Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

10 Жовтня 2013 2:29 Поділитися

ПОДАННЯ
Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
(щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

В порядку законодавчої ініціативи, відповідно до статті 93 Конституції України, пункту 4 частини першої статті 11, пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» вношу на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)».

Доповідати до даному законопроекті буду особисто.

Додатки:

Проект Закону на 1 арк.;

Пояснювальна записка на 2 арк.;

Порівняльна таблиця на 5 арк.

Проект Постанови Верховної Ради України на 1арк.

Копії зазначених документів в електронному варіанті.

Народний депутат України Анатолій Дирів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
(щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту зумовлено нагальною потребою покращити соціальне становище працівників охорони здоров’я, які працюють у державних та комунальних закладах, установах, організаціях.

Рівень оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я залишається впродовж багатьох років на вкрай низькому рівні. Загальний рівень заробітної плати працівників охорони здоров’я значно нижчий ніж у працівників промисловості, економіки, освіти.

Такий стан справ є причиною невисокого рівня надання послуг в сфері охорони здоров’я відтоку висококваліфікованих фахівців та зниження престижності роботи у даній сфері

Незважаючи на впровадження в повному обсязі єдиної тарифної сітки оплати праці працівників бюджетної сфери, що дозволить підвищити в середньому на 50% заробітну плату висококваліфікованим працівникам бюджетної сфери, рівень оплати праці працівників охорони здоров’я залишатиметься нижчим, ніж у працівників промисловості, економіки та освіти.

Тому, вкрай необхідним є забезпечення гідного рівня оплати праці працівників охорони здоров’я які своєю працею забезпечують добробут народу України.

Встановлення доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) працівникам сфери охорони здоров’я за роботу в державних і комунальних закладах, підприємствах, організаціях розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу, сприятиме підвищенню якості надання послуг у вказаних сферах і створить передумови для залучення висококваліфікованих працівників до роботи у сільській місцевості.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту дозволить підвищити рівень оплати праці працівників державних та комунальних закладів, установ, організацій охорони здоров’я.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Даним проектом пропонується внести зміни до статті 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», яким передбачається надати право працівникам сфери охорони здоров’я на отримання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків; понад 10 років — 20 відсотків; понад 20 років — 30 відсотків;

на щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

на виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

на одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах, підприємствах, організаціях охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Впровадження зазначених новацій потребує додаткових витрат з Державного бюджету України починаючи з 2014 року, тому підпунктом 1 пункту 2 розділу II Прикінцевих положень проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)» Кабінету Міністрів України дається відповідне доручення при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2014 рік передбачити необхідні витрати з Державного бюджету України, пов’язані з набуттям чинності цього Закону.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров>я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)» сприятиме підвищенню рівня оплати праці працівників охорони здоров’я та значно підвищить престижність праці в даній сфері.

Народний депутат України Анатолій Дирів

Проект

від 12.06.2013 р. реєстр. № 2289а

вноситься народним депутатом України Дирів А.Б.

Закон УкраЇни
«Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19):

Статтю 77 після пункту «о» доповнити пунктами «п», «р», «с», «т» наступного змісту:

п) виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків; понад 10 років — 20 відсотків; понад 20 років — 30 відсотків;

р) надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

с) виплату допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

т) одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закону набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України:

1) врахувати положення цього Закону при розробленні проекту закону про Державний бюджет України на 2014 рік;

2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України В. Рибак

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
(щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»


Чинна редакція Пропонована редакція
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників
Медичні і фармацевтичні працівники мають право на: Медичні і фармацевтичні працівники мають право на:
а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації; а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації;
б) належні умови професійної діяльності; б) належні умови професійної діяльності;
в) підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах; в) підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах;
г) вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики; г) вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики;
д) безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків; д) безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків;
е) обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством; е) обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством;
є) соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків; є) соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;
ж) встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; ж) встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
з) скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством; з) скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством;
и) пільгові умови пенсійного забезпечення; и) пільгові умови пенсійного забезпечення;
і) пільгове надання житла та забезпечення телефоном; і) пільгове надання житла та забезпечення телефоном;
ї) безплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту. ї) безплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту.
Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються: Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:
працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
й) першочергове одержання медичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами; й) першочергове одержання медичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами;
к) створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій; к) створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій;
л) судовий захист професійної честі та гідності; л) судовий захист професійної честі та гідності;
м) безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. м) безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.
Дія пункту «м» не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону; Дія пункту «м» не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону;
н) лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики — сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичні працівники оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги — за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм; н) лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики — сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, медичні працівники оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні працівники відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги — за безперервну роботу на зазначених посадах у зазначених закладах (на територіальних ділянках) понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпустку тривалістю три календарних дні. При цьому зберігаються права інших категорій медичних працівників на додаткову оплачувану відпустку у межах існуючих норм;
о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі: о) безкоштовне паркування транспортних засобів у спеціально відведених для цього місцях у разі:
обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка; обладнання транспортного засобу, яким керує медичний працівник, спеціальним розпізнавальним знаком встановленого законодавством зразка;
розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом. розміщення на автомобілі спеціального стікера із зазначенням контактного телефону медичного працівника, який керує цим транспортним засобом.
Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники. Власники спеціально відведених майданчиків для паркування мають забезпечити та виділити в межах майданчиків місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують медичні працівники.
Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Форма, порядок та умови видачі спеціального стікера встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.
п) виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків; понад 10 років — 20 відсотків; понад 20 років — 30 відсотків;
р) надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
с) виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
т) одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.
Законодавством може бути передбачено інші права та пільги для медичних і фармацевтичних працівників. На них також можуть поширюватися пільги, що встановлюються для своїх працівників підприємствами, установами і організаціями, яким вони подають медико-санітарну допомогу. Законодавством може бути передбачено інші права та пільги для медичних і фармацевтичних працівників. На них також можуть поширюватися пільги, що встановлюються для своїх працівників підприємствами, установами і організаціями, яким вони подають медико-санітарну допомогу.
Народний депутат України Анатолій Дирів

ВИСНОВОК
Головного науково-експертного управління Апарату
Верховної Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я)»
(№ 2289а від 12.06.2013 р.)

У законопроекті пропонується з 1 січня 2014 року встановити для працівників охорони здоров‘я державні гарантії у вигляді: виплати надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я в таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків; понад 10 років — 20 відсотків; понад 20 років — 30 відсотків; надання щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків; виплати допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; одержання доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

Головне науково-експертне управління не заперечує проти встановлення більш високого рівня винагороди за працю працівників сфери охорони здоров‘я. Разом з тим, оскільки реалізація запропонованих положень потребуватиме бюджетних видатків, законопроект має містити належне фінансово-економічне обґрунтування та принаймні приблизні розрахунки запланованих витрат.

Крім того, якщо зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету (стаття 27 Бюджетного кодексу України). Також необхідно зауважити, що закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим, у зв’язку з чим потребує уточнення запропонований термін, в який може набирати чинності відповідний закон.

Перший заступник керівника Головного управління В. Шамота

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 18.09.2013.

Назва проекту акта: проект Закону України про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я).

Реєстр. № 2289а від 12 червня 2013 р.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи:народний депутат України Дирів А. Б.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду — Комітет з питаньохорониздоров’я.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 18 вересня 2013 р., протокол № 16).

Голова Комітету В. Чумак

ВИСНОВОК
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

від 07.102.2013 р.

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму засіданні 7 жовтня 2013 року розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я (реєстр. № 2289а від 12.06.2013 р.), поданий народним депутатом України Дирівим А.Б.

Метою законопроекту є підвищення рівня оплати праці працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Для досягнення цієї мети законопроектом пропонується доповнити статтю 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я положеннями, згідно з якими медичним і фармацевтичним працівникам надається право на отримання:

  • щомісячної надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері охорони здоров’я у таких розмірах: понад 3 роки — 10 відсотків; понад 10 років — 20 відсотків; понад 20 років — 30 відсотків;
  • щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
  • допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
  • доплати в розмірі 25 відсотків щомісячно від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу.

Комітет підтримує зазначену законодавчу ініціативу, вважаючи, що реалізація норм даного проекту Закону сприятиме підвищенню рівня матеріального забезпечення працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зростанню престижності їх праці, створенню передумов для забезпечення висококваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я, розташованих насамперед у сільській місцевості та селищах міського типу.

Слід звернути увагу на те, що аналогічні запропонованим у законопроекті соціальні гарантії вже поширюються на працівників культури і освіти, і їх поширення на працівників охорони здоров’я сприятиме встановленню соціальної справедливості в оплаті праці зазначених категорій працівників.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, не заперечуючи щодо встановлення більш високого рівня винагороди за працю працівників сфери охорони здоров’я, вважає, що законопроект має містити належне фінансово-економічне обґрунтування та орієнтовні розрахунки пов’язаних з його реалізацією витрат.

За результатами розгляду Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону України про внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо соціальних гарантій працівників охорони здоров’я (реєстр. № 2289а від 12.06.2013 р.), поданий народним депутатом України Дирівим А.Б., у першому читанні та прийняти його за основу.

Проект відповідної постанови Верховної Ради України додається.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народного депутата України Бахтеєву Т.Д.

Голова Комітету Т.Д. Бахтеєва
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті