Міністерство охорони здоров’я УкраїниДержавна служба лікарських засобів і виробів медичного призначенняНаказ від 19.11.2003 р. № 26

Відповідно до Положення про Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 789

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Раду з питань реєстрації виробів медичного призначення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (додається).

2. Затвердити склад Ради з питань реєстрації виробів медичного призначення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (додається).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Державної служби Кричевську О.Я.

Голова Державної служби

М.Ф. Пасічник


?

Затверджено
наказом Державної служби лікарських засобів
і виробів медичного призначення
від 19.11.2003 p. № 26

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Положення розроблено у відповідності до Положення про Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 789, та чинного законодавства.

2. Рада з питань державної реєстрації виробів медичного призначення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Рада ) створюється для колегіального вирішення питань щодо реєстрації (перереєстрації) виробів медичного призначення шляхом проведення наукової, експертної, консультативної та іншої діяльності з метою захисту ринку України від недоброякісної продукції.

3. Рада надає рекомендації щодо реєстрації (перереєстрації) виробів медичного призначення в Україні, проведення клінічних випробувань, проведення додаткових експертиз виробів медичного призначення, призупинення або зупинки дії реєстраційного посвідчення та з інших питань у сфері обігу виробів медичного призначення, віднесених до компетенції Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення.

4. Рада при виконанні покладених на неї завдань керується принципами незалежності, неупередженості, конфіденційності та компетентності.

5. Головою Ради призначається Голова Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення, заступником — заступник Голови, вченим секретарем Комісії — головний спеціаліст сектору реєстрації виробів медичного призначення.

6. Голова Ради може тимчасово делегувати повноваження Голови заступнику.

7. Склад Ради затверджується наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення.

8. Кількісний склад членів Ради не регламентується. До роботи у складі Ради можуть бути залучені, за згодою, фахівці, які не працюють у закладах, підпорядкованих МОЗ, але за родом своєї діяльності мають відношення до обігу виробів медичного призначення в Україні.

9. Зміни та ротація членів Ради проводиться не частіше одного разу на рік. При вибутті із складу Ради протягом року окремих її членів проводиться позачергове затвердження її складу.

10. Участь у засіданні Ради не її членів здійснюється за усним або письмовим запрошенням Голови Ради.

11. Регламент роботи Ради затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. Довгострокові (річні) плани роботи не складаються. Порядок денний засідання формується по мірі необхідності вирішення питань, які відносяться до компетенції Ради, після чого затверджується головою Ради, за 7 днів до засідання, та розсилається членам Ради.

12. Засідання Ради не можуть організовуватись та проводитись без згоди Голови Ради, а при відсутності Голови і передачі його повноважень заступнику — заступника голови Комісії.

13. Зміни або доповнення переліку питань, що заздалегідь регламентовані Порядком денним роботи Ради, здійснюються членами Ради шляхом відкритого голосування на основні пропозиції будь-якого члена Ради або її керівництва.

14. Розгляд кожного питання на засіданні Ради повинен закінчуватися прийняттям відповідного рішення, яке оформлюється протоколом.

15. Рішення Ради вступає в силу тільки після його затвердження Головою Ради або заступником, що головував на засіданні.

16. Рада здійснює постійний контроль за виконанням власних рішень, узагальнює матеріали та розглядає їх на своїх засіданнях як окремі питання.

17. Поточний контроль за виконанням рішень Ради здійснює заступник голови Ради та її вчений секретар.

18. Персональну відповідальність за роботу Ради несе Голова Ради.


?

Затверджено
наказом Державної служби лікарських
засобів і виробів медичного призначення від 19.11.2003 p. № 26

СКЛАД
РАДИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пасічник Михайло Францович — Голова Ради, заступник Міністра — голова Державної служби ЛЗ і ВМП

Демченко? Інна Борисівна — Заступник Голови Ради, кандидат біологічних наук, заступник Голови правління ДАК «Укрмедпром»

Данчук Світлана Віталіївна — Завідуюча сектором реєстрації виробів медичного призначення Державної служби ЛЗ і ВМП

Кадкаленко Олена Михайлівна — Головний спеціаліст Державної служби ЛЗ і ВМП, вчений секретар Ради

Алешко Дмитро Васильович — Начальник юридичного Управління МОЗ України

Білоус Леонід Григорович — Радник Міністра охорони здоров’я України

Бахтєєва Тетяна Дмитрівна — Народний депутат України (за згодою)

Бігуняк Володимир Васильович? — Доктор медичних наук, професор, проректор Тернопільської медичної академії

Богомолець? Ольга Вадимівна? — Професор, доктор медичних наук, головний лікар клініки лазерної медицини

Варламов Валерій Андрійович — Кандидат технічних наук, директор департаменту медичної техніки Української федерації громадських організацій «Сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства»

Гайко Георгій Васильович — Головний ортопед-травматолог МОЗ України, професор, доктор медичних наук, член-кореспондент АМН України, директор Інституту травматології та ортопедії АМН України

Гур’єв Сергій Омелянович — Доктор медичних наук, професор, заступник Генерального директора Українського науково-практичного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

Девко Валерій Федорович — Генеральний директор Державного українського об’єднання «Політехмед»

Деєв Валерій Аркадійович — Головний лікар-лаборант МОЗ України, кандидат медичних наук, керівник лабораторії біохімії та мікробіології Інституту хірургії та трансплантології АМН України

Дикан Ірина Миколаївна? — Доктор медичних наук, професор, Головний рентгенолог МОЗ України

Заболотний Дмитро Ілліч? — ? Головний отоларинголог МОЗ України, професор, доктор медичних наук, член-кореспондент АМН України, директор Інституту отоларингології ім. проф. О. Коломійченка АМН України

Іпатов Анатолій Володимирович — Доктор медичних наук, директор Українського НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України

Лебедєв Євген Вікторович — Професор, доктор хімічних наук, член-кореспондент АН України, директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (за згодою)

Лутай Михайло Ілларіонович — Головний кардіолог МОЗ України, професор, доктор медичних наук, заступник директора Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України

Майко Віталій Іванович — Народний депутат України (за згодою)

Макомела Наталія Михайлівна? — ? Завідуюча відділенням Київської міської клінічної лікарні

Максименко Віталій Борисович? — Професор, доктор медичних наук, заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова

Марков Олександр Юхимович — Доктор медичних наук, Виконавчий директор комітету охорони здоров’я Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

Маслій Ярослав Олександрович? — Заслужений лікар України, начальник Управління охорони здоров’я Рівненської обласної держадміністрації

Медведєв Володимир Єгорович — Доктор медичних наук, професор, заступник директора Інституту онкології та радіології АМН України

Нечитайло Михайло Юхимович — Доктор медичних наук, професор, заступник директора Інституту хірургії та трансплантології АМН України

Опанасюк Юрій Володимирович — Головний стоматолог МОЗ України, кандидат медичних наук, науковий керівник ТОВ «Інститут прогресивних стоматологічних технологій»

Орел Валерій Емануїлович — Доктор біологічних наук, професор, завідуючий лабораторією Інституту онкології АМН України

Педаченко Євген Георгійович — Головний нейрохірург МОЗ України, професор, доктор медичних наук, член-кореспондент АМН України, заступник директора Інституту нейрохірургії АМН України

Петренко Василь Іванович — Професор, доктор медичних наук, завідуючий кафедрою фтизіатрії та пульмонології НМУ ім. О.О. Богомольця

Пєдан? Валентина Борисівна — Заступник начальника Управління надання медичної допомоги дітям та матерям МОЗ України

Піщиков Валерій Анатолійович — Кандидат медичних наук, начальник Управління радіаційного захисту та медичних проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України

Проценко Тетяна Віталіївна? — Професор, доктор медичних наук, професор кафедри дерматовенерології факультету удосконалення лікарів ДонМУ

Сердюк Андрій Михайлович — Професор, доктор медичних наук, член-кореспондент АМН України, директор Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України

Черинько Василій Андрійович — Академік Академії інженерних наук, Генеральний директор Асоціації «Укрмедприлад» (за згодою)

Чугрієв Анатолій Миколайович — Президент Асоціації служби крові України, головний лікар Житомирської обласної станції переливання крові, кандидат медичних наук

Ждан В’ячеслав Миколайович — Професор, доктор медичних наук, ректор Української медичної стоматологічної академії

Шпак Володимир Васильович? — Радник Генерального директора Державного українського об’єднання «Політехмед»

Яценко Валентин Порфирович — Декан міжуніверситетського медико-інженерного факультету (НТУУ «КПІ» та НМУ ім. О.О. Богомольця), доктор медичних наук, професор (за згодою)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті