Витяг з Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»»

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 27 березня 2014 р. № 1165-VII

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 9, ст. 93; із змінами, внесеними законами України від 24 лютого 2014 року № 776-VII та від 17 березня 2014 року № 1128-VII) такі зміни:

1) викласти статтю 1 у такій редакції:

«Стаття 1. Визначити на 2014 рік:

 • доходи Державного бюджету України у сумі 372.931.772,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 314.957.840,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 57.973.931,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
 • видатки Державного бюджету України у сумі 436.762.003,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України – у сумі 377.626.383,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 59.135.620,1 тис. гривень;
 • повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.443.080,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 2.032.989,2 тис. гривень;
 • надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 8.177.124,7 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.307.241,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 6.869.883,2 тис. гривень;
 • граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 68.564.275,4 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 62.565.692,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 5.998.582,7 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;
 • оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею»;

2) статтю 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«міжбюджетні трансферти, надані станом на 18 березня 2014 року з Державного бюджету України місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, згідно з додатком № 11 до цього Закону»;

3) у статті 5 цифри «585.484.006,4» замінити цифрами «664.008.825,5»;

4) у статті 6:

в абзаці першому цифри «50.000.000» замінити цифрами «25.000.000»;

у підпункті «а» пункту 1 слова «(включаючи виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», Державної іпотечної установи)» виключити;

абзац другий підпункту «в» пункту 1 викласти в такій редакції:

«Порядок та умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України»;

5) статті 7 та 8 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років – 1032 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років – 1286 гривень;
 • працездатних осіб – 1218 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність, – 949 гривень.

Стаття 8. Установити у 2014 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі – 1218 гривень; у погодинному розмірі – 7,3 гривні»;

6) у статті 10:

абзац другий доповнити цифрами та словами «31,6 відсотка екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 статті 11 цього Закону), надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету»;

абзац третій доповнити словами «в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету»;

7) у статті 11:

у пункті 2 цифри та слово «65 відсотків» замінити цифрами та словом «33,4 відсотка»;

пункт 18 виключити;

доповнити пунктами 19 та 20 такого змісту:

«19) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачується з операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі;

20) плата за надання державної гарантії та плата за користування субкредитом, наданим Львівському міському комунальному підприємству «Львівводоканал» на впровадження Проекту водопостачання та каналізації міста Львова, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредиту»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Доходи, визначені пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 10 статті 11 цього Закону, які сплачуються (перераховуються) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, зараховуються в повному обсязі до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим»;

8) пункт 4 статті 12 виключити;

9) статтю 13 доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10) повернення субкредиту, наданого Львівському міському комунальному підприємству «Львівводоканал» на впровадження Проекту водопостачання та каналізації міста Львова»;

10) у статті 14:

у пункті 2 цифри та слово «50 відсотків» замінити цифрами та словом «39,4 відсотка»;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, реалізацію Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» (за рахунок 60,6 відсотка джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону)»;

у пункті 16 слово «овочівництва» виключити;

у пункті 24 слова та цифри «пунктами 14, 15, 16 і 17 статті 11 та пунктом 5 статті 12 цього Закону» замінити словами та цифрами «пунктами 14, 15, 16, 17 і 20 статті 11, пунктом 5 статті 12 та пунктом 10 статті 13 цього Закону»;

пункти 25-27 виключити;

доповнити пунктом 28 такого змісту:

«28) покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 11 цього Закону)»;

11) у пункті 1 статті 16 цифри «11.066.400» замінити цифрами «33.337.300»;

12) статті 19 та 20 виключити;

13) статті 21, 22 та 23 викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком № 2 до цього Закону, у сумі 5.200.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків, частка держави в яких складає не менше 75 відсотків.

Стаття 23. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Порядок придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України»;

14) доповнити статтею 24 такого змісту:

«Стаття 24. Здійснити відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких суми податку задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності цим Законом, шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону, з терміном обігу п’ять років.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону, та зменшує відповідні показники доходів державного бюджету, визначені у додатку № 1 до цього Закону.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України, при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку»;

15) у Прикінцевих положеннях:

пункти 3 та 4 викласти у такій редакції:

«3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2014 році застосовуються з урахуванням положень статей 22 та 23 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2014 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статей 22 та 23 цього Закону»;

доповнити пунктом 51 такого змісту:

«51. Підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 23 такого змісту:

«23. Установити, що органи, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» на підставі отриманих від відповідного контролюючого органу реєстрів інвентаризації платників податку та висновків із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, оформлюють видачу платникам податку, які подали до такого контролюючого органу заяву про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики, зазначену у реєстрах та висновках суму бюджетного відшкодування шляхом видачі у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу, облігацій внутрішньої державної позики строком обігу п’ять років.

Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на рахунок платника податку.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість, а також основних умов їх випуску затверджується Кабінетом Міністрів України»;

доповнити пунктами 61, 62, 63 такого змісту:

«61. Зупинити дію абзацу четвертого підпункту 1 пункту 51 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

62. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

 • забезпечити скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та інших державних органів не менше ніж на 10 відсотків;
 • подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо скорочення не менше ніж на 10 відсотків загальної чисельності Міністерства внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної гвардії України), Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органів прокуратури України;
 • вжити заходів щодо скорочення кількості легкових автомобілів автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, автобаз Державного управління справами та Управління справами Апарату Верховної Ради України не менше ніж на 50 відсотків, а також легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади та інші державні органи;
 • подати на розгляд Президента України та прийняти власні рішення про скасування актів, якими встановлені пільги окремим колишнім посадовим особам держави, в тому числі щодо виплати щомісячного грошового утримання, створення апаратів для забезпечення їх діяльності, користування державними дачами, охорони, транспортного та побутового обслуговування, безоплатного проїзду, пільгового користування житлом, комунальними послугами.

63. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації України, Вищій раді юстиції, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення забезпечити скорочення чисельності працівників не менше ніж на 10 відсотків»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Кабінету Міністрів України:

 • за результатами щоквартального виконання Державного бюджету України у 2014 році вносити пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів та їх фінансового забезпечення;
 • за результатами вжитих заходів щодо забезпечення позитивних зрушень у розвитку економіки у першому півріччі 2014 року внести пропозиції щодо відновлення обсягів видатків на виконання першочергових соціальних та економічних програм з урахуванням затверджених Кабінетом Міністрів України державних цільових програм;
 • затвердити у двотижневий термін Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2014 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом;
 • подати у двотижневий термін Верховній Раді України проект закону щодо внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»в частині скорочення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
 • вжити у місячний термін вичерпних заходів щодо реалізації на аукціоні у встановленому законодавством порядку автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, земельних ділянок та іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, із зарахуванням коштів від продажу до загального фонду державного бюджету;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом»;

16) внести зміни до додатків №№ 1-11 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» відповідно до додатків №№ 1-11 до цього Закону, виклавши додатки № 6, № 7, № 10та № 11 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов’язки
Президента України,
Голова Верховної Ради України
О. Турчинов

Витяг з додатку № 3
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

РОЗПОДІЛ

ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2014 РІК ДЛЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (тис. грн.)

Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
державного

бюджету
Код функціональної
класифікації
видатків та
кредитування

бюджету
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього Видатки
споживання
З них Видатки
розвитку
Всього Видатки
споживання
З них Видатки
розвитку
Оплата
праці
Комунальні послуги
та енергоносії
Оплата
праці
Комунальні послуги
та енергоносії
2300000   Міністерство охорони здоров’я України 6 667 756,1 6 614 168,5 2 019 018,4 260 135,6 53 587,6 1 990 014,2 1 779 480,6 59 527,7 15 898,6 210 533,6 8 657 770,3
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров’я України 5 447 539,4 5 394 134,1 1 183 954,5 211 189,4 53 405,3 1 978 564,1 1 771 000,9 58 300,5 15 066,5 207 563,2 7 426 103,5
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 26 260,9 26 260,9 17 054,9 1 345,4 1 074,3 1 074,3 605,0 27 335,2
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 53 405,3 53 405,3 32 681,6 32 681,6 86 086,9
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 713 120,6 713 120,6 1 571 806,2 1 408 487,8 163 318,4 2 284 926,8
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів  та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я 144 637,9 144 637,9 97 133,8 3 401,5 63 117,6 59 577,6 29 668,7 6 644,7 3 540,0 207 755,5
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 222,9 1 222,9 897,5 1 222,9
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 045 516,4 1 045 516,4 570 397,1 101 497,5 29 594,4 27 789,0 10 345,0 2 624,4 1 805,4 1 075 110,8
2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 820,3 4 820,3 47 366,6 46 044,2 1 322,4 52 186,9
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 593 415,6 593 415,6 260 741,4 52 693,6 16 691,5 14 135,1 3 223,0 1 241,0 2 556,4 610 107,1
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 315 705,8 315 705,8 138 831,4 44 239,2 12 099,1 10 751,1 563,0 2 184,5 1 348,0 327 804,9
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 99 376,2 99 376,2 66 244,9 5 228,2 19 124,8 18 512,8 9 695,9 886,6 612,0 118 501,0
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП “Укрмедпостач” під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 254 763,7 254 763,7 254 763,7
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 113 951,8 113 951,8 20 303,7 1 841,8 10 530,7 10 491,7 4 634,6 715,3 39,0 124 482,5
2301380 0724 Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 2 005 517,3 2 005 517,3 173 261,1 173 261,1 2 178 778,4
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 17 875,8 17 875,8 12 349,8 942,2 1 216,2 876,2 170,3 165,0 340,0 19 092,0
2302000   Державна служба України з лікарських засобів 56 905,3 56 905,3 28 796,4 2 058,8             56 905,3
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 56 905,3 56 905,3 28 796,4 2 058,8 56 905,3
2304000   Державна санітарно-епідеміологічна служба України 1 160 368,9 1 160 186,6 804 263,5 46 782,3 182,3 5 050,1 5 013,4 589,6 832,1 36,7 1 165 419,0
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 318 168,2 318 168,2 228 025,6 6 275,2 318 168,2
2304020 0740 Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями 842 200,7 842 018,4 576 237,9 40 507,1 182,3 5 050,1 5 013,4 589,6 832,1 36,7 847 250,8
2305000   Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 2 942,5 2 942,5 2 004,0 105,1   6 400,0 3 466,3 637,6   2 933,7 9 342,5
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань 2 942,5 2 942,5 2 004,0 105,1 2 942,5
2310000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 295 855,0 295 855,0                 295 855,0
2311000   Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) 295 855,0 295 855,0                 295 855,0
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311190 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311350 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 138 890,1 138 890,1 138 890,1
2311370 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру

Витяг з додатку № 7
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
(ДОДАТКОВІ ДОТАЦІЇ ТА СУБВЕНЦІЇ) З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА 2014 РІК

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці  Субвенції з державного бюджету (тис. грн.)
Субвенція загального фонду на:  
придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 682,1 5 196,7 5 410,0
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 436,0 3 321,6 2 975,7
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 1 386,8 10 564,9 12 109,0
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 1 834,4 13 974,9 14 064,3
06100000000 Обласний бюджет Житомирської  області 532,0 4 052,8 3 931,3
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 525,9 4 006,5 3 800,5
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 748,5 5 702,0 5 213,9
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 579,3 4 413,3 4 167,9
10100000000 Обласний бюджет Київської області 722,0 5 500,1 5 224,1
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 417,2 3 178,5 3 525,5
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 946,0 7 207,3 7 522,7
13100000000 Обласний бюджет Львівської  області 1 065,2 8 114,8 7 143,0
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 492,0 3 748,0 4 015,5
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 004,2 7 650,0 7 939,1
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 615,4 4 688,1 5 626,0
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 485,0 3 695,0 3 154,2
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 479,3 3 651,5 3 289,2
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 451,7 3 440,9 3 371,1
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 1 150,6 8 765,5 8 437,9
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 452,0 3 443,8 3 498,5
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 550,9 4 196,7 4 936,7
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 531,9 4 052,8 4 414,2
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 380,2 2 897,4 2 908,7
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 451,8 3 442,4 3 049,1
26000000000 Міський бюджет  міста Києва 1 192,8 9 086,8 9 162,0
02201000000 м. Вінниця      
04201000000 м. Днiпропетровськ      
05201000000 м. Донецьк      
04204000000 м. Жовтi Води      
08201000000 м. Запоріжжя      
18203000000 м. Конотоп      
12201000000 м. Луганськ      
03201000000 м. Луцьк      
13201000000 м. Львів      
14201000000 м. Миколаїв      
15201000000 м. Одеса      
04210000000 м. Павлоград      
10209000000 м. Славутич      
20201000000 м. Харків      
21201000000 м. Херсон      
25201000000 м. Чернігів      
20207000000 м. Чугуїв      
04311000000 Павлоградський р-н      
20325000000 Харківський р-н      
ВСЬОГО 18 113,2 137 992,3 138 890,1

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті