Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 134

01 Березня 2019 11:07 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 134

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 134

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1998 р., № 17, ст. 627, № 37, ст. 1354) після слів і цифр “до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”” доповнити словами “, а також на тарифи, що встановлюються для комунальних підприємств, які уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я”.

2. Підпункт 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 85, ст. 2393; 2018 р., № 31, ст. 1087, № 68, ст. 2275) доповнити абзацом такого змісту:

“послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, пов’язаних з наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, якщо розмір такої оплати не перевищує 40 відсотків суми, яка підлягає сплаті за відповідний період за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеним між державним або комунальним закладом охорони здоров’я та Національною службою здоров’я;”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570):

1) у Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженому зазначеною постановою:

пункти 6—9 викласти в такій редакції:

“6. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі — оголошення), в якому зазначаються:

1) медичні послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з договором, та спеціальні умови їх надання (залежно від виду медичних послуг);

2) строк подання заяв про укладення договору (далі — заяви);

3) інформація, що повинна бути зазначена у заяві, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема передбачених пунктом 7 цього Порядку.

7. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ заяву через систему, яка, зокрема, повинна містити:

1) відомості про чинні ліцензії, видані суб’єкту господарювання, в тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законами для надання медичних послуг, визначених в оголошенні;

2) відомості про місця надання медичних послуг за формою, визначеною в системі.

До заяви додаються такі документи в електронній формі:

сканована копія звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, на якому суб’єкт господарювання надаватиме медичні послуги, складеного фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;

інші документи, що містять відомості, зазначені в оголошенні;

сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань).

8. Якщо заява та додані до неї документи відповідають визначеним в оголошенні умовам, НСЗУ протягом 30 календарних днів після закінчення строку подання заяв, визначеного в оголошенні, надсилає відповідному суб’єкту господарювання через систему повідомлення про намір укласти з ним договір із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання.

9. У разі невідповідності заяви чи доданих до неї документів визначеним в оголошенні умовам НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності надсилає відповідному суб’єкту господарювання пропозицію виправити помилки в заяві або подати необхідну інформацію та документи. Суб’єкт господарювання повинен усунути недоліки та подати необхідні документи протягом двох робочих днів з дня надіслання відповідної пропозиції НСЗУ. Заяви, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються.

Заяви з усуненими недоліками та будь-яка додаткова інформація чи документи, подані після закінчення зазначеного дводенного строку, не розглядаються.”;

пункти 11—13 викласти в такій редакції:

“11. Суб’єкт господарювання протягом п’яти календарних днів з дня надходження повідомлення про намір укласти договір надсилає до НСЗУ через систему проект договору, сформований на підставі відомостей, які містяться у системі, та інформації, зазначеної суб’єктом господарювання у заяві та доданих до неї документах. Договір повинен бути підписаний сторонами протягом 30 календарних днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про намір укласти договір через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

12. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного асигнування для НСЗУ.

13. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства.”;

2) Типову форму договору про медичне обслуговування населення, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 410
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 134)

ТИПОВА ФОРМА
договору про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій

_____________________________

(найменування населеного пункту)

____ _____________ 20___ р.

НСЗУ в особі ________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________

(назва та реквізити документа)

(далі — замовник), з однієї сторони, і ________________________________

(найменування суб’єкта господарювання або

_________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, що надають медичні послуги)

в особі __________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ________________________________________________

(назва та реквізити документа)

(далі — надавач), з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір про нижченаведене.

Визначення термінів

1. Залучена особа — заклад охорони здоров’я або фізична особа-підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно з цим договором.

2. Звітний період — період, визначений у додатках 1 і 2 до цього договору.

3. Місце надання медичних послуг — місце провадження надавачем господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі — пацієнти), надаються медичні послуги.

4. Медичні послуги — послуги з медичного обслуговування населення (послуги з охорони здоров’я), що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які надавач зобов’язується надавати згідно з цим договором, перелік та обсяг яких визначений у додатках 1 і 2 до цього договору.

5. Медична документація — медичні записи, записи про рецепти, записи про направлення, зведені відомості про надані послуги пацієнтам, первинна облікова документація, декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларації).

6. Моніторинг — спостереження, аналіз та систематизація замовником інформації стосовно виконання надавачем умов цього договору з метою забезпечення належної оплати медичних послуг, що надаються згідно з цим договором.

7. Працівник надавача — медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з надавачем або залученою особою у трудових відносинах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і Порядку надання первинної медичної допомоги, затверджених МОЗ, законодавчих актах, що регулюють питання функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі — система).

Предмет договору

8. Відповідно до умов цього договору надавач зобов’язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов’язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

9. Медичні послуги та спеціальні умови їх надання визначаються у додатках 1 і 2 до цього договору.

10. Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках 1 і 2 до цього договору.

11. Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, місце надання медичних послуг залучених осіб повинне відповідати державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.

12. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг працівниками надавача та залученими особами. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому законодавством порядку.

13. Цей договір є договором на користь третіх осіб — пацієнтів у частині надання їм медичних послуг надавачем.

14. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, згідно з договором з моменту подання надавачеві в установленому законодавством порядку декларації.

15. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з іншими видами медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з моменту звернення до надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

Права та обов’язки сторін

16. Замовник має право:

1) вимагати від надавача належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань згідно з цим договором;

2) перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;

3) проводити моніторинг виконання умов договору, зокрема шляхом звірки повноти та достовірності інформації, що внесена у звіт про медичні послуги за договором, з інформацією, що міститься в системі, медичною документацією та іншими даними, що свідчать про надання послуг згідно з цим договором, та у разі виявлення невідповідностей чи порушень умов цього договору здійснювати перерахунок сплачених коштів за звітом про медичні послуги;

4) за результатами моніторингу складати висновок, до якого в разі виявлення порушень додається довідка із зазначенням відповідних пунктів договору;

5) зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених законодавством та цим договором;

6) відмовитись від цього договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором.

17. Замовник зобов’язується:

1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) проводити на вимогу надавача звірки згідно з цим договором.

18. Надавач має право:

1) вимагати від замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх зобов’язань згідно з цим договором;

2) вимагати проведення звірки за договором.

19. Надавач зобов’язується:

1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;

3) дотримуватися та забезпечити дотримання залученими особами вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

4) надавати якісні медичні послуги відповідно до встановлених законодавством вимог;

5) забезпечити захист персональних даних та медичної інформації пацієнтів відповідно до законодавства, в тому числі Закону України “Про захист персональних даних”;

6) використовувати для надання медичних послуг лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до застосування в Україні;

7) забезпечити реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього договору, в тому числі не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за цим договором;

8) перед наданням медичних послуг з’ясувати та повідомити пацієнту (його законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до поданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (у разі потреби);

9) негайно звернутися до замовника у разі виникнення питань щодо прав пацієнта на отримання медичних послуг згідно з цим договором або інших питань, пов’язаних з виконанням договору;

10) забезпечити надання медичних послуг насамперед усім пацієнтам, які були записані на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних послуг згідно з цим договором у визначений день;

11) забезпечити належні умови праці працівникам надавача;

12) подавати на запит замовника копії скарг пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та документи, які пов’язані з наданням медичних послуг або підтверджують відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;

13) своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, у тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги;

14) розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які пацієнт може отримати у надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи надавача, графік роботи місць надання медичних послуг і медичних працівників та актуальну інформацію про працівників і обладнання надавача;

15) залучати до надання послуг згідно з цим договором тільки тих залучених осіб, інформація про яких внесена до системи;

16) повідомляти пацієнту (його законному представнику) не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня надходження заяви лікуючого лікаря про відмову такого лікаря від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;

17) забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, залучених осіб та уповноважених осіб не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни;

18) вносити до системи інформацію про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин із залученою особою не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин;

19) вносити до системи інформацію про зміну адреси місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу згідно з цим договором, контактних даних для запису на прийом до лікаря не пізніше ніж за тиждень до настання таких змін;

20) повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або подання заяви про припинення дії цього договору за ініціативою надавача не пізніше ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію;

21) інформувати замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача або про початок процедури банкрутства;

22) не здійснювати без попереднього письмового повідомлення замовнику перепрофілювання та закриття відділень, місць надання медичних послуг;

23) не передавати всі або частину прав та обов’язків за договором третім особам без попередньої письмової згоди замовника;

24) не перешкоджати проведенню моніторингу згідно з цим договором, зокрема надавати документи, що стосуються надання медичних послуг за договором, на підставі яких вносилась інформація до системи та формувався звіт про медичні послуги;

25) повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором, зокрема у випадках, передбачених пунктами 23, 35 і 38 цього договору.

20. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються із залученими особами, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання залученими особами вимог, передбачених цим договором.

Звітність надавача

21. Надавач зобов’язаний скласти звіт про медичні послуги, в якому зазначається обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.

22. Надавач зобов’язаний подати замовнику звіт про медичні послуги у строки, встановлені у додатках 1 і 2 до цього договору.

Якщо останній день строку подання звіту про медичні послуги припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку подання вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

23. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту про медичні послуги та інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності, медичної документації, оригіналами декларацій, поданих надавачеві, замовник має право подати надавачеві заперечення до звіту про медичні послуги протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт про медичні послуги з усунутими невідповідностями протягом трьох календарних днів з дати їх надіслання замовником.

24. У разі виявлення обставин, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за звітом про медичні послуги за попередні звітні періоди, за умови документального підтвердження таких обставин та узгодження їх сторонами сума оплати у поточному звіті про медичні послуги коригується на відповідну суму зменшення або збільшення суми оплати, що відображається у розділі “розрахунок-коригування”.

Умови, порядок та строки оплати медичних
послуг. Ціна договору

25. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, що надаються пацієнтам згідно з цим договором, відповідно до тарифу із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, встановленому Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатку 2 до цього договору.

26. Оплата медичних послуг згідно з цим договором здійснюється на підставі звіту про медичні послуги надавача протягом десяти календарних днів з дати подання надавачем звіту через систему, а у випадку, передбаченому пунктом 23 цього договору, — з дати подання уточненого звіту про медичні послуги.

27. Попередня оплата медичних послуг згідно з цим договором у випадках, установлених Кабінетом Міністрів України, здійснюється протягом десяти календарних днів на підставі рахунку, поданого надавачем.

28. Якщо останній день оплати медичних послуг припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку такої оплати вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

29. У разі коли протягом звітного періоду надавач втрачає право провадити господарську діяльність з медичної практики або не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач медичних послуг мав законне право або можливість їх надавати.

30. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику вчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену цим договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 6, 7, 14, 18, 19, 23 і 24 пункту 19 цього договору, до дати усунення відповідних порушень.

31. Надавач не має права вимагати від пацієнтів незаконну винагороду в будь-якій формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим, щоб працівники надавача та залучені особи не вимагали від пацієнтів таку винагороду. Порушення таких вимог є підставою для притягнення до відповідальності надавача у порядку, передбаченому пунктом 37 цього договору.

32. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі згідно з цим договором.

33. Загальна орієнтовна ціна договору включає ціну всіх наданих послуг згідно з цим договором та зазначається в додатку (додатках) до цього договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до цього договору.

Відповідальність сторін

34. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань згідно з цим договором вони несуть відповідальність, передбачену законом та цим договором.

35. У разі встановлення за результатами звірки розбіжностей між відомостями, поданими надавачем у звітах про медичні послуги, та інформацією або документами, що містяться в системі, статистичній звітності надавача, документах, які підтверджують надання медичних послуг, медичній документації, а також виявлення декларацій, що подані з порушенням встановленого МОЗ порядку їх подання, або у разі самостійного виявлення фактів надміру сплачених коштів за договором надавач зобов’язаний зменшити суму оплати за звітом про медичні послуги за поточний період на суму надміру сплачених коштів. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги поточного періоду надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного виявлення факту надміру сплачених коштів.

36. У разі надання надавачем медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, надавач зобов’язаний повернути замовнику кошти, сплачені замовником за надання таких медичних послуг. Повернення замовнику коштів, сплачених за надання медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, не звільняє надавача від відшкодування шкоди, заподіяної пацієнту.

37. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або залучена особа вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, що повинні бути надані пацієнтам згідно з цим договором, замовник має право надіслати відповідну інформацію до правоохоронних органів. У разі набрання законної сили вироком суду про притягнення працівника надавача або залученої особи до кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разі наявності інших достатніх підстав вважати, що така вимога мала місце, замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору.

38. У разі коли після оплати за звітом про медичні послуги буде встановлено невідповідність даних звіту про медичні послуги інформації, що міститься в системі, статистичній звітності надавача, документам, які підтверджують надання медичних послуг, деклараціям, іншим фактичним даним про надання медичних послуг, надавач зобов’язаний повернути замовнику надміру сплачені кошти протягом трьох календарних днів з дати надіслання повідомлення замовником. У разі неповернення надміру сплачених коштів замовник має право відповідно зменшити суму оплати у наступних звітних періодах.

Розв’язання спорів

39. Спори між сторонами розв’язуються шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

40. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, які не могли бути передбачені чи попереджені сторонами.

41. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

42. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 41 цього договору, сторона, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

43. У разі коли дія обставин, визначених у пункті 41 цього договору, припиняється, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У такому повідомленні повинні міститись інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання за договором.

44. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

45. У разі коли сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, не надіслала або несвоєчасно надіслала повідомлення про обставини непереборної сили, як це визначено у пункті 42 цього договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором.

46. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 41 цього договору, триває більше ніж 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати договір та не несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншій стороні не пізніше ніж за десять календарних днів до розірвання договору.

Строк дії договору

47. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного асигнування для замовника на відповідний рік.

48. Цей договір діє з _______________ до _________ року. Строк дії договору може бути продовжений за згодою сторін не більше ніж на три місяці.

49. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги протягом строку дії цього договору.

Дострокове припинення дії договору

50. Дія цього договору може бути достроково припинена на підставах, передбачених законом та цим договором.

51. Одностороння відмова надавача від договору не допускається, крім випадків, передбачених цим договором та законом.

52. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в разі:

1) анулювання або закінчення строку дії ліцензії надавача чи строку використання правонаступником ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або інших ліцензій чи дозволів, що необхідні для надання медичних послуг згідно з цим договором;

2) невідповідності надавача вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення;

3) отримання висновків, складених в установленому законодавством порядку, якими підтверджується вчинення більше трьох порушень надавачем галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я протягом строку дії цього договору;

4) допущення надавачем до надання медичних послуг згідно з цим договором залучених осіб, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, залучення до надання медичної допомоги осіб, які не мають права надавати таку допомогу, а також тих, відомості про яких не внесені до системи;

5) систематичного (більше трьох разів протягом строку дії цього договору) порушення надавачем своїх обов’язків щодо внесення до системи медичної документації та інформації, зокрема про зміну режиму роботи надавача, адресу місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу, обладнання;

6) подання замовнику або внесення до системи завідомо недостовірних відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг згідно з договором, перелік працівників та залучених осіб надавача, графік їх роботи, подані надавачеві декларації, інших даних;

7) у випадку, передбаченому пунктом 37 цього договору.

53. За наявності підстав, визначених у пункті 52 цього договору, дія договору припиняється через 14 календарних днів з дати надіслання надавачеві відповідного письмового повідомлення замовником про односторонню відмову від цього договору.

54. Сторони мають право вимагати дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених законом.

55. Розірвання або відмова від цього договору не потребує отримання попередньої (до розірвання) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Прикінцеві положення

56. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними та обов’язковими для сторін за умови, що вони внесені до системи та скріплені електронними підписами обох сторін з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Будь-які зміни та доповнення до інформації, внесеної до системи, вчиняються з використанням електронних підписів уповноважених осіб сторін.

57. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього договору не потребує попередньої (до внесення змін або доповнень) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

58. Сторони визнають та підтверджують, що інформація та документи, внесені до системи уповноваженими особами сторін, становлять невід’ємну частину цього договору, є повними та достовірними на дату їх внесення до системи, правомірно отримані, використані або поширені сторонами, не порушують прав та законних інтересів пацієнтів, інших фізичних та юридичних осіб.

59. Сторони несуть повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної у договорі та системі, та ризик настання несприятливих наслідків у разі неповідомлення іншій стороні про зміну такої інформації.

60. Усі додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.

Реквізити сторін

Надавач Замовник
Місцезнаходження ______________

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (чи серія та/або номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідному контролюючому органу) фізичної особи — підприємця ___________________

МФО ________________________

Розрахунковий рахунок _________

_____________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Місцезнаходження_______________

Код згідно з ЄДРПОУ ___________

Реквізити рахунку_____________

______________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________

(підпис)

_____________________________ .

(підпис)

Додаток 1
до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
надання медичних послуг, пов’язаних з
первинною медичною допомогою

1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою, що визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ (далі — Порядок), у місцях надання послуг за такими адресами:

Місце надання медичних послуг Адреса місця надання медичних послуг

2. Надавач зобов’язується під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема: ________________________________________________________.

3. Надавач зобов’язується вносити медичні записи, записи про направлення та рецепти до системи у порядку, встановленому МОЗ. У разі порушення надавачем порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецепти до системи, замовник має право зупиняти оплату за договором.

4. Звітним періодом є один календарний місяць. Надавач зобов’язаний подати звіт про медичні послуги до 5 числа звітного періоду.

У звіті про медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, повинна бути зазначена кількість пацієнтів, які подали в установленому МОЗ порядку надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів.

5. Надавач зобов’язується забезпечити:

1) своєчасне застосування методів профілактики, зокрема профілактичні огляди та направлення на проведення необхідних досліджень згідно з Порядком, своєчасне та у повному обсязі проведення профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні;

2) надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, після закінчення часу прийому пацієнтів, а також у вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до Порядку;

3) можливість отримати пацієнтам послуги згідно із зазначеним в системі графіком;

4) технічну можливість запису пацієнтів у чергу на прийом до медичних працівників чи для отримання інших медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

6. Загальна орієнтовна ціна договору в частині надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, становить ____________ гривень. Сторони можуть час від часу переглядати загальну орієнтовну ціну договору з внесенням відповідних змін до нього.

7. Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.

8. Сума оплати за звітний період визначається як 1/12 добутку кількості пацієнтів, що подали надавачеві декларації станом на 1 число звітного періоду згідно з інформацією, що міститься у системі, та застосовних тарифів і коригувальних коефіцієнтів.

9. Інші умови: ____________________________________.

Додаток 2
до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
надання медичних послуг, пов’язаних з
вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою

  1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором такі медичні послуги, пов’язані з вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою:

1) медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги:

Номер Код медичної послуги або групи послуг Назва медичної послуги або групи послуг Адреса місця надання медичних послуг Запланована
кількість медичних послуг*
Запланована вартість медичних
послуг, гривень**
1
2

Запланована вартість медичних послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги _________________ гривень, у тому числі _____________;

2) медичні послуги стаціонарної допомоги:

Номер Код медичної послуги або діагностично спорідненої групи Назва послуги або діагностично спорідненої групи Адреса місця надання медичних послуг Заплано-вана кількість медичних послуг* Запланована вартість медичних послуг, гривень**
1
2

Запланований середній індекс структури випадків ____ (зазначається у разі застосування такого індексу до відповідного тарифу).

Запланована вартість медичних послуг стаціонарної допомоги _________________ гривень, у тому числі _____________.

2. Загальна орієнтовна ціна договору в частині надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, становить ____________ гривень.

Сторони можуть протягом строку договору переглядати ціну договору з внесенням відповідних змін до нього.

3. Звітним періодом згідно з цим додатком до договору є календарний місяць.

Надавач подає звіт про медичні послуги до 5 числа наступного за звітним місяця, крім грудня. У звіті про медичні послуги відображаються усі послуги за договором, про надання яких станом на 23 годину 59 хвилин останнього числа звітного періоду внесено інформацію до електронної системи охорони здоров’я (далі — система).

Звіт про медичні послуги за грудень подається до 23 грудня та повинен містити дані про надані послуги, інформація про які внесена до системи станом на 23 годину 59 хвилин 20 грудня. Послуги, надані після 20 грудня, включаються у звіт про медичні послуги за січень наступного року відповідно до умов договору.

У разі здійснення авансування надавач подає звіт про медичні послуги протягом одного робочого дня після закінчення строку надання відповідних послуг.

Разом із звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому відображається сума до сплати за звітний період, за вирахуванням сплаченої попередньої оплати за такі послуги. У разі здійснення авансування у рахунку також зазначається сума авансу на наступний звітний період.

4. Гранична сума оплати за надані медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги за відповідний місяць становить***:

Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати:

_______________________________________________________________
(усі або окремі медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги, або група послуг із зазначенням інформації про те, чи встановлена гранична сума оплати для надавача загалом або окремого місця надання медичних послуг)

Місяць Гранична сума оплати, гривень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

5. Гранична сума оплати за надані медичні послуги стаціонарної допомоги становить***:

Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати

_______________________________________________________________
(усі або окремі послуги стаціонарної допомоги, або послуги за окремою діагностично спорідненою групою із зазначенням інформації про те, чи встановлена гранична сума оплати для надавача загалом або окремого місця надання медичних послуг)

Місяць Гранична сума оплати, гривень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

6. У разі коли протягом трьох місяців підряд ціна наданих медичних послуг вища або менша на 10 відсотків запланованої вартості медичних послуг за відповідний квартал, на вимогу замовника сторони повинні підписати договір про внесення змін до договору, в якому визначити скориговані орієнтовну ціну договору, заплановану вартість послуг та граничні суми оплати на наступні місяці. У разі ухилення надавача від підписання договору про внесення змін до договору стосовно коригування ціни договору замовник має право призупинити оплату послуг за договором.

7. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг дотримуватися відповідних порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема ________________________________________;

2) щотижня подавати зведену відомість щодо медичних послуг стаціонарної допомоги, складену на підставі карт пацієнтів, які вибули із стаціонару (форма № 066/о), стосовно пролікованих випадків за попередній тиждень;

3) надсилати на запит замовника замовнику копії електронних карт пацієнтів, які вибули із стаціонару (форма № 066/о), яким були надані медичні послуги згідно з договором, з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

4) вносити медичні записи, записи про направлення і рецепти до системи у порядку, встановленому законодавством;

5) забезпечити можливість отримання пацієнтами послуг згідно з графіком, зазначеним в системі;

6) забезпечити технічну можливість запису пацієнтів у чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

8. Надавач комунальної форми власності зобов’язаний не рідше ніж раз на квартал, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надавати замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача, а саме:

доходи: оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

поточні видатки: оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

капітальні видатки: придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.

9. Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.

10. Інші умови: ___________________________________________.

*Заповнюється у разі потреби для окремих медичних послуг, груп послуг або для всіх медичних послуг разом. У разі оплати медичних послуг за глобальною ставкою зазначається “глобальна ставка”.

**Заповнюється у разі потреби.

***Заповнюється у разі потреби. Додається необхідна кількість таблиць.”.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті