Постанова КМУ від 06.04.2016 р. № 282

12 Квітня 2016 4:54 Поділитися

Документ набув чинності 22.04.2016 р.

у зв’язку із опублікуванням в газеті

«Офіційний вісник України»

від 22.04.2016 р., № 30

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 06.04.2016 р. № 282
Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, що додаються.

2. Пункт 19 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1212; 2011 р., № 52, ст. 2070; 2012 р., № 65, ст. 2661; 2013 р., № 73, ст. 2688), виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести протягом трьох місяців власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 квітня 2016 р. № 282

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку

Загальна частина

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789) (далі — перелік), розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку (далі — діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), а також вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — ліцензія).

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, зареєстрованих в установленому законодавством порядку як юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування та фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, що провадять діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

У разі коли ліцензіат провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ці Ліцензійні умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що встановлює вимоги до провадження цієї частини виду господарської діяльності.

Дія цих Ліцензійних умов не поширюється на особу, уповноважену на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що здійснює закупівлі лікарських засобів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, щодо лікарських засобів, внесених до такого переліку. У разі відсутності ліцензії у особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, забезпечення дотримання вимог законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори щодо лікарських засобів, що закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та вимог статті 8 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» здійснюється шляхом залучення особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, суб’єктів господарювання, які мають ліцензію, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

3. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії — їм відповідати.

4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про охоронну діяльність», «Про насіння і садивний матеріал».

5. Здобувач ліцензії для її отримання подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон), органу ліцензування заяву про отримання ліцензії згідно з додатком 1.

6. До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи:

1) копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

2) довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за формою, встановленою МОЗ);

3) довідка МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України;

4) дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам;

5) копія документа, що підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку;

6) відомості про:

стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня;

наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (додаток 3).

Сторінки відомостей нумеруються, засвідчуються підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

6) відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 3). Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів);

8) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2), у двох примірниках.

Органу ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії інші документи.

61. Здобувач ліцензії для її отримання в умовах воєнного стану подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії в електронній формі згідно з додатком 1. До заяви про отримання ліцензії додаються документи, визначені підпунктами 1, 2, 5 і 6 пункту 6 цих Ліцензійних умов.

Установити, що на період воєнного стану документи, визначені підпунктом 2, абзацами третім і четвертим підпункту 6 пункту 6 цих Ліцензійних умов, подаються у разі їх наявності.

Дія цього пункту поширюється на здобувачів ліцензії, місце провадження діяльності яких перебуває на територіях, які включені Мінреінтеграції до підрозділів 1 і 2 розділу I переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції.

Організаційні вимоги

7. Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів провадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії на відповідний вид діяльності за умови наявності виконання кадрових, організаційних, технологічних, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.

8. Підстави відмови у видачі ліцензії передбачені частиною другою статті 9 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та частиною третьою статті 13 Закону.

9. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець (фізична особа — підприємець, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики) зобов’язаний протягом одного місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою згідно з додатком 8 та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Така ліцензія підлягає переоформленню на ім’я спадкоємця за умови відповідності спадкоємця вимогам цих Ліцензійних умов.

У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії у зв’язку з приватизацією єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства суб’єкт господарювання, який приватизував такий комплекс, подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії за формою згідно з додатком 8 та відомості, визначені підпунктом 6 пункту 6 цих Ліцензійних умов.

9. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії (зміна найменування юридичної особи, якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи, або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця) ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

10. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності на певну частину він подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження ним цього виду господарської діяльності, в якій зазначає таку частину виду господарської діяльності, до якої він звузив провадження цього виду господарської діяльності (додаток 5).

11. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, який провадиться ним частково, додатковою частиною він подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської діяльності, в якій зазначає вид господарської діяльності, до якого він має намір розширити свою діяльність (повністю або частково, доповнений додатковою частиною), відповідно до переліку видів господарської діяльності, визначеного пунктом 22 частини першої статті 7 Закону, разом з документами згідно з пунктом 6 цих Ліцензійних умов (додаток 4).

12. Ліцензіат повинен протягом строку дії ліцензії забезпечувати зберігання документів, копії яких подавалися органові ліцензування, та документів (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомити органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, і подати протягом одного місяця з дня настання таких змін до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій (нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення) або електронній формі.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та подати протягом одного місяця з дня настання таких змін до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі.

14. Ліцензіат провадить господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів виключно в межах місць провадження господарської діяльності, які зазначені у відомостях про них та відомості про які внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

15. У разі створення нового місця, в межах якого планується провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ліцензіат повинен письмово поінформувати орган ліцензування та надати документи, передбачені підпунктами 1—8 пункту 6 цих Ліцензійних умов.

Інформація про зміну місця провадження ліцензіатом господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, якщо місце провадження господарської діяльності згідно з поданими документами не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов, про що орган ліцензування письмово повідомляє ліцензіату.

16. Ліцензіати за формами, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477), зобов’язані подавати до органу ліцензування:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, — звіт про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що відповідно виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України;

до 31 січня року, що настає за звітним періодом, — звіт щодо кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року;

до 1 грудня поточного року — звіт про результати господарської діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин виду маку снотворного та рослин роду коноплі для виробництва насіння.

до 31 березня року, що настає за звітним, — звіт про діяльність із зазначенням відповідно кількості вирощених і перероблених рослин, включених до переліку, кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року.

17. У разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та відновлення провадження виду господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів загалом або за певним місцем провадження діяльності ліцензіат повинен повідомити органу ліцензування в день припинення та в день відновлення діяльності (днем повідомлення є дата відправлення листів до органу ліцензування).

18. Ліцензіат забезпечує присутність керівника, його заступника або призначає уповноважену ним особу, яка має право представляти ліцензіата, під час проведення перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

19. Особи керівного складу, на яких покладені обов’язки щодо здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, матеріально відповідальні особи та особи, які за посадовими обов’язками отримають доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначаються наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

19. Матеріально відповідальні особи та особи, які за посадовими обов’язками отримають доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначаються наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

20. Доступ у приміщення, в яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, мають право лише особи, які безпосередньо допущені до роботи, пов’язаної з обігом цих засобів і речовин.

Об’єкти і приміщення, призначені для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порядок доступу i перебування в них визначаються наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичної особи — підприємця.

Порядок доступу i перебування в цих приміщеннях та перелік посадових осіб, які мають право виконувати таку роботу, повинен бути визначений наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичної особи — підприємця.

21. Працівники ліцензіата, які мають відповідно до наказу керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичної особи — підприємця доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні мати довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та довідку МВС про відсутність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчиненого за межами України.

22. Ліцензіат повинен вести облік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають на належних йому або орендованих ним об’єктах, здійснюючи реєстрацію всіх операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у спеціальних журналах (книгах) за формами, встановленими Кабінетом Міністрів України та МОЗ.

23. Журнали (книги) повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичної особи — підприємця та печаткою ліцензіата (за наявності). Ведення журналів (книг) покладається на відповідальних осіб, призначених наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичної особи — підприємця.

24. Керівник юридичної особи (уповноважена особа) або фізична особа — підприємець зобов’язані щокварталу проводити інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей.

25. Керівником юридичної особи (уповноваженою особою) або фізичною особою — підприємцем затверджуються посадові інструкції для працівників, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких викладені основні функції, завдання та обов’язки, права, відповідальність, кваліфікаційні вимоги та вимоги до освіти.

26. Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

27. Для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або продукції, що їх містить, повинно забезпечуватися ведення предметно-кількісного обліку на всіх етапах виробництва.

28. У разі спільного використання приміщень двома закладами охорони здоров’я зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинно здійснюватися в окремих сейфах (шафах). Спільне використання приміщень підтверджується відповідними договорами.

29. Ліцензіатам заборонено:

передавати у будь-який спосіб право володіння, користування або розпорядження наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами суб’єкту господарювання, який не має ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, або якщо в ліцензії не зазначено відповідний вид діяльності з обігу відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

зосереджувати в своєму розпорядженні кількість прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, що перевищує власні виробничі потреби;

допускати до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб, які відповідно до посадових обов’язків не мають такого права та (або) на яких письмовим наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичною особою — підприємцем не покладено обов’язок виконувати роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.

291. У разі зупинення дії ліцензії повністю або частково (на види господарської діяльності з використання, зберігання) керівник юридичної особи (уповноважена особа), фізична особа — підприємець зобов’язані провести інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей. Копію зазначеного балансу ліцензіат надсилає до Держлікслужби протягом двох робочих днів з дня завершення інвентаризації.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори до відновлення дії ліцензії повністю або частково (на види господарської діяльності з використання, зберігання) зберігаються у замкнутих сейфах (металевих шафах) або складських приміщеннях, що відповідають вимогам, встановленим цими Ліцензійними умовами.

У разі коли за місцем провадження господарської діяльності, яке зазначене у рішенні про зупинення дії ліцензії, неможливо забезпечити дотримання умов для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ліцензіат зобов’язаний передати їх на зберігання ліцензіату, що підтвердив відповідність вимогам цих Ліцензійних умов, або повернути постачальнику (виробнику), або вжити заходів до їх знищення.

Після подання ліцензіатом заяви та відомостей про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково, у разі зупинення дії ліцензії на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності) — інформації про сплату штрафу, дія ліцензії відновлюється повністю або частково.

Заява про зупинення дії ліцензії оформлюється згідно з додатком 6.

Заява про відновлення дії ліцензії оформлюється згідно з додатком 7.

Кадрові вимоги

30. Ліцензіат повинен мати кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи.

31. До переліку працівників, які відповідно до наказу керівника юридичної особи (уповноваженої особи), фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, за своїми службовими обов’язками отримують доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні входити спеціалісти, що мають професійну підготовку, яка відповідає діяльності, що ліцензується:

1) культивування рослин, включених до таблиці I переліку, — свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність працівників юридичної особи;

2) виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби, — особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам;

3) виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби, — особи, що мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальностями «Фармація, промислова фармація», «Хімічні технології та інженерія», «Біотехнології та біоінженерія», «Біомедична інженерія», «Хімія», «Біологія», та особи, які мають відповідну фахову передвищу освіту за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра;

3) виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби, — особи, що мають диплом навчальних закладів III—IV рівня акредитації та сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора-спеціаліста або атестовані за цією спеціальністю з присвоєнням (підтвердженням) кваліфікаційної категорії та мають стаж роботи за спеціальністю «Фармація»;

4) виробництво, виготовлення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку, — персонал ліцензіата повинен налічувати не менше 25 відсотків працівників, які мають перший рівень (бакалавр), другий рівень (магістр) вищої освіти за основними напрямами діяльності ліцензіата відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених у технологічних регламентах виробника до розроблення, виробництва, виготовлення прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку;

5) використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку:

у лікувально-профілактичних закладах — особи, які мають відповідну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями «Медицина», «Медсестринство», що підтверджується документом про освіту державного зразка;

під час виробництва, виготовлення лікарських засобів — особи, що мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальностями «Фармація, промислова фармація», «Хімічні технології та інженерія», «Біотехнології та біоінженерія», «Біомедична інженерія», «Хімія», «Біологія», та особи, які мають відповідну фахову передвищу освіту за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра;

під час виробництва, виготовлення лікарських засобів — особи, що мають диплом навчальних закладів III—IV рівня акредитації та сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора-спеціаліста або атестовані за цією спеціальністю з присвоєнням (підтвердженням) кваліфікаційної категорії та мають стаж роботи за спеціальністю «Фармація»;

у закладах ветеринарної медицини — особи, які мають відповідну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Ветеринарна медицина», що підтверджується документом про освіту державного зразка;

6) реалізація (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зареєстрованих як лікарські засоби, — провізори-спеціалісти та фармацевти;

7) використання, зберігання, реалізація (відпуск) прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку (крім лікарських засобів), — персонал ліцензіата повинен налічувати не менше 25 відсотків працівників, які мають перший рівень (бакалавр), другий рівень (магістр) вищої освіти за основними напрямами діяльності ліцензіата. Персонал ліцензіата повинен відповідати вимогам кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідно до законодавства.

Вимоги щодо провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку

32. Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку, може провадитися тільки в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.

33. Культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку, дозволяється лише з використанням кондиційного і репродуктивного насіння (насіннєвого матеріалу) маку снотворного та рослин роду конопель, внесених до Реєстру сортів рослин України, відповідно не нижче першої (мак снотворний), першої та другої репродукції (конопель), придбаних ліцензіатами шляхом укладення відповідного договору із суб’єктами насінництва та розсадництва, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

34. Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищує 0,15 відсотка, а рослин роду коноплі для промислових цілей допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,08 відсотка.

35. Списання висіяного насіння рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку, проводиться згідно з науково обґрунтованими нормами висіву, встановленими автором (власником) сорту, та обсягами посівних площ.

Ліцензіат письмово повідомляє органу ліцензування (не пізніше 10 робочих днів з моменту посіву) про фактичні місця посіву, обсяг посівних площ, сорт із зазначенням джерела придбання насіннєвого матеріалу.

36. Охорона виставляється на об’єкти, які використовуються для культивування рослин маку снотворного, з моменту формування коробочок маку не менше ніж у 50 відсотків рослин, які розміщені на площі об’єкта.

37. На насіннєвих посівах рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку, ліцензіатом у присутності представника органу ліцензування здійснюється відбір зразків для проведення перевірки в спеціалізованих установах, які мають право на дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

у фазі повної зрілості перед збором урожаю рослин виду мак снотворний — для визначення вмісту морфіну у висушеній соломі;

у фазі цвітіння не менше ніж 50 відсотків рослин роду коноплі — для визначення вмісту тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі.

Про результати досліджень ліцензіат протягом 10 робочих днів повідомляє органу ліцензування.

38. У разі перевищення на насіннєвих посівах у рослинах, включених до таблиці I переліку, гранично допустимого вмісту морфіну для рослин виду мак снотворний або тетрагідроканнабінолу для рослин роду коноплі, визначеного Кабінетом Міністрів України, ліцензіат повинен провести вибракування таких посівів рослин з насінницьких (насіннєвого матеріалу) та перевести їх в промислові (такі, що в подальшому переробляються і не використовуються як насіння), про що оформляється акт та повідомляється органу ліцензування.

39. У разі перевищення в рослинах роду коноплі вмісту тетрагідроканнабінолу понад 0,08 відсотка, ліцензіат протягом 10 робочих днів зобов’язаний забезпечити охорону посівів, місць зберігання та переробки таких рослин, для чого заключає договір із суб’єктом охоронної діяльності.

40. У разі використання для посівів рослин, включених до таблиці I переліку, насіння у суб’єктів насінництва та розсадництва, не занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, ліцензіат зобов’язаний за власний рахунок знищити такі посіви шляхом переорювання скошених та подрібнених рослин у присутності комісії, до складу якої входять керівник юридичної особи (уповноважена особа), представники органу ліцензування, про що складається відповідний акт за формою, встановленою МОЗ.

Вимоги щодо провадження господарської діяльності з виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби

41. Підставою для видачі ліцензії на виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зареєстрованих як лікарські засоби, є наявність кваліфікованого персоналу, певної матеріально-технічної бази, яка відповідає технологічним вимогам згідно з цими Ліцензійними умовами.

42. Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби, здійснюється відповідно до правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених МОЗ.

43. Промислове виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин здійснюється за наявності затверджених ліцензіатом документів: досьє на виробничу дільницю, виробничу рецептуру із відповідними технологічними та іншими інструкціями, затвердженими виробником, з додержанням вимог Державної фармакопеї України та/або інших нормативно-технічних документів, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і строків зберігання та методів контролю якості лікарського засобу з урахуванням вимог, визначених МОЗ.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що зареєстровані як лікарські засоби, або продукцію, що їх містить, слід зберігати відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог.

Журнали (книги) обліку повинні відображати інформацію, за якою в будь-який час можна встановити рух наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та виконавця.

Вимоги щодо провадження господарської діяльності з виробництва прекурсорів, включених до таблиці IV переліку

44. Виробництво прекурсорів здійснюється відповідно до технічних та технологічних регламентів, розроблених та затверджених здобувачем ліцензії (ліцензіатом).

45. Особи, які не є працівниками суб’єкта господарювання, що виробляє прекурсори, не допускаються на територію, де здійснюється виробництво; винятком є особи, що занесені до затвердженого керівником юридичної особи (уповноваженою особою) списку, за яким дозволяється вхід на територію, де здійснюється виробництво, або особи, яким оформлена спеціальна перепустка.

46. Приміщення кожного цеху або самостійної дільниці (відділення), де виробляються прекурсори, ізолюються від загальної території цеху, дільниці або підприємства.

47. Технологічний процес з виробництва прекурсорів проводиться відповідно до технологічного регламенту, технологічних інструкцій, технологічних умов на кожній стадії та згідно з інструкціями з техніки безпеки під час роботи з даними речовинами.

48. Особа, яка відповідальна за роботи, пов’язані з виробництвом прекурсорів, призначена наказом керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця, особисто контролює проведення всіх технологічних операцій та всіх необхідних у процесі виробництва переміщень напівпродуктів та матеріалів.

49. Усі операції на кожній стадії виробництва прекурсорів записуються в журнал, форма якого встановлюється МОЗ. Запис у журналі засвідчується відповідальною особою.

Журнал має бути з пронумерованими аркушами, прошнурованим та скріпленим печаткою (за наявності).

50. Переміщення напівпродуктів з однієї стадії на іншу у межах одного підрозділу відображаються в журналах відповідних стадій.

51. Здача на склад прекурсорів проводиться відповідальною особою. На передану продукцію складається акт, який підписується начальником дільниці (майстром), комірником цеху і завідуючим складом готової продукції.

52. Під час приймання проводиться перевірка фактичної кількості місць та маси продукції та їх відповідність супровідним документам, а також перевірка цілості тари і пломб. Відомості про приймання прекурсорів реєструються у книзі обліку на складі суб’єкта господарювання.

Вимоги щодо провадження господарської діяльності з ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку

53. Ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється ліцензіатами на підставі дозволу, виданого ДСКНДержлікслужбою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2007 р., № 93, ст. 3413), через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2371).

Вимоги щодо провадження господарської діяльності з реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби

54. Реалізація (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби, здійснюється відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та з урахуванням вимог, визначених МОЗ.

Вимоги щодо провадження господарської діяльності з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку

55. Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється ліцензіатами за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

56. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється автомобільним, повітряним або водним транспортом.

57. Перевозити наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, за винятком прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку, залізничним транспортом заборонено.

58. Перевезення прекурсорів, включених до переліку і віднесених згідно із законодавством до небезпечних речовин, у кількості понад 50 кілограмів (літрів) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів».

59. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється власним транспортом або перевізниками (на договірній основі) на підставі товарно-транспортної накладної, в якій зазначається назва і кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та державний номер відповідного транспортного засобу.

60. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється на підставі товарно-транспортної накладної у супроводженні представника вантажовідправника чи вантажоодержувача, що обізнаний з властивостями зазначених засобів, речовин і прекурсорів та правилами безпечного поводження з ними.

61. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у межах населеного пункту чи області може здійснюватися без супроводження суб’єктом охоронної діяльності.

62. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за винятком прекурсорів, включених до переліку і віднесених згідно із законодавством до небезпечних речовин, в кількості 200 і більше кілограмів (літрів) здійснюється у супроводженні суб’єкта охоронної діяльності.

63. Керівник юридичної особи (уповноважена особа) або фізична особа — підприємець, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, що здійснюють перевезення, несуть персональну відповідальність за забезпечення схоронності вантажу та конфіденційності інформації про перевезення.

64. Перевезення прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, здійснюється з додержанням усіх заходів обережності, особистої та громадської безпеки і обов’язково у супроводженні спеціальної відповідальної особи — представника вантажовідправника чи вантажоодержувача, експедитора, який обізнаний з правилами поводження із зазначеними речовинами.

65. Відповідальність за підбір осіб для супроводження вантажу і їх інструктаж покладається на керівників юридичної особи (уповноважених осіб) або фізичну особу — підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики.

Вимоги щодо провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, відпуску, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я

66. Заклади охорони здоров’я провадять діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням, відпуском, використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, за наявності в них ліцензії на провадження відповідних видів діяльності відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1303), і Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477), враховуючи вимоги, визначені МОЗ.

67. Облік препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ведеться закладами охорони здоров’я:

у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів;

на постах відділень лікувально-профілактичних закладів;

у фармацевтичних (аптечних) закладах;

у лікувально-профілактичних закладах (стаціонарах).

68. Сторінки журналу, в якому обліковуються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, нумеруються, прошнуровуються і засвідчуються підписом керівника закладу охорони здоров’я та скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до журналів забороняється. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. Виправлення завіряються підписом керівника закладу охорони здоров’я.

69. Препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, призначаються лікарями або в установлених МОЗ випадках фельдшерами відповідно до медичних показань.

70. Призначення препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, хворим, яким медична допомога надається в стаціонарних умовах, здійснюється в листку призначень з обов’язковим записом у медичній карті такого хворого.

71. Призначення препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, хворим, які отримують лікування в амбулаторних умовах, здійснюється в листку призначень з обов’язковим записом у медичній карті амбулаторного хворого.

72. Призначення препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, хворим, які отримують екстрену медичну допомогу, здійснюється в карті виїзду швидкої медичної допомоги.

73. Доступ у приміщення, в яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, мають право лише особи, які безпосередньо допущені за наказом керівника до роботи, пов’язаної з обігом цих засобів і речовин.

Вимоги щодо провадження господарської діяльності з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині

74. У ветеринарній медицині використовуються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до переліку психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 721 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 53, ст. 2109).

Механізм реалізації (відпуску), придбання, перевезення, зберігання, застосування і ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, визначений Порядком використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 893).

Вимоги щодо провадження господарської діяльності із знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

75. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно з Порядком провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477), здійснюється в разі, коли:

закінчився строк їх придатності;

наркотичні засоби або психотропні речовини чи прекурсори зазнали впливу фізичних або хімічних факторів, внаслідок чого настала їх непридатність, що виключає можливість їх відновлення чи переробки;

неможливо встановити їх належність до наркотичних засобів або психотропних речовин;

невикористані наркотичні засоби приймаються від родичів померлих хворих;

виявлені в обігу наркотичні засоби або психотропні речовини чи прекурсори не можуть бути використані в медичних, наукових та інших цілях, а також в інших випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

76. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (крім їх невикористаних решток у відкритих ампулах, відходів, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів, та повернутих від родичів померлих хворих) здійснюється ліцензіатами за визначеним ДСКНДержлікслужбою методом.

77. Знищення невикористаних залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які повернуті від родичів померлих хворих, виданих лікувально-профілактичним закладом, без залучення представника територіального органу Національної поліції здійснюється:

у вигляді рідин (розчини, суспензії, сиропи) — методом розведення водою та зливом до комунального колектора;

у вигляді твердих продуктів, порошків (таблетки, капсули, гранули, порошки для ін’єкцій), напівтвердих лікарських засобів (креми, лосьйони, гелі, супозиторії, лініменти, мазі, пасти) — методами інкапсуляції, інертизації або високотемпературного спалення.

78. Знищення лікарських засобів у формі трансдермальних пластирів (трансдермальна терапевтична система), які містять наркотичні засоби, здійснюється методом спалення.

79. Знищення пожнивних залишків рослин, включених до таблиці I переліку, залишків після очищення насіння маку або переробки стебел конопель, посівів рослин з будь-яких причин ліцензіат здійснює відповідно до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477).

Технологічні вимоги

80. Приміщення, які використовуються як складські приміщення суб’єктами оптової торгівлі наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, включеними до списку № 1 таблиці IV переліку, та препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підприємствами — виробниками наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку, та препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні відповідати таким вимогам:

стіни повинні бути капітальні, еквівалентні за міцністю цегляним стінам, товщиною не менше 500 міліметрів;

підлога і стеля мають бути еквівалентні за міцністю залізобетонній плиті, товщиною не менше 180 мм;

стіни, стельове перекриття, підлога, які не відповідають зазначеним вимогам, з внутрішнього боку по всій площі повинні бути укріплені сталевими ґратами з діаметром прутів не менше 10 міліметрів та розмірами вічок не більше 150 x 150 міліметрів, ґрати приварюються до випущених з кладки стіни чи плит закладних металевих арматур, перекритих анкерами діаметром не менше 12 міліметрів, кроком 500 x 500 міліметрів. Якщо неможливо вмонтувати анкери, допускається пристрілювати до залізобетонних поверхонь чотирма дюбелями закладні деталі із сталевої штаби розміром 100 x 50 x 6 міліметрів;

вхідні двері сховищ повинні бути справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві та мати не менше двох врізаних несамозамикальних замків;

дверний отвір з внутрішнього боку додатково захищений решітчастими металевими дверима, які виготовляються із сталевих прутів діаметром не менше 16 міліметрів, вічками не більше 150 x 150 міліметрів, які зварюються в кожному перетині. Оформлення дверної коробки виконується із сталевого профілю;

віконні отвори приміщень обладнані металевими ґратами, які виготовляються із сталевих прутів діаметром не менше 16 міліметрів і відстанню між прутами по вертикалі і горизонталі не більше 150 міліметрів. Кінці прутів ґрат замуровуються в стіну на глибину не менше 80 міліметрів та заливаються бетоном. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не поступаються зазначеним ґратам.

Приміщення повинні бути обладнані технічними засобами охорони. Технічними засобами охорони захищають периметр будівельних конструкцій (вікна, двері, люки, вентиляційні канали, стіни, стелі, підлоги та інші елементи будівель, доступні для проникнення ззовні).

Двері блокуються на відкривання і пролом; вікна — на відкривання і руйнування скла, місця вводу комунікацій — на пролом; стіни, вентиляційні коробки — на руйнування та ударну дію.

На рубежі охоронної сигналізації підключаються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі (кнопки) тривожної сигналізації, що використовуються персоналом, який виконує операції з наркотичними засобами, для подачі сигнала «тривога» у разі нападу на об’єкт (приміщення) або під час виникнення іншої загрози життю та здоров’ю людей.

Рубіж охоронної сигналізації — це умовний кордон, у межах якого здійснюється охорона діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Повідомлення з рубежів охоронної сигналізації, а також кнопки (кнопок) сигнала «тривога» надходять в пункт централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності.

81. Приміщення, які використовуються як складські приміщення для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку, в закладах охорони здоров’я, їх відділеннях та закладах ветеринарної медицини (крім зазначених у пунктах 82 та 83 цих Ліцензійних умов), повинні відповідати таким вимогам:

окрема кімната в капітальній будівлі з капітальними стінами та залізобетонним перекриттям (підлога, стеля);

вхідні двері сховищ справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, мають не менше двох врізаних несамозамикальних замків;

віконні отвори приміщень обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не поступаються зазначеним ґратам.

Приміщення обладнані згідно з вимогами, зазначеними у пункті 80 цих Ліцензійних умов.

82. Приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку, у закладах охорони здоров’я та їх відділеннях, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях; науково-дослідних інститутах, навчальних закладах; у лабораторіях контролю якості; у лабораторіях експертних установ; у фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, крім зазначених у пункті 80 цих Ліцензійних умов, повинні відповідати таким вимогам:

окрема кімната в капітальній будівлі обладнана сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги (стіни);

вхідні двері добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, мають не менше двох врізаних несамозамикальних замків;

віконні отвори приміщень обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не поступаються зазначеним ґратам.

Приміщення обладнане технічними засобами охорони.

Двері блокуються на відкривання і пролом; вікна — на відкривання; стіни — на руйнування та ударну дію.

Повідомлення з рубежів охоронної сигналізації надходять в пункт централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності.

83. Приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів включених до списку № 1 таблиці IV переліку, в закладах охорони здоров’я та їх відділеннях, постах денного стаціонару; у вимірювальних, діагностичних лабораторіях; лабораторіях ветеринарної медицини; науково-дослідних інститутах, навчальних закладах; у лабораторіях контролю якості; у лабораторіях експертних установ; у фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики (за умови одночасного щомісячного зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких загальна кількість діючої речовини не перевищує 10 грамів), та (або) які використовуються для зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку, за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кілограмів (літрів), повинні відповідати таким вимогам:

кімната в капітальній будівлі обладнана сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги (стіни);

вхідні двері добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, мають не менше двох врізаних несамозамикальних замків;

віконні отвори приміщень обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не поступаються зазначеним ґратам.

Приміщення обладнані засобами автономної сигналізації, що захищають сейфи (металеві шафи), що використовуються для зберігання, з обладнанням місцевими звуковими і світловими сигналізаторами.

84. На постах лікувально-профілактичних закладів (за умови цілодобової присутності медичного працівника) зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку, здійснюється у сейфах, прикріплених до підлоги (стіни).

85. Приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку, та приміщення, які використовуються для виробництва і використання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку, повинні відповідати таким вимогам:

зовнішні стіни капітальні;

внутрішні стіни не суміжні із безхазяйними приміщеннями або приміщеннями, що належать стороннім організаціям;

стіни і підлога з негорючих матеріалів;

вхідні двері сховищ справні, добре підігнані під дверну коробку, мають не менше двох врізаних несамозамикальних замків;

віконні отвори приміщень обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю не поступаються зазначеним ґратам.

Приміщення обладнані згідно з вимогами, зазначеними у пункті 82 цих Ліцензійних умов.

851. Ліцензіат забезпечує доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.

86. Території, які використовуються для відкритого типу зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV переліку, повинні відповідати таким вимогам:

розміщуються на майданчиках, які мають нижчу позначку щодо прилеглих будівель та населених пунктів;

ізольовані від загальної території здобувача ліцензії (ліцензіата) і мають окрему огорожу;

обладнані стаціонарною огорожею, що обмежує вільний доступ, пропускними пунктами, освітленням.

87. Об’єкти які використовуються для культивування рослин, включених до таблиці I переліку, розташовані на відстані не менше ніж 0,5 кілометра від населених пунктів, 0,5 кілометра — від автомобільних доріг загального користування державного значення, залізничних шляхів сполучення, не менше ніж 3 кілометри — від міст, що мають спеціальний статус, республіканського і обласного підпорядкування, а також державного кордону України.

На об’єктах, призначених для провадження діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку, забезпечується пропускний режим та внутрішньооб’єктовий режим. З цією метою ліцензіат заключає договір із суб’єктом охоронної діяльності.

Місця посівів обладнані:

обмежувальними пристроями для проїзду сторонніх транспортних засобів;

покажчиками з написом (на підходах до території поля, що охороняється, установлюються добре видимі покажчики з написом, наприклад: «Прохід (проїзд) заборонено (закрито)», «Об’єкт охороняється»).

Місця очищення насіння маку та/або конопель, переробки стебел конопель ізольовані від загальної території суб’єкта господарювання, мають огорожу, що обмежує вільний доступ та обладнані пропускними пунктами, місцем для зважування готової продукції та пожнивних залишків із справними вагами та місцем для знищення залишків рослин або їх пожнивних залишків.

Ці вимоги не поширюються на місця культивування, зберігання та переробки рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує вміст, визначений Кабінетом Міністрів України.

Додаток 1

до Ліцензійних умов

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 09.09.2021 р. № 939)

_______________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії ____________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

_________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

_________________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

________________________________________________________________________________

місце проживання)

Номер телефону __________, адреса електронної пошти ______________

Організаційно-правова форма __________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті громадянина України ______________________

Поточний рахунок _______________ в __________________________

Прошу видати ліцензію на провадження такого (таких) виду (видів) господарської діяльності: ________________________,

місце провадження господарської діяльності: _________________.

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

_________ ________________________ ____ ____________ 20__ р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника юридичної особи, фізичної особи — підприємця або уповноваженої особи)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № ______

______________________________

(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

__________

(підпис)

__________________;

(ініціали  та прізвище)

Додаток 1

до Ліцензійних умов

___________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії _______________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

______________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали керівника юридичної особи (уповноваженої особи)

________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

___________________________________________________,

(серія, номер паспорта, дата видачі, орган, що видав, місце проживання)

Номер телефону _____________________________________

Організаційно-правова форма __________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті): _____________________________________________

Поточний рахунок № _________ в ____________________________________________ ,

просить видати ліцензію на провадження такого(их) виду(ів) господарської діяльності:_________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________________________,

місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:
_________________________________________________
_________________________________________________

місце провадження господарської діяльності: ________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Бажаний спосіб одержання документів ________________________________________
_____________________________________________________________

_________________________________________________,

(нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення або в електронному вигляді
за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку)

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Підпис здобувача ліцензії ________________________________________________

(назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи, фізичної особи — підприємця або уповноваженої особи)

«___» _____________ 20__ року

МП

__________________________________ _____________ ______________________

(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року

Примітка. Печатка ставиться у разі її наявності у здобувача ліцензії.

Додаток 2

до Ліцензійних умов

_______________________________________

(найменування органу ліцензування)

ОПИС № ___________
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

від ___________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,

______________________________________________

ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

Дата і номер реєстрації заяви «___» ____________ 20__ року

Порядковий номер Найменування документа Кількість аркушів у документі Відмітка про наявність документа Примітки

Прийняв _______________________________ документів _________________________________________

(цифрами і словами)                                                     (підпис уповноваженої посадової особи, ініціали, прізвище, посада)

«___» _____________ 20__ року

Другий примірник опису отримав*

______________________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище представника здобувача ліцензії)

«___» _____________ 20__ року

* Заповнюється у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно.

Додаток 3

до Ліцензійних умов

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 09.09.2021 р. № 939)

___________________________

(найменування органу ліцензування)

ВІДОМОСТІ
про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України

____ ____________ 20__ р.

1. Загальні відомості про суб’єкта господарювання:

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті громадянина України

Місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи — підприємця

2. Вид (види) господарської діяльності, на право провадження якого (яких) здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію: __________________

3. Інформація щодо об’єктів і приміщень:

Найменування юридичної особи, її відокремлених структурних підрозділів, філій (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця) Адреса місць провадження господарської діяльності Реквізити документа, що підтверджує право власності, оренди чи інше право користування об’єктами і приміщеннями Найменування об’єктів і приміщень, де провадитиметься господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Вид (види) господарської діяльності, який (які) буде (будуть) провадитися на об’єктах і в приміщеннях

Документ, виданий уповноваженим органом (для закладів охорони здоров’я), що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення ___________________________________________________________________

(назва документа, його реквізити)

4. Відомості щодо наявності дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ___________________________________________________________________

(назва документа, його реквізити)

5. Особи, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до наказу від __ _______ 20__ р. № ____:

Порядковий номер Прізвище, ім’я та по батькові, дата народження Найменування посади Освіта, спеціальність Реквізити документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України

Відсутність здійснення контролю за діяльністю _________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», підтверджую.

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

Уся надана у цих відомостях інформація є достовірною та повною.

_________ _____________________________________________________________________

(підпис) (найменування посади, ініціали та прізвище керівника юридичної особи, ініціали та прізвище фізичної особи — підприємця або уповноваженої особи)

Дата складення цих відомостей ___ ____________ 20__ р.»

Додаток 3

до Ліцензійних умов

_________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ВІДОМОСТІ
про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня

«____» ____________ 20__ року

1. Загальні відомості про суб’єкта господарювання:

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця
Ідентифікаційний код юридичної особи/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)
Місцезнаходження/місце проживання фізичної особи — підприємця

2. Вид(и) господарської діяльності, на право провадження якого(их) здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію: _______________________________________________________________________________

3. Інформація щодо відповідності об’єктів і приміщень Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку:

Найменування юридичної особи, її відокремлених структурних підрозділів, філій (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця) Адреса місць провадження діяльності Номер, дата, назва документа, що підтверджує право власності, оренди чи іншого права користування об’єктами і приміщеннями Назва об’єктів та приміщень, де провадитиметься господарська діяльність, їх відповідність зазначеним Ліцензійним умовам Вид(и) господарської діяльності, який (які) буде(уть) провадитися на зазначених об’єктах і в приміщеннях

 

4. Особи, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до наказу від «____» ______________ 20 року № ______:

Порядковий номер Прізвище, ім’я та по батькові Посада Освіта, спеціальність

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Уся надана у цих відомостях інформація є достовірною та повною.

Підпис здобувача ліцензії

______________________________________________________________________________________________

(назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи,
фізичної особи — підприємця або уповноваженої особи)

МП

Дата складення цих відомостей ____________________

Примітка. Печатка ставиться у разі її наявності у здобувача ліцензії.

Додаток 4

до Ліцензійних умов

______________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про розширення провадження виду господарської діяльності

Ліцензіат ____________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

___________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

___________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

___________________________________________________________

місце проживання)

Номер телефону ________, адреса електронної пошти __________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті громадянина України __________________________

Вид господарської діяльності, на який видано ліцензію ____________________

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії ________

Прошу розширити провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, включивши господарську діяльність з _____________________________________________________________

(вид господарської діяльності, що буде провадитися після розширення)

за такими місцями провадження господарської діяльності:

Місце провадження господарської діяльності Адреса місця провадження господарської діяльності (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо) Вид господарської діяльності, що буде провадитися після розширення
__________

(підпис)

______________________________ ____ _________ 20__ р.

(ініціали та прізвище особи, яка подала заяву)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ___________ 20__ р. № ________

______________________

(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

___________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

Додаток 5

до Ліцензійних умов

______________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про звуження провадження виду господарської діяльності

Ліцензіат ___________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

___________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

___________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

___________________________________________________________

місце проживання)

Номер телефону ___________, адреса електронної пошти _______________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті громадянина України __________________________

Вид господарської діяльності, на який видано ліцензію

____________________________________________________________

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії _________________________________________________________

Прошу звузити провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, виключивши з нього _____________________________

(вид господарської діяльності, що буде виключено)

за такими місцями провадження господарської діяльності:

Місце провадження господарської діяльності

Адреса місця провадження господарської діяльності (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо)

Вид господарської діяльності, що буде провадитися після звуження

_____________

(підпис)

_____________________________ ____  __________ 20__ р.

   (ініціали та прізвище особи, яка подала заяву)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № ______

______________________

(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

___________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

Додаток 6

до Ліцензійних умов

______________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про зупинення (повністю або частково) дії ліцензії

Ліцензіат ____________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

____________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

____________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

____________________________________________________________

місце проживання)

Номер телефону ___________, адреса електронної пошти ________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті __________

_____________________________________________________________

Вид господарської діяльності, на яку видано ліцензію ______________________

________________________________________________________________

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії ___________

________________________________________________________________

Прошу зупинити дію ліцензії на провадження господарської діяльності ____________

________________________________________________________________

повністю або частково)

за такими місцями провадження господарської діяльності:

Місце провадження господарської діяльності Адреса місця провадження господарської діяльності (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо) Вид господарської діяльності

_________

(підпис)

_____________________________  ____  __________ 20__ р.

  (ініціали та прізвище особи, яка подала заяву)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № ______

______________________

(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

___________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

Додаток 7

до Ліцензійних умов

______________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення (повністю або частково) дії ліцензії

Ліцензіат ____________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи,

___________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи

___________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

___________________________________________________________

місце проживання)

Номер телефону _________, адреса електронної пошти _________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті _____________

_____________________________________________________________

Вид господарської діяльності, на яку видано ліцензію ______________________

______________________________________________________________

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії _______________________________________________________

Прошу відновити дію ліцензії на провадження господарської діяльності _______________________________________________________

(вид господарської діяльності, що буде відновлено, повністю або частково)

за такими місцями провадження господарської діяльності:

Місце провадження господарської діяльності

Адреса місця провадження господарської діяльності (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо)

Вид господарської діяльності, що відновлюється

Відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії: ______________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви про відновлення дії ліцензії: _________________________________________________________

_________

(підпис)

____________________________ ____ __________ 20__ р.(ініціали та прізвище особи, яка подала заяву)

Дата і номер реєстрації заяви ___  ____________ 20__ р. № ______

______________________

(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

___________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

 

«Додаток 8
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2023 р. № 911)

______________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник                                                                                                                      

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, прізвище,

                                                                                                                     

власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або прізвище,

                                                                                                                     

власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця, місце проживання)

Номер телефону __________, адреса електронної пошти                                                                                                                      

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та  повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті громадянина України,                                                                                                                      

Вид господарської діяльності, на яку видано ліцензію,                                                                                                                      

                                                                                                                     

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії                                                                                                                      

                                                                                                                     

Прошу переоформити ліцензію                                                                                                                      

Перелік документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії та підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії:

                                                                                                                     

___________
(підпис)

______________________________

(ініціали (ініціал власного імені)

та прізвище особи, яка подала заяву)

____  ________ 20__ р.

Дата і номер реєстрації заяви ___  ____________ 20__ р. № ______

_____________________
(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

________
(підпис)

_______________________
(ініціали (ініціал власного імені)
та прізвище)”.

Додаток 8

до Ліцензійних умов

______________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця,

______________________________________________________

місце проживання)

Номер телефону ___________, адреса електронної пошти ___________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України фізичної особи — підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку у паспорті ______________________________________________________

Вид господарської діяльності, на яку видано ліцензію ______________

______________________________________________________

Реквізити ліцензії або рішення органу ліцензування про видачу ліцензії ____________

Прошу переоформити ліцензію _________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії та підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії:

_________________________________________________________________

_______

(підпис)

______________________  ____  __________ 20__ р.

(ініціали та прізвище особи, яка подала заяву)

Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № ______

______________________

(найменування посади особи, яка прийняла заяву (в разі подання документів на паперових носіях)

___________

(підпис)

___________________.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 квітня 2016 р. № 282

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 93, ст. 3412).

2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 929 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 78, ст. 2762).

3. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1125 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3112).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1029 «Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Офіційний вісник України, 2012 p., № 85, ст. 3465).

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті