. Наявність у закладі запасу крові та препаратів крові

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – запас відсутній;

В – запас наявний, розрахунок потреби здійснюється з урахуванням  профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом.

21.3. Дотримання вимог щодо придбання крові та препаратів крові

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються, придбання крові та препаратів крові здійснюються на підставі відповідних договорів.

21.4. Дотримання вимог щодо транспортування крові та препаратів крові із  закладу служби крові

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються. 

21.5. Дотримання вимог щодо збереження запасу крові та препаратів крові

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

В – вимоги дотримуються. 

21.6. Здійснення контролю за поповненням запасу крові та його використанням

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється. 

21.7. Наявність облікової документації щодо використання крові та препаратів крові

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – облікова документація відсутня;

В – облікова документація наявна. 

22. Патолого-анатомічна служба

22.1. Дотримання порядку оформлення замовлення на виконання розтину та його проведення

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

В – порядок дотримується.

22.2. Дотримання порядку проведення розтину

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

В – порядок дотримується, результати патолого-анатомічного розтину вносяться до протоколу, патолого-анатомічний діагноз встановлюється не пізніше 7-ї доби.

22.3. Дотримання порядку проведення патогістологічних досліджень

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

В – порядок дотримується, результати надходять не пізніше 7-денного терміну, що підтверджується документально.

22.4. Дотримання порядку оформлення результатів патолого-анатомічних досліджень

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

В – порядок дотримується, протоколи заповнюються своєчасно і в повному обсязі, систематично проводяться клініко-патолого-анатомічні конференції.

22.5. Дотримання порядку оформлення результатів патогістологічних досліджень

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – порядок не дотримується;

В – порядок дотримується, протоколи заповнюються своєчасно і в повному обсязі, систематично проводяться клініко-патолого-анатомічні конференції.

22.6. Дотримання вимог щодо складу та площ, утримання і експлуатації приміщень патолого-анатомічного бюро, відділення (патогістологічної лабораторії)

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – вимоги дотримуються частково;

В – вимоги дотримуються.

22.7. Дотримання вимог щодо охороні праці, техніки безпеки при роботі в патолого-анатомічних бюро, патолого-анатомічних відділеннях

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – вимоги дотримуються частково;

В – вимоги дотримуються.

22.8. Дотримання вимог щодо оснащення патолого-анатомічного відділення (холодильними камерами для зберігання трупів відповідно до кількості розтинів, мікроскопами, секційними столами, каталками тощо, а також необхідними реактивами)

0 балів

1 бал

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – вимоги не дотримуються;

ЧВ – вимоги дотримуються частково;

В – вимоги дотримуються.

22.9. Наявність договору на проведення патолого-анатомічних/патогістологічних досліджень з обласним патолого-анатомічним бюро або централізованим патолого-анатомічним відділенням (у разі відсутності патолого-анатомічного відділення в структурі закладу)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – договір відсутній;

В – договір наявний.

22.10. Наявність та відповідність ведення облікової та звітної документації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – облікова та звітна документація відсутня;

В – облікова та звітна документація наявна та відповідно ведеться.

22.11. Проведення прижиттєвих патоморфологічних досліджень операційного та біопсійного матеріалів з наступним заключенням у парафінові блоки

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – проведення прижиттєвих патоморфологічних досліджень менше ніж 100 %;

В – проведення 100 % прижиттєвих патоморфологічних досліджень.

22.12. Проведення некропсій померлих від інфекційних, онкологічних, професійних захворювань та в усіх випадках розходження клінічного та патолого-анатомічного діагнозів за основним захворюванням з наступним заключенням матеріалів у парафінові блоки

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – проведення некропсій менше ніж 100 %;

В – проведення 100 % некропсій.

23. Комбустіологічна служба

23.1. Відповідність середньому показника госпіталізацій хворих з опіками  від загальної кількості зареєстрованих в області (від 25 % до 30 %)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.2. Відповідність середньому показника середньої тривалості перебування хворого на ліжку (12-14 діб)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.3. Відповідність середньому показника середньої площі опіків у хворих, які лікуються у відділенні (до 10-15%)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.4.  Відповідність середньому показника середнього терміну перебування  важких хворих на ліжку до переведення в опікове відділення (від 1 до 2 діб)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.5. Відповідність середньому показника забезпеченості спеціалізованими ліжками дорослого та дитячого населення в області (на 10 тисяч населення від 0,25 до 0,3 ліжка)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.6. Відповідність середньому показника відсотка хворих з опіками, що лікувались в спеціалізованому відділенні серед числа пролікованих дітей (від 70 % до 75 %)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.7. Відповідність середньому показника середнього терміну перебування хворих на ліжку (для дорослих від 18 до 20 діб, для дітей від 14 до 16 діб)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.8. Відповідність середньому показника оперативної активності (більше 30 %)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.9. Відповідність середньому показнику відсотка хворих, яким проведено раннє оперативне лікування (від 30 % до 50 %)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.10. Відповідність середньому показника післяопераційних ускладнень (до 5-7 %)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.11. Відповідність середньому показника загальної летальності (для дорослих від 6 % до 8 %, для дітей до 1%)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.12. Відповідність середньому показнику відсотка розходжень діагнозів (клінічного і патолого-анатомічного) до 5 %

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.13. Відповідність середньому показнику відсотка хворих з числа госпіталізованих, яким проведена хірургічна реабілітація (від 8 % до 10 %)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

23.14. Наявність інформації щодо проведення систематичного аналізу завідувачем відділення, організації надання допомоги хворим з опіками з метою виявлення недоліків та попередження виникнення у майбутньому

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – аналіз не проводиться або проводиться несистематично;

В – аналіз проводиться систематично, розробляються заходи з попередження виникнення недоліків у майбутньому.

24. Центри трансплантації

24.1. Проведення в повному обсязі обстеження хворих на планове оперативне втручання на догоспітальному етапі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – проведення обстеження не здійснюється або здійснюється не в повному обсязі;

В – проведення обстеження здійснюється в повному обсязі.

24.2. Наявність у центрі трансплантації лабораторії гемодіалізу та проведення плазмоферезу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – відсутня або не проводиться;

В – наявна та проводиться.

24.3. Наявність у центрі трансплантації імунологічної лабораторії та проведення контролю імуносупресії

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – відсутня або не проводиться;

В – наявна та проводиться.

24.4. Наявність у центрі трансплантації виїзної групи вилучення органів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

24.5. Наявність у центрі трансплантації морфологічної лабораторії

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – відсутня;

В – наявна.

24.6. Наявність у центрі трансплантації підготовлених фахівців для амбулаторного спостереження за хворими

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В –наявні.

24.7. Укомплектованість центру трансплантації медичними працівниками

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

третинна

ОВ:

Н – неукомплектований;

В – укомплектований.

25. Медико-генетична служба

25.1. Відповідність встановленим нормативам організаційних технологій, що застосовуються міжрайонним медико-генетичним кабінетом (далі – ММГК), медико-генетичним кабінетом (далі – МГК) та обласним медико-генетичним центром (далі – ОМГЦ)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідають;

В – відповідають.

25.2. Наявність підтверджувальних документів щодо визначення напряму спеціалізації Спеціалізованого медико-генетичного центру (СМГЦ) визначеному рівню надання медико-генетичної допомоги населенню

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні;

В – наявні.

25.3. Забезпечення ММГК, МГК, СМГЦ та ОМГЦ медичними працівниками відповідно до штатних нормативів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не забезпечені;

В – забезпечені.

25.4. Відповідність встановленим вимогам матеріально-технічного забезпечення ММГК, МГК, СМГЦ та ОМГЦ

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

25.5. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ лікувально-діагностичної та методичної діяльності в регіоні

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.6. Ведення ММГК, МГК регіонального реєстру сімей зі спадковою патологією та вродженими вадами розвитку

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не ведеться;

В – ведеться.

25.7. Здійснення ММГК, МГК диспансерного спостереження за сім’ями зі спадковою патологією

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.8. Здійснення ММГК, МГК селективного скринінгу вагітних на виявлення вад розвитку плода

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.9. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ аналізу всіх випадків мертвонародження, перинатальної та  дитячої смертності, спонтанних абортів у регіоні

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.10. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ контролю за проведенням преконцепційної профілактики вродженої та спадкової патології в закладах охорони здоров’я регіону

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.11. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ контролю за проведенням скринінгових програм у закладах охорони здоров’я регіону

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.12. Здійснення ММГК, МГК та ОМГЦ контролю за проведенням пренатальної діагностики в закладах охорони здоров’я регіону

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.13. Здійснення ОМГЦ перевірок діяльності ММГК та МГК регіону

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.14. Відповідність лікувально-діагностичної роботи ОМГЦ рівню надання медико-генетичної допомоги

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

25.15. Відповідність заповнення ММГК, МГК та ОМГЦ повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.

25.16. Здійснення ОМГЦ перевірок діяльності ММГК та МГК регіону

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

В – здійснюється.

25.17. Здійснення СМГЦ контролю діяльності та аналізу якості медико-генетичної служби в Україні за визначеним напрямом діяльності та надання звітів до МОЗ

0 балів

3 бали

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не здійснюється;

ЧВ – здійснюється частково;

В – здійснюється.

В.о. директора Департаменту управління та контролю
якості медичних послуг
Т.О. Гажаман
 Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті