Вчений, наставник, громадянин. До 75-річчя професора Петра Безуглого

13 вересня 2014 р. виповнюється 75 років з дня народження талановитого науковця, педагога, наставника та організатора фармацевтичної освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фармацевтичних наук, професора Петра Овксентійовича Безуглого. Все свідоме життя він присвятив своїй Alma Mater — Національному фармацевтичному університету (НФаУ). Петро Овксентійович — представник команди фахівців, які забезпечили становлення матеріальної бази та міжнародного авторитету головного фармацевтичного ВНЗ України. Досягнення ювіляра є віддзеркаленням його головних особистісних рис — професіоналізму, небайдужості, доброти, порядності та самовідданої праці на благо людей.

Петро Овксентійович Безуглий — доктор фармацевтичних наук (1981), професор (1982), заслужений діяч науки і техніки України (1983), заслужений професор НФаУ, видатний вчений, талановитий викладач вищої школи, відомий не тільки в Україні, але й поза її межами.

Петро Овксентійович народився 13 вересня 1939 р. у м. Тетіїв Київської обл. Батько працював лісником Тетіївського лісництва, мати — ланковою колгоспу ім. Дзержинського. Після завершення Великої Вітчизняної війни Петро пішов до першого класу, а по закінченні 8 класів, у 1956 р., вступив на навчання до Житомирського фармацевтичного училища. З 1958 р. по 1961 р. майбутній науковець проходив строкову службу на Далекому Сході фармацевтом у в/ч 36368.

У 1961 р. П.О. Безуглий вступив до Харківського фармацевтичного інституту (ХФІ). За час навчання в інституті виявив зацікавленість у наукових дослідженнях, займався у студентському науковому товаристві. У 1966 р. вступив до аспірантури при кафедрі фармацевтичної хімії, після закінчення якої захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Аміноалкілування бензолактамів» (1969). Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фармацевтичних наук за темою: «Синтез, реакційна здатність і біологічні властивості похідних гетериламідів дикарбонових кислот» П.О. Безуглий захистив у 1981 р. Звання професора йому було присуджено у 1982 р.

Протягом 45 років Петро Овксентійович Безуглий веде роботу з підготовки фармацевтичних кадрів. У 1969 р. він почав працювати асистентом кафедри неорганічної хімії ХФІ. З 1971 р. — доцент, з 1982 р. — професор, а з 1985 р. — завідувач кафедри фармацевтичної хімії ХФІ. Крім навчальної роботи, проводить велику виховну роботу, працюючи у 1972–1974 рр. заступником декана, у 1974–1975 рр. — деканом, а у 1982–1992 рр. — першим проректором із навчальної та виховної роботи ХФІ. З 1995 по 2000 р. П.О. Безуглий обіймав посаду проректора з навчальної роботи та міжнародних зв’язків.

Свій фаховий досвід професор П.О. Безуглий постійно передає не тільки студентам, але й молодим викладачам. Під його керівництвом й у спів­авторстві написано та видано 2 підручники (Фармацевтична хімія (підручник), 2008, 2011), 8 посібників (Фармацевтичний аналіз 2001, 2013; Фармацевтична хімія, 2002, 2006; От субстанции к лекарству, 2005; Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного походження, 2013; Pharmaceutical chemistry (lectures for English-speaking students), 2013; Збірка тестів з фармацевтичної хімії для самостійної роботи студентів, 2014), понад 50 методичних рекомендацій та вказівок, програм із фармацевтичної хімії для вітчизняних та іноземних студентів українською, англійською та російською мовами. Наукові праці П.О. Безуглого свідчать про широкий діапазон дослідницьких інтересів у сфері синтезу біологічно активних сполук серед похідних індолінонів, дикарбонових кислот та хінолінів.

Вчений, наставник, громадянин. До 75-річчя професора Петра Безуглого

На початку своєї наукової діяльності П.О. Безуглий під керівництвом свого вчителя — професора П.О. Петюніна — дослідив механізм алкілування бензолактамів (диарилоксиіндолів) і вплив на нього просторових перешкод. Разом із вчителем вони вивчили реакцію електрофільного заміщення у насиченого атома вуглецю при циклізації арил­амідів і циклогексиламідів диарилгліколевих кислот, запропонувавши та обґрунтувавши при цьому механізм циклізації названих амідів у похідні хінолонів та індолінонів (Исследования в области химии гетероциклов. XLIX. Циклический механизм алкилирования металлических производных бензолактамов. // ХГС. — 1970. — № 7).

П.О. Безуглим розроблено нові шляхи синтезу цілого комплексу органічних сполук. Знач­ні дослідження проведені у сфері гетериламідів дикарбонових (оксалатної, бурштинової, малонової) кислот, вивчені реакції перетворення їх в гетероциклічні сполуки, кислотно-основні рівноваги, полярографічне відновлення та біологічна активність (Полярографическое исследование полифункциональных производных 1,3,4-тиадиазола, содержащих сульфогруппу. // Укр.хим.журн. — 1983. — Т. 49, № 2; Синтез та протисудомна активність дибензиламідів заміщених малонових кислот. // Фармац. журн. — 1990. — № 6).

На основі заміщених оксамінових кислот здійснено синтез низки гетероциклічних сполук із метою вивчення їх біологічної активності. Так, за результатами ацидохромної конденсації N-диалкіламіноетилариламідів диарилгліколевих кислот отримані 3,3-диарил­індолінони. Виходячи з аренсульфогідразидів о-карбоксифенілоксамінової кислоти розроблено спосіб отримання аренсульфогідразидів 3-R-хіназолон-4-карбонової-2-кислоти. Здійс­нено синтез заміщених амідів бензімідазол-2-карбонової кислоти. Розроблено способи отримання алкіл-, арил- і гетериламідів малонових кислот.

Значне місце в наукових дослідженнях, разом з одним із учнів П.О. Безуглого професором І.В. Українцем, приділяється синтезу та пошуку біологічно активних сполук у ряду похідних хінолонів. На основі ациклічних похідних малонової кислоти синтезовані їх гетероциклічні похідні — хіноліни і хіназолони. Наукове та практичне значення мають розроблені методи синтезу ефірів та амідів хінолін-3-карбонових кислот, 3-алкіл- та 3-гетерилпохідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну (Ethyl esters of malonanilic acids. Synthesis and pyrolysis. // Tetrahedron. — 1994. — Vol. 50, № 34; Синтез и противотуберкулезная активность бензтиазолил 1R-2-оксо-4-гидроксихинолин-3-карбоновых кислот. // Фізіологічно активні речовини. — 2000. — № 2).

Цілеспрямований синтез сполук вказаних груп привів до отримання перспективних об’єктів із вираженою місцевоанестезувальною, антимікробною, діуретичною, антитиреоїдною, антиоксидантною, мембраностабілізувальною та іншими видами активності. На різних стадіях впровадження знаходяться препарати Хіноксикаїн (місцевий анестетик), Тетракон (антитирео­їдний засіб), Дибамк (антиконвульсант), Брометакрин і Хлоретакрин (протиартритні засоби). У сфері наукових інтересів професора Петра Овксентійовича Безуглого — співпраця з багатьма вітчизняними та зарубіжними дослідницькими центрами. До їх числа входять Інститут інфекційних та алергічних захворювань США, Національний інститут раку США, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, НВК «Монокристал».

Наукова школа професора П.О. Безуглого досить велика. За час своєї наукової діяльності він підготував 3 докторів наук (професор І.В.Українець, професор В.Й. Тріскач, професор В.А. Георгіянц) та 17 кандидатів наук. Новизна наукових досліджень професора П.О. Безуглого підтверджується 21 патентами і 117 авторськими свідоцтвами, а також 232 науковими публікаціями, у тому числі у престижних зарубіжних журналах. Нині П.О. Безуглий продовжує свої наукові дослідження. Він здійснює синтез нових біологічно активних речовин із різноманітними видами фармакологічної дії та їх аналіз, керує виконанням докторської та кандидатських дисертацій.

Поряд із інтенсивною науковою та педагогічною діяльністю Петро Овксентійович постійно проводить громадську роботу. Він брав активну участь у будівництві хімічного та технологічного корпусів НФаУ. Разом із іншими корифеями у галузі фармацевтичної хімії стояв у витоків Державної Фармакопеї України. П.О. Безуглий — член Республіканської проблемної комісії «Фармація», двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій при НФаУ та Запорізькому державному медичному університеті, член редакційної колегії журналів «Вісник фармації», «Журнал органічної та фармацевтичної хімії».

Особливі заслуги професора П.О. Безуглого відзначені почесними званнями «Заслужений діяч науки і техніки України» та «Заслужений професор Національного фармацевтичного університету», а також численними нагородами — Орден «Знак Пошани» (1981), Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2006), нагрудні знаки «Відмінник охорони здоров’я» та «За відмінні успіхи у праці в галузі вищої освіти СРСР», Почесні грамоти і дипломи Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства вищої та середньої освіти СРСР і України, Харківської облдержадміністрації.

Сьогодні П.О. Безуглий не тільки активно займається наукою і навчанням студентів, а й знаходить час на відпочинок: відвідує цікаві місця Харківщини й України, захоплюється риболовлею, займається спортом. Петро Овксентійович підтримує рідних і близьких, для яких є надійною опорою і зразком для наслідування. П.О. Безуг­лий — всебічно розвинена, активна, ініціативна і цілеспрямована людина, у якої є чому повчитися і взяти приклад.

Бажаємо Вам довгих років життя і процвітання, шановний Петре Овксентійовичу!

Колектив співробітників НФаУ

Перелік використаної літератури

1. Ученые Украины — фармации. — Харьков — 1991.
2. Хто є хто в охороні здоров’я і медицині України. — Київ — 1997.
3. Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова. — Харьков — 1998.
4. Хто є хто в Українській фармацевтичній академії. — Харків — 1998.
5. Славетні імена Національного фармацевтичного університету. Ректори та професори: нариси про життя та діяльність видатних учених Національного фармацевтичного університету. — Харків — 2005.
6. Фармацевтична енциклопедія. — Київ — 2010.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Виктор 11.09.2014 9:52
Здоровя на многие лета. Хороший специалист и человек.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті