Кваліфікований фармацевтичний працівник — це спеціаліст, який навчається протягом всього життя

ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» (далі — ГО «ВФП») продовжує інформувати представників фармацевтичної громади нашої країни зі своїми основними завданнями та напрямками діяльності зад­ля об’єднання фахівців, яким небайдуже майбутнє фармації в Україні. Чергова зустріч з фармацевтичною спільнотою відбулася 22 лютого 2016 р. в актовій залі Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна. У заході, який був присвячений науково-практичній конференції на тему «Роль фармацевтичного працівника в лікувальному процесі», взяли участь фахівці фармацевтичної освіти і науки, студенти-провізори, провізори-інтерни, працівники аптечних закладів різних форм власності та ін.

Відкриваючи конференцію, Світлана Бондар, директор Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, наголосила на важливості отримання якісної освіти для фармацевтичного працівника. За її словами, на сьогодні в умовах формування в Україні загальноєвропейського освітнього простору професія фармацевта вимагає від спеціаліста високого рівня професійної підготовки, досконалих знань теорії та фармацевтичної практики, опанування навичок, відповідних методів фармацевтичної діяльності. Значно підвищилися і вимоги до професійної компетентності кваліфікованих фахівців. В Україні впроваджена нова модель вищої фармацевтичної освіти, яка готує фахівців відповідної кваліфікації та рівня компетентності, що, в свою чергу, дозволяє виконувати свої професійні обов’язки на високому рівні.

Директор коледжу звернула увагу, що в основі діяльності ГО «ВФП» закладено одне з пріоритетних завдань — забезпечення якісної безперервної освіти фармацевтичного працівника. На її думку, в лікувальному процесі та відносинах між основними його складовими, а саме «лікар — фармацевт — пацієнт», рівень підготовки фахівця є надзвичайно важливим. Тому той факт, що ГО «ВФП» вирішено допомагати фармацевтичному працівнику в освітянському процесі, є наразі дуже важливим і необхідним.

Удосконалення навичок виконання професійних обов’язків фармацевтичного працівника відбувається через професійну практичну підготовку і реалізується в процесі навчання та виробничої практики. Сьогодні відповідно до закону про вищу освіту створюються нові програми для студентів, до розробки кваліфікаційних характеристик яких необхідно долучитися ГО «ВФП». Адже стандарти вищої фармацевтичної освіти мають розроблятися з урахуванням пропозицій фахових об’єднань та організацій. Навчальні заклади повинні готувати таких фахівців, яких потребує фармацевтичний сектор.

Удосконалення процесу навчання фармацевтичних кадрів пов’язане з вимогами надання фармацевтичної допомоги на достатньо високому рiвнi, незалежно вiд економічного розвитку регіону. Через існування певних труднощів в адаптації теоретичних знань до умов практики виникає потреба в таких методиках навчання, які зможуть забезпечити отримання необхідної інформації без відриву від роботи.

Однією з таких ефективних методик, на думку директора, є дистанційне навчання. Воно розкриває можливості для вдосконалення системи навчання, безперервного підвищення кваліфікації без відриву від роботи. Можливості дистанційного навчання (відеоконференції, методичні рекомендації та наукові матеріали через електронну пошту тощо) розраховані на різний темп опанування знань, а найголовніше — в зручний для фармацевтичного працівника час.

Застосування дистанційного навчання дає змогу студентові старших курсів влаштуватися на роботу в аптеку, де він отримає практичний досвід, знач­но кращий, ніж під час проходження виробничих та переддипломних практик. Це гарантує, що випускник отримає достатньо широкий i вiдповiдний практичний досвід, необхідний йому на початку здiйснення професiйної дiяльностi.

С. Бондар підкреслила, що незалежне професійне тестування із залученням дистанційного онлайн-формату зможе значно підвищити рівень професійної підготовки. Якісний та незалежний контроль та оцінювання набутих професійних знань та практичних навичок спеціаліста, а пізніше його самостійне і постійне професійне вдосконалення — це те, без чого неможливе існування професії.

За словами доповідача, на жаль, нормативно-правова база застосування дистанційного навчання не врегульована і є нерівноцінною з очною, заочною та екстернатною формами навчання. С. Бондар висловила надію, що ГО «ВФП», яка об’єднала фармацевтичну спільноту в одну професійну організацію, зможе долучитися до вирішення цього питання.

Крім того, саме представники ГО «ВФП» повинні входити до складу державних атестаційних комісій з випуску молодих фахівців, атестації провізорів і фармацевтів завдяки розумінню важливості надання якісної фармацевтичної допомоги, дотримання фармацевтичними фахівцями норм професійної етики, удосконалення якості навчання та безперервного підвищення кваліфікації. Доцільно долучитися і до розробки навчальних програм для пiдготовки студентiв, які зможуть надавати кваліфіковану фармацевтичну допомогу пацієнту, а також у системі після­дипломної освіти.

Співпраця між ГО «ВФП» та вищими навчальними закладами з метою підготовки кваліфікованих фахівців, покращання фармацевтичного обслуговування в аптеках допоможе викорінити хибне і принизливе порівняння аптекаря з продавцем, який торгує ліками, а не надає фармацевтичну допомогу пацієнту.

Завершуючи виступ, С. Бондар зазначила, що навчальний заклад підтримує створення потужних регіональних філій громадської організації, що дасть змогу на місцях прицільно вирішувати нагальні проблеми фармацевтичної галузі, обмінюватися досвідом, створювати сприятливі умови для ведення аптечної діяльності, захищати соціальні та інші інтереси фармацевтів та пацієнтів. «Маю надію, що фармацевтична громадськість візьме активну участь у діяльності цієї організації, яка сприяє консолідації фармацевтичних працівників, об’єднаних задля однієї мети — збереження здоров’я нації», — підсумувала директор.

У свою чергу, Олег Клімов, голова правління ГО «ВФП», виступив із доповіддю на тему «ГО «ВФП» — оберіг фармацевтів України». Він зазначив, що 17 грудня 2014 р. на установчих зборах засновників було сформовано громадську професійну організацію, членами якої мають право на добровільних засадах стати громадяни України, які отримали фармацевтичну освіту або навчаються у вищих фармацевтичних навчальних закладах за відповідним фахом незалежно від місця роботи та форми власності закладу.

Доповідач підкреслив, що ГО «ВФП» не лобіює інтереси бізнесу, її цільова аудиторія — виключно фармацевтичні спеціалісти та пацієнти. Головною метою організації є представництво та захист інтересів як фармацевтичного працівника, так і пацієнта від надання неякісної фармацевтичної послуги. За умови розвитку потужних професійних філій в регіонах, налагодження тісних професійних стосунків з освітніми закладами, які займаються фаховою підготовкою фармацевтичних кадрів, стане можливою поява системи довіри між владою, лікарем та фармацевтом.

О. Клімов зауважив, що засновниками ГО «ВФП» стали особи з вищою фармацевтичною освітою, багаторічним досвідом роботи у сфері науки, освіти, практичної фармації (працівники аптечних закладів різних форм власності) та ін.

Основними пріоритетними напрямками діяльності ГО «ВФП» стали:

 • побудова соціально-етичних норм поведінки всіх учасників фармацевтичного ринку;
 • співпраця з представниками освіти задля створення системи безперервного дистанційного навчання провізорів і фармацевтів з метою надання якісних та професійних фармацевтичних послуг, відродження системи наставництва в аптечних закладах, що надасть змогу реалізувати вимогу світового рівня — навчання протягом всього життя;
 • залучення представників професійних громадських організацій до участі в роботі державних комісій з атестації випускників вищих навчальних закладів I–IV рівня акредитації до розробки навчальних програм у системі післядипломної освіти та кваліфікаційних стандартів для фармацевтичного працівника;
 • закріплення на законодавчому рівні права фармацевтичної спільноти вирішувати питання стосовно організації фармацевтичної діяльності, персональної відповідальності фармацевтичного працівника перед пацієнтом та суспільством;
 • підняття на належний суспільний та державний рівень ролі фармацевтичного працівника як працівника професії публічної довіри.

Стратегічним завданням діяльності ГО «ВФП», що розраховане на певний часовий період, є запровадження стандартів Належної аптечної практики (Good Pharmacy Practice — GPP), першочерговий принцип якої — виконання головного завдання фармацевта — турботи про добробут пацієнта. Оскільки ГО «ВФП» минулого року стала єдиною українською громадською організацією в якості організаційного члена Міжнародної фармацевтичної федерації (International Pharmaceutical Federation — FIP), організація отримала право бути голосом міжнародної фармацевтичної спільноти в Україні.

Отже, слід зазначити, що FIP акцентує увагу на важливості визначення ролі фармацевта в суспільстві та системі охорони здоров’я, а також сфери його відповідальності перед впровадженням стандартів GPP.

Реалізація такого завдання передбачає в першу чергу затвердження на законодавчому рівні:

 • визначення того, хто має право займатися фармацевтичною практикою;
 • визначення сфери фармацевтичної діяльності;
 • забезпечення участі фармацевтичного фахівця на всіх етапах забезпечення лікарськими засобами, контролю їх якості та реалізації до пацієнта задля покращання здоров’я населення.

За словами О. Клімова, фармацевтичний спеціаліст має усвідомити, що він є безпосереднім учасником лікувального процесу та важливою ланкою в системі охорони здоров’я. Крім того, він підкреслив, що фармацевтичний працівник не є власністю хазяїна аптечного закладу, в якому він працює, і не має бути «кріпаком» без права голосу або без права вибору. На жаль, фармацевта наразі сприймають як продавця ліків, цінність якого вимірюється лише розміром чека, а не рівнем професійних знань та навичок. Таке явище несе значну загрозу в Україні — зростання неконтрольованого самолікування, що призводить до повного нівелювання ролі фармацевтичного працівника в лікувальному процесі пацієнта.

Завершуючи виступ, О. Клімов зазначив, що за умови прийняття законопроекту «Про фармацевтичне самоврядування» значно поліпшаться взаємовідносини між усіма учасниками фармацевтичного сектору, що допоможе об’єднати та сформувати довірливі стосунки між владою, бізнесом, лікарем, фармацевтичним працівником та пацієнтом.

Ольга Семенячко, завідувач медико-фармацевтичного відділення Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, виступила з доповіддю на тему «Філія ГО «ВФП» як осередок консолідації учасників регіонального фармацевтичного ринку». Вона зазначила, що Кіровоградщина, як і інші регіони України, приєдналася до створення виключно професійної громадської організації та створила відокремлений підрозділ, а саме філію ГО «ВФП» у Кіровоградській обл.

Створення такої філії на Кіровоградщині, за словами О. Семенячко, надає можливість кіровоградській фармацевтичній спільноті долучитися до місцевого самоврядування у фармацевтичній сфері, зокрема, у здійсненні аптечної діяльності, підвищити захист працівників галузі — фармацевтів та провізорів. Також це дозволить об’єднати фармацевтичних спеціалістів області, брати активну участь у вдосконаленні вітчизняного фармацевтичного сектору та імплементувати сучасні світові стандарти надання фармацевтичної допомоги, які будуть запорукою зміни свідомості у фармацевтичній спільноті. Наприклад, забезпечити встановлення добросовісної конкуренції між учасниками фармацевтичного ринку, захист репутації фармацевтичного працівника тощо.

Крім того, впровадження фармацевтичного самоврядування позитивно позначиться на вдосконаленні нормативних документів, які регулюють фармацевтичну діяльність.

Основною метою обласної філії є об’єднання зусиль професійної громади для покращання умов праці фармацевтичного працівника незалежно від його місця роботи та захист інте­ресів пацієнта від надання неякісної фармацевтичної послуги.

Основними завданнями обласної філії є:

 • внесення пропозицій до регуляторних та законодавчих нормативних актів;
 • внесення пропозицій з питань професійно-посадових стандартів, ліцензування фармацевтичної діяльності;
 • допомога членам організації щодо питань удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації;
 • збалансування попиту і пропозиції стосовно фармацевтичних працівників.

Практика об’єднання працівників на підставі професійної ознаки характерна для багатьох розвинених західних країн. На жаль, сьогодні в Україні існує низка проблем на фармацевтичному ринку, зокрема, хаос із відкриттям нових аптек, перетворення аптечних закладів на магазини тощо. Натомість в країнах Європи аптека — це в першу чергу заклад охорони здоров’я, який виступає важливим учасником лікувального процесу.

На думку О. Семенячко, вирішити питання стосовно стихійного відкриття аптек можна було б, скориставшись досвідом Польщі, де дозвіл на відкриття нової аптеки неможливо отримати без погодження з громадською організа­цією аптекарів. Вона ж проводить акредитацію аптечних закладів й атестацію персоналу.

Об’єднання провізорів і фармацевтів України у професійну громадську організацію дозволить відстоювати професійні інтереси працівника як партнера в системі охорони здоров’я.

Членство в ГО «ВФП» надасть можливість включення фахівця до єдиного реєстру фармацевтів і провізорів України, що має важливе значення в контексті ринку праці. Не секрет, що сьогодні для української аптечної роздрібної мережі характерна висока плинність кадрів. Єдиний реєстр надасть реальну та достовірну інформацію про професійний рівень фармацевтичних кадрів.

Такий інструмент дозволить налагодити комунікацію організації безпосередньо з провізорами та фармацевтами. У рамках даної взаємодії буде забезпечуватися не тільки інформування членів про діяльність організації, але й отримання зворотного зв’язку. Наприклад, аптечні працівники зможуть дистанційно отримувати навчальні програми за тими напрямками, які необхідні їм під час роботи. Отже, працівники аптек, які стають членами громадської організації й долучаються до єдиного реєстру, матимуть можливість своєчасно отримувати методологічну та технічну допомогу у підтримці їх кваліфікаційного рівня з урахуванням потреб сучасності.

Крім того, об’єднання професійної спільноти допоможе відродити повагу та значимість професії фармацевтичного працівника. Настав час повернути статус фармацевтичного працівника, визначити його роль в лікувальному процесі та, відповідно, підвищити якість надання фармацевтичної допомоги.

Важливо пояснити суспільству, що ліки — не товар, а аптекарі — не продавці. Дотримання етичних норм професійної діяльності має змінити поняття про аптеку, яка стала закладом торгівлі, і повернути їй статус закладу охорони здоров’я, який не тільки відпускає лікарські засоби, але й надає якісну фармацевтичну допомогу.

Використовуючи досвід європейських країн, логічним було б адаптувати вітчизняне законодавство у сфері фармацевтичної діяльності до європейських норм. При цьому професійному товариству необхідно розуміти, що тільки шляхом консолідації зусиль вдасться створити потужну організацію, яка буде значущою в житті української фармації.

Доповідач підкреслила, що активна громадянська позиція та згуртованість всієї фармацевтичної спільноти Кіровоградщини дозволить регіональному осередку стати запорукою розвитку фармацевтичного самоврядування в області і надасть можливість профільній громаді впливати на організацію фармацевтичної діяльності на місцях.

Насамкінець О. Семенячко висловила сподівання стосовно прийняття законопроекту «Про фармацевтичне самоврядування» і запровадження найближчим часом європейських норм діяльності фармацевтичного сектору і в Україні, тоді професія фармацевтичного працівника поверне свою суспільну значимість.

Остап Панькевич, керівник студентського департаменту ГО «ВФП», виступив з доповіддю на тему «Студенти та молоді спеціалісти в контексті становлення та розвитку фармацевтичного самоврядування в Україні».

Доповідач зазначив, що аналіз останніх досліджень та публікацій спільно зі вченими Львівського та Одеського національних медичних університетів свідчить про негативні тенденції в розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я і про необхідність формування фармацевтичного самоврядування в Україні.

Оскільки окремий фармацевт чи провізор мають обмежену можливість впливати на державну політику в фармацевтичному секторі, відстоювати власні права та інтереси, важливим є об’єднання зусиль фармацевтичних працівників, зайнятих в освітньому процесі, науці, виробництві, дистрибуції та роздрібній реалізації лікарських засобів задля спільної реалізації прав та свобод. Консолідація фармацевтичної спільноти повинна відбуватися на платформі єдиної самоврядної професійної організації.

За даними реєстру громадських об’єднань, в Україні зареєстровано понад 55 громадських об’єднань фармацевтичного напрямку, але, на жаль, здебільшого вони вичерпали свій ресурс, є бездіяльними або ж їх активність має відверто лобістський характер.

Відмінністю ГО «ВФП» є відстоювання інтересів рядових спеціалістів та пацієнтів, а не корпоративного інтересу компаній, які часто прагнуть монополізувати вітчизняний ринок надання фармацевтичних послуг.

О. Панькевич підкреслив, що членство у ГО «ВФП» можливе лише за наявності фармацевтичної освіти, в першу чергу тому, що вона є невід’ємним фактором формування професійної свідомості. Крім цього, цей критерій забезпечує діяльність організації на високому фаховому рівні.

На сьогодні ГО «ВФП» — єдина громадська організація в Україні, яка долучилася до Міжнародної фармацевтичної федерації у статусі постійного організаційного члена, що свідчить про неабиякий статус довіри з боку світової фармацевтичної спільноти. Основним завданням Міжнародної фармацевтичної федерації, яка була заснована у далекому 1912 р., є представлення інтересів фармації та фармацевтичної науки в усьому світі. Сьогодні Міжнародна фармацевтична федерація об’єднує 3 млн фармацевтів з понад 80 країн світу.

Доповідач звернув увагу, що у 2001 р. в структурі Міжнародної фармацевтичної федерації було утворено відокремлений підрозділ — Група молодих фармацевтів, яка є найбільшою міжнародною спільнотою такого типу. Характерною особливість цього підрозділу є умова — вік має становити менше 35 років. Слід зазначити, що кожного року в рамках Всесвітнього конгресу фармацевтів та фармацевтичних наук проводиться освітній симпозіум Групи молодих фармацевтів.

Серед мотиваційних чинників інтеграції до Групи молодих фармацевтів слід виокремити:

 • можливість обміну професійною інформа­цією, налагодження контактів з фармацевтами з усього світу як за допомогою спеціалізованого електронного форуму, соціальних сторінок в інтернеті, так і за безпосередньої участі в заходах Групи молодих фармацевтів за кордоном;
 • гранти для професійних інновацій, спрямовані на підтримку молодих фармацевтів з обмеженими ресурсами. У 2015 р. розмір грантової допомоги становив 1 тис. євро, окрім цього, одержувач гранту може бути додатково нагороджений запрошенням на Всесвітній конгрес фармацевтів з подальшою компенсацією витрат на трансфер та проживання.

Важливо відмітити, що у 2015 р. підписано Меморандум про співпрацю ГО «ВФП» з польською Ізбою аптекарською — самоврядною організацією фармацевтів Республіки Польща. Перспективними напрямками такої співпраці є обмін досвідом, можливість на власні очі побачити, як функціонують аптечні заклади в Польщі.

Закінчив свою доповідь О. Панькевич словами американського кінорежисера та драматурга Гарсона Кейніна: «Аматор живе надіями, професіонал — працює!».

Алла Крамаренко, керівник ФОП «Крамаренко А.М.», розповіла про роль фармацевтичного самоврядування в процесі децентралізації влади. Вона зазначила, що наразі постала необхідність консолідації та об’єднання фармацевтичної спільноти для вирішення проблемних питань галузі. Адже більшість українських громадських організацій або асоціацій діють розрізнено або не виконують своїх функцій у повному обсязі. Зі створенням ГО «ВФП», на думку А. Крамаренко, вдасться долучити до роботи над вдосконалення ключових проблемних питань фармацевтичного сектору основних учасників, а саме представників практичної фармації, освіти і науки.

Зокрема, актуальним питанням, яке потребує вирішення, є відкриття надмірної кількості аптек. Варіантом його вирішення може стати запровадження місцевого самоврядування, що допоможе передати функції ліцензування роздрібної та оптової реалізації лікарських засобів від центрального органу влади до регіональних підрозділів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Так, наприклад, в Польщі неможливо отримати дозвіл на відкриття нової аптеки без погодження з місцевим осередком громадської професійної самоврядної організації. Вона ж проводить акредитацію аптечних закладів та атестацію персоналу аптеки. Таку практику, на думку доповідача, необхідно запровадити і в Україні. Крім того, виключно за підтримки місцевих органів влади можна сподіватися на ефективну роботу і позитивне вирішення будь-яких проблемних питань фармацевтичної діяльності.

Доповідач підтримала рішення ГО «ВФП» стосовно залучення до її роботи молодих фахівців. Так, активна діяльність у професійній організації ще зі студентської лави надасть можливість майбутньому фармацевту або провізору успішно інтегруватися у світову фармацевтичну спільноту, завдяки наявності членства ГО «ВФП» у лаві FIP. Участь в таких міжнародних об’єднаннях допоможе запровадити світові стандарти здійснення фармацевтичної діяльності.

За словами А. Крамаренко, фармація як професія потребує постійного самовдосконалення та відродження системи наставництва в аптечних закладах, що допоможе ліквідувати низку проблем в процесі підготовки кваліфікованого фахівця та реалізувати один зі світових стандартів — навчання медичного/фармацевтичного спеціаліста протягом всього життя. Крім того, необхідно впровадити в Україні таку норму, як фармацевтична чесність, що матиме значний вплив на якість фармацевтичної допомоги.

Такий факт, як отримання організаційного членства від Міжнародної фармацевтичної федерації, безапеляційно і живо вселяє надію, що всі ми наразі стали свідками народження громадської організації європейського рівня, яка зможе об’єднати фармацевтичну спільноту країни і допоможе в розбудові України як сильної європейської держави.

Стосовно законопроекту «Про фармацевтичне самоврядування» доповідач зазначила, що його відповідність європейським нормам фармацевтичного самоврядування підкреслює проходження публічного обговорення та отримання експертної оцінки в особі генерального секретаря Міжнародної фармацевтичної федерації. Отже, бачення першочергової місії самоврядної професійної організації повністю співпадає зі світовими нормами, а саме, забезпечення захисту і безпеки пацієнта через надання якісної фармацевтичної допомоги. Україна має обов’язково скористатися унікальною можливістю й адаптувати законодавчу базу до європейських стандартів фармацевтичної діяльності.

Завершуючи доповідь, А. Крамаренко підкреслила, що ГО «ВФП» не лише заявила про себе, а й робить благородну справу — активно впроваджує думки та надії фармацевтичного працівника в життя!

До дискусії виступів учасників конференції долучилися Людмила Горюнова, керівник філії ГО «ВФП» в Київській обл., Ольга Хмельницька, член правління ГО «ВФП», Ганна Бігдан, заступник голови ГО «ВФП», та представники аптечних закладів Кіровоградської обл. Слід зазначити, що загалом учасники заходу схвалили основ­ні напрямки діяльності ГО «ВФП», підтримали необхідність існування професійної самоврядної фармацевтичної організації з регіональними осередками, а також запровадження професійного фармацевтичного самоврядування в Україні.

Після проведення конференції відбулося засідання членів правління ГО «ВФП», на якому розглядали поточні питання. Зокрема, затвердження документів щодо створення регіональних структурних підрозділів — філій ГО «ВФП», звіти та плани роботи філій організації в поточному році, участь ГО «ВФП» в щорічному засіданні організаційних членів FIP, розгляд нормативно-правових документів, які потребують змін або удосконалень, та інші поточні питання.

Підбиваючи підсумок, можна з певністю говорити про те, що представники фармацевтичної спільноти Кіровоградщини підтримали необхідність запровадження сучасних європейських стандартів надання фармацевтичної допомоги в Україні за допомогою запровадження фармацевтичного самоврядування. Учасники заходу повністю підтримали активну діяльність ГО «ВФП» та побажали їй успіхів у вирішенні поставлених завдань. Отже, об’єднання зусиль професійної громади допоможе забезпечити процес безперервної освіти фармацевтичних працівників задля захисту законних соціальних, економічних та інших інтересів, прав та свобод як фахівців, так і споживачів фармацевтичної продукції та послуг — пацієнтів, а найголовніше — розвиток професійного самоврядування в Україні.

Редакція «Щотижневика АПТЕКА» й надалі інформуватиме читачів про активну діяльність ГО «ВФП».

Євгенія Бочерикова,
фото автора
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас: