Наказ МОЗ України від 10.02.2017 р. № 122

11 Квітня 2017 3:33 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10.02.2017 р. № 122

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2017 р.
за № 317/30185

Про затвердження Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них

Відповідно до пункту 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753, пункту 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 754, пункту 35 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 755, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них, що додається.

2. Установити, що до 01 липня10 квітня 2023 року, особа, відповідальна за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, має право подавати у паперовій формі та на електронних носіях (з розширенням .xls) до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, повідомлення про внесення інформації до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (далі — Реєстр осіб) за формою, визначеною додатком до цього наказу, з належним чином завіреними копіями документів, які підтверджують зазначені у повідомленні дані, перед введенням медичних виробів в обіг.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками:

у разі отримання повідомлення про введення виробів в обіг, поданого у паперовій формі та на електронних носіях (з розширенням .xls) перед введенням медичних виробів в обіг, забезпечує його розгляд та внесення інформації до  Реєстру осіб не пізніше 1512 робочих днів з дати надходження такого повідомлення;

додатково розміщує інформацію на своєму офіційному вебсайті щодо внесення відомостей до Реєстру осіб на підставі повідомлення поданого в паперовій формі, відповідно до цього пункту;

у разі залишення повідомлення без розгляду, письмово повідомляє особу, відповідальну за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг протягом 1512 робочих днів з дати надходження такого повідомлення.

2. 3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

4. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра
У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

10 лютого 2017 року № 122

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 21 грудня 2022 року № 2311)

Порядок ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок встановлює процедуру формування та ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (далі — Реєстр осіб), форми повідомлень, перелік відомостей, які зберігаються в цьому Реєстрі, та режим доступу до нього.
 2. Реєстр осіб є інформаційно-комунікаційною системою, призначеною для формування та обліку відомостей, зазначених у пункті 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753 (далі — Технічний регламент щодо медичних виробів), пункті 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 754 (далі — Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro), та пункті 35 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 755 (далі — Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують).
 3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

особа, відповідальна за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (далі — особа, відповідальна за введення виробів в обіг) — суб’єкт господарювання, який є виробником медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, або його уповноважений представник;

електронний кабінет користувача Реєстру осіб — вебінтерфейс Реєстру осіб, посилання на який розміщується на офіційному вебсайті Держлікслужби, призначений для автентифікованого доступу осіб, відповідальних за введення виробів в обіг, для виконання ними функцій, спрямованих на реалізацію власних прав та обов’язків, передбачених цим Порядком;

уповноважена особа з реєстрації — посадова особа Держлікслужби, уповноважена вносити, змінювати або вилучати у встановленому Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками порядку відомості про осіб, відповідальних за введення виробів в обіг в Реєстрі осіб.

Для цілей цього Порядку термін «встановлені вимоги» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», терміни «введення в обіг», «виробник», «медичний виріб», «уповноважений представник», «медичний виріб для діагностики in vitro», «активний медичний виріб, який імплантують» вживаються у значеннях, наведених у Технічному регламенті щодо медичних виробів, Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку вживаються у значенні наведеному в Законі України «Про публічні електронні реєстри».

 1. Завданням Реєстру осіб є забезпечення використання особами, відповідальними за введення виробів в обіг, електронних сервісів для реалізації їх прав та обов’язків щодо формування та обліку відомостей.
 2. Публічними реєстраторами Реєстру осіб є уповноважені особи з реєстрації (далі — реєстратор). Створювачем реєстрової інформації (далі — створювач) у Реєстрі осіб є особи, відповідальні за введення виробів в обіг. Об’єктом Реєстру осіб є інформація про осіб, відповідальних за введення виробів в обіг.
 3. Держателем Реєстру осіб є держава в особі МОЗ.
 4. Реєстратор забезпечує:

внесення відомостей, що подаються для внесення до Реєстру осіб;

підготовку матеріалів для прийняття рішення, передбаченого пунктом 5 розділу ІІІ цього Порядку у встановленому порядку;

внесення відомостей та змін до них в Реєстрі осіб.

 1. Адміністратором є державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.
 2. Адміністрування, ведення, супроводження та функціонування Реєстру осіб фінансується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
 3. Реєстр осіб ведеться державною мовою.
 4. Електронна інформаційна взаємодія Реєстру осіб з електронними інформаційними ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Порядок електронної інформаційної взаємодії, обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної взаємодії, визначається у договорі про інформаційну взаємодію.
 5. Реєстр осіб доступний для осіб з інвалідністю згідно з вимогами ДСТУ EN 301549:2022 «Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ».

ІІ. Засади ведення Реєстру осіб

 1. Відомості до Реєстру осіб вносяться реєстратором на підставі повідомлення від створювачів про введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro (далі — вироби), в обіг, в якому міститься інформація, зазначена в абзаці першому пункту 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, абзацах першому — п’ятому пункту 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, а також пункті 33 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.
 2. У Реєстрі осіб містяться такі відомості:

1) про особу, відповідальну за введення виробів в обіг:

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця, відповідальної за введення виробів в обіг (виробник або уповноважений представник) код ЄДРПОУ або індивідуальний податковий номер;

місцезнаходження (місце реєстрації) особи, відповідальної за введення виробів в обіг (адреса, телефон, електронна адреса);

виробник (українською мовою та англійською мовою (за наявності));

місцезнаходження виробника (адреса, телефон, факс, електронна адреса, країна);

поточний рахунок особи, відповідальної за введення виробів в обіг (за наявності).

2) про медичні вироби або активні медичні вироби, які імплантують, або медичні вироби для діагностики in vitro:

відомості про особу, відповідальну за введення виробів в обіг (ідентифікатор);

вироби їх назви та за наявності інформація щодо типу, виду, марки, моделі, коду за каталогом, відомості про реагенти (українською мовою та англійською мовою (за наявності));

опис виробів (характеристика, призначення); (за наявності);

декларація про відповідність та у разі наявності сертифікат відповідності; код та назва виробів, відповідно до Національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року № 159 (за наявності);

код виробів згідно ДСТУ EN ISO 9999:2021 Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності (далі — ISO 9999) (за наявності);

статус.

 1. Повідомлення про внесення інформації до Реєстру осіб (далі — повідомлення), що містить інформацію, зазначену в абзаці першому пункту 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, абзацах першому — п’ятому пункту 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, а також пункті 33 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, подається створювачами шляхом заповнення відомостей в електронному кабінеті користувача Реєстру осіб.
 2. Повідомлення має містити відомості про:

1) особу, відповідальну за введення виробів в обіг (виробник або уповноважений представник):

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця, відповідальної за введення виробів в обіг (виробник або уповноважений представник) код ЄДРПОУ або індивідуальний податковий номер;

місцезнаходження (місце реєстрації) особи, відповідальної за введення виробів в обіг (адреса, телефон, електронна адреса).

2) відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують;

3) назву виробу та за наявності інформацію щодо типу, виду, марки, моделі;

4) опис виробника, його місцезнаходження (країна, місто, вулиця, номер будинку, номер приміщення (за наявності), поштовий індекс, контактний телефон, електронна адреса);

5) код за каталогом (за наявності);

6) реагенти (за наявності);

7) виріб на замовлення (так/ні);

8) декларація про відповідність та у разі наявності сертифікат відповідності;

9) код та назву виробів відповідно до Національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» (за наявності).

Відомості заповнюються українською мовою.

 1. Повідомлення може додатково містити відомості про:

1) поточний рахунок особи, відповідальної за введення в обіг медичних виробів;

2) код виробу згідно ISO 9999.

Такі додаткові відомості можуть вноситись особами, відповідальними за введення виробів в обіг, які бажають забезпечувати осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інші окремі категорії населення медичними виробами, зокрема допоміжними засобами реабілітації, за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 362).

 1. До повідомлення додаються документи, які підтверджують зазначені у ньому дані, уповноваженим представником додатково надається письмове доручення (довіреність, договір, контракт) від виробника діяти від його імені.

Документи оформлюються з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

 1. Повідомлення вноситься створювачем через електронний кабінет користувача Реєстру осіб з використанням кваліфікованого електронного підпису.
 2. Внесення інформації або змін до Реєстру осіб здійснюється реєстратором протягом 10 робочих днів з дня внесення такої інформації створювачем або змін до неї.
 3. Підставами для залишення повідомлення без розгляду є:

повідомлення подано особою, яка не має на це повноважень, а також у разі, коли уповноважений представник не надав доручення (довіреність, договір, контракт) від виробника, передбачене пунктом 4 цього розділу;

повідомлення не містить усіх даних, передбачених пунктом 1 цього розділу;

невідповідність відомостей, викладених у повідомленні, зазначеним у документах (у разі їх наявності), що додані до повідомлення;

документи подано з порушенням вимог щодо оформлення електронного документу відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

відсутність документів, передбачених пунктом 6 цього розділу.

 1. У разі, коли повідомлення залишене без розгляду, реєстратор повідомляє створювача, протягом 10 робочих днів з дати надходження шляхом направлення електронного повідомлення в електронний кабінет користувача Реєстру осіб.

Після усунення недоліків, що стали підставою залишення повідомлення без розгляду, створювач має право повторно подати повідомлення відповідно до цього Порядку.

 1. Створювач після включення до Реєстру осіб повідомляє Держлікслужбу в електронній формі про будь-які зміни в його облікових даних вказаних у повідомленні та/або документах до нього, протягом 10 робочих днів з дати настання таких змін.
 2. При внесенні змін до Реєстру осіб допускаються виправлення технічного характеру.

ІІІ. Виключення інформації з Реєстру осіб

 1. Виключення інформації з Реєстру осіб здійснюється за наявності підстав, визначених у Технічному регламенті щодо медичних виробів, Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують, після прийняття наказу Держлікслужби, який видається відповідно до прийнятого нею рішення.
 2. Держлікслужба протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстав для виключення інформації з Реєстру осіб повідомляє створювача про такі підстави у письмовій формі шляхом надсилання на електронну адресу електронного повідомлення.
 3. Реєстратор змінює статус інформації про об’єкт реєстрації в Реєстрі осіб у позиції інформації у графі «Статус» зазначаються слова «Перевірка до» та дата останнього дня спливання строку, протягом якого створювач, має право надати реєстратору інформацію, яка підтверджує або спростовує підстави для виключення інформації з Реєстру осіб.
 4. Створювач, протягом 30 робочих днів з дати направлення повідомлення на електронну адресу, надає Держлікслужбі інформацію, яка підтверджує або спростовує підстави для виключення інформації з Реєстру осіб, шляхом направлення електронного повідомлення на електронну адресу Держлікслужби.
 5. У разі відсутності додаткових відомостей від створювача, або листа з обґрунтуванням строків, необхідних для їх підготовки, не пізніше наступного робочого дня з дати, зазначеної у позиції інформації у графі «Статус», Держлікслужба приймає рішення про виключення інформації з Реєстру осіб.

Строк прийняття Держлікслужбою рішення про виключення інформації з Реєстру осіб одноразово продовжується на 30 робочих днів при надходженні від створювача повідомлення на електронну адресу Держлікслужби з обґрунтуванням строків.

 1. Реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття наказу Держлікслужбою змінює статус інформації в Реєстрі осіб у позиції інформації у графі «Статус» зазначаються слова «Виключено», дата та номер наказу.
 2. Реєстратор протягом 10 робочих днів з дати прийняття наказу повідомляє створювача про виключення інформації з Реєстру осіб у письмовій формі або електронним повідомленням шляхом надсилання на електронну адресу.
 3. У разі припинення господарської діяльності особи, відповідальної за введення виробів в обіг, повідомлення щодо виключення інформації з Реєстру осіб не надсилається.

ІV. Доступ та захист інформації в Реєстрі осіб

 1. Дані, внесені до Реєстру осіб, зберігаються у структурованому вигляді.
 2. Доступ до Реєстру осіб надається через офіційний вебсайт Держлікслужби у вигляді табличного набору даних з можливістю пошуку та вивантаження даних за параметрами у машинозчитувальному форматі.

Пошук інформації в Реєстрі осіб забезпечується, за такими полями:

особа, відповідальна за введення виробів в обіг (виробник або уповноважений представник) (найменування особи, код ЄДРПОУ або індивідуальний податковий номер, місцезнаходження та інше), крім відомостей або сукупності відомостей, що містять персональні дані;

виробник;

назва виробу;

модель виробу;

опис виробу;

національний класифікатор — код та назва;

документи відповідності;

статус;

код за каталогом;

номер декларації про відповідність;

код виробу згідно з ISO 9999.

 1. Держатель забезпечує цілодобовий доступ до Реєстру.
 2. Оброблення та захист даних, що містяться в Реєстрі, проводиться та забезпечується відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Генеральний директор

Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я    Олена Савічева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
10.02.2017 № 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 березня 2017 р.
за № 317/30185

ПОРЯДОК
ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них

1. Цей Порядок встановлює процедуру формування та ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (далі — Реєстр осіб), форми повідомлень, перелік відомостей, які зберігаються в цьому Реєстрі, та режим доступу до нього.

2. Реєстр осіб є електронною базою даних, що містить відомості, зазначені у пункті 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753 (далі — Технічний регламент щодо медичних виробів), пункті 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 754 (далі — Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro), та пункті 35 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 755 (далі — Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують).

3. У цьому Порядку термін «особа, відповідальна за введення медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, в обіг» застосовується як суб’єкт господарювання, який є виробником медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, або його уповноважений представник.

Для цілей цього Порядку термін «встановлені вимоги» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», терміни «введення в обіг», «виробник», «медичний виріб», «уповноважений представник», «медичний виріб для діагностики in vitro», «активний медичний виріб, який імплантують» вживаються у значеннях, наведених у Технічному регламенті щодо медичних виробів, Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики n vitro, Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують.

Для цілей цього Порядку терміни «введення в обіг», «виробник», «медичний виріб», «уповноважений представник», «медичний виріб для діагностики in vitro», «активний медичний виріб, який імплантують» вживаються у значеннях, наведених у Технічному регламенті щодо медичних виробів, Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують.

4. Відомості до Реєстру осіб вносяться Держлікслужбою на підставі повідомлення від осіб, відповідальних за введення медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують (далі — вироби) в обіг, в якому міститься інформація, зазначена в абзаці першому пункту 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, абзацах першому — п’ятому пункту 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, а також пункті 33 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.

5. Реєстр осіб формує та веде Держлікслужба за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

6. Реєстр осіб ведеться державною мовою.

7. Повідомлення про внесення інформації до Реєстру осіб (далі — повідомлення), що містить інформацію, зазначену у абзаці першому пункту 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, абзацах першому — п’ятому пункту 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, а також пункті 33 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, подається до Держлікслужби перед введенням виробів в обіг за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

До повідомлення можуть додаватися документи, які підтверджують зазначені у ньому дані.

У разі подання повідомлення та документів, які підтверджують зазначені у ньому дані (за їх наявності), уповноваженим представником ним додатково надається завірене у встановленому порядку письмове доручення (довіреність, договір, контракт тощо) від виробника діяти від його імені.

8. Повідомлення надсилається до Держлікслужби в одному примірнику державною мовою на паперових та електронних носіях.

9. Внесення інформації або змін до Реєстру осіб здійснюється Держлікслужбою протягом 10 робочих днів з дня надходження таких інформації або змін.

10. Підставами для залишення повідомлення без розгляду є:

повідомлення подано особою, яка не має на це повноважень, а також у разі, коли уповноважений представник не надав завірене в установленому порядку доручення (довіреність, договір, контракт тощо) від виробника, передбачене пунктом 7 цього Порядку;

повідомлення не містить усіх даних, передбачених пунктом 4 цього Порядку;

невідповідність відомостей, викладених у повідомленні, зазначеним у документах (у разі їх наявності), що додані до повідомлення.

11. У разі, коли повідомлення залишене без розгляду, Держлікслужба письмово повідомляє особу, відповідальну за введення виробів в обіг, протягом 10 робочих днів з дати надходження.

Після усунення всіх недоліків, що стали підставою для того, що повідомлення було залишене без розгляду, особа, відповідальна за введення виробів в обіг, може повторно подати до Держлікслужби повідомлення.

12. Особа, відповідальна за введення виробів в обіг, протягом 10 2 робочих днів з дати настання зміни даних, зазначених у повідомленні та/або документах, зобов’язана повідомити Держлікслужбу про такі зміни.

13. Реєстр осіб розміщено на офіційному веб-сайті Держлікслужби, доступ до якого є відкритим і загальнодоступним.

14. Інформація з Реєстру осіб надається Держлікслужбою на письмові звернення державних органів, органів місцевого самоврядування, осіб, відповідальних за введення виробів в обіг, фізичних та юридичних осіб та громадських об’єднань шляхом надання письмової відповіді відповідно до вимог законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації та захист персональних даних.

15. Виключення інформації з Реєстру осіб здійснюється за наявності підстав, визначених у Технічному регламенті щодо медичних виробів, Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, Технічному регламенті щодо активних медичних виробів, які імплантують, після прийняття наказу Держлікслужби, який видається відповідно до прийнятого рішення.

Держлікслужба протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстав для виключення інформації з Реєстру осіб повідомляє особу, відповідальну за введення виробів в обіг, про такі підстави у письмовій формі та електронними засобами зв’язку.

Держлікслужба не пізніше наступного робочого дня з дати відбитку кліше календарного штемпеля на конверті, яким надіслано повідомлення особі, відповідальній за введення виробів в обіг, змінює статус інформації в Реєстрі осіб, а саме: у позиції інформації у графі «Статус» зазначаються слова «Перевірка до» та дата останнього дня спливання строку, протягом якого особа, відповідальна за введення виробів в обіг, може надати Держлікслужбі інформацію, яка підтверджує або спростовує підстави для виключення інформації з Реєстру осіб.

Особа, відповідальна за введення виробів в обіг, протягом 30 робочих днів з дати відбитку кліше календарного штемпеля на конверті, яким надіслано повідомлення, у письмовій формі надає Держлікслужбі інформацію, яка підтверджує або спростовує підстави для виключення інформації з Реєстру осіб.

У разі відсутності додаткових відомостей від особи, відповідальної за введення виробів в обіг, або листа з обґрунтуванням строків, необхідних для їх підготовки, не пізніше наступного робочого дня з дати, зазначеної у позиції інформації у графі «Статус», Держліксужба приймає рішення про виключення інформації з Реєстру осіб.

Строк прийняття Держлікслужбою рішення про виключення інформації з Реєстру осіб може бути одноразово подовжено на 30 робочих днів у разі надходження від особи, відповідальної за введення виробів в обіг, листа з обґрунтуванням строків, необхідних для підготовки додаткових відомостей.

Держлікслужба не пізніше наступного робочого дня з дати реєстрації наказу, згідно з яким інформацію виключено з Реєстру осіб, змінює статус інформації в Реєстрі осіб, а саме: у позиції інформації у графі «Статус» зазначаються слова «Виключено», дата і номер наказу.

При внесенні змін до Реєстру осіб допускаються виправлення технічного характеру.

Держлікслужба протягом 10 робочих днів з дати реєстрації наказу повідомляє особу, відповідальну за введення виробів в обіг, про виключення інформації з Реєстру осіб у письмовій формі та електронними засобами зв’язку.

У разі припинення діяльності особи, відповідальної за введення виробів в обіг, повідомлення щодо виключення інформації з Реєстру осіб не надсилається.

Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Т.М. Лясковський

Додаток 1
до Порядку ведення Реєстру осіб,
відповідальних за введення медичних
виробів, активних медичних виробів,
які імплантують, та медичних виробів
для діагностики in vitro в обіг, форми
повідомлень, переліку відомостей,
які зберігаються в ньому, та режиму
доступу до них
(пункт 5)

РЕЄСТР
осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

№ з/п Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, відповідальної за введення виробів в обіг (виробник або уповноважений представник) Місцезнаходження (місце проживання) особи, відповідальної за введення виробів в обіг (адреса, телефон, електронна адреса) Виробник Місцезнаходження виробника (адреса, телефон, факс, електронна адреса, країна) Перелік виробів (назва, тип, вид, марка, модель, код за каталогом, відомості про реагенти тощо) Опис виробів (характеристика, призначення тощо) Декларація про відповідність та/або сертифікат відповідності (найменування органу, який його видав) (за наявності) Код та назва виробів відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» (за наявності) Статус
українською мовою англійською мовою (за наявності) українською мовою англійською мовою (за наявності)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Додаток 2
до Порядку ведення Реєстру осіб,
відповідальних за введення медичних
виробів, активних медичних виробів,
які імплантують, та медичних виробів
для діагностики in vitro в обіг, форми
повідомлень, переліку відомостей,
які зберігаються в ньому, та режиму
доступу до них

(пункт 7)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення інформації до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них

__________________________________________________________________________________, яка знаходиться

(найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, відповідальної за введення виробів в обіг (виробник або уповноважений представник))

_______________________________________________________________________________________________,

(місцезнаходження (місце проживання) особи, відповідальної за введення виробів в обіг (адреса, телефон, електронна адреса, код за ЄДРПОУ))

відповідно до вимог Технічного регламенту щодо ________________________________________________,

(медичних виробів або активних медичних виробів, які імплантують, або медичних виробів

для діагностики in vitro)

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № ____________________,

(необхідно зазначити: 753, 754, 755)

подає інформацію про ________________________________________________ для внесення до Реєстру осіб,

(медичний виріб або активний медичний виріб, який імплантують,
або медичний виріб для діагностики in vitro)

відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, в табличному вигляді:

№ з/п Перелік виробів (назва, тип, вид, марка, модель, код за каталогом, відомості про реагенти тощо) Опис виробів (характеристика, призначення тощо) Виробник Місцезнаходження виробника (адреса, телефон, факс, електронна адреса, країна) Декларація про відповідність та/або сертифікат відповідності, найменування органу, який видав (за наявності) Код та назва виробів відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» (за наявності)
українською мовою англійською мовою (за наявності) українською мовою англійською мовою (за наявності)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Особа, відповідальна

за введення виробів в обіг (керівник) ______________________ __________________

М.П. (підпис) (П.І.Б.)

(за наявності)

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
10.02.2017 № 122
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 21.12.2022 № 2311)
(пункт 2)

Повідомлення про внесення інформації до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг

____________________________________________________________________________________________________________, яка знаходиться (найменування (прізвище, ім’я, по батькові) (за наявності) особи, відповідальної за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro (виробник або уповноважений представник)) ________________________________________________________________________________________________,
(місцезнаходження (місце реєстрації) особи, відповідальної за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro (адреса, телефон, електронна адреса, код ЄДРПОУ))
відповідно до вимог Технічного регламенту щодо
________________________________________________________________________________,
(медичних виробів або активних медичних виробів, які імплантують, або медичних виробів для діагностики in vitro)
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № _________________________________, подає інформацію про ______________________________
                                                                                                                                                                                                      (необхідно зазначити: 753, 754, 755)
__________________________________________________________________________________________________ для внесення до Реєстру осіб,
(медичний виріб або активний медичний виріб, який імплантують, або медичний виріб для діагностики in vitro)  відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, в табличному вигляді:

Уповноважений представник Найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) українською мовою
англійською мовою (за наявності)
Код ЄДРПОУ / індивідуальний податковий номер
Місцезнаходження країна
місто
вулиця
номер
поштовий індекс
телефон
електронна адреса
Виробник Найменування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) українською мовою
англійською мовою (за наявності)
Код ЄДРПОУ / індивідуальний податковий номер
місцезнаходження країна
місто
вулиця
номер
поштовий індекс
телефон
електронна адреса

 

Декларація про відповідність номер
редакція (версія)
дата початку дії
дата кінця дії
Сертифікати відповідності (за наявності)
Тип Номер Редакція Дата початку дії Дата кінця дії Орган який видав сертифікат

 

Назва виробу Тип Вид Марка Модель Код за каталогом (за наявності) Відомості про реагенти Опис виробів (за наявності) Код та назва виробів відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 “Класифікатор медичних виробів”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року № 159 (за наявності) код виробів згідно ДСТУ EN ISO 9999:2021 “Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності” (за наявності);
україн-
ською мовою
англій-
ською мовою (за наявності)
україн-
ською мовою (за наявності)
англій-
ською мовою (за наявності)
україн-
ською мовою (за наявності)
англій-
ською мовою (за наявності)
україн-
ською мовою (за наявності)
англій-
ською мовою (за наявності)
україн-
ською мовою (за наявності)
англій-
ською мовою (за наявності)
україн-
ською мовою (за наявності)
англійською мовою (за наявності)
name nameEn type typeEn species speciesEn tradeName tradeNameEn model modelEn catalogueCode reagent
Information
reagent
InformationEn
description classifierId isoCode

Особа, відповідальна за
введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro (керівник)

______________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

М. П.
(за наявності)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті